Webb-pris
Bild på Laxoberal®
 • Vid förstoppning
 • Läkemedel
 • Mjukar upp avföringen och underlättar tarmpassagen.Effekt efter 6-12 timmar.Från 12 år.Kan blandas med mat och dryck.
 • Säker att använda under amning.Lätt att anpassa doseringen efter ditt behov.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Laxoberal

   7,5 mg/ml orala droppar
   natriumpikosulfat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Detta läkemedel är receptfritt. Laxoberal måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom en vecka.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Laxoberal är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Laxoberal
   3. Hur du använder Laxoberal
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Laxoberal ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Laxoberal är och vad det används för

   Laxoberal används mot tillfällig förstoppning samt för att underlätta tarmtömning vid hemorrojder och sår kring ändtarmsöppningen. Det aktiva ämnet i Laxoberal, natriumpikosulfat, ombildas i tjocktarmen till verksam substans som sätter igång tjocktarmens rörelser så att tarminnehållet transporteras snabbare. Användningen påverkar inte hur mycket näring som tas upp i kroppen från tunntarmen. Laxoberal har ingen kalorireducerande effekt.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Laxoberal

   Använd inte Laxoberal

   • Om du är allergisk (överkänslig) mot natriumpikosulfat eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • Om du har svåra magsmärtor, hinder i tarmen, inflammatorisk tarmsjukdom eller svår magsmärta med feber, illamående eller kräkningar.

   • Om du har svår uttorkning.

   Varningar och försiktighet

   • Om laxermedel används regelbundet mer än en vecka, bör läkare konsulteras. Långvarig och överdriven användning kan leda till störd vätskebalans och brist på kalium i blodet.

   • Yrsel och svimning har rapporterats av patienter som använt Laxoberal, men förmodligen har detta berott på ansträning vid tarmtömning eller varit en effekt av buksmärtorna orsakade av förstoppningen.

   Sluta att ta Laxoberal och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.

   Barn och ungdomar

   Laxoberal ska inte användas av barn under 12 år utan läkares rekommendation.

   Andra läkemedel och Laxoberal

   Samtidig användning av urindrivande eller kortisonliknande läkemedel och höga doser av Laxoberal kan öka risken för störningar i kroppens saltbalans. Samtidig användning av antibiotika kan minska den laxerande effekten av Laxoberal.

   Om du är osäker, rådgör med läkare eller apotekspersonal före användning av Laxoberal.

   Laxoberal med mat och dryck

   Laxoberal kan blandas med mat eller dryck.

   Graviditet och amning

   Det saknas moderna studier på gravida kvinnor. Lång erfarenhet har inte visat någon skadlig eller oönskad effekt under graviditet. Vid graviditet skall dock Laxoberal, liksom alla läkemedel, endast tas på medicinsk inrådan.
   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Natriumpikosulfat går inte över i bröstmjölk. Laxoberal kan därför användas under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Yrsel och svimning kan förekomma vid användning av Laxoberal, mest troligt på grund av en reflex som kan uppstå vid magsmärtor eller tarmtömning. Om du drabbas av magsmärtor bör du därför vara försiktig med att köra bil och hantera maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Laxoberal innehåller sorbitol

   Laxoberal innehåller flytande sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Laxoberal

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos:

   Vuxna: 10-20 droppar en gång per dygn. Dropparna bör tas på kvällen för tarmtömning följande morgon.

   Börja med 10 droppar på kvällen. Dosen kan sedan minskas eller ökas så att avföringen blir lagom mjuk. Ta inte fler än 20 droppar per dygn. Efter tarmtömningen kan det hända att det går längre tid än vanligt innan du får avföringsbehov igen (se När du slutar använda Laxoberal).

   Laxoberal kan blandas med mat eller dryck.

   Långvarig förstoppning bör behandlas i samråd med läkare. Därför rekommenderas receptfri daglig användning av Laxoberal i högst en vecka. Efter det kan du eventuellt behandla med Laxoberal var annan dag i en vecka, var tredje dag under den tredje veckan och sedan avsluta behandlingen under den fjärde veckan. Din läkare kan föreslå att du ska ta en annan dos eller annan behandlingstid.

   10 droppar Laxoberal motsvarar 5 mg natriumpikosulfat.

   Bruksanvisning

   Vänd flaskan upp och ned och knacka lätt på botten för att få fram första droppen.

   Om du tagit för stor mängd av Laxoberal

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t. ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   När du slutar att använda Laxoberal

   När Laxoberal givit avföring, så har tjocktarmen tömts helt. Det kan därför ta några dagar innan avföringsbehov uppstår på nytt.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Mycket vanliga (fler än 1 person av 10): Diarré.

   Vanliga (fler än 1 person av 100 men färre än 1 person av 10): 

   Magkramper, buksmärtor, obehagskänslor i magtrakten.

   Mindre vanliga (fler än 1 person av 1 000 men färre än 1 person av 100):

   Yrsel, kräkningar, illamående.

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   Överkänslighet, allergiska reaktioner inklusive hudutslag, klåda och svullnad av tunga, läppar eller ansikte (angioödem), svimning.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Laxoberal ska förvaras

   Förvaras vid högst 30 ºC.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är natriumpikosulfat 7,5 mg per ml.

   • Övriga innehållsämnen är natriumbensoat (konserveringsmedel E 211), flytande sorbitol natriumcitratdihydrat, citronsyramonohydrat, renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Färglös till svagt gulbrun lösning.

   Droppflaska à 15 ml i polyeten

   Droppflaska à 30 ml i polyeten

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Sanofi AB

   Box 30052

   104 25 Stockholm

   Tillverkare:

   Instituto De Angeli Srl

   Loc. Prulli 103/C

   I-50066 Reggello (FI)

   Italien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-12-29


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Laxoberal®

  Orala droppar, lösning 7,5 mg/ml 30 milliliter Flaska

  • Varunummer: 592931
  • Tillverkare: Sanofi AB

  49 kr

  (Ord. pris 54,50 kr)

  Jämförpris: 1,09 kr / milliliter

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/laxoberal-orala-droppar-losning-75-mg-per-ml-30-milliliter-flaska-55785/ 55785 Laxoberal® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/592931s.jpg 54.50 49.00 SEK Laxoberal InStock Vid förstoppning Meny Meny/Mage Meny/Mage/Förstoppning Verkningssätt Verkningssätt/Tarmstimulerande Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Onlinepriser Webb- pris Webb- pris Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Orala droppar, lösning 7,5 mg/ml 30 milliliter Flaska