Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Lamotrigin Actavis

   25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg tabletter
   lamotrigin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Lamotrigin Actavis är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Lamotrigin Actavis
   3. Hur du använder Lamotrigin Actavis
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Lamotrigin Actavis ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Lamotrigin Actavis är och vad det används för

   Lamotrigin Actavis hör till en läkemedelsgrupp som kallas antiepileptika. Det används för att behandla två tillstånd – epilepsioch bipolär sjukdom.

   Lamotrigin Actavis behandlar epilepsi genom att blockera de signaler i hjärnan som utlöser epileptiska anfall (attacker).

   • För vuxna och barn från 13 år och uppåt kan Lamotrigin Actavis användas ensamt eller tillsammans med andra läkemedel för att behandla epilepsi. Lamotrigin Actavis kan också användas med andra läkemedel för att behandla de anfall som förekommer vid ett tillstånd som kallas för Lennox-Gastaut syndrom.

   • För barn i åldrarna mellan 2 och 12 år kan Lamotrigin Actavis användas tillsammans med andra mediciner för att behandla dessa tillstånd. Det kan användas som ensam behandling för att behandla en typ av epilepsi som kallas för typiska absenser.

   Lamotrigin Actavis behandlar också bipolär sjukdom

   Personer med bipolär sjukdom (kallas ibland för manisk depression) får mycket kraftiga humörsvängningar med perioder av mani (upphetsning eller lyckorus) omväxlande med depressionsperioder (djup sorgsenhet eller förtvivlan). För vuxna från 18 år och uppåt kan Lamotrigin Actavis användas ensamt eller tillsammans med andra läkemedel för att förhindra de depressionsperioder som förekommer vid bipolär sjukdom. Det är ännu inte känt hur Lamotrigin Actavis fungerar i hjärnan för att ha denna effekt.

   Lamotrigin som finns i Lamotrigin Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Lamotrigin Actavis

   Ta inte Lamotrigin Actavis:

   • om du är allergisk (överkänslig) mot lamotrigin eller något av övriga innehållsämnen i Lamotrigin Actavis (anges i avsnitt 6).

   Om detta gäller dig:

   • Tala om det för läkaren och ta inte Lamotrigin Actavis.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Lamotrigin Actavis

   • om du har några problem med njurarna

   • om du någon gång har utvecklat hudutslag efter att du har tagit lamotrigin eller andra läkemedel mot bipolär sjukdom eller epilepsi

   • om du redan tar medicin som innehåller lamotrigin.

   Om något av detta gäller dig:

   • Tala om det för läkaren som kan bestämma att din dos behöver sänkas eller att Lamotrigin Actavis inte är lämpligt för dig.

   Viktig information om eventuellt livshotande reaktioner

   Ett litet antal personer som tar Lamotrigin Actavis får en allergisk reaktion eller hudreaktion som kan vara livshotande och utvecklas till allvarligare problem om de inte behandlas. Dessa kan inkludera Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toxisk epidermal nekrolys (TEN) samt läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS). Du behöver känna till de symtom som du ska vara uppmärksam på under tiden du tar Lamotrigin Actavis.

   • Läs beskrivningen av dessa symtom under avsnitt 4 i denna bipacksedel under ”Eventuellt livshotande reaktioner: kontakta omedelbart läkare”.

   Tankar på att skada dig själv eller på självmord

   Läkemedel mot epilepsi används för att behandla olika tillstånd, inklusive epilepsi och bipolär sjukdom. Personer med bipolär sjukdom kan ibland ha tankar på att skada sig själva eller att begå självmord. Om du har bipolär sjukdom är det mer troligt att du har sådana tankar:

   • När du påbörjar behandlingen.

   • Om du tidigare haft tankar på att skada dig själv eller på självmord.

   • Om du är under 25 år.

   Om du har oroande tankar eller erfarenheter eller om du märker att du mår sämre eller utvecklar nya symtom medan du tar Lamotrigin Actavis:

   • Kontakta läkare snarast eller uppsök närmaste sjukhus för hjälp.

   Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi som t ex Lamotrigin Actavis har haft tankar på att skada sig själv eller begå självmord. Om du någon gång får dessa tankar, kontakta omedelbart din läkare.

   Brugadas syndrom

   Brugadas syndrom är en genetisk sjukdom som leder till onormal elektrisk aktivitet i hjärtat. EKG-avvikelser som kan leda till arytmier (onormal hjärtrytm) kan utlösas av lamotrigin. Tala med din läkare om du har denna sjukdom.

   Hemofagocyterande syndrom (HLH)

   Rapporter har inkommit om en sällsynt men mycket allvarlig reaktion i immunsystemet hos patienter som tar lamotrigin. Kontakta omedelbart läkare eller apotekspersonal om du får något av följande symptom: feber, utslag, neurologiska symptom (t.ex. skakningar eller tremor, förvirrat tillstånd, störningar i hjärnans funktion).

   Om du tar Lamotrigin Actavis mot epilepsi

   Anfall vid vissa typer av epilepsier kan ibland bli värre eller inträffa oftare medan du tar Lamotrigin Actavis. En del patienter kan uppleva svåra anfall som kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Om dina anfall inträffar oftare eller om du upplever ett svårt anfall när du tar Lamotrigin Actavis:

   • Kontakta läkare snarast.

   Lamotrigin Actavis ska inte ges till personer under 18 års ålder för behandling av bipolär sjukdom

   Läkemedel för behandling av depression och andra mentala hälsoproblem ökar risken för självmordstankar och självmordsbeteende hos barn och ungdomar under 18 år.

   Andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Om du tar läkemedel som innehåller vissa aktiva substanser kan läkaren behöva kontrollera dosen av Lamotrigin Actavis. Dessa omfattar:

   • oxkarbazepin, felbamat, gabapentin, levetiracetam, pregabalin, topiramat eller

   • zonisamid som används för att behandla epilepsi

   • litium som används för att behandla mentala hälsoproblem

   • bupropion som används för att behandla mentala hälsoproblem eller för att sluta röka.

   • Berätta för din läkare om du tar något av dessa.

   Vissa läkemedel påverkar Lamotrigin Actavis eller gör det mer sannolikt att du får biverkningar.

   Dessa omfattar:

   • valproat som används för att behandla epilepsi och mentala hälsoproblem

   • karbamazepin som används för att behandla epilepsi och mentala hälsoproblem

   • fenytoin, primidon eller fenobarbital som används för att behandla epilepsi

   • olanzapin som används för att behandla mentala hälsoproblem

   • risperidon som används för att behandla mentala hälsoproblem

   • rifampicin som är ett antibiotikum

   • en kombination av lopinavir och ritonavir eller en kombination av atazanavir och ritonavir som används för att behandla HIV

   • hormonella preventivmedel som till exempel p-piller (se nedan)

   • orlistat, används för att behandla fetma.

   • Berätta för din läkare om du tar eller om du börjar eller slutar ta något av dessa.

   Hormonella preventivmedel (till exempel p-piller) kan påverka det sätt på vilket Lamotrigin Actavis fungerar

   Läkaren kan rekommendera att du använder en speciell typ av hormonellt preventivmedel eller en annan preventivmetod som till exempel kondom, pessar eller spiral. Om du använder ett hormonellt preventivmedel som p-piller kan läkaren eventuellt ta blodprov för att kontrollera Lamotrigin Actavis-nivån. Om du planerar att börja använda hormonellt preventivmedel:

   • Berätta det för din läkare som diskuterar lämpliga preventivmetoder med dig.

   Lamotrigin Actavis kan också påverka det sätt som hormonella preventivmedel fungerar på, även om det är osannolikt att de blir mindre effektiva. Om du använder ett hormonellt preventivmedel och märker någon förändring i din menscykel som till exempel en mensliknande blödning eller småblödningar mellan menstruationerna:

   • Berätta det för din läkare. Det kan vara tecken på att Lamotrigin Actavis påverkar det sätt som ditt preventivmedel fungerar på.

   Lamotrigin Actavis med mat och dryck

   Lamotrigin Actavis kan tas med eller utan mat.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Du ska inte upphöra med behandlingen mot din epilepsi när du är gravid. Det finns dock en ökad risk för missbildningar hos barn vars mödrar tagit Lamotrigin Actavis under graviditeten. Dessa missbildningar omfattar läpp- eller gomspalt. Läkaren kan också ge dig rådet att ta extra folsyra om du planerar att bli gravid och under tiden du är gravid.

   Graviditeten kan även ändra effektiviteten av Lamotrigin Actavis, varför läkaren kan ta blodprover för att kontrollera Lamotrigin Actavis-nivån så att dosen eventuellt kan ändras.

   Om du ammar eller planerar att amma, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Den aktiva substansen i Lamotrigin Actavis utsöndras i bröstmjölk och kan påverka barnet. Din läkare kommer att diskutera risker och fördelar med amning under behandling med Lamotrigin Actavis. Om du väljer att amma kommer läkaren att kontrollera barnet då och då för att se om barnet uppvisar dåsighet, utslag eller dålig viktuppgång. Informera läkaren om du upptäcker något av dessa symptom hos ditt barn.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Lamotrigin Actavis kan orsaka yrsel och dubbelseende.

   - Kör inte något fordon eller använd maskiner om du inte känner dig bra.

   Om du har epilepsi ska du tala med din läkare om att köra fordon och använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Lamotrigin Actavis innehåller laktos

   Lamotrigin Actavis tabletter innehåller små mängder av en sockerart som kallas laktos. Om du har fått veta av din läkare att du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Lamotrigin Actavis

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Hur mycket Lamotrigin Actavis du ska ta

   Det kan ta ett tag att finna den Lamotrigin Actavis-dos som är bäst för dig. Dosen du tar beror på:

   • din ålder

   • om du tar Lamotrigin Actavis tillsammans med andra läkemedel eller inte

   • om du har problem med njurarna eller levern.

   Din läkare börjar med att ge dig en låg dos och ökar dosen gradvis under några veckor tills du når en dos som fungerar för dig (kallas den effektiva dosen). Ta aldrig mer Lamotrigin Actavis än din läkare har sagt.

   Den vanliga effektiva dosen Lamotrigin Actavis för vuxna och barn från 12 års ålder är mellan 100 mg och 400 mg dagligen.

   Användning för barn

   För barn mellan 2 och 12 års ålder beror den effektiva dosen på kroppsvikten – vanligtvis är den mellan 1 mg och 15 mg för varje kilo av barnets vikt upp till högst 400 mg dagligen.

   Hur du tar din dos Lamotrigin Actavis

   Ta din dos Lamotrigin Actavis en eller två gånger dagligen enligt läkarens anvisningar. Du kan ta den med eller utan mat.

   Din läkare kan också tala om för dig att du ska börja eller sluta ta andra läkemedel, beroende på vilket tillstånd du behandlas för och hur du reagerar på behandlingen.

   • Svälj tabletterna hela. Du får inte dela, tugga eller krossa dem.

   • Ta alltid hela den dos som läkaren har ordinerat. Ta aldrig bara en del av en tablett.

   Om du har tagit för stor mängd av Lamotrigin Actavis

   Om du har tagit för stor mängd av Lamotrigin Actavis eller ett barn fått i sig läkemedlet av misstag:

   • Kontakta läkare, sjukhuspersonal, apotekspersonal eller Giftinformationscentralen (tel. 112) omedelbart för bedömning av risken samt rådgivning. Visa dem Lamotrigin Actavis-förpackningen om möjligt.

   En person som tagit för mycket Lamotrigin Actavis kan få något av dessa symtom:

   • snabba, okontrollerade ögonrörelser (nystagmus)

   • klumpighet och bristande koordinationsförmåga som påverkar balansen (ataxi)

   • förlust av medvetandet eller koma.

   Om du har glömt att ta Lamotrigin Actavis

   Ta inte extra tabletter eller dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

   Om du har glömt att ta en dos Lamotrigin Actavis

   • Fråga din läkare hur du ska börja ta medicinen igen. Det är viktigt att du frågar om detta.

   Om du slutar ta Lamotrigin Actavis

   Ta Lamotrigin Actavis så länge din läkare rekommenderar det. Sluta inte utan att läkaren talar om för dig att du ska göra det.

   Om du tar Lamotrigin Actavis för epilepsi

   För att sluta ta Lamotrigin Actavis är det viktigt att du minskar dosen gradvis under omkring 2 veckor. Om du plötsligt slutar att ta Lamotrigin Actavis kan din epilepsi komma tillbaka eller förvärras.

   Om du tar Lamotrigin Actavis mot bipolär sjukdom

   Det kan ta tid innan Lamotrigin Actavis verkar och därför kommer du troligtvis inte att må bättre på en gång. Om du slutar ta Lamotrigin Actavis behöver dosen inte minskas gradvis. Men du bör ändå prata med din läkare först, om du vill sluta ta Lamotrigin Actavis.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Eventuellt livshotande reaktioner: kontakta omedelbart läkare

   Ett litet antal personer som tar Lamotrigin Actavis får en allergisk reaktion eller hudreaktion som kan vara allvarlig och utvecklas till allvarligare livshotande problem om den inte behandlas. Dessa kan inkludera Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toxisk epidermal nekrolys (TEN) och läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS). Du måste känna till symtomen att vara uppmärksam på medan du tar Lamotrigin Actavis. Det är troligare att dessa symtom uppträder under de första månaderna av behandling med Lamotrigin Actavis, särskilt om startdosen är för hög eller om dosen ökas för snabbt, eller om Lamotrigin Actavis tas med ett annat läkemedel som heter valproat. Vissa av dessa symtom är vanligare hos barn, så föräldrar ska vara extra uppmärksamma.

   Symtom på sådana reaktioner är bland annat:

   • hudutslag eller rodnad, vilket kan utvecklas till livshotande hudreaktioner som inkluderar utbrett hudutslag med blåsor och flagnande hud, framför allt runt munnen, näsan, ögonen och könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom), omfattande flagning av huden (mer än 30 % av kroppsytan – toxisk epidermal nekrolys) eller omfattande hudutslag med påverkan på lever, blodet och andra kroppsorgan (läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom, som också kallas för överkänslighetssyndrom)

   • sår i munnen, halsen, näsan eller underlivet

   • ont i munnen eller röda svullna ögon (konjunktivit)

   • feber, influensaliknande symtom eller sömnighet

   • svullnad runt ansiktet eller svullna körtlar i hals, armhåla eller ljumske

   • oväntad blödning eller blåmärke eller att fingrarna blir blå

   • ont i halsen eller fler infektioner (till exempel förkylningar) än vanligt

   • ökade nivåer av leverenzymer sett i blodprover

   • en ökning av en typ av vita blodkroppar (eosinofiler)

   • förstorade lymfkörtlar

   • påverkan på organ i kroppen inklusive lever och njurar

   I många fall är dessa symtom tecken på mindre allvarliga biverkningar. Men du måste vara medveten om att de kan vara livshotande och kan utvecklas till mer allvarliga problem, såsom organsvikt, om de inte behandlas. Om du upptäcker något av dessa symtom:

   • Kontakta läkare omedelbart. Din läkare kan bestämma att prover ska tas på din lever, dina njurar eller ditt blod och kan säga att du ska sluta ta Lamotrigin Actavis. Om du har utvecklat Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys eller DRESS kommer din läkare att säga till dig att du aldrig får använda lamotrigin igen.

   Mycket vanliga biverkningar

   Dessa kan drabba mer än 1 av 10 personer:

   • huvudvärk

   • yrsel

   • sömnighet eller dåsighet

   • klumpighet och bristande koordinationsförmåga (ataxi)

   • dubbelseende eller dimsyn

   • illamående, kräkning

   • hudutslag

   Vanliga biverkningar

   Dessa kan drabba upp till 1 av 10 personer:

   • aggressivitet eller irritabilitet

   • snabba, okontrollerade ögonrörelser (nystagmus)

   • skakningar eller tremor

   • sömnsvårigheter

   • diarré

   • torr mun

   • trötthet

   • värk i rygg eller leder eller någon annanstans

   Sällsynta biverkningar

   Dessa kan drabba upp till 1 av 1 000 personer:

   • klåda i ögonen med utsöndringar och skorpor på ögonlocken (konjunktivit)

   Mycket sällsynta biverkningar

   Dessa kan drabba upp till 1 av 10 000 personer:

   • hallucinationer (att ”se” eller ”höra” saker som egentligen inte finns)

   • förvirring eller oro

   • känsla av att ”vingla” eller vara ostadig när du rör dig

   • okontrollerbara kroppsrörelser (tics), okontrollerbara muskelspasmer som påverkar ögonen, huvudet och bålen (koreoatetos) eller andra ovanliga kroppsrörelser som ryckningar, skakningar eller stelhet

   • hudreaktioner, som kan vara livshotande (Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys); en allvarlig hudreaktion som börjar med ett smärtsamt rött område och utvecklas till stora blåsor där hudlagren sedan faller av (toxisk epidermal nekrolys) eller ett hudtillstånd med svåra blåsor och blödning från läppar, ögon, mun, näsa och könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom) (se avsnitt 2)

   • hemofagocyterande syndrom (HLH) (se avsnitt 2. Vad du behöver veta innan du tar Lamotrigin Actavis).

   • oftare förekommande anfall hos dem som redan har epilepsi

   • förändringar i leverfunktionen, vilket visar sig i blodprover, eller leversvikt

   • förändringar som kan visa sig i blodprover – bland annat minskat antal röda blodkroppar (anemi), minskat antal vita blodkroppar (leukopeni, neutropeni, agranulocytos), minskat antal blodplättar (trombocytopeni), minskat antal av alla dessa blodkroppstyper (pancytopeni) och en sjukdom i benmärgen som kallas aplastisk anemi

   • en störning i blodkoaguleringen som kan orsaka oväntad blödning eller blåmärke (disseminerad intravaskulär koagulation)

   • feber

   • svullnad runt ansiktet (ödem) eller svullna körtlar i hals, armhåla eller ljumske (lymfadenopati)

   • förvärrade symtom hos dem som redan har Parkinsons sjukdom

   Andra biverkningar

   Andra biverkningar har observerats hos ett mindre antal människor men den exakta frekvensen är okänd.

   • en grupp symtom som tillsammans inkluderar: feber, illamående, kräkningar, huvudvärk, nackstelhet och extrem känslighet mot stark ljus. Detta kan orsakas av en inflammation i membranen som täcker hjärnan och ryggmärgen (hjärnhinneinflammation).

   • håravfall (alopeci)

   • DRESS

   • sämre immunförsvar till följd av lägre nivåer av immunoglobuliner, en sorts blodkroppar som hjälper till att skydda mot infektioner.

   Det har kommit rapporter om bensjukdomar t.ex. minskad bentäthet i skelettet, benskörhet och benbrott. Kontakta läkare eller apotekspersonal om du behandlas med epilepsimedicin under lång tid, om du vet att du har benskörhet eller om du medicinerar med steroider.

   5. Hur Lamotrigin Actavis ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Används före utgångsdatum som anges på blister, kartong eller burk efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är lamotrigin. Varje tablett innehåller 25 mg, 50 mg, 100 mg eller 200 mg lamotrigin.

   • Övriga innehållsämnen är: tungt magnesiumsubkarbonat, mikrokristallin cellulosa, povidon, laktosmonohydrat, krospovidon, magnesiumstearat, gul järnoxid (E 172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Lamotrigin Actavis 25 mg tabletter är ljusgula, runda, platta, märkta ”25” och har en diameter på 6 mm.

   Lamotrigin Actavis 50 mg tabletter är ljusgula, runda, platta, märkta ”50” och har en diameter på 8 mm.

   Lamotrigin Actavis 100 mg tabletter är ljusgula, runda, platta, märkta ”100” och har en diameter på 10 mm.

   Lamotrigin Actavis 200 mg tabletter är ljusgula, runda, platta, märkta ”200” och har en diameter på 12,5 mm.

   Blisterförpackningar (Al/PVC): 7, 10, 20, 21, 28, 30, 40, 42, 50, 50x1, 56, 60, 98, 98x1, 100 och 100x1 tabletter

   Tablettburkar (HDPE med LDPE-lock som trycks på): 100 tabletter

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Actavis Group PTC ehf.

   Reykjavíkurvegi 76-78

   220 Hafnarfjörður

   Island

   Tillverkare

   Actavis Group PTC ehf.

   Reykjavikurvegur 76-78

   IS-220 Hafnarfjörður

   Island

   eller

   Specifar S.A.

   1, 28 Octovriou str.

   123 51 Ag. Varvara

   Aten

   Grekland

   eller

   Balkanpharma Dupnitsa AD

   3 Samokovsko Shosse Str.

   Dupnitsa 2600

   Bulgarien

   eller

   Tjoapack Netherlands B.V.

   Nieuwe Donk 9

   4879 AC Etten-Leur

   Nederländerna

   Ombud

   Teva Sweden AB

   Box 1070

   251 10 Helsingborg


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-01-03


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Information om detta läkemedel finns tillgänglig på hemsidan www.mpa.se.

   Information om detta läkemedel finns tillgänglig på hemsidan www.mpa.se.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lamotrigin Actavis

  Tablett 200 mg 100 styck Blister

  • Varunummer: 024215
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  778,61 kr

  Jämförpris: 7,79 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?