Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Latanoprost STADA

   50 mikrogram/ml ögondroppar, lösning
   Latanoprost
   bensalkoniumklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller läkaren som behandlar ditt barn eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig eller ditt barn. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med dinläkare eller läkaren som behandlar ditt barn eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Latanoprost STADA är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Latanoprost STADA
   3. Hur du använder Latanoprost STADA
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Latanoprost STADA ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Latanoprost STADA är och vad det används för

   Latanoprost Stada används till patienter med en sjukdom som kallas öppenvinkelglaukom som orsakar ett förhöjt tryck i ögat. Det aktiva ämnet i Latanoprost Stada är ett av en grupp läkemedel som kallas prostaglandiner. Latanoprost Stada är ett läkemedel som sänker trycket i ditt öga genom att öka det naturliga utflödet av vätska inuti ögat till blodflödet.


   Latanoprost Stada används också för att sänka ögontrycket och vid glaukom hos spädbarn och barn i alla åldrar.


   Latanoprost som finns i Latanoprost Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinforamtion. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Latanoprost STADA

   Använd inte Latanoprost STADA

   Latanoprost Stada kan användas av vuxna (inklusive äldre), och till barn från födseln upp till 18 års ålder. Latanoprost Stada har inte testats hos för tidigt födda barn (födda före vecka 36).


   Använd inte Latanoprost Stada

   • Om du är allergisk mot latanoprost eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med din läkare, eller läkaren som behandlar ditt barn eller apotekspersonal innan du eller ditt barn använder Latanoprost Stada om du tror att något av det följande gäller för dig eller ditt barn:

   • Om du eller ditt barn ska genomgå eller just genomgått ögonoperation (inklusive operation för grå starr).

   • Om du eller ditt barn lider av ögonproblem (såsom ögonsmärta, irritation eller inflammation, grumlad syn).

   • Om du vet att du eller ditt barn lider av torra ögon.

   • Om du eller ditt barn har svår astma eller okontrollerad astma.

   • Om du eller ditt barn använder kontaktlinser kan du ändå använda Latanoprost Stada, men följ då särskild instruktion i avsnitt 3.

   • Om du har eller har haft en virusinfektion i ögat som orsakas av herpes simplex virus (HSV).


   Tala med din läkare, eller läkaren som behandlar ditt barn eller apotekspersonal innan du eller ditt barn använder Latanoprost Stada om du tror att något av ovanstående gäller för dig eller ditt barn.

   Andra läkemedel och Latanoprost STADA

   Latanoprost Stada kan interagera med andra läkemedel. Tala om för din läkare, eller läkaren som behandlar ditt barn eller apotekspersonal om du eller ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet

   Det ofödda barnet kan påverkas. Latanoprost Stada bör inte användas under graviditet.


   Amning

   Tala med din läkare innan du använder Latanoprost Stada.

   Barnet kan påverkas. Latanoprost Stada bör inte användas vid amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   I likhet med andra ögondroppar kan du få dimsyn när du först droppar i dina ögondroppar. Vänta tills detta försvinner innan du kör något fordon eller använder maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Latanoprost STADA innehåller bensalkoniumklorid

   Latanoprost Stada innehåller bensalkoniumklorid som kan orsaka ögonirritation. Bensalkoniumklorid kan orsaka missfärgning av mjuka kontaktlinser. Undvik därför kontakt med mjuka kontaktlinser.

   Om du eller ditt barn använder kontaktlinser ska de tas ur innan användning av Latanoprost Stada. Efter att Latanoprost Stada har tagits ska man vänta i 15 minuter innan kontaktlinser sätts in igen. Se instruktioner för användare av kontaktlinser under avsnitt 3.


   3. Hur du använder Latanoprost STADA

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller läkaren som behandlar ditt barn eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vanlig dosering för vuxna (inklusive äldre) och barn är en droppe dagligen i det/de påverkade ögat/ögonen. Det är bäst att göra detta på kvällen. Använd inte Latanoprost Stada mer än en gång om dagen, eftersom effekten av behandlingen kan försämras om det doseras oftare. Om du använder andra ögondroppar ska du vänta minst 5 minuter innan du använder dem.


   Var försiktig när du trycker på flaskan så att du bara droppar i en droppe i det påverkade ögat.

   Använd Latanoprost Stada enligt de anvisningar du fått av din läkare eller läkaren som behandlar ditt barn tills läkaren säger till dig att upphöra med behandlingen.


   För dig som använder kontaktlinser

   Om du eller ditt barn använder kontaktlinser, ska de tas ut före dosering med Latanoprost Stada. Efter att Latanoprost Stada har tagits ska man vänta i 15 minuter innan kontaktlinser sätts in i ögonen.


   Instruktioner för användning

   Följ stegen nedan för att hjälpa dig använda Latanoprost Stada på ett korrekt sätt:

   1. Tvätta händerna och sitt eller stå bekvämt.

   2. Vrid av korken.

   3. Använd ditt finger och för försiktigt ner det nedre ögonlocket i det påverkade ögat.

   4. Placera flaskans topp nära, men vidrör inte, ögat.

   5. Tryck försiktigt på flaskan så att bara en droppe kommer i ögat. Släpp sedan det nedre ögonlocket.

   6. Tryck ett finger mot det påverkade ögats inre ögonvrå (mot näsan). Håll i 1 minut medan du håller ögat stängt.

   7. Upprepa i ditt andra öga om din läkare har sagt så.

   8. Sätt tillbaka flaskans kork.


   Om du använt för stor mängd av Latanoprost STADA

   Var försiktig när du trycker på flaskan så att du bara får en droppe i det påverkade ögat. Om du droppar för många droppar i ögat kan en lätt irritation i ögat upplevas och ögonen kan börja rinna och rodna. Reaktionen bör vara övergående men om du är orolig, kontakta din läkare eller läkaren som behandlar ditt barn för rådgivning.


   Kontakta läkare snarast möjligt om du eller ditt barn råkar svälja Latanoprost Stada.


   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus, eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Latanoprost STADA

   Ta inte dubbel dos för att ersätta den dos som du glömt att ta. Om du glömmer dina ögondroppar vid den vanliga tiden, vänta tills det är dags för nästa dos. Ta inte en extra droppe i ögat för att ersätta den dos du har missat.

   Om du slutar att använda Latanoprost STADA

   Prata med din läkare eller läkaren som behandlar ditt barn om du eller barnet vill sluta att ta Latanoprost Stada.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta din läkare eller läkaren som behandlar ditt barn eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Följande biverkningar har rapporterats:


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • Missfärgning av ögonfärgen (brunare och mörkare)

   • Röda och strimmiga ögon, en brännande känsla, gruskänsla, kliande och stickande känsla i ögonen, det kan kännas som det är något skräp i ögat/ögonen

   • Ökat antal – eller mörkare, tjockare eller längre – ögonfransar och fina hår på ögonlocken


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Tillfälliga erosioner på ytan av ögat, vanligen utan symtom

   • Inflammation i ögonlockskanten

   • Ömma ögon

   • Ljuskänslighet (fotofobi)


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Svullna ögonlock.

   • Torra ögon

   • Inflammation i hornhinnan

   • Dimsyn

   • Inflammation i bindhinnan

   • Hudutslag


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • Vissa former av ögoninflammation (irit, uveit)

   • Svullnad och skador på hornhinnan (korneaödem)

   • Svullnad runt ögongloben (periorbitalt ödem)

   • Felriktade ögonfransar som ibland kan ge ögonirritation (ovanligt)

   • Plötsligt uppkommen trånghet i bröstet orsakat av muskelspasmer och svullnad i andningsvägarna, ofta med hosta och upphostat slem (astma), förrvärrning av astma och andnöd (dyspné)

   • Hudutslag på ögonlocken

   • Mörk missfärgning av huden på ögonlocken

   • Vätskeansamling i gula fläcken (makulaödem)


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • Bröstsmärta

   • Förvärrande av befintlig bröstsmärta (angina pectoris) kan förekomma

   • Insjunkna ögon (fördjupning av ögonfåran)


   Ingen känd frekvens (förekommer hos okänt antal användare):

   • Huvudvärk

   • Yrsel

   • Hjärtklappning

   • Muskelvärk och ledvärk

   • Cystor i iris

   • Utveckling av en virusinfektion i ögat som orsakas av herpes simplex virus (HSV).


   I väldigt sällsynta fall har vissa patienter med allvarlig skada på den tunna, klara hinnan på ögats främre del (hornhinnan) utvecklat grumliga fläckar på hornhinnan på grund av inlagring av kalk under behandlingen.

   Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

   Biverkningar som är vanligare hos barn jämfört med vuxna är rinnande och kliande näsa och feber.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Latanoprost STADA ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter Exp. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvara oöppnad flaska i kylskåp (2°C – 8o C) i ytterkartongen som skyddar mot ljus.


   När flaskan öppnats ska den förvaras vid högst 25o C. Fyra veckor efter flaskan öppnats ska den kasseras, även om innehållet inte är helt slut.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är latanoprost.


   1 ml ögondroppar, lösning innehåller 50 mikrogram latanoprost.

   2,5 ml ögondroppar, lösning (1 flaska) innehåller 125 mikrogram latanoprost.

   En droppe innehåller cirka 1,5 mikrogram latanoprost.


   Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid, natriumdivätefosfatmonohydrat, vattenfri dinatriumvätefosfat, natriumklorid, renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Latanoprost Stada ögondroppar är en klar och färglös lösning i en plastflaska med dropptopp och barnskyddad skruvkork i plast.


   Varje flaska Latanoprost innehåller 2,5 ml ögondroppslösning motsvarande cirka 80 droppar av lösningen.


   Latanoprost Stada finns i förpackningsstorlekar om 1 x 2,5 ml, 3 x 2,5 ml och 6 x 2,5 ml.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   STADA Arzneimittel AG

   Stadastrasse 2-18

   61118 Bad Vilbel, Tyskland


   Övriga tillverkare

   Pharma Stulln

   Werkstr. 3

   92551 Stulln, Tyskland


   Jadran Galenski Laboratorij d.d.

   Svilno 20

   51000 Rijeka, Kroatien


   HBM Pharma s.r.o.

   Sklabinská 30

   036 80 Martin, Slovakien


   Centrafarm Services B.V.

   Nieuwe Donk 9

   47879 AC Etten Leur, Nederländerna


   Eurogenerics N.V.

   Heizel Esplanade B22

   1020 Brussels, Belgien


   Genus Pharmaceuticals Ltd.

   Park View House, 65 London Road

   Newbury, Berhshire, RG14, England


   Jadran Galenski Laboratorij d.d

   Pulac 4A

   51000 Rijeka

   Kroatien


   Stada Arzneimittel GmbH

   Muthgasse 36

   1190 Vienna, Österrike


   Lokal företrädare

   STADA Nordic ApS

   Marielundvej 46 A

   2730 Herlev

   Danmark


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-01-17


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Latanoprost STADA

  Ögondroppar, lösning 50 mikrogram/ml 2,5 milliliter Flaska

  • Varunummer: 123367
  • Tillverkare: STADA Nordic ApS

  108 kr

  Jämförpris: 54 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?