Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Koffein Meda

   100 mg tabletter
   koffein

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Koffein Meda är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Koffein Meda
   3. Hur du använder Koffein Meda
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Koffein Meda ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Koffein Meda är och vad det används för

   Koffein har uppiggande och stimulerande effekt och motverkar därigenom trötthetskänsla.

   Används vid tillfällig trötthet.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Koffein Meda

   Använd inte Koffein Meda

   • om du är allergisk mot koffein eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Andra läkemedel och Koffein Meda

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Behandling med detta läkemedel kan påverkas av vissa läkemedel mot:

   • rytmrubbningar i hjärtat (t.ex. adenosin)

   • infektion (t.ex. ciprofloxacin, norfloxacin)

   • depression (t.ex. fluvoxamin)

   • allergi (fenylpropanolamin)

   • epilepsi (karbamazepin)

   • schizofreni (klozapin)

   • manodepressiv sjukdom (litium)

   Samtidig användning av andra koffeininnehållande läkemedel bör begränsas.

   Koffein med dryck

   Samtidig användning av koffeininnehållande drycker bör begränsas.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Om du tar höga doser av koffein under graviditeten kan det finnas en ökad risk för missfall men man har inte kunnat visa något definitivt samband. Högre doser än 300 mg per dag inklusive kaffe och andra koffeinhaltiga källor ska inte överskridas.

   Amning

   Går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Koffein Meda under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Läkemedlet har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Koffein Meda

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisning. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos 1-2 tabletter 1-3 gånger per dygn. Annan dosering enligt läkares föreskrift. Du bör inte ta mer än den rekommenderade dosen då risken för biverkningar och överdosering/förgiftning ökar.

   Om du har tagit för stor mängd av Koffein Meda

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du slutar att använda Koffein Meda

   Om Koffein Meda används under en längre tid och behandlingen sedan upphör, kan huvudvärk uppstå.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Illamående, oro, sömnlöshet, huvudvärk, ökad urinutsöndring, ökad hjärtfrekvens (hjärtklappning), darrningar.

   Mindre vanliga/sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Extraslag på hjärtat, öronsusningar, synflimmer.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Koffein Meda ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är koffein 100 mg.

   - Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat, gelatin, potatisstärkelse, natriumstärkelseglykolat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Koffein Meda är en vit, plan tablett med skåra, diameter 8 mm.

   Förpackningsstorlekar: 30 st., 100 st. eller 250 st (plastburk)

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Meda AB, Box 906, 170 09 Solna

   Telefon: 08-630 1900


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-07-30


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Koffein Meda

  Tablett 100 mg 100 styck Burk

  • Varunummer: 410688
  • Tillverkare: Meda AB

  99 kr

  Jämförpris: 0,99 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?