Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Komboglyze

   2,5 mg/850 mg filmdragerade tabletter
   saxagliptin/metformin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Komboglyze är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Komboglyze
   3. Hur du tar Komboglyze
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Komboglyze ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Komboglyze är och vad det används för

   Detta läkemedel innehåller två olika substanser som kallas:

   saxagliptin, som tillhör en läkemedelsklass som kallas DPP-4-hämmare (dipeptidylpeptidas 4 hämmare), och

   metformin, som tillhör en läkemedelsklass som kallas biguanider.

   Båda tillhör en grupp läkemedel som kallas perorala diabetesmedel.

   Vad Komboglyze används för

   Detta läkemedel används för behandling av en typ av diabetes som kallas ”typ 2-diabetes”.

   Hur Komboglyze verkar

   Saxagliptin och metformin verkar genom att tillsammans reglera ditt blodsocker. De ökar nivåerna av insulin efter en måltid. De sänker också den mängd socker som bildas i din kropp. Tillsammans med kost och motion hjälper detta till att sänka ditt blodsocker. Detta läkemedel kan användas ensamt eller tillsammans med andra diabetesläkemedel, inklusive insulin.

   För att ha kontroll över din diabetes måste du fortfarande hålla diet och motionera, även när du tar detta läkemedel. Därför är det viktigt att du följer de råd om kost och motion som du får av din läkare eller sjuksköterska.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Komboglyze

   Ta inte Komboglyze

   • Om du är allergisk mot saxagliptin, metformin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • Om du har haft en allvarlig allergisk reaktion (överkänslighetsreaktion) mot några andra liknande läkemedel som du tar för att kontrollera ditt blodsocker. Symtom på en allvarlig allergisk reaktion kan omfatta:

    • Utslag

    • Upphöjda röda fläckar på huden (nässelfeber)

    • Svullnad av ansikte, läppar, tunga och strupe, vilket kan ge svårigheter att andas eller svälja.

     Om du får dessa symtom, sluta ta detta läkemedel och ring genast din läkare eller sjuksköterska.

   • Om du någon gång har haft diabeteskoma.

   • Om du har okontrollerad diabetes med exempelvis svår hyperglykemi (högt blodsocker), illamående, kräkningar, diarré, snabb viktnedgång, laktatacidos (se "Risk för laktatacidos" nedan) eller ketoacidos. Ketoacidos är ett tillstånd där ämnen som kallas ketonkroppar ansamlas i blodet, vilket kan leda till diabetisk prekoma. Symtomen är bland annat magont, snabb och djup andning, sömnighet eller att din andedräkt får en annorlunda, fruktig lukt.

   • Om du har kraftigt nedsatt njurfunktion eller problem med din lever.

   • Om du nyligen har haft en hjärtinfarkt eller om du har hjärtsvikt eller allvarliga problem med blodcirkulationen eller andningssvårigheter som kan vara ett tecken på hjärtproblem.

   • Om du har en allvarlig infektion eller är uttorkad (din kropp har förlorat mycket vätska).

   • Om du ammar (se även ”Graviditet och amning”).

   • Om du dricker stora mängder alkohol (antingen varje dag eller endast då och då) (se avsnitt ”Komboglyze med alkohol”).


   Ta inte detta läkemedel om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

   Varningar och försiktighet

   Risk för laktatacidos

   Komboglyze kan orsaka den mycket sällsynta, men mycket allvarliga, biverkningen laktatacidos, i synnerhet om dina njurar inte fungerar som de ska. Risken för att utveckla laktatacidos är också förhöjd vid okontrollerad diabetes, svåra infektioner, långvarig fasta eller alkoholintag, uttorkning (se mer information nedan), leverproblem och tillstånd där en del av kroppen har minskad syretillförsel (bland annat akut svår hjärtsjukdom).

   Om något av ovanstående gäller dig ska du tala med läkare för närmare anvisningar.

   Sluta ta Komboglyze under en kortare tid om du har ett tillstånd som kan vara förknippat med uttorkning, så som kraftiga kräkningar, diarré, feber, exponering för värme eller om du dricker mindre vätska än normalt. Tala med läkare för närmare anvisningar.

   Sluta ta Komboglyze och kontakta omedelbart läkare eller närmaste sjukhus om du får något av symtomen på laktatacidos eftersom tillståndet kan leda till koma.

   Symtomen på laktatacidos är bland annat:

   • kräkningar

   • buksmärta (magont)

   • muskelkramper

   • en allmän känsla av att inte må bra och uttalad trötthet

   • svårt att andas

   • sänkt kroppstemperatur och puls.

   Laktatacidos är ett akut medicinskt tillstånd som måste behandlas på sjukhus.

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Komboglyze:

   • Om du har typ 1-diabetes (din kropp producerar inte något insulin). Detta läkemedel ska inte användas för behandling av detta tillstånd.

   • Om du har eller haft någon sjukdom i bukspottkörteln.

   • Om du tar insulin, eller ett diabetesläkemedel som kallas ”sulfonureid”, kan din läkare vilja sänka din insulin- eller sulfonureiddos när du tar något av dem tillsammans med detta läkemedel, för att undvika för lågt blodsocker

   • Om du har haft allergiska reaktioner mot något annat läkemedel som du tar för att reglera mängden socker i blodet

   • Om du har ett tillstånd eller tar ett läkemedel som kan försämra kroppens försvar mot infektioner

   • Om du någon gång har haft hjärtsvikt eller har andra riskfaktorer för att utveckla hjärtsvikt såsom problem med njurarna. Din läkare kommer att informera dig om tecken och symtom på hjärtsvikt. Du ska omedelbart kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du får något av dessa symtom. Symtomen kan omfatta, men är inte begränsade till, ökad andfåddhet, snabb viktökning och svullna fötter (fotödem).

   • Om du ska genomgå en större operation måste du sluta ta Komboglyze under operationen och en viss tid efter den. Läkaren avgör när du måste sluta ta Komboglyze och när du ska börja ta det igen.

   Diabeteshudskador är en vanlig komplikation vid diabetes. Hudutslag har setts vid behandling med saxagliptin och med vissa diabetesmedel i samma klass som saxagliptin. Följ de rekommendationer för hud- och fotvård som din läkare eller sjuksköterska gav dig.

   Om något av ovanstående gäller dig, eller om du inte är säker, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

   Njurtester eller njurkontroller

   Under behandling med detta läkemedel kommer läkaren att kontrollera din njurfunktion minst en gång om året eller oftare om du er äldre och/eller om din njurfunktion försämras.

   Barn och ungdomar

   Komboglyze rekommenderas inte för barn och ungdomar under 18 års ålder. Det är inte känt om detta läkemedel är säkert och effektivt vid användning hos barn och ungdomar under 18 års ålder.

   Andra läkemedel och Komboglyze

   Om du behöver få en injektion i blodet med kontrastmedel som innehåller jod, till exempel i samband med röntgen eller datortomografi måste du sluta ta Komboglyze före eller vid tidpunkten för injektionen. Läkaren avgör när du måste sluta ta Komboglyze och när du ska börja ta det igen.

   Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Du kan behöva göra fler blodsocker- och njurfunktionstester, eller så kan läkaren behöva justera dosen av Komboglyze. Det är särskilt viktigt att du nämner följande:

   • cimetidin, ett läkemedel som används för behandling av magproblem

   • ketokonazol, som används för behandling av svampinfektioner

   • luftrörsvidgande (beta-2-agonister), som används för behandling av astma

   • diltiazem, som används mot högt blodtryck

   • rifampicin, ett antibiotikum som används för behandling av infektioner såsom tuberkulos

   • kortikosteroider, som används för behandling av inflammation vid sjukdomar såsom astma och ledinflammation

   • karbamazepin, fenobarbital eller fenytoin, som används för kontroll av krampanfall eller långvarig smärta

   • läkemedel som ökar urinproduktionen (diuretika)

   • läkemedel som används för att behandla smärta och inflammation (NSAID-läkemedel och COX 2-hämmare, så som ibuprofen och celecoxib)

   • vissa läkemedel för behandling av högt blodtryck (ACE-hämmare och angiotensin II-receptorantagonister).

   Om något av ovanstående gäller dig, eller om du inte är säker, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

   Komboglyze med alkohol

   Undvik högt alkoholintag medan du tar Komboglyze eftersom alkohol kan öka risken för laktatacidos (se avsnittet "Varningar och försiktighet").

   Graviditet och amning

   Ta inte detta läkemedel om du är gravid eller kan bli gravid, eftersom det kan påverka barnet.

   Ta inte detta läkemedel om du ammar eller planerar att amma, eftersom metformin i små mängder passerar över till bröstmjölk.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Saxagliptin och metformin har en försumbar effekt på förmågan att köra bil och använda verktyg eller maskiner. Lågt blodsocker (hypoglykemi) kan påverka din förmåga att köra fordon och använda maskiner eller arbeta utan säkert fotfäste, och det finns risk för hypoglykemi om du tar detta läkemedel i kombination med läkemedel som är kända för att orsaka lågt blodsocker, såsom insulin och sulfonureider.


   3. Hur du tar Komboglyze

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Om din läkare ordinerar detta läkemedel tillsammans med sulfonureid eller insulin, ska du för att uppnå bästa resultat för din hälsa komma ihåg att ta det andra läkemedlet så som din läkare har ordinerat.

   Hur mycket du ska ta

   • Den mängd av detta läkemedel du kommer att ta varierar beroende på ditt tillstånd och de doser du för närvarande tar av metformin och/eller enskilda tabletter av saxagliptin och metformin. Din läkare kommer att tala om för dig exakt vilken dos av detta läkemedel du ska ta.

   • Rekommenderad dos är en tablett två gånger dagligen.

   Om du har nedsatt njurfunktion kan läkaren skriva ut en lägre dos.

   Hur du tar detta läkemedel

   • Ta detta läkemedel genom munnen.

   • Ta läkemedlet i samband med måltid för att minska risken för magbesvär.

   Kost och motion

   För att ha kontroll över din diabetes måste du fortfarande hålla diet och motionera, även när du tar detta läkemedel. Därför är det viktigt att du följer de råd om kost och motion som du får av din läkare eller sjuksköterska. I synnerhet om du följer en diabetesdiet för viktkontroll ska du fortsätta med denna medan du tar detta läkemedel.

   Om du har tagit för stor mängd av Komboglyze

   Om du tar för stor mängd av detta läkemedel ska du omedelbart tala med läkare eller uppsöka sjukhus. Ta läkemedelsförpackningen med dig.

   Om du har glömt att ta Komboglyze

   • Om du har glömt att ta en dos av detta läkemedel, ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det däremot är tid för nästa dos, hoppar du över den missade dosen och tar nästa dos vid vanlig tid.

   • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Komboglyze

   Fortsätt att ta detta läkemedel tills din läkare säger att du ska sluta. Detta är för att hålla ditt blodsocker under kontroll.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta ta detta läkemedel och kontakta läkare omedelbart om du får någon av följande allvarliga biverkningar:

   • Laktatacidos: Komboglyze kan orsaka den mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 användare av 10 000), men mycket allvarliga biverkningen laktatacidos (se avsnittet "Varningar och försiktighet"). Om detta händer dig måste du sluta ta Komboglyze och genast kontakta läkare eller närmaste sjukhus eftersom laktatacidos kan leda till koma.

   • Svår och ihållande smärta i buken (magtrakten) som kan stråla ut mot ryggen, samt illamående och kräkningar. Detta kan vara tecken på en inflammation i bukspottkörteln (pankreatit).

   Du ska kontakta din läkare om du får följande biverkning:

   • Svår ledsmärta.

   Andra biverkningar av Komboglyze är:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

   • huvudvärk

   • muskelsmärta (myalgi)

   • illamående eller matsmältningsbesvär (dyspepsi)

   • infektion i de strukturer som leder urinen (urinvägsinfektion)

   • infektion i de övre luftvägarna

   • inflammerad näsa eller svalg som vid förkylning eller halsont

   • inflammerad magsäck (gastrit) eller tarm, ibland orsakad av en infektion (gastroenterit)

   • infektion i bihålorna, ibland med en känsla av smärta och tryck bakom kinder och ögon (sinusit).

   • gasbildning

   • yrsel

   • trötthet (utmattning).

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

   • ledsmärta (artralgi)

   • svårigheter att få och behålla en erektion (erektil dysfunktion).

   Biverkningar som setts vid intag av enbart saxagliptin:

   Vanliga

   • yrsel

   • trötthet (utmattning).

   Vissa patienter har fått förstoppning i en frekvens som är okänd (kan inte beräknas från tillgängliga data) när saxagliptin användes ensamt eller i kombination.

   Vissa patienter har haft en liten minskning i antalet av en typ av vita blodkroppar (lymfocyter) som visas i ett blodprov när saxagliptin användes ensamt eller i kombination. Några patienter har dessutom rapporterat utslag och hudreaktioner (överkänslighet) när de tagit saxagliptin.

   Vid användning efter godkännandet av saxagliptin har ytterligare biverkningar rapporterats som omfattar allvarliga allergiska reaktioner (anafylaxi), samt svullnad av ansikte, läppar, tunga och strupe, vilket kan ge svårigheter att andas eller svälja. Om du får en allergisk reaktion, sluta att ta detta läkemedel och ring genast din läkare eller sjuksköterska. Din läkare kan ordinera ett läkemedel för behandling av din allergiska reaktion och ett annat läkemedel för din diabetes.

   Biverkningar som setts vid intag av enbart metformin:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

   • illamående, kräkningar

   • diarré eller magsmärtor

   • aptitlöshet.

   Vanliga

   • en metallisk smak i munnen.

   Mycket sällsynta

   • minskade B12-nivåer

   • leverproblem (hepatit)

   • hudrodnad (utslag) eller klåda.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Komboglyze ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på blister och kartong efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Använd inte detta läkemedel om förpackningen är skadad eller visar tecken på manipulering.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är saxagliptin och metforminhydroklorid.

   Varje filmdragerad tablett innehåller 2,5 mg saxagliptin (som hydroklorid) och 850 mg metforminhydroklorid.

   Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är:

   • Tablettkärna: povidon K30, magnesiumstearat.

   • Filmdragering: polyvinylalkohol, makrogol 3350, titandioxid (E171), talk (E553b), röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172).

   • Märkbläck: schellack, indigokarmin-aluminiumlack (E132).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   • Komboglyze 2,5 mg/850 mg filmdragerade tabletter (”tabletter”) är ljusbruna till bruna och runda märkta med ”2,5/850” på ena sidan och med ”4246” på den andra sidan med blått bläck.

   • Komboglyze finns i blister av aluminiumfolie. Förpackningsstorlekarna är 14, 28, 56 och 60 filmdragerade tabletter i operforerade blister, flerstycksförpackningar innehållande 112 (2 förpackningar med 56) och 196 (7 förpackningar med 28) filmdragerade tabletter i operforerade blister och 60x1 filmdragerade tabletter i perforerade endosblister.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   AstraZeneca AB

   SE-151 85 Södertälje

   Sverige

   Tillverkare

   AstraZeneca GmbH

   Tinsdaler Weg 183

   22880 Wedel

   Tyskland

   AstraZeneca UK Limited

   Silk Road Business Park

   Macclesfield

   Cheshire

   SK10 2NA

   Storbritannien

   Bristol Myers Squibb Company

   Contrada Fontana del Ceraso

   IT – 03012 Anagni (FR)

   Italien

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   AstraZeneca S.A./N.V.

   Tel: +32 2 370 48 11

   Lietuva

   UAB AstraZeneca Lietuva

   Tel: +370 5 2660550

   България

   АстраЗенека България ЕООД

   Teл.: +359 (2) 44 55 000

   Luxembourg/Luxemburg

   AstraZeneca S.A./N.V.

   Tél/Tel: +32 2 370 48 11

   Česká republika

   AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

   Tel: +420 222 807 111

   Magyarország

   AstraZeneca Kft.

   Tel.: +36 1 883 6500

   Danmark

   AstraZeneca A/S

   Tlf: +45 43 66 64 62

   Malta

   Associated Drug Co. Ltd

   Tel: +356 2277 8000

   Deutschland

   AstraZeneca GmbH

   Tel: +49 41 03 7080

   Nederland

   AstraZeneca BV

   Tel: +31 79 363 2222

   Eesti

   AstraZeneca

   Tel: + 372 6549 600

   Norge

   AstraZeneca AS

   Tlf: +47 21 00 64 00

   Ελλάδα

   AstraZeneca A.E.

   Τηλ: +30 2 106871500

   Österreich

   AstraZeneca Österreich GmbH

   Tel: +43 1 711 31 0

   España

   AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

   Tel: +34 91 301 91 00

   Polska

   AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 245 73 00

   France

   AstraZeneca

   Tél: +33 1 41 29 40 00

   Portugal

   AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

   Tel: +351 21 434 61 00

   Hrvatska

   AstraZeneca d.o.o.

   Tel: + 385 1 4628 000

   România

   AstraZeneca Pharma SRL

   Tel: +40 21 317 60 41

   Ireland

   AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) DAC

   Tel: +353 1609 7100

   Slovenija

   AstraZeneca UK Limited

   Tel: +386 1 51 35 600

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: + 354 535 7000

   Slovenská republika

   AstraZeneca AB, o.z.

   Tel: +421 2 5737 7777

   Italia

   AstraZeneca S.p.A.

   Tel: +39 02 9801 1

   Suomi/Finland

   AstraZeneca Oy

   Puh/Tel: +358 10 23 010

   Κύπρος

   Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

   Τηλ: +357 22490305

   Sverige

   AstraZeneca AB

   Tel: +46 8 553 26 000

   Latvija

   SIA AstraZeneca Latvija

   Tel: + 371 67377100

   United Kingdom

   AstraZeneca UK Ltd

   Tel: +44 1582 836 836


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-08-13


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Komboglyze

  Filmdragerad tablett 2,5 mg/850 mg 196 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 499399
  • Tillverkare: AstraZeneca AB

  1.243,49 kr

  Jämförpris: 6,34 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?