Bild på Klimadynon
 • Extrakt av läkesilverax
 • Växtbaserat läkemedel
 • Använt för lindring av klimakteriebesvär såsom värmevallningar och kraftiga svettningar
 • Läs bipacksedeln noga före anvädning
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Klimadynon

   filmdragerade tabletter
   Extrakt av jordstam från läkesilverax

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt information i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 6 till 8 veckor (40 till 60 dagar).

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Klimadynon är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Klimadynon
   3. Hur du tar Klimadynon
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Klimadynon ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Klimadynon är och vad det används för

   Klimadynon är ett växtbaserat läkemedel använt för lindring av klimakteriebesvär såsom värmevallningar och kraftiga svettningar.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Klimadynon

   Ta inte Klimadynon

   • om du är allergisk (överkänslig) mot läkesilverax eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare:

   • om du har eller har haft problem med levern. Din leverfunktion bör kontrolleras.

   • om du får tecken och symtom som tyder på leverskada (trötthet, aptitlöshet, gulfärgning av hud och ögon, mörk urin eller svår magsmärta med illamående och kräkningar). Sluta omedelbart att ta Klimadynon och kontakta din läkare.

   • om du får vaginalblödning eller om du får oklara eller nya symtom.

   • om du har behandlats för eller genomgår behandling för bröstcancer eller andra hormonberoende tumörer.

   • om du tar östrogener.

   Om något av ovanstående gäller för dig, rådgör med läkare innan du tar (eller fortsätter ta) Klimadynon.

   Barn och ungdomar

   Detta läkemedel ska inte användas av barn och ungdomar.

   Andra läkemedel och Klimadynon

   Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

   Läkemedel kan påverka varandra om de tas samtidigt. Emellertid har inga sådana interaktioner rapporterats och inga interaktionsstudier har utförts med Klimadynon.

   Graviditet och amning

   Klimadynon bör inte tas under graviditet.

   Använd en effektiv preventivmetod under behandlingen, eftersom det fortfarande är möjligt att du blir gravid medan du har klimakteriesymtom.

   Det är inte känt om den aktiva substansen utsöndras i modersmjölk. Användning av Klimadynon rekommenderas därför inte under amning.

   Om du är gravid eller ammar, eller tror att du kan vara gravid, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Läkemedlets eventuella effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har inte studerats.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Klimadynon innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar Klimadynon

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är:

   Vuxna kvinnor i klimakteriet: 1 filmdragerad tablett två gånger om dagen, morgon och kväll (max. 2 filmdragerade tabletter dagligen).

   Administreringssätt:

   De filmdragerade tabletterna ska sväljas hela tillsammans med vätska. Tugga eller sug inte på tabletterna.

   Behandlingstid:

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om dina symtom kvarstår under användning av läkemedlet.

   Du bör inte använda Klimadynon under längre tid än 6 månader utan att rådgöra med läkare.

   Användning för barn och ungdomar

   Detta läkemedel ska inte användas av barn och ungdomar.

   Särskilda grupper

   Data saknas för dosrekommendationer till patienter med försämrad njurfunktion.

   Patienter med känd leversjukdom bör inte ta Klimadynon utan att först rådfråga läkare (se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet” och 4 ”Eventuella biverkningar").

   Om du har tagit för stor mängd av Klimadynon

   Inga fall av överdosering har rapporterats.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Klimadynon

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett utan ta nästa tablett vid den vanliga tidpunkten.

   Om du slutar att ta Klimadynon:

   Att avbryta behandlingen med Klimadynon är ofarligt.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Följande biverkningar har rapporterats, men det är inte känt hur ofta de förekommer:

   • Levertoxicitet (inflammation i levern, gulsot, onormalt leverfunktionsprov) förknippad med användning av produkter som innehåller läkesilverax

   • Hudreaktioner (nässelfeber, klåda, hudutslag)

   • Svullnad i ansikte och fötter/underben (ödem)

   • Mag- och tarmbesvär (dyspepsi, diarré)

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Klimadynon ska förvaras

   Förvaras vid högst 30 °C.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvara blisterkartorna i ytterkartongen.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månaden.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är:
   2,8 mg torrt extrakt av Cimicifuga racemosa (L.) Nutt. (läkesilverax), rhizoma, motsvarande 14-28 mg torkad jordstam.
   Extraktionsmedel: etanol 58% (V/V).

   Övriga innehållsämnen är:

   Kalciumvätefosfatdihydrat; ammoniometakrylatsampolymer (Eudragit RL 30D); röd järnoxid (E 172); gul järnoxid (E 172); laktosmonohydrat; makrogol; magnesiumstearat (vegetabiliskt); potatisstärkelse; natriumhydroxid; sorbinsyra; talk; titandioxid (E 171).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Klimadynon tillhandahålls i blisterkartor (av PVC/ PVDC/ aluminium) som förpackats i ytterkartong.

   Förpackningsstorlekar: 60 och 90 filmdragerade tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Tabletterna är terrakottafärgade, runda, bikonvexa med en jämn yta. De filmdragerade tabletternas diameter är 7,0 - 7,2 mm.

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Österrike

   Mensifem Filmtabletten

   Belgien, Danmark, Estland, Finland, Kroatien, Luxemburg, Norge, Polen, Slovenien, Sverige, Tyskland

   Klimadynon

   Bulgarien

   Климадинон

   Frankrike, Italien, Spanien

   Mensifem

   Slovakien, Tjeckien

   Menofem

   Lettland

   Klimadynon 2,8 mg apvalkotās tabletes

   Litauen

   Klimadynon 2,8 mg plévele dengtos tabletés

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   BIONORICA SE

   Kerschensteinerstraße 11-15

   92318 Neumarkt

   Tyskland

   Telefon: +49 (0)9181 / 231-90

   Fax: +49 (0)9181 / 231-265

   E-mail: info@bionorica.de

   Lokal företrädare:

   Midsona Sverige AB

   Box 505 77

   202 15 Malmö

   Sverige

   E-post: lakemedel@midsona.se


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-03-21


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Klimadynon

  Filmdragerad tablett 90 styck Blister

  • Varunummer: 438122
  • Tillverkare: Midsona Sverige AB

  149 kr

  Jämförpris: 3,31 kr / styck

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/klimadynon-filmdragerad-tablett-90-styck-blister-249774/ 249774 Klimadynon https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/438122s.jpg 149.00 149.00 SEK Klimadynon InStock Extrakt av läkesilverax Speciellt för Speciellt för/Klimakteriet Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Filmdragerad tablett 90 styck Blister