Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Laxabon

   Pulver till oral lösning

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Laxabon är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Laxabon
   3. Hur du använder Laxabon
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Laxabon ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Laxabon är och vad det används för

   Laxabon används vid tarmsköljning före operation, vid undersökning av tjocktarmens slemhinna som görs med instrument via ändtarmen (koloskopi) eller vid röntgenundersökning.

   Laxabon ger diarré som snabbt rengör tarmen, vanligen inom 4 timmar.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Laxabon

   Ta inte Laxabon

   Ta inte Laxabon om du:

   - har stopp eller svåra förträngningar i mag-tarmkanalen

   - har långsam tömning av magsäcken

   - har läckage på tarmen

   - har en förstorad tjocktarm

   - är allergisk mot makrogol 3350 eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Laxabon om du har:

   - tjocktarmscancer

   - nedsatt njurfunktion

   - hjärtsvikt

   - nedsatt kräkreflex

   - ökad benägenhet att få upp maginnehåll i matstrupen

   - ökad benägenhet att få ner mat eller vätska i luftstrupen

   - har nedsatt vakenhetsgrad

   Andra läkemedel och Laxabon

   Tala om för din läkare om du använder andra läkemedel samtidigt som du använder Laxabon. Läkemedel som tas strax före Laxabon kan lösas upp och sköljas ut genom mag-tarmsystemet med en ofullständig verkan till följd.

   Laxabon med mat och dryck

   Du bör inte äta 3-4 timmar före första glaset Laxabon. Du får under inga omständigheter inta fast föda 2 timmar innan Laxabonbehandlingen börjar.

   Graviditet och amning

   Graviditet

   Erfarenhet av användning under graviditet är begränsad. Tala därför med läkare vid mer än tillfällig användning av Laxabon under graviditet.

   Amning

   Man vet inte om innehållsämnena i Laxabon passerar över i modersmjölk. Tala därför med läkare före användning under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Laxabon har ingen känd effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


   3. Hur du använder Laxabon

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Din läkare bestämmer dosen så den passar för dig.

   Vuxna

   Vanlig dos: 4 liter Laxabon.

   Vid röntgenundersökning av urinvägarna: 2 liter Laxabon.

   Barn

   Vanlig dos: 25-35 ml/kg och timme tills avföringen består av en klar vätska.

   OBS! Du bör inte äta 3-4 timmar före första glaset Laxabon. Du får under inga omständigheter inta fast föda 2 timmar innan Laxabonbehandlingen börjar.

   Doseringssätt

   Antingen kan du dela upp mängden Laxabon och dricka den vid två tillfällen (ena hälften på kvällen dagen före undersökningen och andra hälften på undersökningsdagens morgon), eller dricka hela mängden vid ett tillfälle (se instruktion nedan). Diskutera med din läkare hur just du ska göra.

   Hela mängden skall vara uppdrucken senast 2 timmar innan undersökningen påbörjas. För bäst resultat bör undersökningen göras senast 4-6 timmar efter att all Laxabon druckits upp.

   Gör så här

   Läs igenom alla steg nedan innan du börjar behandlingen.

   Blanda

   1. Lös upp en påses innehåll i ca 0,5 liter ljummet vatten och rör ordentligt tills allt pulver är löst. OBS! Tillsätt ingenting annat än vanligt kranvatten.

   2. Häll i ytterligare 0,5 liter vatten och rör så att vätskan blandas.

   Lösningen smakar bättre om du dricker den sval. För att förhindra nedkylning av kroppen bör lösningen dock inte vara kylskåpskall.

   När färdigblandad lösning är slut, blandas ytterligare lösning enligt punkt 1 och 2, tills du har fått i dig rekommenderad mängd.

   Drick

   Drick snabbt upp ett glas (2,5 dl) av lösningen, och fortsätt därefter att dricka ett glas var 10-15 minut (1-1,25 liter per timme), tills den mängd som läkaren rekommenderat har druckits upp.

   Tarmen kommer bättre igång om du håller dig i rörelse under Laxabonbehandlingen.

   Den första tarmtömningen med lös och vattnig avföring inträffar ca 1 timme efter det att intag av Laxabon påbörjats.

   För att skydda huden runt analöppningen kan den smörjas in med fet salva strax innan behandlingen påbörjas.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): illamående, bukspänning, uppkördhet, magknip, kräkningar och irritation i ändtarmen. Om magbesvären blir alltför smärtsamma kan Laxabonlösningen drickas långsammare eller avbrytas tillfälligt tills smärtan lindrats.

   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare, fler än 1 av 1000 användare): nässelfeber, rinnsnuva.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Laxabon ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Färdigberedd lösning är hållbar i 14 dagar i kylskåp (2 °C till 8 °C).

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - De aktiva substanserna är makrogol 3350 59 g, vattenfri natriumsulfat 5,69 g, natriumvätekarbonat 1,71 g, natriumklorid 1,44 g och kaliumklorid 0,75 g per dospåse.

   - Övrigt hjälpämne är vattenfri kolloidal kiseldioxid.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Laxabon pulver till oral lösning är ett vitt eller benvitt pulver förpackat i aluminiumpåsar.

   Förpackningsstorlekar: 2, 4 eller 50 påsar.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   BioPhausia AB, Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm

   Tillverkare

   Recipharm Höganäs AB, Sporthallsvägen 6, 263 34 Höganäs


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-06-01


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Laxabon®

  Pulver till oral lösning 50 x 1 dospåsar Påse

  • Varunummer: 148924
  • Tillverkare: BioPhausia AB

  1.587 kr

  Jämförpris: 31,74 kr / dospåsar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?