Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Latacomp

   50 mikrogram/ml och 5 mg/ml ögondroppar, lösning
   latanoprost/timolol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Latacomp är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Latacomp
   3. Hur du använder Latacomp
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Latacomp ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Latacomp är och vad det används för

   Latacomp är ett läkemedel för behandling av ökat intraokulärt tryck (tryck i ögonen).

   Latacomp är en läkemedelskombination som innehåller två aktiva substanser: latanoprost (ett prostaglandinderivat) och timololmaleat (en betablockerare).

   En vätska som kallas kammarvatten bildas inuti ögat. Denna vätska dräneras sedan ut i blodet, och på så sätt bibehålls ett lämpligt tryck i ögat. Om utflödet av vätska hämmas, ökar trycket i ögat.

   Betablockerare minskar bland annat trycket i ögat genom att minska produktionen av kammarvatten.
   Prostaglandiner ökar utflödet av kammarvatten.

   Latacomp används:

   • för att minska trycket i ögat hos patienter med öppenvinkelglaukom (en skada på synnerven, orsakad av ett ökat tryck i ögat)

   • för att minska trycket i ögat hos patienter för vilka effekten av beta-blockerare eller prostaglandinderivat var för sig inte har tillräcklig effekt.

   Latanoprost och timolol som finns i Latacomp kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Latacomp

   Använd inte Latacomp

   • om du är allergisk mot latanoprost eller timolol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har eller tidigare har haft problem med andningen som t ex astma eller allvarlig kronisk bronkit (allvarlig lungsjukdom som kan ge väsande andning, andningssvårigheter och/eller långvarig hosta)

   • om du har låg puls, hjärtproblem eller hjärtarytmier (oregelbundna hjärtslag)

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Latacomp, speciellt om du:

   • har eller tidigare har haft sjukdom i hjärtats kranskärl (symtom kan inkludera bröstsmärta, tryck över bröstet, andnöd eller kvävningskänsla), hjärtsvikt, lågt blodtryck

   • har eller tidigare har haft störningar i hjärtrytmen såsom långsam hjärtrytm

   • har eller tidigare har haft problem med andningen, astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

   • har eller tidigare har haft sjukdom med dålig blodcirkulation (såsom Raynauds sjukdom eller Raynauds syndrom)

   • har diabetes, eftersom timolol kan dölja symtom på lågt blodsocker

   • har eller tidigare har haft överaktiv sköldkörtel eftersom timolol kan dölja symtom på sjukdom

   • har genomgått någon typ av ögonoperation (även operation för grön starr)

   • har eller tidigare har haft ögonproblem (såsom ögonsmärta, ögonirritation, ögoninflammation eller grumlad syn)

   • har eller tidigare har haft torra ögon

   • använder kontaktlinser. Du kan ändå använda Latacomp, men följ instruktionerna för användare av kontaktlinser i avsnittet ”Latacomp innehåller bensalkoniumklorid”

   • har eller tidigare har haft kärlkramp (speciellt av typen Prinzmetal angina)

   • någon gång råkat ut för svårare allergiska reaktioner som vanligen kräver sjukhusbehandling

   • har lidit eller lider av en virusinfektion i ögat som orsakas av herpes simplex virus (HSV)

   Barn och ungdomar

   Latacomp rekommenderas inte till barn och ungdomar.

   Äldre
   Latacomp passar även till behandling av äldre patienter.

   Tala om för din läkare att du använder Latacomp innan du genomgår en operation eftersom timolol kan förändra effekterna av läkemedel som används vid narkos.

   Andra läkemedel och Latacomp

   Latacomp kan påverka eller påverkas av andra läkemedel du använder, inklusive andra ögondroppar mot glaukom. Tala om för din läkare om du använder eller tänker använda läkemedel som sänker blodtrycket, hjärtmediciner eller läkemedel mot diabetes.
   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Läkemedel kan påverka varandra och interaktioner kan förekomma. Du måste tänka på detta om du tar eller använder något av följande läkemedel:

   • Kalciumantagonister (t ex vid kranskärlsjukdom eller mot högt blodtryck)

   • Guanetidin (mot högt blodtryck)

   • Betablockerare (mot högt blodtryck)

   • Antiarytmika (läkemedel som normaliserar pulsen)

   • Digitalisglykosider (mot hjärtsvikt)

   • Parasympatomimetika (t ex för behandling av glaukom)
    Samtidigt intag av Latacomp och ovanstående läkemedel kan orsaka lågt blodtryck eller sänka pulsen.

   • Läkemedel som verkar på liknande sätt som Latacomp:
    Effekten av andra läkemedel med effekt liknande den hos Latacomp kan förstärkas vid samtidig användning som Latacomp. Därför rekommenderas inte samtidig användning av två olika ögondroppar innehållande betablockerare eller prostaglandinederivat.

   • Klonidin (som används vid hjärtsjukdom och vissa typer av malaria).
    Om du använder läkemedel med den aktiva substansen klonidin för att minska blodtrycket tillsammans med Latacomp och du plötsligt avbryter behandlingen med klonidin kan detta få ditt blodtryck att stiga. Om du även använder betablockerare för behandling av högt blodtryck, kan ditt blodtryck öka ännu mer kraftigt (som ett resultat av denna omvända effekt).

   • Kinidin (som används för att behandla hjärtsjukdomar och vissa typer av malaria)

   • Läkemedel mot depression som innehåller fluoxetin och paroxetin.

   • Prostaglandiner, prostaglandinanaloger eller andra prostaglandinderivat (som används för att behandla trycket i ögat, för att behandla cirkulationssjukdomar eller smärta och för att förhindra blodkoagulering). Trycket i ditt öga kan stiga ytterligare.

   • Adrenalin (epinefrin) (används för att höja eller sänka blodtrycket; som akutmedicin vid cirkulatorisk chock, vid hjärtsvikt och allergiska reaktioner). Dina pupiller kan vidgas.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet
   Använd inte Latacomp om du är gravid, såvida inte din läkare anser att det är nödvändigt.

   Amning
   Använd inte Latacomp om du ammar. Timolol och latanoprost kan överföras till bröstmjölken.

   Körförmåga och användning av maskiner

   När du använder Latacomp kan din syn bli grumlig för en kort stund. Om du upplever detta ska du

   • inte köra några fordon

   • inte använda verktyg eller maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Latacomp innehåller bensalkoniumklorid

   Bensalkoniumklorid kan orsaka ögonirritation. Undvik kontakt med mjuka kontaktlinser.
   Avlägsna kontaktlinserna före användning av Latacomp och vänta minst 15 minuter innan du sätter i dem igen.
   Bensalkoniumklorid kan missfärga mjuka kontaktlinser.


   3. Hur du använder Latacomp

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Om inte din läkare ordinerat något annat, är den rekommenderade dosen:
   Vuxna, inklusive äldre patienter: tillsätt en droppe dagligen i det (de) sjuka ögat (ögonen).

   Om du använder andra ögondroppar samtidigt som Latacomp, bör de användas med minst 5 minuters mellanrum.

   Instruktioner för användning

   1. Tvätta händerna och sitt eller stå bekvämt.

   2. Vrid av det yttre skyddande locket från flaskan.

   3. Dra med ett finger ned det undre ögonlocket på ögat som ska behandlas.

   4. Placera flaskans spets nära ögat men undvik kontakt med ögat. Tryck försiktigt på flaskan så att endast en droppe kommer i ögat. Se till att du inte klämmer för hårt på flaskan, så att inte mer än en droppe kommer i det sjuka ögat.

   5. Släpp ögonlocket

   6. När du använt Latacomp, håll ett finger vid ögonvrån, vid näsan i 2 minuter.

   7. Det förhindrar att latanoprost/ timolol når övriga delar av kroppen. Upprepa doseringen i andra ögat om din läkare ordinerat detta. Om droppen inte hamnar i ögat, tillsätt en ny droppe.

   8. Stäng flaskan.

   Om du använt för stor mängd av Latacomp

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du tagit för många droppar i ögat kan du uppleva irritation och ögonen kan bli röda.
   Kontakta genast läkare om du eller någon annan av misstag sväljer Latacomp, eller om du har använt fler droppar än du ska.
   Behåll läkemedelsförpackningen så att din läkare kan ta reda på mer om läkemedlet. Läkaren bedömer vad som bör göras.

   Om du har glömt att använda Latacomp

   Om du har glömt att använda dina ögondroppar, fortsätt med din vanliga dosering vid vanlig tid. Den dagliga dosen på en droppe ska inte överstigas.
   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Latacomp

   Avbryt eller avsluta inte behandlingen med Latacomp utan att först tala med läkare.

   Om du inte använder Latacomp regelbundet eller om du brukar glömma bort att använda det, riskerar du att behandlingen inte lyckas.

   Ökat intraokulärt tryck (tryck i ögat) kan skada synnerven och försämra din syn. Blindhet kan uppkomma. Vanligtvis kan man knappt känna av ett ökat intraokulärt tryck. Sjukdomen kan endast diagnostiseras av en ögonspecialist. Om du lider av ett ökat intraokulärt tryck, är regelbundna ögonundersökningar nödvändiga, tillsammans med mätningar av det inre ögontrycket. Trycket i ögonen ska mätas minst var tredje månad. Mätningar av synfältet samt undersökning av synnerven ska göras minst en gång om året.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Nedan är en lista över kända biverkningar vid behandling med de aktiva substanserna latanoprost och timolol. Den viktigaste biverkan är risken för en gradvis och bestående förändring av din ögonfärg. Det är också möjligt att ögondroppar innehållande de aktiva substanserna latanoprost och timolol kan orsaka allvarlig påverkan på din hjärtverksamhet. Om du märker en förändring i hjärtrytm eller hjärtfunktion ska du ta kontakt med en läkare och tala om att du har använt Latacomp.

   Du kan vanligtvis fortsätta att använda dropparna om inte biverkningarna är allvarliga. Om du är orolig, tala med läkare eller apotekspersonal.

   Förekomsten av biverkningar i listan nedan anges enligt följande:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • En gradvis förändring av ögonfärgen genom en ökande mängd brunt pigment i den färgade delen av ögat som kallas iris. Om du har en melerad ögonfärg (blå-brun, grå-brun, gul-brun eller grön-brun) är det mer troligt att färgförändringen uppstår än om du har enfärgade ögon (blå, grå, gröna, eller bruna ögon). Förändringen av ögats färg kan ta flera år att utveckla. Färgförändringen kan bli bestående och kan bli mer uppenbar om du använder Latacomp i endast ett av ögonen. Några ögonproblem har inte kunnat påvisats pga färgförändringen. Ändringen av ögonfärgen fortsätter inte efter att behandlingen med Latacomp upphört.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Ögonirritation (en brännande känsla, känsla av grus i ögonen, kliande känsla, stickande känsla eller känsla av skräp i ögat) eller ögonsmärta.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Huvudvärk

   • Röda ögon, ögoninfektion (konjunktivit), grumlad syn, vattniga ögon, inflammation av ögonlocken, irritation eller förändringar på ögats yta.

   • Hudutslag eller klåda (pruritus).

   Andra biverkningar

   Följande biverkningar har setts vid behandling med latanoprost:

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   Infektioner och infestationer:

   • Utveckling av virusinfektion i ögat som orsakas av herpes simplex virus (HSV).

   Nervsystemet:

   • Yrsel

   Ögon:

   • Förändring av ögonfransarna och fina hår runt ögat (ökat antal, längd och tjocklek och mörkare färg), ändringar av ögonfranshårens riktning, irritation eller slitningar på ögats yta, svullnad runt ögat, svullnad av den del av ögat som är färgad (irit/uveit), svullnad av ögats bakre del (makulaödem), inflammation/irritation av ögats yta (keratitis), torra ögon, svullnad och skada på främre delen av ögongloben (kornealödem), vätskefylld cysta inom den färgade delen av ögat (iriscysta), ljuskänslighet (fotofobi), insjunkna ögon (fördjupning av ögonfåran).

   Hjärta:

   • Försämrad kärlkramp, hjärtklappning (palpitationer).

   Luftvägar:

   • Astma, förvärrad astma, andningssvårigheter

   Hud:

   • Mörkfärgning av huden runt ögonen

   Muskler och skelett:

   • Led- och muskelsmärta.

   Övrigt:

   • Bröstsmärta

   Följande biverkningar har setts vid behandling med timolol:

   Liksom för andra ögonläkemedel som administreras direkt i ögonen, tas timolol upp i blodet. Detta kan orsaka biverkningar som liknar de som kan ses för betablockerare som administreras via injektion/infusion eller tas via munnen. Biverkningar efter att läkemedel har droppats i ögat är lägre än då läkemedel tas via munnen eller med injektion. I de uppräknade biverkningarna ingår reaktioner som setts inom gruppen betablockerare för användning i ögonen:

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   Immunsystemet:

   • Allergiska reaktioner inklusive plötslig svullnad under huden som kan uppkomma i områden som ansikte, armar och ben, och kan blockera luftflödet vilket ger svårigheter att svälja eller andas, nässelfeber eller kliande utslag, lokala och allmänna utslag, klåda, plötslig livshotande allergisk reaktion.

   Metabolism:

   • Låg blodsockernivå

   Psykisk påverkan:

   • Sömnsvårigheter (insomni), depression, mardrömmar, minnesförlust.

   Nervsystemet:

   • Svimning, stroke, minskad blodtillförsel till delar av hjärnan, förvärrade symtom på myastenia gravis (muskelsjukdom), yrsel, stickningar eller domningar i händer och fötter, huvudvärk.

   Ögon:

   • Ögonirritation (t ex brännande, stickande, kliande känsla, tårflöde, röda ögon), inflammation i ögonlocken, inflammation i hornhinnan, dimsyn, näthinneavlossning (avlossnande av lagret under näthinnan som innehåller blodkärl) vilket kan orsaka synstörningar, har rapporterats efter filtrationskirurgi (en typ av ögonoperation), minskad känslighet i hornhinnan, torra ögon, skada på främre delen av ögonloben (korneal erosion), hängande övre ögonlock (vilket får ögat att förbli halvstängt), dubbelseende.

   Öron:

   • Visslande/ringande ljud i öronen (tinnitus).

   Hjärtat:

   • Långsam hjärtrytm, bröstsmärta, hjärtklappning, ödem (vätskeansamling), förändringar i puls eller hjärtrytm, kronisk hjärtsvikt (hjärtsjukdom med andfåddhet och svullna fötter och ben på grund av vätskeansamling), hjärtblock (atrioventrikulärtblock), hjärtattack, hjärtsvikt.

   Blodkärl:

   • Lågt blodtryck, missfärgade/kalla fingrar och tår (Raynauds fenomen), kalla händer och fötter.

   Luftvägar:

   • Sammandragning av luftvägarna (främst hos patienter med befintlig sjukdom), andningssvårigheter, hosta.

   Mag- och tarmkanalen:

   • Smakförändringar, illamående, matsmältningsbesvär, diarré, muntorrhet, magsmärta, kräkningar.

   Hud:

   • håravfall, kliande utslag med vitsilverfärgat utseende (psoriasisliknande klåda) eller försämring av psoriasis, klåda.

   Muskler och skelett:

   • Muskelvärk som inte är orsakad av träning

   Reproduktionsorgan:

   • Nedsatt sexuell funktion, minskad libido.

   Övrigt:

   • Muskelsvaghet/muskeltrötthet

   Latacomp innehåller fosfater. I mycket sällsynta fall har vissa patienter med allvarlig skada på den klara hinnan på ögats främre del (hornhinnan) utvecklat grumliga fläckar på hornhinnan på grund av inlagring av kalcium under behandlingen.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Latacomp ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på flaskan och kartongen efter Utg dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Observera följande förvaringsinstruktioner:

   Oöppnad flaska: Förvaras i kylskåp (2-8 °C).

   Efter första öppnandet: Förvaras vid högst 25 °C.

   När flaskan väl har öppnats, ska den användas inom 4 veckor och sedan slängas med resterande innehåll. Annars finns det risk för en ögoninfektion

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är latanoprost och timololmaleat.
    1 ml ögondroppar innehåller 50 mikrogram latanoprost och 6,8 mg timololmaleat motsvarande 5,0 mg timolol.

   • Övriga innehållsämnen är:
    Natriumklorid, bensalkoniumklorid, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumvätefosfatdodekahydrat, renat vatten, natriumhydroxid för justering av pH, saltsyra för justering av pH

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Latacomp är en klar, färglös vätska förpackad i en transparent droppflaska med skruvlock.

   Latacomp finns tillgängligt i följande förpackningsstorlekar:

   1 droppflaska innehållande 2,5 ml ögondroppar.
   3 droppflaskor, var och en innehållande 2,5 ml ögondroppar.
   6 droppflaskor, var och en innehållande 2,5 ml ögondroppar.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning
   Teva Sweden AB
   Box 1070
   Helsingborg

   Tillverkare
   S.C. ROMPHARM COMPANY S.R.L.
   Eroilor Street, no. 1A
   Otopeni 075100, Ilfov district
   Rumänien

   Merckle GmbH
   Ludwig-Merckle-Straße 3
   89143 Blaubeuren-Weiler
   Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-12-18


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Latacomp

  Ögondroppar, lösning 50 mikrogram/ml + 5 mg/ml 3 x 2,5 milliliter Flaska

  • Varunummer: 083534
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  296,80 kr

  Jämförpris: 49,47 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?