Bild saknas för Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi

Bild saknas

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi

   5 mg/ml, kutan lösning
   klorhexidindiglukonat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal, eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi
   3. Hur du använder Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi är och vad det används för

   Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi är avsett för desinfektion av huden före injektioner, punktioner, provtagning och kirurgiska ingrepp.

   Klorhexidin dödar eller hämmar tillväxten av olika typer av bakterier

   2. Vad du behöver veta innan du använder Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi

   Använd inte Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi

   • om du är allergisk mot klorhexidindiglukonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),

   • i örat,

   • i leder eller senskidor,

   • i hjärnan eller hjärnhinnorna.

   Varningar och försiktighet

   Användning av klorhexidin på bukhinnan kan öka risken för sammanväxningar i bukhålan.

   Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi är lättantändligt. En yta som behandlats med produkten måste vara helt torr innan utrustning som kan orsaka gnistor används.

   Barn

   Används med försiktighet hos nyfödda, särskilt de som är födda för tidigt. Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi kan orsaka kemiska brännskador på huden. Använd så liten mängd lösning som möjligt och låt inte lösningen samlas i hudveck eller droppa på lakan eller andra material som är i direktkontakt med huden. Huden måste vara torr där ocklusivförband läggs.

   Graviditet och amning

   Inga kända risker.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga kända risker.


   3. Hur du använder Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi

   Desinfektion före perforering av huden: Desinficera hudytan och låt lösningen torka innan huden perforeras. Särskild försiktighet ska iakttas vid punktion av organ som är speciellt känsliga för infektioner. Verkningstiden är ½-2 minuter.

   Pre-operativ huddesinfektion: Operationsytan måste grundligt desinficeras i 2 minuter och hudytan måste torka före operationen.

   Effekten kan reduceras vid kontakt med tvål, blod, var och annat organiskt material.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): allvarlig allergisk reaktion (överkänslighet), hudirritation i form av kontaktdermatit och urtikaria (nässelutslag).

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): kemiska brännskador hos nyfödda.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Används före utgångsdatum som finns på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är klorhexidindiglukonat.

   • Övriga innehållsämnen är etanol, fenolsulfonftalein och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Plastflaska (polyeten): 250 ml, 1000 ml.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av försäljningstillstånd:

   Fresenius Kabi AB

   751 74 Uppsala

   Tillverkare:

   Fresenius Kabi Norge AS,

   Halden, Norge


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-06-11


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi

  Kutan lösning 5 mg/ml 250 milliliter Flaska

  • Varunummer: 538041
  • Tillverkare: Fresenius Kabi AB

  83,50 kr

  Jämförpris: 0,33 kr / milliliter

  Denna produkt säljs endast via apotek eller med recept på apoteket.se.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/klorhexidinsprit-fargad-fresenius-kabi-kutan-losning-5-mg-per-ml-250-milliliter-flaska-51104/ 51104 Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi https://www.apoteket.se/static/dist/img/missing_image.svg 83.50 83.50 SEK Klorhexidinsprit OutOfStock Utan kampanj None Läkemedel Tillfälligt slut Kutan lösning 5 mg/ml 250 milliliter Flaska