Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Lanexat

   0,1 mg/ml injektionsvätska, lösning
   flumazenil

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Lanexat är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du får Lanexat
   3. Hur Lanexat ges
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Lanexat ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Lanexat är och vad det används för

   Lanexat innehåller den aktiva substansen flumazenil som är ett motgift (antidot) mot en specifik grupp av läkemedel som kallas bensodiazepiner. Bensodiazepiner har lugnande, sömngivande och muskelrelaxerande verkan. De används för att göra dig sömnig och lugna dig om du är orolig. Lanexat kan fullständigt eller delvis upphäva dessa effekter.

   Lanexat kan därför användas:

   • för att väcka dig ur nedsövning som gjorts i samband med kirurgi eller vissa diagnostiska ingrepp

   • för att väcka dig om du hållits sederad (ett tillstånd av lugn, dåsighet eller sömn) för intensivvård.

   Lanexat kan också användas för diagnostisering och behandling av förgiftningar eller överdoseringar orsakade av bensodiazepiner.

   Lanexat används till barn över 1 år för att väcka barnet när ett läkemedel med bensodiazepin har givits i sömngivande syfte under ett medicinskt ingrepp.

   2. Vad du behöver veta innan du får Lanexat

   Du bör inte få Lanexat:

   • om du är allergisk mot flumazenil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har fått bensodiazepiner för behandling av ett möjligt livshotande tillstånd (t.ex. för kontroll av trycket i hjärnan eller ett allvarligt epileptiskt anfall).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du får Lanexat:

   • om du har epilepsi och har fått behandling med bensodiazepiner under lång tid. I så fall kan administrering av Lanexat orsaka krampanfall.

   • om du har en svår hjärnskada (och/eller instabilt tryck i hjärnan) eftersom Lanexat kan orsaka förhöjt tryck i hjärnan.

   • om du har någon leversjukdom. Din läkare kommer att justera dosen av Lanexat noggrant.

   • om du är mycket nervös inför en operation eller lider av ångest. Läkaren kommer att justera dosen av Lanexat noggrant.

   • om du fått långvarig behandling med höga doser av bensodiazepiner eftersom det finns risk för abstinenssymtom (abstinenssymtom anges i avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).

   • om du har någon hjärtsjukdom. Din läkare bör informeras eftersom han/hon kan besluta att förlänga sederingen.

   Vårdpersonalen kommer att kontrollera din vakenhetsgrad och vitala tecken (t.ex. blodtryck, hjärtfrekvens och andningsfrekvens) under en lämplig period efter att du har fått Lanexat. Eftersom Lanexats verkningstid i allmänhet är kortare än bensodiazepinernas verkningstid kan sederingen komma tillbaka. Du blir noga övervakad, möjligen på en intensivvårdsavdelning, tills effekten av Lanexat avtagit.

   Om du har genomgått en större operation kan läkaren låta en lätt sedering kvarstå för att du ska uppleva mindre smärta efter operationen.

   Om du har fått långvarig (kronisk) behandling med bensodiazepiner kan snabba injektioner med höga flumazenildoser (över 1 mg) orsaka abstinenssymtom. Läkaren kommer därför att undvika snabb injektion av Lanexat.

   Lanexat rekommenderas inte för behandling av bensodiazepinberoende eller abstinenssymtom orsakade av bensodiazepiner.

   Vid fall av överdosering med flera läkemedel kommer läkaren ge Lanexat med särskild försiktighet. Särskilt vid förgiftning med bensodiazepiner tillsammans med vissa typer av antidepressiva medel (så kallade cykliska antidepressiva) kan vissa skadliga effekter förvärras om Lanexat ges. Dessa effekter inkluderar t ex kramper och oregelbunden hjärtrytm (vilka orsakas av cykliska antidepressiva medel, men som inte uppträder lika lätt när bensodiazepiner används samtidigt) (se även avsnitt 2 ”Andra läkemedel och Lanexat”).

   Tecken på överdos med cykliska antidepressiva medel omfattar:

   • Vidgning av pupillen, oförmåga att urinera, muntorrhet

   • Allvarliga eller potentiellt livshotande tillstånd som rastlösa och överdrivna rörelser (agitation), andningssvårigheter, kramper, hjärtbesvär och koma.

   Barn

   Erfarenheten av behandling av barn över 1 år är begränsad. Behandling bör ske med försiktighet.

   Barn som är yngre än 1 år ska endast behandlas med Lanexat efter att riskerna noga vägts mot fördelarna av behandlingen, särskilt vid fall av oavsiktlig överdos.

   Andra läkemedel och Lanexat

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Lanexat motverkar effekten av alla läkemedel som verkar via bensodiazepinreceptorn. Detta omfattar även läkemedel som inte tillhör gruppen bensodiazepiner men som verkar på samma sätt, t.ex. zopiklon, triazolopyridazin.

   Lanexat har inte setts påverka eller påverkas av andra läkemedel som dämpar det centrala nervsystemet eller alkohol.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Eftersom erfarenheterna av Lanexat under graviditet är otillräckliga, ska Lanexat endast användas under graviditet om nyttan för dig är större än de eventuella riskerna för det ofödda barnet.

   Det är inte känt om Lanexat utsöndras i bröstmjölken. I akuta nödsituationer kan man dock ge Lanexat till en patient som ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vissa effekter av bensodiazepiner, t.ex. nedsatt reaktionsförmåga, kan kvarstå under ett dygn efter intag, även efter att du fått Lanexat. Man ska därför inte köra bil, använda maskiner eller utföra andra fysiskt eller mentalt krävande aktiviteter under minst ett dygn efter att man fått bensodiazepiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Lanexat innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per ml injektionsvätska, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


   3. Hur Lanexat ges

   Lanexat ges av en narkosläkare eller en erfaren läkare. Lanexat ges som en intravenös injektion (i en ven) eller utspädd som en intravenös infusion (som dropp under en längre tidsperiod).

   Dosen bestäms av läkaren. För barn anpassas dosen efter barnets kroppsvikt.

   Lanexat kan användas samtidigt med andra återupplivningsåtgärder.

   Om du fått för stor mängd av Lanexat

   Lanexat ges av läkare eller sjuksköterska som är van vid denna typ av behandling så det är osannolikt att du får för stor mängd. Om du ändå tror att du fått för stor mängd, kontakta läkare eller sjuksköterska.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   För information avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal, se slutet av denna bipacksedel.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Följande biverkningar kan vara allvarliga. Om du får någon av följande biverkningar, kontakta omedelbart din läkare eller sjuksköterska.

   (Har rapporterats, förekommer hos ett okänt antal personer)

   • överkänslighetsreaktioner med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall, (akut allergisk reaktion, anafylaxi) och nässelutslag (urtikaria)

   • kramper (kan förekomma hos patienter med epilepsi eller allvarligt nedsatt leverfunktion, huvudsakligen efter långtidsbehandling med bensodiazepiner eller vid blandförgiftningar av flera mediciner).

   Andra biverkningar omfattar:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

   • illamående och kräkningar, om Lanexat givits efter operation

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

   • hjärtklappning (efter snabb injektion, kräver inte behandling)

   • ångest, oro och rädsla (efter snabb injektion, kräver inte behandling)

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal personer)

   • panikattacker hos patienter med tidigare panikreaktioner

   • onormalt gråtande, rastlösa och överdrivna rörelser (agitation), aggressiva reaktioner

   • övergående högt blodtryck (vid uppvaknande)

   • hudrodnad

   • frossa (efter snabb injektion, kräver inte behandling)

   Lanexat kan orsaka abstinenssymtom om du har behandlats med bensodiazepiner under en längre tidsperiod (har rapporterats). Sådana symtom omfattar rastlösa och överdrivna rörelser, ångest, känslomässig instabilitet, förvirring och onormala känselförnimmelser.

   Det kan ibland vara svårt att skilja på läkemedelsbiverkningar och möjliga abstinenssymtom av bensodiazepiner, t ex ångest, rädsla eller förvirring.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Lanexat ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Oöppnad förpackning: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Färdigberedd infusionslösning är hållbar i 12 timmar vid högst 25ºC.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är flumazenil.


    En milliliter innehåller 0,1 mg flumazenil.


    En ampull på 5 ml innehåller 0,5 mg flumazenil.

   • Övriga innehållsämnen är dinatriumedetat, koncentrerad ättiksyra, natriumklorid, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Glasampuller, 5x5 ml

   Innehavare av godkännande för försäljning

   CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

   Bahnhofstr. 1a

   17498 Mesekenhagen

   Tyskland

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta:

   Sofus Regulatory Affairs AB

   Fleminggatan 18

   112 26 Stockholm

   Sverige

   Tel. 08-21 54 45

   Fax. 08-21 54 46

   E-mail: pharmacovigilance@sofus.se


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-05-02


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats, www.lakemedelsverket.se.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Anvisningar för spädning till infusionslösning

   Lanexat injektionsvätska kan blandas med natriumklorid 9 mg/ml eller glukos 50 mg/ml i förhållandet 20 – 50 ml Lanexat till 500 ml infusionsvätska (= 2 – 5 mg flumazenil till 500 ml lösning).

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lanexat®

  Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml 5 x 5 milliliter Ampull

  • Varunummer: 023325
  • Tillverkare: Sofus Regulatory Affairs AB

  1.031 kr

  Jämförpris: 41,24 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?