Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Kodein Meda

   25 mg tabletter
   kodeinfosfathemihydrat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Kodein Meda är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Kodein Meda
   3. Hur du använder Kodein Meda
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Kodein Meda ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Kodein Meda är och vad det används för

   Detta läkemedel innehåller kodein. Kodein tillhör en läkemedelsgrupp som kallas opioidanalgetika och som verkar genom att lindra smärta genom att blockera smärtsignalerna till hjärnan, så kallad central verkan. Det har även en hostlindrande effekt. Vid behandling av smärta kan Kodein Meda användas ensamt eller i kombination med andra smärtstillande medel som paracetamol, acetylsalicylsyra eller ibumetin.

   Kodein Meda används även vid svår rethosta.

   Kodeinfosfathemihydrat som finns i Kodein Meda kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Kodein Meda

   Använd inte Kodein Meda

   • om du vet att du mycket snabbt omvandlar kodein till morfin

   • om du har kramp i gallvägarna

   • om du ammar

   • om du är allergisk mot kodeinfosfathemihydrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Kodein Meda.

   Risk för beroende finns med Kodein Meda.

   De som har astma bör rådgöra med läkare innan behandling med Kodein Meda påbörjas.

   Om du vet att du är överkänslig mot vissa typer av socker kontakta läkare innan du påbörjar behandlingen eftersom Kodein Meda innehåller laktos.

   Kodein omvandlas till morfin av ett enzym i levern. Det är morfin som ger smärtlindring. Vissa personer har olika varianter av detta enzym som gör att de kan påverkas på olika sätt. Vissa personer kan inte bilda morfin eller så bildas det i väldigt små mängder vilket gör att man inte får tillräcklig smärtlindring. Andra personer har en ökad risk att få allvarliga biverkningar eftersom de kan bilda en mycket stor mängd morfin. Om du får någon av följande biverkningar måste du sluta att ta detta läkemedel och omedelbart kontakta läkare: långsam eller ytlig andning, förvirring sömnighet, små pupiller, illamående eller kräkningar, förstoppning, aptitlöshet.

   Andra läkemedel och Kodein Meda

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Samtidig användning av Kodein Meda och vissa läkemedel ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande. Exempel på dessa läkemedel är:

   • andra starka smärtstillande läkemedel (opioidläkemedel)

   • lugnande läkemedel, sömnmedel och läkemedel mot epilepsi (t.ex. bensodiazepiner, vissa antihistaminer och barbiturater)

   • narkosläkemedel för sövning inför t.ex. en operation

   • vissa läkemedel mot psykisk sjukdom (fentiaziner)

   • muskelavslappnande läkemedel

   På grund av detta ska samtidig användning av Kodein Meda och ovanstående läkemedel endast övervägas av läkaren när andra behandlingsalternativ inte är möjliga. Om läkaren förskriver Kodein Meda samtidigt med något av ovanstående läkemedel, ska dosen och behandlingstiden begränsas av läkaren. Tala om för läkaren om du tar något av ovanstående läkemedel och följ noga läkarens dosrekommendationer. Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om att vara medvetna om de tecken och symtom som anges ovan. Kontakta läkaren om du upplever något av dessa symtom.

   Kodein Meda kan även påverka eller påverkas av substanser i vissa läkemedel mot;

   • oregelbunden hjärtrytm (kinidin),

   • depressioner (t ex amitriptylin, klomipramin och så kallade SSRI),

   • oro, ångest, sömnproblem eller psykoser (neuroleptika),

   • tuberkulos (rifampicin).

   Kodein Meda med alkohol

   Samtidigt bruk av alkohol bör undvikas, eftersom kombinationen kan orsaka försämrad andningsförmåga.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Du bör inte använda Kodein Meda under graviditet annat än på bestämd ordination från läkare.

   Ta inte kodein om du ammar. Kodein och morfin passerar över i bröstmjölken och påverkan på spädbarn som ammas har förekommit i sällsynta fall.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid behandling med Kodein Meda kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning eller användande av verktyg och maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i detta avseende är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Kodein Meda innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

   Kodein Meda innehåller natriummetabisulfit

   Kan i sällsynta fall ge allvarliga överkänslighetsreaktioner och kramp i luftrören.

   Kodein Meda innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


   3. Hur du använder Kodein Meda

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkare, som anpassar den individuellt för dig.

   Rekommenderad dos är:

   Vuxna: Vanlig dos är 1-2 tabletter 1-3 gånger dagligen.

   Tabletterna ska tas med ett intervall på minst 6 timmar.

   Om du tagit för stor mängd av Kodein Meda

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Förekomsten av biverkningar och svårighetsgrad av biverkningarna beror på dosens storlek.

   Sluta ta Kodein Meda och kontakta omedelbart läkare om du får en överkänslighetsreaktion med symptom som svårt att andas, mun och svalg svullnar, klåda och utslag i huden, yrsel (anafylaktisk reaktion som har rapporterats förekomma hos ett okänt antal användare).

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Trötthet, illamående, förstoppning.

   Smärtsamma gallvägskramper kan drabba personer som har anlag för gallvägsbesvär.

   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10000 användare): Bukspottkörtelinflammation.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Kodein Meda ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som finns på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   En tablett innehåller: Verksamt ämne: kodeinfosfathemihydrat 25 mg.

   Övriga innehållsämnen: laktosmonohydrat 100 mg, potatisstärkelse, mikrokristallin cellulosa, talk, gelatin, magnesiumstearat, natriummetabisulfit.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Kodein Meda 25 mg tablett är vit, plan, med brytskåra, diameter 8 mm, märkt KO inom bågar.

   Förpackningsstorlekar: 100 tabletter i plastburk.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Meda AB, Box 906, 170 09 Solna.

   Telefon 08-630 1900


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-07-18


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Kodein Meda

  Tablett 25 mg 100 styck Burk

  • Varunummer: 132662
  • Tillverkare: Meda AB

  113,48 kr

  Jämförpris: 1,13 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  För detta läkemedel visas inte lagerstatus eftersom det är ett så kallat särskilt läkemedel. Kontakta ditt apotek för hjälp.