Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Kloramfenikol CCS

   5 mg/ml (0,5%) ögondroppar, lösning
   kloramfenikol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Kloramfenikol CCS är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Kloramfenikol CCS
   3. Hur du använder Kloramfenikol CCS
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Kloramfenikol CCS ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Kloramfenikol CCS är och vad det används för

   Kloramfenikol CCS är ett antibiotikum som är verksamt mot många olika bakterier.

   Kloramfenikol CCS används för bakteriella infektioner i ögats bindhinna, hornhinna och ögonlock.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Kloramfenikol CCS

   Använd inte Kloramfenikol CCS

   • -Om du är allergisk mot kloramfenikol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Andra läkemedel och Kloramfenikol CCS

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Det är inte fullständigt klarlagt om fostret påverkas av kloramfenikol givet i ögat. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Kloramfenikol CCS under graviditet.


   Då det inte är fullständigt klarlagt om barnet påverkas bör amningen avbrytas vid behandling med Kloramfenikol CCS.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ingen påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


   3. Hur du använder Kloramfenikol CCS

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig. Rekommenderad dos för vuxna är 1 droppe var 3:e timme eller oftare under de första 2-3 dagarna, därefter var 4:e till var 6:e timme. För att förhindra att infektionen återkommer bör behandlingen pågå ytterligare två dygn efter det att symtomen försvunnit.

   endospipett

   Bruksanvisning

   1. Öppna kuvertet vid streckmarkeringen och drag loss en endosbehållare.

   2. Stäng kuvertet genom att vika kanten.

   3. Skaka ner innehållet i endosbehållarens botten.

   4. Öppna endosbehållaren genom att vrida av vingen (se bild).

   5. Droppa 1 droppe i ögat/ögonen och kasta sen endosbehållaren även om den inte är tom. Innehållet i en endosbehållare räcker till båda ögonen. Ta alltid en ny endosbehållare vid varje doseringstillfälle. För att göra det lättare att droppa ögondropparna i ögat kan man använda ett droppstöd som finns på apoteket.

   Om du använt för stor mängd av Kloramfenikol CCS

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Under behandlingen kan det utvecklas infektioner som är motståndskraftiga mot kloramfenikol. Allergiska reaktioner kan också förekomma. I sådana fall skall, efter kontakt med läkare, behandlingen avbrytas.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Synnervsinflammation, nedsatt nervfunktion.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Kloramfenikol CCS ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Kloramfenikol CCS är ljus- och temperaturkänsligt. Oöppnad förpackning ska förvaras vid 2 ºC - 8 ºC (i kylskåp). Under förbrukningstiden ska endosbehållarna förvaras i återförslutet innerkuvert och detta kan förvaras i rumstemperatur (högst 25 °C). Endosbehållare i öppnat innerkuvert bör förbrukas inom en månad.


   Oöppnad förpackning används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är kloramfenikol

   • Övriga innehållsämnen är natriumborat, borsyra, hypromellos och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Utseende: Klar lättflytande lösning i endosbehållare.

   Förpackning: 30 st (3×10 st)

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Trimb Healthcare AB

   Östermalmsgatan 19

   114 26 Stockholm

   Tel: 0920 24 03 30

   E-post: medical@trimb.se


   Tillverkare:

   CCS Healthcare AB

   781 10 Borlänge


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-03-09


   Övrigt

   Kloramfenikol CCS kan även användas för veterinärt bruk till hund och katt med bakteriella infektioner i ögats bindhinna, hornhinna och ögonlock.

   Kloramfenikol CCS får inte användas till livsmedelsproducerande djur.

   Dosering för djur: 1-2 droppar var 3:e timme eller oftare om det behövs. För att förhindra att infektionen återkommer bör behandlingen pågå ytterligare två dygn efter det att symtomen försvunnit. Endosbehållaren öppnas genom att vingen vrids av. Innehållet i en endosbehållare räcker till båda ögonen. Efter användning kastas endosbehållaren, även om den inte är tom. Vid varje nytt doseringstillfälle tas en ny endosbehållare.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Kloramfenikol Trimb

  Ögondroppar, lösning i endosbehållare 5 mg/ml 3 x 10 x 1 styck Endosbehållare

  • Varunummer: 084095
  • Tillverkare: Trimb Healthcare AB

  91,43 kr

  Jämförpris: 3,05 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?