Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Lamotrigin 1A Farma

   100 mg tablett lamotrigin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR LAMOTRIGIN 1A FARMA OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER LAMOTRIGIN 1A FARMA
   3. HUR DU ANVÄNDER LAMOTRIGIN 1A FARMA
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV LAMOTRIGIN 1A FARMA

   Vad innehåller Lamotrigin 1A Farma ?

   Innehållsdeklaration

   Det aktiva innehållsämnet är lamotrigin. Varje

   tablett innehåller 100 mg.

   Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin

   cellulosa, laktosmonohydrat,

   natriumstärkelseglykolat, povidon,

   magnesiumstearat.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark.

   Tillverkare

   Salutas Pharma GmbH, Barleben, Tyskland

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR LAMOTRIGIN 1A FARMA OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Läkemedlets utseende och

   förpackningsstorlekar

   Lamotrigin 1A Farma 100 mg tablett:

   Vit till benvit, rund, plan tablett med

   avfasade kanter.

   Blister (Al/PVC/Aclar)

   Förpackningsstorlekar:

   50, 100 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla

   förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåLamotrigin 1A Farma för?

   Lamotrigin 1A Farma tillhör en

   läkemedelsgrupp som kallas antiepileptika.

   Det används för att behandla två tillstånd -

   epilepsi och bipolär sjukdom.


   Lamotrigin 1A Farma behandlar epilepsi

   genom att blockera de signaler i hjärnan som

   utlöser epileptiska anfall (attacker).

   • För vuxna och barn från 13 år och uppåt

   kan Lamotrigin 1A Farma användas enbart

   eller tillsammans med andra läkemedel för

   att behandla epilepsi. Lamotrigin 1A Farma

   kan också användas med andra läkemedel

   för att behandla de anfall som förekommer

   vid ett tillstånd som kallas för Lennox-

   Gastaut syndrom.

   • För barn i åldrarna mellan 2 och 12 år kan

   Lamotrigin 1A Farma användas tillsammans

   med andra mediciner för att behandla dessa

   tillstånd. Det kan användas som ensam

   behandling för att behandla en typ av

   epilepsi som kallas för typiska absenser.


   Lamotrigin 1A Farma behandlar också

   bipolär sjukdom.

   Personer med bipolär sjukdom (kallas ibland

   för manisk depression) får mycket kraftiga

   humörsvängningar med perioder av mani

   (upphetsning eller lyckorus) omväxlande med

   depressionsperioder (djup sorgsenhet eller

   förtvivlan). För vuxna från 18 år och uppåt

   kan Lamotrigin 1A Farma användas enbart

   eller tillsammans med andra läkemedel för

   att förhindra de depressionsperioder som

   förekommer vid bipolär sjukdom. Det är ännu

   inte känt hur Lamotrigin 1A Farma fungerar i

   hjärnan för att ha denna effekt.


   Lamotrigin som finns i Lamotrigin 1A Farma

   kan också vara godkänd för att behandla

   andra sjukdomar som inte nämns i denna

   bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller

   annan hälso- och sjukvårdspersonal om du

   har ytterligare frågor och följ alltid deras

   instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER LAMOTRIGIN 1A FARMA

   Använd inte Lamotrigin 1A Farma:

   Använd inte Lamotrigin 1A Farma:

   om du är allergisk mot lamotrigin

   eller något annat innehållsämne i detta

   läkemedel (anges i avsnitt 6).


   Om detta gäller dig:

   Tala om det för läkaren och ta inte

   Lamotrigin 1A Farma.

   Var särskilt försiktig med Lamotrigin 1A Farma:

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal

   innan du tar Lamotrigin 1A Farma:

   • om du har några problem med njurarna

   • om du någon gång har utvecklat

   hudutslag efter att du har tagit lamotrigin

   eller andra läkemedel mot bipolär sjukdom

   eller epilepsi

   • om du någon gång har utvecklat

   meningit (hjärnhinneinflammation)

   efter att du har tagit lamotrigin (läs

   beskrivningen av dessa symtom under avsnitt

   4 i denna bipacksedel)

   om du redan tar medicin som innehåller

   lamotrigin.


   Om något av detta gäller dig:

   Tala om det för läkaren som kan

   bestämma att din dos behöver sänkas eller

   att Lamotrigin 1A Farma inte är lämpligt

   för dig.

   Intag av Lamotrigin 1A Farma med mat och dryck:

   Lamotrigin 1A Farma med mat och dryck

   Mat påverkar inte effekten av Lamotrigin

   1A Farma.

   Graviditet

   Graviditet och amning

   Det kan finnas en ökad risk för missbildningar

   hos barn vars mödrar tagit Lamotrigin

   1A Farma under graviditeten. Dessa

   missbildningar omfattar läpp- eller gomspalt.

   Läkaren kan ge dig rådet att ta extra folsyra

   om du planerar att bli gravid och under tiden

   du är gravid.


   Graviditeten kan även ändra effektiviteten av

   Lamotrigin 1A Farma, du kan därför behöva

   ta blodprover och din dos av Lamotrigin 1A

   Farma kan behöva ändras.

   Om du är gravid tror att du kan

   vara gravid eller om du planerar att

   skaffa barn, rådfråga läkare eller

   apotekspersonal innan du använder

   detta läkemedel. Du ska inte avsluta

   din behandling utan att diskutera det

   med din läkare. Det är speciellt viktigt

   om du har epilepsi.

   Amning

   Om du ammar eller planerar att amma,

   rådfråga läkare eller apotekspersonal

   om du tar detta läkemedel. Den aktiva

   substansen i Lamotrigin 1A Farma går

   över till bröstmjölk och kan påverka ditt

   barn. Läkaren diskuterar riskerna och

   fördelarna med amning under tiden du

   tar Lamotrigin 1A Farma och kontrollerar

   ditt barn då och då om du bestämmer dig

   för att amma.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Lamotrigin 1A Farma kan orsaka yrsel och

   dubbelseende.

   Kör inte något fordon eller använd

   maskiner om du inte känner dig bra.

   Om du har epilepsi ska du tala med din

   läkare om att köra fordon och använda

   maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du

   är i kondition att framföra motorfordon

   eller utföra arbeten som kräver skärpt

   uppmärksamhet. En av faktorerna som kan

   påverka din förmåga i dessa avseenden är

   användning av läkemedel på grund av deras

   effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen

   av dessa effekter och biverkningar finns i

   andra avsnitt. Läs därför all information i

   denna bipacksedel för vägledning. Diskutera

   med din läkare eller apotekspersonal om du

   är osäker.

   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Lamotrigin 1A Farma:

   Viktig information om eventuellt

   livshotande reaktioner

   Ett litet antal personer som tar Lamotrigin

   1A Farma får en allergisk reaktion eller

   hudreaktion som kan vara livshotande och

   utvecklas till allvarligare problem om de

   inte behandlas. Dessa kan omfatta Stevens-

   Johnsons syndrom (SJS), toxisk epidermal

   nekrolys (TEN) och läkemedelsreaktion med

   ökat antal eosinofiler och symtom som

   påverkar hela kroppen (DRESS). Du behöver

   känna till de symtom som du ska vara

   uppmärksam på under tiden du tar Lamotrigin

   1A Farma.


   Tankar på att skada dig själv eller på

   självmord

   Läkemedel mot epilepsi används för att

   behandla olika tillstånd, inklusive epilepsi

   och bipolär sjukdom. Personer med bipolär

   sjukdom kan ibland ha tankar på att skada sig

   själva eller att begå självmord.

   Om du har bipolär sjukdom är det mer troligt

   att du har sådana tankar:

   • När du påbörjar behandlingen.

   • Om du tidigare haft tankar på att skada dig

   själv eller på självmord.

   • Om du är under 25 år.


   Om du har oroande tankar eller erfarenheter

   eller om du märker att du mår sämre

   eller utvecklar nya symtom medan du tar

   Lamotrigin 1A Farma:

   Kontakta läkare snarast eller uppsök

   närmaste sjukhus för hjälp.


   Ett litet antal personer som behandlas med

   läkemedel mot epilepsi som t ex lamotrigin

   har också haft tankar på att skada sig själv

   eller begå självmord. Om du någon gång

   får dessa tankar, kontakta omedelbart din

   läkare.

   Om du tar Lamotrigin 1A Farma mot

   epilepsi

   Anfall vid vissa typer av epilepsier kan ibland

   bli värre eller inträffa oftare medan du tar

   Lamotrigin 1A Farma. En del patienter kan

   uppleva svåra anfall som kan orsaka allvarliga

   hälsoproblem. Om dina anfall inträffar oftare

   eller om du upplever ett svårt anfall när du

   tar Lamotrigin 1A Farma:

   • Kontakta läkare snarast.


   Lamotrigin 1A Farma ska inte ges till

   personer under 18 års ålder för behandling

   av bipolär sjukdom.

   Läkemedel för behandling av depression och

   andra mentala hälsoproblem ökar risken för

   självmordstankar och självmordsbeteende hos

   barn och ungdomar under 18 år.


   Lamotrigin 1A Farma innehåller laktos.

   Om din läkare har informerat dig att du inte

   tål vissa sockerarter, kontakta läkaren innan

   du tar detta läkemedel.

   Användning av andra läkemedel:

   Andra läkemedel och Lamotrigin 1A Farma

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om

   du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas

   ta andra läkemedel, även receptfria sådana

   samt naturläkemedel.


   Din läkare behöver veta om du tar några

   andra läkemedel för att behandla epilepsi

   eller mentala hälsoproblem. Detta är för att

   säkerställa att du tar rätt dos Lamotrigin 1A

   Farma. Dessa läkemedel omfattar:

   oxkarbazepin, felbamat, gabapentin,

   levetiracetam, pregabalin, topiramat eller

   zonisamid som används för att behandla

   epilepsi

   litium eller olanzapin, som används för

   att behandla mentala hälsoproblem

   bupropion som används för att behandla

   mentala hälsoproblem eller för att

   sluta röka

   Berätta för din läkare om du tar något

   av dessa.


   Vissa läkemedel påverkar Lamotrigin 1A

   Farma eller gör det mer sannolikt att du får

   biverkningar. Dessa omfattar:

   valproat som används för att behandla

   epilepsioch mentala hälsoproblem

   karbamazepin som används för att

   behandlaepilepsi och mentala

   hälsoproblem

   fenytoin, primidon eller fenobarbital som

   används för att behandla epilepsi

   risperidon som används för att behandla

   mentala hälsoproblem

   rifampicin som är ett antibiotikum

   läkemedel som används för att behandla

   HIV (en kombination av lopinavir och

   ritonavir eller atazanavir och ritonavir).

   hormonella preventivmedel som till

   exempel p-piller

   Berätta för din läkare om du tar eller

   om du börjar eller slutar ta något av

   dessa.


   Hormonella preventivmedel (till exempel

   p-piller) kan påverka det sätt på vilket

   Lamotrigin 1A Farma fungerar

   Läkaren kan rekommendera att du använder

   en speciell typ av hormonellt preventivmedel

   eller en annan preventivmetod som till

   exempel kondom, pessar eller spiral. Om du

   använder ett hormonellt preventivmedel som

   p-piller kan läkaren eventuellt ta blodprov för

   att kontrollera Lamotrigin 1A Farma-nivån.

   Om du använder eller planerar att börja

   använda hormonellt preventivmedel:


   Berätta det för din läkare som

   diskuterar lämpliga preventivmetoder

   med dig.

   Lamotrigin 1A Farma kan också påverka

   det sätt som hormonella preventivmedel

   fungerar på, även om det är osannolikt att

   de blir mindre effektiva. Om du använder ett

   hormonellt preventivmedel och märker någon

   förändring i din menscykel som till exempel

   en mensliknande blödning eller småblödningar

   mellan menstruationerna:

   Berätta det för din läkare. Det kan

   vara tecken på att Lamotrigin 1A Farma

   påverkar det sätt som ditt preventivmedel

   fungerar på.

   3. HUR DU ANVÄNDER LAMOTRIGIN 1A FARMA

   Doseringsanvisning

   Använd alltid detta läkemedel enligt

   läkarens eller apotekspersonalens

   anvisningar. Rådfråga läkare eller

   apotekspersonal om du är osäker.

   Administrering

   Hur mycket Lamotrigin 1A Farma du ska ta

   Det kan ta ett tag att finna den Lamotrigin

   1A Farma-dos som är bäst för dig. Dosen du

   tar beror på:

   • din ålder

   • om du tar Lamotrigin 1A Farma tillsammans

   med andra läkemedel eller inte

   • om du har några problem med njurarna

   eller levern.


   Din läkare börjar med att ge dig en låg dos

   och ökar dosen gradvis under några veckor

   tills du når en dos som fungerar för dig

   (kallas den effektiva dosen). Ta aldrig mer

   Lamotrigin 1A Farma än din läkare har

   sagt.

   Den vanliga effektiva dosen Lamotrigin 1A

   Farma för vuxna och barn från 13 års ålder är

   mellan 100 mg och 400 mg dagligen.


   För barn mellan 2 och 12 års ålder beror den

   effektiva dosen på kroppsvikten – vanligtvis

   är den mellan 1 mg och 15 mg för varje

   kilo av barnets vikt upp till högst 200 mg

   dagligen.


   Lamotrigin 1A Farma rekommenderas inte för

   barn under 2 år.


   Hur du tar din dos Lamotrigin 1A Farma

   Ta din dos Lamotrigin 1A Farma en eller två

   gånger dagligen enligt läkarens anvisningar.

   Du kan ta den med eller utan mat.


   Din läkare kan också tala om för dig att du

   ska börja eller sluta ta andra läkemedel,

   beroende på vilket tillstånd du behandlas för

   och hur du reagerar på behandlingen.

   Svälj tabletterna hela. Du får inte dela,

   tugga eller krossa dem.

   Ta alltid hela den dos som läkaren har

   ordinerat. Ta aldrig bara en del av en

   tablett.

   Om du använder mera Lamotrigin 1A Farma än du borde:

   Om du har använt för stor mängd av

   Lamotrigin 1A Farma

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel

   eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av

   misstag:

   Kontakta läkare, sjukhus eller

   Giftinformationscentralen (tel.

   112) för bedömning av risken samt

   rådgivning. Visa dem Lamotrigin 1A

   Farma-förpackningen om möjligt. Om

   du tar för mycket Lamotrigin 1A Farma

   är risken större att du får allvarliga

   biverkningar vilka kan vara livshotande.


   En person som tagit för mycket Lamotrigin 1A

   Farma kan få något av dessa symtom:

   • snabba, okontrollerade ögonrörelser

   (nystagmus)

   • klumpighet och bristande

   koordinationsförmåga som påverkar

   balansen (ataxi)

   • förändringar i hjärtrytmen (upptäcks

   vanligen på EKG)

   • förlust av medvetandet, krampanfall

   (konvulsioner) eller koma.

   Om du glömt att ta Lamotrigin 1A Farma:

   Om du har glömt att använda Lamotrigin

   1A Farma

   Ta inte extra tabletter för att kompensera

   för en glömd dos. Ta bara din nästa dos vid

   den vanliga tiden.

   Fråga din läkare hur du ska börja ta

   medicinen igen. Det är viktigt att du

   frågar om detta.

   Effekter som kan uppträda när behandling med Lamotrigin 1A Farma avslutas:

   Sluta inte ta Lamotrigin 1A Farma utan att

   ha rådgjort med läkare.

   Lamotrigin 1A Farma måste tas så länge din

   läkare rekommenderar det. Sluta inte utan att

   läkaren talar om för dig att du ska göra det.


   Om du tar Lamotrigin 1A Farma för epilepsi

   För att sluta ta Lamotrigin 1A Farma är det

   viktigt att du minskar dosen gradvis under

   omkring 2 veckor. Om du plötsligt slutar att ta

   Lamotrigin 1A Farma kan din epilepsi komma

   tillbaka eller förvärras.

   Om du tar Lamotrigin 1A Farma mot bipolär

   sjukdom

   Det kan ta tid innan Lamotrigin 1A Farma

   verkar och därför kommer du troligtvis inte

   att må bättre på en gång.

   Om du slutar ta Lamotrigin 1A Farma behöver

   dosen inte minskas gradvis. Men du bör ändå

   prata med din läkare först, om du vill sluta ta

   Lamotrigin 1A Farma.


   Om du har ytterligare frågor om

   detta läkemedel, kontakta läkare eller

   apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel

   orsaka biverkningar, men alla användare

   behöver inte få dem.


   Eventuellt livshotande hudreaktioner:

   kontakta omedelbart läkare


   Ett litet antal personer som tar Lamotrigin

   1A Farma får en allergisk reaktion eller

   hudreaktion som kan vara livshotande och

   utvecklas till allvarligare problem om de inte

   behandlas.


   Det är troligast att du får dessa symtom

   under de första månadernas behandling

   med Lamotrigin 1A Farma, speciellt om du

   börjar på en för hög dos eller om dosen ökas

   för snabbt eller om du tar Lamotrigin 1A

   Farma tillsammans med en annan medicin

   som innehåller valproat. Vissa symtom är

   vanligare hos barn så föräldrar ska vara extra

   uppmärksamma.


   Symtom på sådana reaktioner är bland annat:

   hudutslag eller rodnad, vilket kan utvecklas

   till en livshotande hudreaktion som inkluderar

   utbrett hudutslag med blåsor och flagnande

   hud, framför allt runt munnen, näsan, ögonen

   och könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom),

   omfattande flagning av huden (mer än 30%

   av kroppsytan – toxisk epidermal nekrolys)

   eller omfattande utslag som associeras med

   effekter på levern, blodet och andra organ

   (DRESS).

   • sår i munnen, halsen, näsan eller

   underlivet

   ont i munnen eller röda, svullna ögon

   (konjunktivit)

   feber, influensaliknande symtom eller

   sömnighet

   svullnad runt ansiktet eller svullna

   körtlar i hals, armhåla eller ljumske

   oväntad blödning eller blåmärke eller att

   fingrarna blir blåa

   ont i halsen eller fler infektioner (t ex

   förkylningar) än vanligt

   förhöjda leverenzymvärden i blodprover

   ökat antal av en viss typ av vita

   blodkroppar (eosinofiler)

   förstorade lymfkörtlar

   effekter på organ såsom levern och

   njurarna.


   I många fall är dessa symtom tecken på

   mindre allvarliga biverkningar, men du

   måste vara medveten om att de kan vara

   livshotande och leda till allvarligare

   problem, såsom organsvikt, om de inte

   behandlas. Om du upptäcker något av dessa

   symtom:

   Kontakta omedelbart läkare. Din läkare

   kan bestämma att prover ska tas på din

   lever, dina njurar eller ditt blod och kan

   säga att du ska sluta ta Lamotrigin 1A

   Farma. Om du har utvecklat Stevens-

   Johnsons syndrom eller toxisk epidermal

   nekrolys kommer läkaren att tala om för

   dig att du aldrig får använda lamotrigin

   igen.


   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma

   hos fler än 1 av 10 användare)

   • huvudvärk

   • hudutslag.

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos

   upp till 1 av 10 användare)

   • aggressivitet eller irritabilitet

   • sömnighet eller dåsighet

   • yrsel

   • skakningar eller tremor

   • sömnsvårigheter (insomnia)

   • upprördhetskänslor

   • diarré

   • torr mun

   • illamående eller kräkning

   • trötthet

   • värk i rygg eller leder eller någon

   annanstans.


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma

   hos upp till 1 av 100 användare)

   • klumpighet och bristande

   koordinationsförmåga (ataxi)

   • dubbelseende eller dimsyn


   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos

   upp till 1 av 1 000 användare)

   • en livshotande hudreaktion (Stevens-

   Johnsons syndrom): se även information i

   början av avsnitt 4

   • en grupp av symtom som inkluderar:

   feber, illamående, kräkning, huvudvärk,

   nackstelhet och extrem känslighet för starkt

   ljus. Detta kan bero på en inflammation

   i membranen som skyddar hjärnan och

   ryggraden (meningit). Dessa symtom

   försvinner vanligen när behandlingen

   avbryts. Kontakta din läkare om symtomen

   fortsätter eller blir värre.

   • snabba, okontrollerade ögonrörelser

   (nystagmus)

   • klåda i ögonen med utsöndringar och

   skorpor på ögonlocken (konjunktivit)


   Mycket sällsynta biverkningar (kan

   förekomma hos upp till 1 av 10 000

   användare)

   • en livshotande hudreaktion (toxisk

   epidermal nekrolys): se även informationen i

   början av avsnitt 4

   • förhöjd temperatur (feber); se även

   informationen i början av avsnitt 4.

   • svullnad runt ansiktet (ödem) eller svullna

   körtlar i hals, armhåla eller ljumske

   (lymfadenopati): se även informationen i

   början av avsnitt 4

   • förändringar i leverfunktionen, vilket visar

   sig i blodprover, eller leversvikt: se även

   informationen i början av avsnitt 4

   • en allvarlig störning i blodkoaguleringen

   som kan orsaka oväntad blödning eller

   blåmärke (disseminerad intravaskulär

   koagulation): se även informationen i början

   av avsnitt 4

   • förändringar som kan visa sig i blodprover –

   bland annat minskat antal röda blodkroppar

   (anemi), minskat antal vita blodkroppar

   (leukopeni, neutropeni, agranulocytos),

   minskat antal blodplättar (trombocytopeni),

   minskat antal av alla dessa blodkroppstyper

   (pancytopeni) och en sjukdom i benmärgen

   som kallas aplastisk anemi

   • hallucinationer (att ”se” eller ”höra” saker

   som egentligen inte finns)

   • förvirring

   • känsla av att ”vingla” eller vara ostadig när

   du rör dig

   • okontrollerbara kroppsrörelser (tics),

   okontrollerbara muskelspasmer som

   påverkar ögonen, huvudet och bålen

   (koreoatetos) eller andra ovanliga

   kroppsrörelser som ryckningar, skakningar

   eller stelhet

   • oftare förekommande anfall hos dem som

   redan har epilepsi

   • förvärrade symtom hos dem som redan har

   Parkinsons sjukdom

   • lupusliknande reaktion (symtomen kan

   inkludera: rygg- eller ledsmärta som ibland

   kan åtföljas av feber och/eller allmän

   ohälsa).


   Andra biverkningar

   Andra biverkningar har förekommit hos ett litet

   antal personer men den exakta frekvensen är

   okänd:

   • Det har förekommit rapporter om

   skelettpåverkan inklusive osteopeni och

   osteoporos (förtunning av skelettbenet)

   och benbrott. Kontrollera med läkare

   eller apotekspersonal om du står på

   antiepileptisk långtidsbehandling, har en

   historia av osteoporos eller tar steroider.

   • Läkemedelsreaktion med ökat antal

   eosinofiler och symtom som påverkar hela

   kroppen (DRESS).


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare

   eller apotekspersonal. Detta gäller även

   biverkningar som inte nämns i denna

   information. Du kan också rapportera

   biverkningar direkt (se detaljer nedan).

   Genom att rapportera biverkningar kan

   du bidra till att öka informationen om

   läkemedlets säkerhet.

   Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. FÖRVARING AV LAMOTRIGIN 1A FARMA

   Hur Lamotrigin 1A Farma ska

   förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och

   räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på

   blister eller kartongen. Utgångsdatumet är

   den sista dagen i angiven månad.


   Detta läkemedel kräver inga särskilda

   förvaringsanvisningar.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller

   bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen

   hur man kastar läkemedel som inte längre

   används. Dessa åtgärder är till för att skydda

   miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2017-01-18

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lamotrigin 1A Farma

  Tablett 100 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 434004
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  244,27 kr

  Jämförspris: 2,44 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?