Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Lamotrigin 1A Farma

   25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg tablett
   lamotrigin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar <ta> <använda> detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Lamotrigin 1A Farma är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Lamotrigin 1A Farma
   3. Hur du använder Lamotrigin 1A Farma
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Lamotrigin 1A Farma ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Lamotrigin 1A Farma är och vad det används för

   Lamotrigin 1A Farma tillhör en läkemedelsgrupp som kallas antiepileptika. Det används för att behandla två tillstånd

   − epilepsi och bipolär sjukdom.


   Lamotrigin 1A Farma behandlar epilepsi genom att blockera de signaler i hjärnan som utlöser epileptiska anfall (attacker).

   − För vuxna och barn från 13 år och uppåt kan Lamotrigin 1A Farma användas enbart eller tillsammans med andra läkemedel för att behandla epilepsi. Lamotrigin 1A Farma kan också användas med andra läkemedel för att behandla de anfall som förekommer vid ett tillstånd som kallas för Lennox-Gastaut syndrom.

   − För barn i åldrarna mellan 2 och 12 år kan Lamotrigin 1A Farma användas tillsammans med andra mediciner för att behandla dessa tillstånd. Det kan användas som ensam behandling för att behandla en typ av epilepsi som kallas för typiska absenser.


   Lamotrigin 1A Farma behandlar också bipolär sjukdom.

   Personer med bipolär sjukdom (kallas ibland för manisk depression) får mycket kraftiga humörsvängningar med perioder av mani (upphetsning eller lyckorus) omväxlande med depressionsperioder (djup sorgsenhet eller förtvivlan). För vuxna från 18 år och uppåt kan Lamotrigin 1A Farma användas enbart eller tillsammans med andra läkemedel för att förhindra de depressionsperioder som förekommer vid bipolär sjukdom. Det är ännu inte känt hur Lamotrigin 1A Farma fungerar i hjärnan för att ha denna effekt.


   Lamotrigin som finns i Lamotrigin 1A Farma kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Lamotrigin 1A Farma

   Använd inte Lamotrigin 1A Farma

   - om du är allergisk mot lamotrigin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Om detta gäller dig:

   - Tala om det för läkaren och ta inte Lamotrigin 1A Farma.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Lamotrigin 1A Farma:

   - om du har några problem med njurarna

   - om du någon gång har utvecklat hudutslag efter att du har tagit lamotrigin eller andra läkemedel mot bipolär sjukdom eller epilepsi

   - om du någon gång har utvecklat meningit (hjärnhinneinflammation) efter att du har tagit lamotrigin (läs beskrivningen av dess symtom under avsnitt 4 i denna bipacksedel: Andra biverkningar – ”Ingen känd” frekvens)

   - om du redan tar medicin som innehåller lamotrigin.


   Om något av detta gäller dig:

   - Tala om det för läkaren som kan bestämma att din dos behöver sänkas eller att Lamotrigin 1A Farma inte är lämpligt för dig.


   Viktig information om eventuellt allvarliga reaktioner

   Ett litet antal personer som tar Lamotrigin 1A Farma får en allergisk reaktion eller hudreaktion som kan vara allvarlig och utvecklas till allvarligare problem om de inte behandlas. Du behöver känna till de symtom som du ska vara uppmärksam på under tiden du tar Lamotrigin 1A Farma.

   - Hudreaktioner, som kan vara livshotande (Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys), har rapporterats vid användning av Lamotrigin 1A Farma. Det kan börja som rödvioletta måltavleliknande eller runda fläckar med blåsbildning i mitten, ofta symetriskt utbredda, på bålen.

   - Ytterligare tecken att vara uppmärksam på är sår i munnen, hals, näsa, könsorgan eller ögoninflammation (röda och svullna ögon)

   - Hudreaktionerna, som kan vara livshotande, följs ofta av influensaliknande symtom. Utslagen kan utvecklas till blåsor över stora områden eller hudavlossning.

   - Risken för allvarliga hudreaktioner är störst under de första veckorna av behandlingen.

   - Om du drabbats av Stevens-Johnson syndrome eller toxisk epidermal nekrolys när du använt Lamotrigin 1A Farma får du aldrig använda Lamotrigin 1A Farma igen

   - Om du får utslag eller tecken på dessa hudreaktioner ska du omedelbart kontakta läkare och berätta att du tar detta läkemedel.

   - Läs beskrivningen av dessa symtom under avsnitt 4 i denna bipacksedel under ”Eventuellt allvarliga reaktioner: kontakta omedelbart läkare”.


   Tankar på att skada dig själv eller på självmord

   Läkemedel mot epilepsi används för att behandla olika tillstånd, inklusive epilepsi och bipolär sjukdom. Personer med bipolär sjukdom kan ibland ha tankar på att skada sig själva eller att begå självmord.

   Om du har bipolär sjukdom är det mer troligt att du har sådana tankar:

   • När du påbörjar behandlingen.

   • Om du tidigare haft tankar på att skada dig själv eller på självmord.

   • Om du är under 25 år.


   Om du har oroande tankar eller erfarenheter eller om du märker att du mår sämre eller

   utvecklar nya symtom medan du tar Lamotrigin 1A Farma:

   - Kontakta läkare snarast eller uppsök närmaste sjukhus för hjälp.


   Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi som t ex lamotrigin har också haft tankar på att skada sig själv eller begå självmord. Om du någon gång får dessa tankar, kontakta omedelbart din läkare.


   Om du tar Lamotrigin 1A Farma mot epilepsi

   Anfall vid vissa typer av epilepsier kan ibland bli värre eller inträffa oftare medan du tar Lamotrigin 1A Farma. En del patienter kan uppleva svåra anfall som kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Om dina anfall inträffar oftare eller om du upplever ett svårt anfall när du tar Lamotrigin 1A Farma:

   - Kontakta läkare snarast.

   Barn och ungdomar

   Lamotrigin 1A Farma ska inte ges till personer under 18 års ålder för behandling av bipolär sjukdom.

   Läkemedel för behandling av depression och andra mentala hälsoproblem ökar risken för självmordstankar och självmordsbeteende hos barn och ungdomar under 18 år.

   Andra läkemedel och Lamotrigin 1A Farma

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana samt naturläkemedel.


   Din läkare behöver veta om du tar några andra läkemedel för att behandla epilepsi eller mentala hälsoproblem. Detta är för att säkerställa att du tar rätt dos Lamotrigin 1A Farma. Dessa läkemedel omfattar:

   - oxkarbazepin, felbamat, gabapentin, levetiracetam, pregabalin, topiramat eller

   zonisamid som används för att behandla epilepsi

   - litium eller olanzapin, som används för att behandla mentala hälsoproblem

   - bupropion som används för att behandla mentala hälsoproblem eller för att sluta röka

   - Berätta för din läkare om du tar något av dessa.


   Vissa läkemedel påverkar Lamotrigin 1A Farma eller gör det mer sannolikt att du får biverkningar. Dessa omfattar:

   - valproat som används för att behandla epilepsi och mentala hälsoproblem

   - karbamazepin som används för att behandla epilepsi och mentala hälsoproblem

   - fenytoin, primidon eller fenobarbital som används för att behandla epilepsi

   - risperidon som används för att behandla mentala hälsoproblem

   - rifampicin som är ett antibiotikum

   - läkemedel som används för att behandla HIV (en kombination av lopinavir och ritonavir eller atazanavir och ritonavir).

   - hormonella preventivmedel som till exempel p-piller (se nedan)

   -Berätta för din läkare om du tar eller om du börjar eller slutar ta något av dessa.


   Hormonella preventivmedel (till exempel p-piller) kan påverka det sätt på vilket Lamotrigin 1A Farma fungerar

   Läkaren kan rekommendera att du använder en speciell typ av hormonellt preventivmedel eller en

   annan preventivmetod som till exempel kondom, pessar eller spiral. Om du använder ett hormonellt

   preventivmedel som p-piller kan läkaren eventuellt ta blodprov för att kontrollera Lamotrigin 1A Farma-nivån. Om du använder eller planerar att börja använda hormonellt preventivmedel:

   - Berätta det för din läkare som diskuterar lämpliga preventivmetoder med dig.


   Lamotrigin 1A Farma kan också påverka det sätt som hormonella preventivmedel fungerar på, även om det är osannolikt att de blir mindre effektiva. Om du använder ett hormonellt preventivmedel och märker någon förändring i din menscykel som till exempel en mensliknande blödning eller småblödningar mellan menstruationerna:

   - Berätta det för din läkare. Det kan vara tecken på att Lamotrigin 1A Farma påverkar det sätt som ditt preventivmedel fungerar på.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Det kan finnas en ökad risk för missbildningar hos barn vars mödrar tagit Lamotrigin 1A Farma under graviditeten. Dessa missbildningar omfattar läpp- eller gomspalt. Läkaren kan ge dig rådet att ta extra folsyra om du planerar att bli gravid och under tiden du är gravid.


   Graviditeten kan även ändra effektiviteten av Lamotrigin 1A Farma, du kan därför behöva ta blodprover och din dos av Lamotrigin 1A Farma kan behöva ändras.

   - Tala om för läkaren om du är gravid, om du kan vara gravid eller om du planerar att bli gravid. Du ska inte avsluta din behandling utan att diskutera det med din läkare. Det är speciellt viktigt om du har epilepsi.


   - Tala om för läkaren om du ammar eller planerar att amma. Den aktiva substansen i Lamotrigin 1A Farma går över till bröstmjölk och kan påverka ditt barn. Läkaren diskuterar riskerna och fördelarna med amning under tiden du tar Lamotrigin 1A Farma och kontrollerar ditt barn då och då om du bestämmer dig för att amma.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Lamotrigin 1A Farma kan orsaka yrsel och dubbelseende.

   - Kör inte något fordon eller använd maskiner om du inte känner dig bra.


   Om du har epilepsi ska du tala med din läkare om att köra fordon och använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Lamotrigin 1A Farma innehåller hjälpämnen

   Om din läkare har informerat dig att du inte tål vissa sockerarter, kontakta läkaren innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Lamotrigin 1A Farma

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Hur mycket Lamotrigin 1A Farma du ska ta

   Det kan ta ett tag att finna den Lamotrigin 1A Farma-dos som är bäst för dig. Dosen du tar beror på:

   - din ålder

   - om du tar Lamotrigin 1A Farma tillsammans med andra läkemedel eller inte

   - om du har några problem med njurarna eller levern.


   Din läkare börjar med att ge dig en låg dos och ökar dosen gradvis under några veckor tills du når en dos som fungerar för dig (kallas den effektiva dosen). Ta aldrig mer Lamotrigin 1A Farma än din läkare har sagt.


   Den vanliga effektiva dosen Lamotrigin 1A Farma för vuxna och barn från 13 års ålder är mellan 100 mg och 400 mg dagligen.


   För barn mellan 2 och 12 års ålder beror den effektiva dosen på kroppsvikten – vanligtvis är den mellan 1 mg och 15 mg för varje kilo av barnets vikt upp till högst 400 mg dagligen.


   Lamotrigin 1A Farma rekommenderas inte för barn under 2 år.


   Hur du tar din dos Lamotrigin 1A Farma

   Ta din dos Lamotrigin 1A Farma en eller två gånger dagligen enligt läkarens anvisningar. Du kan ta den med eller utan mat.


   Din läkare kan också tala om för dig att du ska börja eller sluta ta andra läkemedel, beroende på vilket

   tillstånd du behandlas för och hur du reagerar på behandlingen.

   • Svälj tabletterna hela. Du får inte dela, tugga eller krossa dem.

   • Ta alltid hela den dos som läkaren har ordinerat. Ta aldrig bara en del av en tablett.

   Om du använt för stor mängd av Lamotrigin 1A Farma

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag:

   - Kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Visa dem Lamotrigin 1A Farma-förpackningen om möjligt.


   En person som tagit för mycket Lamotrigin 1A Farma kan få något av dessa symtom:

   - snabba, okontrollerade ögonrörelser (nystagmus)

   - klumpighet och bristande koordinationsförmåga som påverkar balansen (ataxi)

   - förlust av medvetandet eller koma.

   Om du har glömt att använda Lamotrigin 1A Farma

   Om du har glömt att använda Lamotrigin 1A Farma

   Ta inte extra tabletter eller dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.


   Om du har glömt att ta en dos Lamotrigin 1A Farma:

   - Fråga din läkare hur du ska börja ta medicinen igen. Det är viktigt att du frågar om detta.

   Om du slutar att använda Lamotrigin 1A Farma

   Sluta inte ta Lamotrigin 1A Farma utan att ha rådgjort med läkare.

   Lamotrigin 1A Farma måste tas så länge din läkare rekommenderar det. Sluta inte utan att läkaren talar om för dig att du ska göra det.


   Om du tar Lamotrigin 1A Farma för epilepsi

   För att sluta ta Lamotrigin 1A Farma är det viktigt att du minskar dosen gradvis under omkring 2 veckor. Om du plötsligt slutar att ta Lamotrigin 1A Farma kan din epilepsi komma tillbaka eller förvärras.


   Om du tar Lamotrigin 1A Farma mot bipolär sjukdom

   Det kan ta tid innan Lamotrigin 1A Farma verkar och därför kommer du troligtvis inte att må bättre på en gång.


   Om du slutar ta Lamotrigin 1A Farma behöver dosen inte minskas gradvis. Men du bör ändå prata med din läkare först, om du vill sluta ta Lamotrigin 1A Farma.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Eventuellt allvarliga hudreaktioner: kontakta omedelbart läkare


   Ett litet antal personer som tar Lamotrigin 1A Farma får en allergisk reaktion eller hudreaktion som kan vara allvarlig och utvecklas till allvarligare problem om de inte behandlas.


   Det är troligast att du får dessa symtom under de första månadernas behandling med Lamotrigin 1A Farma, speciellt om du börjar på en för hög dos eller om dosen ökas för snabbt eller om du tar Lamotrigin 1A Farma tillsammans med en annan medicin som innehåller valproat. Vissa symtom är vanligare hos barn så föräldrar ska vara extra uppmärksamma.


   Symtom på sådana reaktioner är bland annat:

   − hudutslag eller rodnad, vilket kan utvecklas till en allvarlig hudreaktion som inkluderar utbrett hudutslag med blåsor och flagnande hud, framför allt runt munnen, näsan, ögonen och könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom), omfattande flagning av huden (mer än 30% av kroppsytan – toxisk epidermal nekrolys).

   − ont i munnen eller ögonen

   − feber, influensaliknande symtom eller sömnighet

   − svullnad runt ansiktet eller svullna körtlar i hals, armhåla eller ljumske

   − oväntad blödning eller blåmärke eller att fingrarna blir blåa

   − ont i halsen eller fler infektioner (t ex förkylningar) än vanligt


   I många fall är dessa symtom tecken på mindre allvarliga biverkningar. Men du måste vara medveten om att de kan vara allvarliga och leda till allvarligare problem, såsom organsvikt, om de inte behandlas. Om du upptäcker något av dessa symtom:

   - Kontakta omedelbart läkare. Din läkare kan bestämma att prover ska tas på din lever, dina njurar eller ditt blod och kan säga att du ska sluta ta Lamotrigin 1A Farma.


   Andra möjliga biverkningar

   Mycket vanliga biverkningar (kan drabba fler än 1 av 10 personer)

   − huvudvärk

   − yrsel

   − sömnighet eller dåsighet

   − klumpighet och bristande koordinationsförmåga (ataxi)

   − dubbelseende eller dimsyn

   − illamående, kräkning

   − hudutslag.


   Vanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 10 personer)

   − aggressivitet eller irritabilitet

   − snabba, okontrollerade ögonrörelser (nystagmus)

   − skakningar eller tremor

   − sömnsvårigheter

   − diarré

   − torr mun

   − trötthet

   − värk i rygg eller leder eller någon annanstans.


   Sällsynta biverkningar (kan drabba upp till 1 av 1 000 personer)

   − klåda i ögonen med utsöndringar och skorpor på ögonlocken (konjunktivit)

   − Hudreaktioner, som kan vara livshotande (Stevens-Johnsons syndrom) har rapporterats (se avsnitt 2 och i början av avsnitt 4).


   Mycket sällsynta biverkningar (kan drabba upp till 1 av 10 000 personer)

   − hallucinationer (att ”se” eller ”höra” saker som egentligen inte finns)

   − förvirring eller oro

   − känsla av att ”vingla” eller vara ostadig när du rör dig

   − okontrollerbara kroppsrörelser (tics), okontrollerbara muskelspasmer som påverkar ögonen, huvudet och bålen (koreoatetos) eller andra ovanliga kroppsrörelser som ryckningar, skakningar eller stelhet

   − Hudreaktioner, som kan vara livshotande (toxisk epidermal nekrolys) har rapporterats (se avsnitt 2 och i början av avsnitt 4).

   − oftare förekommande anfall hos dem som redan har epilepsi

   − förändringar i leverfunktionen, vilket visar sig i blodprover, eller leversvikt

   − förändringar som kan visa sig i blodprover – bland annat minskat antal röda blodkroppar (anemi), minskat antal vita blodkroppar (leukopeni, neutropeni, agranulocytos), minskat antal blodplättar (trombocytopeni), minskat antal av alla dessa blodkroppstyper (pancytopeni) och en sjukdom i benmärgen som kallas aplastisk anemi

   − en allvarlig störning i blodkoaguleringen som kan orsaka oväntad blödning eller blåmärke (disseminerad intravaskulär koagulation)

   − feber

   − svullnad runt ansiktet (ödem) eller svullna körtlar i hals, armhåla eller ljumske (lymfadenopati)

   − förvärrade symtom hos dem som redan har Parkinsons sjukdom.


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   Andra biverkningar har förekommit hos ett litet antal personer men den exakta frekvensen är okänd:

   − En grupp av symtom som inkluderar:

   • feber, illamående, kräkning, huvudvärk, nackstelhet och extrem känslighet för starkt ljus. Detta kan bero på en inflammation i membranen som skyddar hjärnan och ryggraden (meningit). Dessa symtom försvinner vanligen när behandlingen avbryts. Kontakta din läkare om symtomen fortsätter eller blir värre.


   Det har kommit rapporter om bensjukdomar t.ex. minskad bentäthet i skelettet, benskörhet och benbrott. Kontakta läkare eller apotekspersonal om du behandlas med epilepsimedicin under lång tid, om du vet att du har benskörhet eller om du medicinerar med steroider.


   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. Hur Lamotrigin 1A Farma ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på blister eller kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Det aktiva innehållsämnet är lamotrigin. Varje tablett innehåller 25 mg, 50 mg, 100 mg eller 200 mg.

   Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, natriumstärkelseglykolat, povidon, magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Lamotrigin 1A Farma 25 mg tablett:

   Vit till benvit, rund, plan tablett med avfasade kanter


   Lamotrigin 1A Farma 50 mg tablett:

   Vit till benvit, rund, plan tablett med avfasade kanter


   Lamotrigin 1A Farma 100 mg tablett:

   Vit till benvit, rund, plan tablett med avfasade kanter


   Lamotrigin 1A Farma 200 mg tablett:

   Vit till benvit, rund, plan tablett med avfasade kanter


   Blister (Al/PVC/Aclar)

   Förpackningsstorlekar:

   1, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 30x1, 42, 50, 50x1, 56, 60, 90, 100, 200 tabletter


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   1A Farma A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


   Tillverkare:

   Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2012-09-28


  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lamotrigin 1A Farma

  Tablett 25 mg 56 styck Blister

  • Varunummer: 533640
  • Tillverkare: 1A Farma A/S

  83 kr

  Jämförspris: 1,48 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?