Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Lariam

   250 mg tabletter
   Meflokin

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Det gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Lariam är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Lariam
   3. Hur du använder Lariam
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Lariam ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Lariam är och vad det används för

   Lariam dödar olika former av malariaparasiter och har effekt även på en del av de parasiter som är okänsliga för andra malariamediciner.

   Lariam används för att förebygga och behandla malaria. Malaria orsakas av parasiter som överförs till människa genom en tropisk mygga. Parasiterna utvecklas i människans blod och förstör de röda blodkropparna.

   För att minimera risken att få sjukdomen och för att skydda dig från möjliga allvarliga biverkningar är det viktigt att du läser denna bipacksedel noggrant. Be din läkare förklara om det är något du inte förstår.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Lariam

   Använd inte Lariam

   Ta inte Lariam om du har eller tidigare har haft:

   - depression, självmordstankar eller självskadebeteende

   - något annat psykiskt problem inklusive oro, schizofreni eller förlorad verklighetskontakt (psykos)

   - kramper (epilepsi eller konvulsioner)

   - allergi mot meflokin eller ämnen besläktade med meflokin (t.ex. klorokin, kinidin och kinin) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   - svåra leverproblem

   - svartvattenfeber (en komplikation av malaria som påverkar blod och njurar).

   Om något av ovanstående stämmer in på dig, tala med läkare så att läkaren kan förskriva ett annat läkemedel för förebyggande eller behandling av malaria.

   Tala också omedelbart med din läkare om du redan behandlas med halofantrin eller om du har ordinerats halofantrin. Samtidig användning av halofantrin (som används för att behandla malaria) och Lariam kan ge allvarligt förlångsammad puls. Därför, för att undvika påverkan på din hjärtrytm, ska du inte ta halofantrin om du redan tar eller har tagit Lariam under de senaste 15 veckorna.

   Varningar och försiktighet

   Lariam kan orsaka allvarliga psykiska tillstånd hos vissa patienter. Tala omedelbart med din läkare om du får något av följande när du använder Lariam:

   • självmordstankar

   • självskadebeteende

   • svår oro

   • känslor av misstro mot andra (paranoia)

   • se eller höra saker som inte finns (hallucinationer)

   • mardrömmar

   • depression

   • rastlöshet

   • avvikande beteende

   • förvirring.

   Vänligen sök medicinsk hjälp omedelbart om ovanstående noteras. Behandlingen med Lariam bör då avslutas omedelbart och ersättas med ett annat läkemedel för att förebygga malaria.

   Säkerställ också att din läkare vet om du har:

   • kramper (epilepsi eller konvulsioner)

   • hjärtproblem, särskilt förändringar i hjärtrytm

   • lever- eller njurproblem

   • en intolerans mot visa sockerarter som laktos och galaktos. Isåfall bör du inte ta Lariam.

   • ögonproblem

   • blodsjukdom eller sjukdom i lymfsystemet (onormala blodvärden som visar minskat eller ökat antal vita blodkroppar, minskat antal röda blodkroppar eller blodplättar.)

   • neuropati med symtom som t.ex. domningar och stickningar, svaghet, tillkommen eller förvärrad ostadighet i fötterna eller balansrubbningar eller skakning av händer och fingrar

   • lunginflammation, också kallad pneumonit. Detta är en allvarlig, potentiellt livshotande allergisk reaktion i lungorna som kan orsaka feber eller frossa, hosta och andningsproblem.

   • Fått en mild till allvarlig potentiellt livshotande allergisk reaktion av Lariam eller något annat innehållsämne.

   • regelbunden eller bestående lågt blodsocker på grund av ett tillstånd som kallas medfödd hyperinsulinism

   Vissa biverkningar kan förekomma efter att du slutat ta Lariam. Hos ett litet antal patienter har det rapporterats att depression, yrsel eller svindel och balansrubbning kan kvarstå i månader eller längre efter avslutad behandling med Lariam.

   Andra läkemedel och Lariam

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel (även receptfria sådana) innan du tar Lariam.

   Det är mycket viktigt att du rådfrågar din läkare om du tar:

   • halofantrin, eller om du har ordinerats halofantrin. Se även avsnitt “Ta inte Lariam om du har eller tidigare har haft:” ovan

   • läkemedel som kinin, kinidin, klorokin som används för att behandla eller förebygga malaria

   • läkemedel för hjärtproblem, eller högt blodtryck som betareceptorblockare och kalciumflödeshämmare

   • antihistaminer mot allergi

   • läkemedel mot psykiska problem såsom tricykliska antidepressiva och fenotiazoner

   • läkemedel som används för att behandla epilepsi som valproat, karbamazepin, fenobarbital, fenytoin

   • ketokonazol (som används för att behandla svampinfektioner) – du bör fråga din läkare om råd innan du tar ketokonazol inom 15 veckor efter att du tagit Lariam

   • rifampicin (som används för att behandla bakteriella infektioner) och efavirenz (HIV-läkemedel)

   • läkemedel mot koagulationsrubbningar eller diabetes eftersom din läkare kan vilja göra en uppföljning innan du reser.

   Om du behöver vaccin som intas som dryck för förebyggande mot tyfoidfeber, bör du ta det minst 3 dagar innan du börjar ta Lariam. Annars kan Lariam försvaga effekten av vaccinet.

   Lariam med mat, dryck och alkohol

   Drick rikligt med vätska och ta helst tabletterna i samband med måltid. Undvik att tugga tabletterna eftersom de smakar illa. Tabletterna kan krossas.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Det rekommenderas inte att du reser till ett malariaområde om du är gravid, tror du kan vara gravid eller planerar att bli gravid eftersom malaria är en allvarlig sjukdom under graviditet.

   Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Lariam bör om möjligt undvikas under graviditet, men kan i särskilda fall tas under hela graviditeten.

   Din läkare kommer att avgöra om du bör få detta läkemedel.

   Amning rekommenderas inte när du använder Lariam.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Försiktighet bör iakttas av piloter, bilförare samt maskinoperatörer p g a rapporter om yrsel, balansrubbningar och neurologiska/ psykiska reaktioner vid användning av Lariam.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Lariam

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vid uppkomst av vissa symtom under förebyggande behandling, se sista stycket under "Var särskilt försiktig med Lariam”, måste behandlingen upphöra. I övriga fall gäller att du aldrig själv ska ändra den dos som föreskrivits utan att rådgöra med din läkare.

   Förebyggande behandling

   Vanlig dos för vuxna: 1 tablett per vecka. Medicineringen skall börja om möjligt 3 veckor men minst 1 vecka före ankomst till malariadrabbat område, fortsätta under vistelsen samt 4 veckor efter hemkomst. Ta alltid veckodosen på samma veckodag. Vid kräkning inom 30 minuter efter tablettintag tas ytterligare 1 tablett. Om kräkning inträffar 30-60 minuter efter tablettintag tas ½ tablett.

   Barn: Dosen skall bestämmas av läkare.

   Behandling av konstaterad malaria

   Dosen skall bestämmas av läkare. Du kan instrueras att dela upp den totala dosen i 2 till 3 mindre doser som ges med 6-8 timmars mellanrum för att minska risken för biverkningar.

   Hos delvis immuna individer, t.ex bofasta i malariadrabbade områden, skall standarddosen ges.

   Om du använt för stor mängd av Lariam

   Om du tar för många tabletter kan risken för förekomst och svårighetsgraden av biverkningar som anges i avsnitt 4 öka. Det finns inga särskilda antidoter.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få de. Oönskade effekter uppkommer oftare när Lariam används för behandling av konstaterad malaria än när medicinen ges som förebyggande behandling

   Lariam kan orsaka allvarliga psykiska tillstånd hos vissa patienter. Tala omedelbart med din läkare om du får något av följande när du använder Lariam. Behandlingen med Lariam bör då avslutas omedelbart och ersättas med ett annat läkemedel för malariaprofylax.

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • sömnproblem (onormala drömmar/mardrömmar, svårighet att somna)

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • depression

   • svår oro (ångest)

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • självmord

   • självmordsförsök

   • självmordstankar

   • självskadebeteende

   • bipolär sjukdom

   • förlora kontakt med verkligheten (psykos inklusive vanföreställningar, personlighetsförändring, mani och schizofreni)

   • känslor av misstro mot andra

   • avvikande beteende

   • panikattacker

   • förvirring

   • se eller höra saker som inte finns (hallucinationer)

   • ny eller förvärrad känsla av att vara arg (aggressivitet)

   • rubbningar i samordningen av rörelser

   • rastlöshet

   • humörförändringar

   • koncentrationsstörningar

   Om du får något av följande potentiellt allvarliga symptom ska du omedelbart söka läkare. Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

   Har rapporterats(förekommer hos ett okänt antal användare):

   • en allvarlig, potentiellt livshotande allergisk reaktion (allergisk chock) med symptom som andningssvårigheter, svullen tunga, klåda och allvarliga hudutslag.

   • kramper (epilepsi eller konvulsioner).

   • hjärtproblem t.ex. allvarliga rubbningar av hjärtrytmen inklusive bultande, skenande eller överhoppade hjärtslag (palpitationer).

   • en extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i

   • lunginflammation, också kallad pneumoni. Detta är en allvarlig, potentiellt livshotande allergisk reaktion i lungorna som kan orsaka feber eller frossa, hosta och andningsproblem.

   • allvarliga leverproblem med symtom såsom en öm, hård eller förstorad lever, gulsot (gulnad hudton / gulnade ögonvitor), mörk urin, ljus avföring och generell klåda.

   • Lariam kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos).

    Andra möjliga biverkningar

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • yrsel

   • huvudvärk

   • synrubbningar

   • balansrubbningar

   • sjukdomskänsla (illamående)

   • diarré

   • magont (buksmärta)

   • kräkningar

   • klåda

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • onormala blodvärden som visar minskat eller ökat antal vita blodkroppar, minskat antal röda blodkroppar eller blodplättar. Symptomen kan innefatta smärtsamma munsår eller sår i halsen, feber, frossa, blåmärken, näsblod, blödningar i magen eller vaginal blödning.

   • nedsatt njurfunktion som orsakar försämring eller upphörande av urinbildning, infektion i urinvägar, blod i urin. Symptomen kan innefatta onormala blodvärden (förhöjt kreatininvärde), känsla av uttorkning, trötthet, svullnad (ödem), andfåddhet, sjukdomskänsla, aptitlöshet, huvudvärk.

   • minskad aptit

   • glömska, minnesförlust (ibland långvarig)

   • svimningar

   • talsvårigheter

   • neuropati med symtom som t.ex. domningar och stickningar, svaghet, tillkommen eller förvärrad ostadighet i fötterna eller balansrubbningar eller skakning av händer och fingrar

   • sömnighet

   • ljuskänslighet på kvällarna eller andra synrubbningar, dimsyn

   • förändrad hörsel inklusive öronsusningar eller nedsatt hörsel

   • ändringar i blodtryck eller störd hjärtrytm

   • värmevallningar

   • andfåddhet

   • hosta

   • andningsproblem

   • nedsatt leverfunktion, leverinflammation (hepatit), ökning av leverenzymer (syns vid blodprov)

   • hudutslag

   • hudrodnad

   • håravfall

   • svettning

   • muskelsvaghet

   • muskelkramper

   • muskelvärk

   • ledvärk

   • hudsvullnad (ödem)

   • bröstsmärta

   • kraftlöshet

   • trötthet

   • feber eller frossa

    Om du upplever dessa eller andra biverkningar under behandlingstiden, informera din läkare.

    Vissa biverkningar kan förekomma efter att du slutat ta Lariam. Hos ett litet antal patienter har det rapporterats att depression, yrsel eller svindel och balansrubbningar kan kvarstå i månader eller längre även efter att behandlingen avslutats.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Lariam ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är meflokin 250 mg per tablett.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 50,6 mg, poloxamer, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, krospovidon, ammoniumkalciumalginat, talk och magnesiumstearat.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Tel: 042-32 66 95

   Ompackare:

   Dr. Fisher Farma B.V.

   Vijzelweg 32

   8243 PM

   Lelystad, Nederländerna

   Tillverkare:

   Roche-koncernen


   Denna bipacksedel ändrades senast

   7 april 2017


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lariam

  Tablett 250 mg 8 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 066144
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  215,26 kr

  Jämförpris: 26,91 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?