Bild på Laktulos Meda
 • Vid förstoppning
 • Läkemedel
 • Sockerart ökar tarminnehållets volym och ger avföringen normal konsistens. Effekt efter några dagar.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Laktulos Meda

   670 mg/ml oral lösning
   flytande laktulos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   - Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 veckor.


    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD LAKTULOS MEDA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER LAKTULOS MEDA
   3. HUR DU ANVÄNDER LAKTULOS MEDA
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR LAKTULOS MEDA SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD LAKTULOS MEDA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Laktulos Meda används vid

   • förstoppning och

   • svår leversjukdom (endast på sjukhus).

   Förstoppning

   Vid nedbrytning av laktulos i tarmen bildas syror. Syrorna binder vatten och ger en ökad volym i tarmen. På så sätt normaliseras tarmrörelserna och förstoppning motverkas. I normala doser påverkar inte laktulos blodsockret och kan därför användas av diabetiker.

   Svår leversjukdom

   Ammoniak anses vara en viktig utlösande faktor för förändringar i centrala nervsystemet vid leversjukdom. Den gynnsamma effekten av laktulos vid leversjukdom beror troligen på en ökning av sura ämnen i tjocktarmen, vilket medför att förhöjda ammoniaknivåer i blodet minskas.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER LAKTULOS MEDA

   Använd inte Laktulos Meda

   • om du lider av tarmvred.

   • vid galaktosemi (en allvarlig genetisk sjukdom som innebär att du inte kan bryta ner galaktos).

   • om du är allergisk mot laktulos.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Laktulos Meda:

   - om du har nedsatt förmåga att bryta ned laktos (laktosintolerans).

   - om du har nedsatt förmåga att ta upp glukos eller galaktos.

   - om du har diabetes och behandlas för leversjukdom. Den högre laktulosdoseringen kan påverka blodsockret.

   Barn

   Behandling av barn bör endast ske efter förskrivning av läkare.

   Andra läkemedel och Laktulos Meda

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Det är inte känt om Laktulos Meda påverkar eller påverkas av andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Det finns inga kända risker vid användning under graviditet. Laktulos Meda kan användas under graviditet.

   Laktulos passerar inte över i modersmjölken. Laktulos Meda kan användas vid amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Laktulos Meda har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Laktulos Meda innehåller laktos

   Laktulos Meda innehåller upp till 80 mg laktos per milliliter från tillverkningen. Den högre laktulosdoseringen vid behandling av leversjukdom kan påverka blodsockret. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. HUR DU ANVÄNDER LAKTULOS MEDA

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Förstoppning

   Vuxna: 30 ml under 2-4 dagar varefter dosen gradvis kan minskas. 10-25 ml dagligen är en vanlig underhållsdos.

   Hela dygnsdosen intas lämpligen på morgonen, med fördel blandad i t.ex. vatten, juice, choklad, filmjölk eller gröt.

   Vid långvarig förstoppning samt vid återkommande besvär bör läkare kontaktas.

   Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 veckor.

   Barn: Behandlingen av barn bör endast ske efter förskrivning av läkare.

   Svår leversjukdom

   Dosen ska bestämmas av läkare som avpassar den individuellt.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Laktulos Meda

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare): Gasbildning, magsmärta, illamående och diarré. Besvären avtar normalt efter några dagars behandling. Förhöjda halter natrium i blodet (vid svår leversjukdom).

   Sällsynta (kan förekomma hos färre än 1 av 1 000 användare): Hudutslag (vid svår leversjukdom).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR LAKTULOS MEDA SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Exp. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är flytande laktulos. 1 ml oral lösning innehåller 670 mg flytande laktulos.

   • Övrigt innehållsämne är vatten.

   1 ml lösning innehåller max 80 mg laktos (från tillverkningen).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Laktulos Meda är en klar till något opalskimrande, färglös lösning.

   Plastflaska: 200, 500 och 1000 ml.

   Plastdunk: 5000 ml (receptbelagd).

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Telefon 08-630 19 00


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-06-22

  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Laktulos Meda

  Oral lösning 670 mg/ml 1000 milliliter Flaska

  • Varunummer: 107300
  • Tillverkare: Meda AB

  94,50 kr

  Jämförpris: 1,42 kr / milliliter

  Finns i webblager. Leverans 1-3 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/laktulos-meda-oral-losning-670-mg-per-ml-1000-milliliter-flaska-57715/ 57715 Laktulos Meda https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/107300s.jpg 94.50 94.50 SEK Laktulos InStock Vid förstoppning Meny Meny/Mage Meny/Mage/Förstoppning Verkningssätt Verkningssätt/Volymökande Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Oral lösning 670 mg/ml 1000 milliliter Flaska