Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Lansoprazol Actavis

   15 mg och 30 mg enterokapslar, hårda
   lansoprazol
   sackaros

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Lansoprazol Actavis är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Lansoprazol Actavis
   3. Hur du använder Lansoprazol Actavis
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Lansoprazol Actavis ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Lansoprazol Actavis är och vad det används för

   Det aktiva innehållsämnet i Lansoprazol Actavis är lansoprazol, som är en protonpumpshämmare. Protonpumpshämmare minskar mängden syra som produceras i magsäcken.


   Läkaren kan ordinera Lansoprazol Actavis för följande indikationer:

   • behandling av sår i magsäck och tolvfingertarm

   • behandling av inflammation i matstrupen (refluxesofagit)

   • förebyggande av refluxesofagit

   • behandling av halsbränna och sura uppstötningar

   • behandling eller förebyggande av sår i magsäck eller tolvfingertarm hos patienter som behöver fortsatt NSAID-behandling (NSAID-behandling används mot smärta eller inflammation)

   • behandling av Zollinger-Ellisons syndrom.

   Läkaren kan ha ordinerat Lansoprazol Actavis för annat användningsområde eller i annan dos än den som anges i denna bipacksedel. Ta alltid läkemedlet enligt läkarens anvisningar.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Lansoprazol Actavis

   Ta inte Lansoprazol Actavis:

   • om du är allergisk mot lansoprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du tar ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen atazanavir (används för behandling av HIV).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Lansoprazol Actavis om:


   • du har en allvarlig leversjukdom. Läkaren kan behöva justera din dos.

   • du någonsin har fått en hudreaktion efter behandling med ett läkemedel liknande Lansoprazol Actavis som minskar magsyran.

   • du ska genomgå en specifik blodprovstagning (kromogranin A).


   Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Lansoprazol Actavis. Kom även ihåg att nämna eventuella andra biverkningar, såsom ledsmärta.


   Läkaren kan göra eller ha gjort ytterligare en undersökning som kallas endoskopi för att diagnostisera din sjukdom och/eller utesluta malign sjukdom.


   Om diarré uppkommer under behandlingen med Lansoprazol Actavis, ska du omedelbart kontakta läkaren, eftersom Lansoprazol Actavis har förknippats med en något ökad förekomst av smittsam diarré.


   Om läkaren har ordinerat dig Lansoprazol Actavis förutom andra läkemedel avsedda för behandling av Helicobacter pylori-infektion (antibiotika) eller tillsammans med antiinflammatoriska läkemedel för behandling av smärta eller reumatisk sjukdom: läs även bipacksedlarna till dessa läkemedel noga.


   Användning av protonpumpshämmare som Lansoprazol Actavis och särskilt om du använder Lansoprazol Actavis i mer än ett år, kan öka risken något för att få höft-, handleds- eller kotfraktur (benbrott). Berätta för läkare om du har benskörhet (osteoporos) eller om du använder läkemedel som kallas kortikosteroider eftersom de kan öka risken för benskörhet.


   Om du tar Lansoprazol Actavis under lång tid (längre än 1 år) kommer läkaren troligen att kontrollera dig regelbundet. Du ska rapportera alla nya och ovanliga symtom och detaljer när du träffar din läkare.

   Andra läkemedel och Lansoprazol Actavis

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Tala i synnerhet om för läkaren om du tar läkemedel som innehåller någon av följande aktiva substanser, eftersom Lansoprazol Actavis kan påverka det sätt på vilket dessa läkemedel verkar:

   • ketokonazol, itrakonazol, rifampicin (används för behandling av infektioner)

   • digoxin (används för behandling av hjärtproblem)

   • teofyllin (används för behandling av astma)

   • takrolimus (används för att förhindra avstötning av transplantat)

   • fluvoxamin (används för att behandla depression och andra psykiatriska sjukdomar)

   • antacida (syraneutraliserande medel som används för att behandla halsbränna eller sura uppstötningar)

   • sukralfat (används för att läka magsår)

   • johannesört (Hypericum perforatum) (används för att behandla lindrig depression).

   Lansoprazol Actavis med mat och dryck

   För att uppnå bästa resultat med läkemedlet bör du ta Lansoprazol Actavis minst 30 minuter före intag av föda.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid, ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Biverkningar såsom yrsel, svindel, trötthet och synstörningar förekommer ibland hos patienter som tar Lansoprazol Actavis. Om du får sådana biverkningar skall du vara försiktig, eftersom din reaktionsförmåga kan vara nedsatt.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning.

   Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Lansoprazol Actavis innehåller sackaros

   Lansoprazol Actavis innehåller sackaros. Om din läkare har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter, ska du kontakta läkaren innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Lansoprazol Actavis

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.


   Svälj kapseln hel med ett glas vatten. Om du tycker att det är svårt att svälja kapslarna kan läkaren ge dig råd om andra sätt att ta läkemedlet. Du får inte krossa eller tugga dessa kapslar eller innehållet i en tömd kapsel, eftersom detta hindrar dem att fungera som de ska.


   Om du tar Lansoprazol Actavis en gång per dag, ska du försöka ta läkemedlet vid samma tidpunkt varje dag. Du kan få bästa resultat om du tar Lansoprazol Actavis genast på morgonen.


   Om du tar Lansoprazol Actavis två gånger per dag, bör du ta första dosen på morgonen och andra dosen på kvällen.


   Dosen av Lansoprazol Actavis beror på ditt tillstånd. Vanliga doser av Lansoprazol Actavis för vuxna anges nedan. Läkaren ordinerar ibland en annan dos och kommer att tala om för dig hur länge din behandling ska pågå.


   Behandling av halsbränna och sura uppstötningar: en 15 mg eller 30 mg kapsel varje dag i 4 veckor. Om symtomen kvarstår skall du informera läkaren. Om symtomen inte lindras inom 4 veckor, kontakta läkaren.


   Behandling av sår i tolvfingertarmen: en 30 mg kapsel varje dag i 2 veckor.


   Behandling av sår i magsäcken: en 30 mg kapsel varje dag i 4 veckor.


   Behandling av inflammation i matstrupen (refluxesofagit) en 30 mg kapsel varje dag i 4 veckor.


   Förebyggande långtidsbehandling av refluxesofagit: en 15 mg kapsel varje dag, läkaren kan justera dosen till en 30 mg kapsel varje dag.


   Behandling av sår i tolvfingertarmen eller magsäcken hos patienter som behöver fortsatt NSAID-behandling: en 30 mg kapsel varje dag i 4 veckor.


   Förebyggande av sår i tolvfingertarmen eller magsäcken hos patienter som behöver fortsatt NSAID-behandling: en 15 mg kapsel varje dag, läkaren kan justera dosen till en 30 mg kapsel varje dag.


   Zollinger-Ellisons syndrom: Vanlig dos är två 30 mg kapslar varje dag till att börja med, därefter beroende på hur du svarar på Lansoprazol Actavis, bestämmer läkaren vilken dos som är bäst för dig.


   Lansoprazol Actavis skall inte ges till barn.


   Ta alltid Lansoprazol Actavis enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Om du använt för stor mängd av Lansoprazol Actavis

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Lansoprazol Actavis

   Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg det, såvida det inte strax är tid att ta nästa dos. Om detta inträffar, hoppa över den missade dosen och ta de andra kapslarna som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd kapsel.

   Om du slutar att använda Lansoprazol Actavis

   Avbryt inte behandlingen i förtid om dina symtom har förbättrats. Du är kanske inte helt återställd och sjukdomen kan återkomma om du inte avslutar behandlingskuren.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Följande allvarliga biverkningar har rapporterats av patienter som behandlats med

   Lansoprazol Actavis:


   Om något av följande skulle uppträda ska du sluta ta Lansoprazol Actavis och omedelbart uppsöka läkare eller närmaste akutmottagning:


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 patienter):

   • Angioödem, såsom svullet ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter.

   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter):

   • Allvarliga överkänslighetsreaktioner inklusive chock. Symtom på en överkänslighetsreaktion kan omfatta feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall.

   • Mycket allvarliga hudreaktioner med rodnad, blåsbildning, allvarlig inflammation och hudavfall

   • I mycket sällsynta fall kan Lansoprazol Actavis orsaka minskat antal vita blodkroppar så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom ont i hals/svalg/mun eller vattenkastningsbesvär. Ett blodprov kommer att tas för att kontrollera om antalet vita blodkroppar har minskat (agranulocytos).

   Ingen känd frekvens (förekommer hos okänt antal användare):

   • Om du använder Lansoprazol Actavis i mer än tre månader kan magnesiumnivåerna i blodet sjunka. Låga nivåer av magnesium kan visa sig som trötthet, ofrivilliga muskelrörelser, förvirring, kramper, yrsel och snabb hjärtrytm. Låga nivåer av magnesium kan också leda till minskade nivåer av kalium eller kalcium i blodet. Läkaren kan komma att mäta magnesiumnivån i blodet med hjälp av regelbundna blodprov.

   • Hudutslag, eventuellt med smärta i lederna.

   Följande andra biverkningar har rapporterats av patienter som behandlats med Lansoprazol Actavis:


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter):

   • huvudvärk, yrsel

   • diarré, förstoppning, magsmärtor, illamående, kräkningar, gaser, muntorrhet eller ont i mun eller hals

   • hudutslag, klåda

   • förändrade värden från leverfunktionsprov

   • trötthet

   • godartade polyper i magsäcken

   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter):

   • depression

   • led- eller muskelsmärta

   • vätskeansamling eller svullnad

   • förändrat antal blodkroppar.

   • höft-, handleds- eller kotfrakturer (om Lansoprazol Actavis används i höga doser och under en längre tid)

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 patienter):

   • feber

   • rastlöshet, dåsighet, förvirring, hallucinationer, sömnlöshet, synstörningar, svindel

   • smakförändringar, aptitförlust, inflammation i tungan (glossit)

   • hudreaktioner såsom brännande eller stickande känsla under huden, blåmärken, rodnad och överdriven svettning

   • ljuskänslighet

   • håravfall

   • myrkrypningar (parestesi), darrning

   • anemi (blekhet)

   • njurproblem

   • bukspottkörtelinflammation

   • leverinflammation (kan yttra sig som gulfärgning av hud eller ögon)

   • bröstsvullnad hos män, impotens

   • candidainfektion (svampinfektion, kan drabba hud eller slemhinnor)

   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter):

   • inflammation i munnen (stomatit)

   • kolit (inflammation i tarmen)

   • förändrade testvärden såsom natrium-, kolesterol- och triglyceridnivåer


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Lansoprazol Actavis ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 30°C.

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


   Använd före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg. dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är lansoprazol

   • Övriga innehållsämnen är: Sockersfärer (majsstärkelse och sackaros), natriumlaurilsulfat, meglumin, mannitol (E421), hypromellos, makrogol, talk, polysorbat 80, titandioxid (E171), metakrylsyra – etyl-akrylatsampolymer.

   • Kapselhölje: Gelatin, titandioxid (E171) och för kapslar 15 mg även färgämnet kinolin gult (E104).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   15 mg: Varje hård ogenomskinlig gul kapsel innehåller magsaftresistentdragerade granulatkorn som innehåller 15 mg lansoprazol.


   30 mg: Varje hård ogenomskinlig vit kapsel innehåller magsaftresistentdragerade granulatkorn som innehåller 30 mg lansoprazol.


   Lansoprazol Actavis 15 mg tillhandahålls i aluminium/PVC/aluminium blisterförpackningar om 56, 98 och 250 kapslar.


   Lansoprazol Actavis 30 mg tillhandahålls i aluminium/PVC/aluminium blisterförpackningar om 28, 56, 98 och 200 kapslar.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Actavis Group PTC ehf

   Reykjavíkurvegi 76-78

   220 Hafnarfjörður

   Island


   Tillverkare:

   Laboratorios Liconsa, S.A.

   Avda. Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo

   19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara), Spanien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-03-16


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lansoprazol Actavis

  Enterokapsel, hård 30 mg 98 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 430915
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?