Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Lafunomyl

   10 mg depottabletter
   alfuzosinhydroklorid. För vuxna män

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD LAFUNOMYL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR LAFUNOMYL
   3. HUR DU ANVÄNDER LAFUNOMYL
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR LAFUNOMYL SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD LAFUNOMYL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Lafunomyl innehåller den aktiva substansen alfuzosin, som hör till en grupp läkemedel som kallas adrenerga alfareceptorblockerare eller alfareceptorblockerare.

   Det används för behandling av måttliga till svåra symtom från förstorad prostata med andra ord godartad tillväxt av prostatan. Prostatakörteln ligger nedanför urinblåsan. Den omger urinröret, som transporterar din urin ut ur kroppen. Om prostatan förstoras, så trycker den på urinröret och gör det mindre. En förstorad prostata kan förorsaka urineringsbesvär som t.ex. ett tätt urineringsbehov och svårigheter att urinera, speciellt nattetid.

   Alfareceptorblockerarna gör att muskulaturen i prostata, urinblåsa och urinrör slappnar av vilket förbättrar urinflödet från urinblåsan.

   Alfuzosin som finns i Lafunomyl kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR LAFUNOMYL

   Använd inte Lafunomyl

   • om du är allergisk mot alfuzosin, andra kinazolinläkemedel (t.ex. terazosin, doxazosin) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du lider av ett tillstånd som kan ge upphov till ett märkbart blodtrycksfall när du reser dig upp (din läkare kan ha sagt att detta kallas "postural" eller "ortostatisk" hypotension). Detta kan göra dig yr.

   • om du har leverbesvär.

   • om du använder andra läkemedel som hör till gruppen som kallas alfareceptorblockerare (se nedan avsnittet ”Andra läkemedel och Lafunomyl).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Lafunomyl:

   • om du har allvarliga njurproblem.

   • om du använder mediciner för behandling av högt blodtryck. I så fall kommer din läkare att regelbundet kontrollera ditt blodtryck, detta gäller framförallt i början av behandlingen.

   • om du tidigare har fått märkbara blodtrycksfall i samband med användandet av något annat läkemedel från gruppen som kallas alfareceptorblockerare. I sådana fall kommer din läkare att inleda alfuzosinbehandlingen med en låg dos som gradvis ökas.

   • om du lider av hjärtsvikt (en försvagning av hjärtmuskulaturen), eller andra hjärtproblem

   • om du har eller har haft problem med minskat blodflöde till delar av hjärnan (cerebrala cirkulationsstörningar)

   • om du har kärlkramp (angina pectoris) och behandlas med ett nitratläkemedel. Användning av nitratläkemedel och alfuzosin samtidigt kan öka risken för blodtrycksfall. Din läkare kan avsluta behandlingen med alfuzosin om kärlkrampen återkommer eller förvärras.

   • Om du har medfödd, eller har haft något tillstånd förknippat med onormal hjärtrytm (som kan ha setts på EKG som undersöker den elektroniska aktiviteten av hjärtat) eller om du tar läkemedel som är kända för att påverka hjärtrytmen.

   Under behandling

   När du tar detta läkemedel, kan du uppleva ett plötsligt blodtrycksfall när du reser dig upp (du kan känna dig yr, trött, svag eller svettig), i synnerhet de första timmarna efter intag. Om det händer ska du ligga ner med dina ben och fötter upp i luften tills symtomen har försvunnit. Vanligtvis varar dessa effekter bara en kort tid och förekommer i början av behandlingen. Normalt är det inte nödvändigt att avbryta behandlingen.

   Om du behöver genomgå ögonkirurgi på grund av gråstarr (grumlighet av ögonlinsen) ska du informera din ögonspecialist före operationen om att du tar eller tidigare har tagit Lafunomyl. Detta beror på att Lafunomyl kan orsaka komplikationer under operationen, vilket kan hanteras om din specialist är informerad.

   Barn och ungdomar

   Lafunomyl rekommenderas ej till barn och ungdomar (patienter under 16 år).

   Andra läkemedel och Lafunomyl

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Ta inte Lafunomyl om du tar andra läkemedel som tillhör den grupp som kallas alfa-blockerare, såsom doxazosin, indoramin, terazosin, prazosin eller tamsulosin.

   Lafunomyl kan påverka eller påverkas av vissa andra mediciner. Tala med läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande:

   • ketokonazol och itrakonazol (mediciner som används vid behandling av svampinfektioner)

   • läkemedel som används för att behandla HIV (som t ex ritonavir).

   • klaritromycin och telitromycin (läkemedel som används för att behandla bakterieinfektioner)

   • nefazodon (ett läkemedel mot depression)

   • blodtryckssänkande mediciner

   • läkemedel (nitrater) för behandling av kärlkramp (angina pectoris).

   • läkemedel som vanligtvis används för att behandla impotens (erektil dysfunktion)

   • Samtidig användning av Lafunomyl och mediciner som används för att behandla förhöjt blodtryck och nitrater som används t.ex. för behandling av hjärtsjukdom kan leda till lågt blodtryck.

   • läkemedel för behandling av högt blodtryck, nitrater som används för att behandla hjärtproblem som bröstsmärtor (kärlkramp) eller läkemedel för att behandla impotens, kan leda till lågt blodtryck.

   Om du ska genomgå en operation och behöver sövas, tala om för din läkare eller sjukhuspersonal att du tar detta läkemedel. Din läkare kan rekommendera att du slutar att ta detta läkemedel 24 timmar innan operationen, för att förebygga risken för blodtrycksförändringar.

   Graviditet och amning

   Lafunomyl ska endast tas av män.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Särskilt i början av behandlingen med Lafunomyl kan du känna dig vimmelkantig, yr eller svag. Kör inte bil, använd inte maskiner och utför inte uppgifter som kan ge upphov till farliga situationer innan du vet hur din kropp reagerar på behandlingen. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Lafunomyl innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter skall du tala med din läkare innan du använder detta läkemedel.


   3. HUR DU ANVÄNDER LAFUNOMYL

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är en tablett (10 mg alfuzosin) en gång dagligen.

   Ta den första tabletten vid sänggåendet. Ta sedan tabletterna direkt efter samma måltid varje dag .

   Svälj tabletterna hela med en tillräcklig mängd vätska. Krossa inte, mal inte och dela eller tugga inte tabletterna eftersom det kan hända att en för stor mängd av den aktiva substansen alfuzosin då upptas för snabbt i din kropp. Detta kan öka risken för biverkningar.

   Om du har njurproblem

   Om du har mild till måttlig njursjukdom kan din läkare rekommendera att du startar med lägre dos till att börja med. Om en lägre dos inte fungerar för dig, kan de rekommendera att du tar en depottablett (10 mg alfuzosin) en gång dagligen. Ta den första tabletten vid sänggåendet.

   Om du har tagit för stor mängd av Lafunomyl

   Om du tar en för stor dos Lafunomyl kan ditt blodtryck sjunka plötsligt och du kan få symtom som yrsel eller svimningsanfall. Om du känner dig yr ska du sätta eller lägga dig ner tills du känner dig bättre. Om symtomen inte går över ska du kontakta läkare eftersom blodtrycksfallet kan kräva sjukhusvård.

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Lafunomyl

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett eftersom det kan ge upphov till ett plötsligt blodtrycksfall. Ta följande tablett normalt enligt doseringsanvisningen.

   Om du slutar att ta Lafunomyl

   Du ska inte avbryta eller avsluta Lafunomyl medicineringen utan att först tala med din läkare. Om du vill avsluta medicineringen eller om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Om du märker någon av följande biverkningar, sluta ta detta läkemedel och kontakta din läkare eller gå till närmaste akutmottagning omedelbart:

   • Försämring eller nydebut av kärlkramp (angina pectoris). Normalt händer detta enbart om du har haft kärlkramp tidigare.

   • Röda och upphöjda utslag (nässelutslag), svullnad av ögonlocken, ansikte, läppar, mun eller tunga, svårighet att andas eller svälja. Detta är symtom på allvarliga allergiska reaktioner.

   • Ökat antal infektioner (t ex halsont, munsår etc. och feber) som du kan få. Detta kan vara ett tecken på ett minskat antal vita blodkroppar.

   • En ovanlig eller onormal hjärtrytm- du kan märka en väldigt snabb eller oregelbunden hjärtrytm, som kan få dig att känna dig andfådd, yr eller svimfärdig

   • Leverproblem, som kan bero på en blockering i gallgången. Du kan känna dig illamående, märka av aptitlöshet, ljus avföring, mörk urin eller att huden eller ögonvitorna blir gulaktiga.

   • Plötslig kollaps, domningar eller svaghet i armar eller ben, yrsel och förvirring, synrubbningar, svårigheter att svälja, sluddrig tal eller oförmåga att tala (dessa kan vara tecken på stroke eller ministroke orsakad av förändrat blodflöde till delar av hjärnan). Detta är mer sannolikt hos patienter med tidigare problem med blodtillförsel till hjärnan.

   Andra möjliga biverkningar

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   Trötthet, yrsel, huvudvärk, matthet, magont, illamående, matsmältningsbesvär, generell svaghetskänsla, generell sjukdomskänsla.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   Dåsighet, synpåverkan/ögonproblem, hjärtklappning, svimning (framförallt om behandlingen börjar med för hög dos eller när behandlingen återupptas), känsla av att hjärtat slår eller bultar hårt, muntorrhet, rinnande näsa, hudutslag, klåda, urininkontinens, vätskeretention (dvs. svullnad av vrister och fötter), rodnad i ansikte eller på kroppen (blodvallningar), svettning, yrsel (vertigo), diarré, kraftigt blodtrycksfall när du reser dig upp till stående (framförallt om behandlingen börjar med för hög dos eller när behandlingen återupptas).

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   Smärtsam eller långvarig erektion (priapism), illamående (kräkningar), oförklarliga blåmärken eller blödningar (detta kan vara ett tecken på ett minskat antal blodplättar i blodet, som hjälper blodet att levra sig).

   Om du ska genomgå en ögonoperation på grund av gråstarr (när ögats lins grumlas) och redan tar eller har tagit Lafunomyl tidigare, så kan pupillen vidga sig dåligt och iris (den färgade delen av ögat) bli sladdrig under operationen. Detta händer enbart under operationen och det är nödvändigt för ögonspecialisten att vara medveten om detta eftersom operationen kan komma att utföras på ett annorlunda sätt (se ”Varningar och försiktighet”).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR LAFUNOMYL SKA FÖRVARAS

   Förvaras vid högst 30°C.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen och på ytterförpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är alfuzosinhydroklorid. En depottablett innehåller 10 mg alfuzosinhydroklorid.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, hypromellos, povidon K25 och magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Lafunomyl är vita, runda, fasade och odragerade tabletter.

   De är packade i blisterförpackningar med 10, 20, 30,30x1, 50, 60, 60 x1, 90 och 100 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Mylan AB, Box 23033, 10435 Stockholm, Sverige.

   Tel. 08-555 227 50, E-post: inform@mylan.se

   Tillverkare:

   Generics [UK] Limited, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Storbritannien

   McDermott Laboratories Ltd. t/a Gerard Laboratories, Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irland

   Mylan Hungary Kft, Mylan utca 1, H-2900 Komarom, Ungern


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-10-31

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lafunomyl

  Depottablett 10 mg 90 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 162830
  • Tillverkare: Mylan AB

  66,14 kr

  Jämförpris: 0,73 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?