Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Kredex

   12,5 mg och 25 mg tabletter
   karvedilol
   laktos och sackaros

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Kredex är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Kredex
   3. Hur du tar Kredex
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Kredex ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Kredex är och vad det används för

   Kredex är ett blodtryckssänkande medel som har en lugnande inverkan på hjärtats rytm samt en blodkärlsvidgande effekt. Kredex minskar hjärtats syrebehov och förbättrar därigenom kärlkrampssymtom. Vid behandling av hjärtsvikt ger Kredex en förbättrad hjärtfunktion och minskar behovet av sjukhusvård p g a hjärt-kärlsjukdom.

   Kredex används för behandling av högt blodtryck, kärlkramp och som tilläggsbehandling vid hjärtsvikt.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Kredex

   Ta inte Kredex

   • om du är allergisk (överkänslig) mot karvedilol eller något av övriga innehållsämnen i Kredex.

   • om du har astma eller svåra andningsbesvär av annan orsak.

   • om du har vissa typer av rubbningar i hjärtats signalsystem (så kallat AV-block av grad II och III, och sjuk sinusknuta), kardiogen chock (allvarligt nedsatt hjärtfunktion), instabil hjärtsvikt, påtagligt låg puls, påtagligt lågt blodtryck.

   • om du har leversvikt.

   Varningar och försiktighet

   • om du behandlas med andra mediciner mot rubbningar i hjärtats rytm bör du rådgöra med läkare innan behandling med Kredex påbörjas.

   • om du har okontrollerad eller svårinställd diabetes bör du rådgöra med läkare innan behandling med Kredex påbörjas.

   • om du har psoriasis bör du rådgöra med läkare innan behandling med Kredex påbörjas.

   • om du har diabetes. Behandling med Kredex kan dölja tecken på lågt blodsocker hos diabetespatienter. Hos diabetespatienter med hjärtsvikt kan behandling med Kredex försämra blodsockervärdet. Blodsockret bör därför kontrolleras regelbundet.

   • om du ska genomgå en operation där narkosmedel för inandning används och du använder Kredex, bör du i god tid före det planerade ingreppet tala om detta för läkaren som är ansvarig för operationen.

   • om du har hjärt- och njur- eller sköldkörtelproblem skall du meddela din läkare detta innan du tar Kredex.

   • om du har haft en allergisk reaktion vid t ex insektsbett eller om du planerar genomgå desensibiliseringsbehandling mot allergiska besvär skall du meddela din läkare detta innan du tar Kredex.

   • om du har Raynauds fenomen (kalla händer och fötter) kan Kredex förvärra symtomen.

   • om du använder kontaktlinser bör du vara medveten om att Kredex kan minska tårproduktionen.

   • om du känner dig yr eller svag då du tar tabletterna, bör du undvika att köra bil eller handha maskiner. Var speciellt uppmärksam då du påbörjar behandlingen, ändrar doseringen eller förtär alkoholhaltiga drycker.

   Andra läkemedel och Kredex

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Kredex kan påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel till exempel de som innehåller följande verksamma ämne/ämnen:

   • verapamil, diltiazem, klonidin med fler läkemedel med blodtryckssänkande effekt

   • läkemedel mot störningar i hjärtats rytm (t ex amiodaron, digoxin)

   • insulin

   • orala antidiabetika dvs. läkemedel mot diabetes i tablettform

   • rifampicin (antibiotika)

   • icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), t ex indometacin (läkemedel som minskar inflammation och lindrar smärta)

   • fenobarbital, karbamazepin (mot epilepsi)

   • epinefrin (används vid kraftiga allergiska reaktioner)

   • fenylpropanolamin (avsvällande medel vid nässjukdomar)

   • vissa luftrörsvidgande läkemedel

   • fluoxetin, paroxetin, bupropion (läkemedel vid depression)

   • MAO-hämmare (läkemedel vid depression och Parkinsons sjukdom)

   • ciklosporin (läkemedel som blockerar kroppens naturliga immunförsvar)

   • medel som används vid narkos

   • flukonazol (läkemedel mot svampinfektion)

   • cinacalcet (används vid överfunktion av bisköldkörtlarna)

   Inför bedövning i samband med tandbehandling är det också viktigt att upplysa tandläkaren att du använder karvedilol, eftersom lokalbedövningsmedel för injektion kan innehålla adrenalin/epinefrin.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel

   Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Kredex under graviditet. Risk finns att karvedilol går över i modersmjölk. Använd därför inte Kredex under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kredex kan försämra reaktionsförmågan. Detta bör beaktas när skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning eller användning av maskiner. Detta gäller framförallt vid behandlingens inledande eller när behandlingen ändras. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Kredex innehåller laktos och sackaros

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du tar Kredex

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen skall bestämmas av läkare som anpassar den individuellt för patienten. Tabletterna tas tillsammans med vatten.

   Högt blodtryck: Vanlig dos är 12,5 mg de två första dagarna och därefter 25 mg en gång per dag. Dosen kan ibland behöva ökas till 50 mg eller minskas till 12,5 mg (speciellt för äldre personer).

   Kärlkramp: Vanlig dos är 12,5 mg 2 gånger dagligen de första två dagarna och därefter 25 mg två gånger dagligen.

   Tilläggsbehandling vid hjärtsvikt: Vanlig begynnelsedos 3,125 mg två gånger dagligen i två veckor. Därefter kan dosen ökas stegvis, vanligen med två veckors mellanrum. Då Kredex inte finns tillgängligt i styrkan 3,125 eller 6,25 mg kommer din läkare att förskriva en alternativ produkt med samma innehåll till dig.

   Användning för barn och ungdomar

   Kredex rekommenderas inte för barn och ungdomar (<18 år) eftersom säkerhet och effekt inte har fastställts.

   Om du har tagit för stor mängd av Kredex

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

   Om du slutar att ta Kredex

   Om du ska sluta att använda Kredex bör du vanligen minska dosen gradvis under en till två veckor.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Kredex orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   De flesta biverkningar är av övergående natur och inträffar i början av behandlingen.

   Allvarliga biverkningar

   Sluta ta Kredex och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

   • Slemhinne- och hudinflammation med blåsor och hög feber

   • Allvarligt utbredd hudskada med hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor

   • Blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor exempelvis genitalier

   Detta är tecken på Stevens-Johnson-Syndrome, Lyell-Syndrome eller Erythema multiforme. Dessa biverkningar är mycket sällsynta.

   Om du får utslag eller tecken på dessa hudreaktioner ska du aldrig använda läkemedel som innehåller karvedilol igen.

   Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): Yrsel, huvudvärk, trötthet, kraftlöshet, hjärtsvikt, lågt blodtryck.

   Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Långsam hjärtfrekvens, yrsel när man reser sig hastigt, vätskeansamling inklusive vätskeansamling i lungorna, minskat tårflöde, ögonirritation, synrubbningar, astma, andfåddhet eller andnöd, inflammation i luftrören (bronkit), lunginflammation, övre luftvägsinfektion, urinvägsinfektion, svårighet att kasta vatten, njursvikt eller njurfunktionsstörningar hos patienter som redan har nedsatt njurfunktion, blodbrist (anemi), nedstämdhet, depression, kalla händer och fötter, matsmältningsbesvär, illamående, buksmärta, diarré, kräkning, smärta, smärta i armar eller ben, viktökning, förhöjt kolesterolvärde, försämrad kontroll av blodsocker (förhöjd eller sänkt blodsockerhalt) hos diabetiker.

   Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Svimning (särskilt i början av behandlingen), rubbningar i hjärtats signalsystem, kärlkrampsrelaterad bröstsmärta, sömnstörningar, onormala känselförnimmelser i huden, förstoppning, inflammationer i huden, allergiska hudutslag, nässelutslag, klåda, hudförändringar som liknar psoriasis, håravfall, impotens.

   Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Minskad mängd blodplättar (trombocytopeni), nästäppa, muntorrhet.

   Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare): Allergiska reaktioner, förhöjda levervärden, urininkontinens hos kvinnor, minskat antal vita blodkroppar (leukopeni).

   Hos patienter med hjärtsvikt kan försämring av hjärtsvikt och vätskeretention (att kroppen samlar på sig extra vätska) uppträda när Kredex-dosen gradvis höjs.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Kredex ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Tabletterna ska förvaras i originalförpackningen på grund av ljuskänslighet.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den (de) aktiva substansen(na) är karvedilol 12,5 mg respektive 25 mg.

   • Övriga innehållsämnen är:

    • Tabletter 12,5 mg: laktosmonohydrat 59 mg, sackaros 12,5 mg, järnoxid (färgämne E172).

    • Tabletter 25 mg: laktosmonohydrat 10 mg, sackaros 25,00 mg.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tabletter 12,5 mg: Ljusbruna, runda, delbara, märkta BM/H3. Tryckförpackning med 100 tabletter.

   Tabletter 25 mg: Vita runda, delbara märkta BM/D5. Tryckförpackning med 100 tabletter.

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

   Ziegelhof 24

   17489 Greifswald

   Tyskland

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta:

   Sofus Regulatory Affairs AB

   Fleminggatan 18

   112 26 Stockholm

   Sverige

   Tel. 08-21 54 45

   Fax. 08-21 54 46

   E-mail: pharmacovigilance@sofus.se


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-11-23


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Kredex®

  Tablett 12,5 mg 100 styck Blister

  • Varunummer: 556415
  • Tillverkare: Cheplapharm Arzneimittel GmbH

  163,08 kr

  Jämförpris: 1,63 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?