Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Lastin

   0,13 mg/dos nässpray, lösning
   azelastinhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Lastin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Lastin
   3. Hur du använder Lastin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Lastin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Lastin är och vad det används för

   Lastin är ett läkemedel mot allergisk snuva hos vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder. Det blockerar ämnen som framkallar allergiska reaktioner, t ex histamin.


   Azelastin som finns i Lastin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Lastin

   Använd inte Lastin

   • om du är allergisk mot azelastin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Andra läkemedel och Lastin

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Använd därför inte Lastin under graviditet annat än på bestämd ordination från läkare.


   Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Lastin under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   I sällsynta fall kan biverkningar som utmattningskänsla, trötthet, utmattning, yrsel eller svaghet inträffa med Lastin. Vid dessa tillfällen kan förmågan att köra och använda maskiner försämras.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseende är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Lastin

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Rekommenderad dos :


   Vuxna och ungdomar från 12 års ålder

   • Den rekommenderade dosen är en sprayning två gånger dagligen i vardera näsborren.

   • Dosen kan vid behov ökas till två sprayningar i vardera näsborren två gånger per dygn


   Barn 6 till 11 år

   • En sprayning en gång dagligen i vardera näsborren.


   Lastin är lämpligt för långtidsanvändning.


   Hur du använder sprayen

   Ta av skyddshuven på sprayflaskan.

   Första gången du använder sprayen måste du ladda pumpen. Håll flaskan rakt upp och spraya några gånger i luften tills duschstrålen blir jämn.

   Snyt dig. Spraya en gång i vardera näsborren. Håll huvudet upprätt för att undvika att lösning rinner ner i halsen.

   Sätt på skyddshuven på sprayflaskan.

   Om du använt för stor mängd av Lastin

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Dåsighet kan vara tecken på överdosering.

   Om du glömt att använda Lastin

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Lastin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): En bitter smak i munnen (särskilt om du lutar huvudet bakåt när du använder nässprayen).


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): irritation av nässlemhinnan (stickningar, klåda), nysningar och näsblödning.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Den bittra smaken kan göra dig illamående.


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Överkänslighetsreaktioner (t.ex. utslag, klåda, nässelfeber). Dessutom kan trötthet (matthet, utmattning), yrsel, svaghet eller dåsighet förekomma.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Lastin ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i skydd mot kyla.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Utg.dat:. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   1 ml innehåller:

   • Den aktiva substansen är azelastinhydroklorid som motsvarar 0,9 mg azelastin.

   • Övriga innehållsämnen är dinatriumedetat, hypromellos, vattenfri citronsyra, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumklorid och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Lastin är en klar, färglös vätska med bittersmak, förpackade i en glasflaska med spraypump.


   Förpackningsstorlekar: 10 ml och 20 ml.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-08-28


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lastin®

  Nässpray, lösning 0,13 mg/dos 70 dos(er) Flaska

  • Varunummer: 523431
  • Tillverkare: Meda AB

  179 kr

  Jämförspris: 2,56 kr / dos(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?