Bild på Klorhexidin Fresenius Kabi
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Klorhexidin Fresenius Kabi

   2 mg/ml kutan lösning
   klorhexidindiacetat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Klorhexidin Fresenius Kabi är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Klorhexidin Fresenius Kabi
   3. Hur du använder Klorhexidin Fresenius Kabi
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Klorhexidin Fresenius Kabi ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Klorhexidin Fresenius Kabi är och vad det används för

   Klorhexidin dödar eller hämmar tillväxten av olika typer av bakterier.

   Klorhexidin Fresenius Kabi används

   • före och efter operation i munhålan

   • vid tillfälliga munhåleinfektioner hos protesbärare

   • för tillfällig bakterie- och plackkontroll vid extrem kariesbildning, olycksfall eller sjukdom

   • för desinfektion av slemhinnor efter ordination av läkare

   • för desinfektion av känslig hud där klorhexidinsprit inte tolereras t.ex. pungen och mellangården.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Klorhexidin Fresenius Kabi

   Använd inte Klorhexidin Fresenius Kabi

   • om du är allergisk mot klorhexidin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),

   • i örat,

   • i leder eller senskidor,

   • i hjärnan eller hjärnhinnorna.

   Varningar och försiktighet

   Användning av klorhexidin på bukhinnan kan öka risken för sammanväxningar i bukhålan.

   Barn

   Används med försiktighet hos nyfödda, särskilt de som är födda för tidigt. Klorhexidin kan orsaka kemiska brännskador på huden.

   Graviditet och amning

   Inga kända risker vid använding av Klorhexidin Fresenius Kabi på gravida eller ammande kvinnor.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Klorhexidin Fresenius Kabi har inga kända effekter på förmågan att köra eller använda maskiner.


   3. Hur du använder Klorhexidin Fresenius Kabi

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Före och efter operation i munhålan:

   Munnen sköljs 2 gånger dagligen med ca 10 ml lösning under minst 1 minut. Lösningen skall därefter spottas ut. Vid kirurgi i munhålan sköljs munnen under 5 dagar före och 5 dagar efter operation. Vid operativ behandling av tandlossning sköljes munnen under 1-3 veckor efter operation. Annan användning enligt läkares föreskrift.

   Effekten reduceras vid kontakt med tvål, blod, var och annat organiskt material.

   Undvik kontakt med ögonen. Om lösningen kommer in i ögonen, skölj genast noggrant med vatten

   Om du har fått i dig läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Brun missfärgning av tunga och tänder, vilket försvinner efter avslutad behandling, hudirritation.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Allergisk reaktion (överkänslighet) med bland annat klåda, hudreaktioner och andnöd, förändringar i smakupplevelsen.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Kemiska brännskador hos nyfödda.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Klorhexidin Fresenius Kabi ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten på flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar

   Om man önskar använda kroppsvarm lösning, kan flaskorna förvaras i värmeskåp (+40ºC) upp till 1 vecka.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är klorhexidindiacetat

   • Övriga innehållsämnen är natriumacetat, ättiksyra och vatten för injektionsvätskor

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Plastflaska: 250 ml, 1000 ml.

   Mikrospol (engångsförpackning): 20x30ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av försäljningstillstånd:

   Fresenius Kabi AB

   751 74 Uppsala

   Tillverkare:

   Fresenius Kabi Norge AS

   Halden, Norge


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-02-06


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   För desinfektion av genitalia och vaginalslemhinna i samband med förlossning och operation. Förebyggande av infektioner hos nyfödda orsakade av grupp B streptokocker. Desinfektion av livmodermunnen i samband med insättning av spiral och endometriebiopsi. Desinfektion av uretramynningen och angränsande slemhinnor före insättande av kateter à demeure eller annan instrumentering av urinvägarna.

   Huddesinfektion: Desinfektion av känslig hud där klorhexidinsprit inte tolereras t.ex. scrotum och perinealområdet.

   Använd inte Klorhexidin Fresenius Kabi i leder, på senor, hjärnan eller hjärnhinnan.

   Barn

   Används med försiktighet hos nyfödda, framförallt de födda före graviditetsvecka 32 och hos alla prematura spädbarn under deras två första levnadsveckor. Klorhexidin kan orsaka kemiska brännskador på huden. Använd så liten mängd lösning som möjligt och låt inte lösningen samlas i hudveck eller droppa på lakan eller andra material som är i direktkontakt med huden. Huden måste torka helt innan ocklusivförband läggs.

   Om man önskar använda kroppsvarm lösning, kan flaskorna förvaras i värmeskåp (+40°C) upp till 1 vecka.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Klorhexidin Fresenius Kabi

  Kutan lösning 2 mg/ml 20 x 30 milliliter Endosbehållare

  • Varunummer: 092251
  • Tillverkare: Fresenius Kabi AB

  199 kr

  Jämförpris: 0,33 kr / milliliter

  Denna produkt säljs endast via apotek eller med recept på apoteket.se.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/klorhexidin-fresenius-kabi-kutan-losning-2-mg-per-ml-20-x-30-milliliter-endosbehallare-233619/ 233619 Klorhexidin Fresenius Kabi https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/092251s.jpg 199.00 199.00 SEK Klorhexidin OutOfStock Utan kampanj None Läkemedel Tillfälligt slut Kutan lösning 2 mg/ml 20 x 30 milliliter Endosbehållare