Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Kisplyx

   4 mg 10 mg Hårda kapslar
   lenvatinib

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Kisplyx är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Kisplyx
   3. Hur du tar Kisplyx
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Kisplyx ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Kisplyx är och vad det används för

   Vad Kisplyx är

   Kisplyx är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen lenvatinib. Det används i kombination med everolimus för att behandla patienter med avancerad njurcancer (avancerat njurcellskarcinom) där andra behandlingar (så kallade ”VEGF-riktade behandlingar”) inte har kunnat stoppa sjukdomen.


   Hur Kisplyx verkar

   Kisplyx blockerar effekten av proteiner som kallas receptortyrokinaser (RTK), som är involverade i utvecklingen av nya blodkärl som försörjer celler med syre och näringsämnen och hjälper dem att växa. Dessa proteiner kan förekomma i stora mängder i cancerceller och genom att blockera deras effekt kan Kisplyx sänka den hastighet med vilken cancercellerna förökar sig och tumörer växer och bidra till att den blodförsörjning som cancercellerna behöver skärs av.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Kisplyx

   Ta inte Kisplyx:

   • om du är allergisk mot lenvatinib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du ammar (se avsnittet nedan om Preventivmedel, graviditet och amning).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Kisplyx om du:

   • har högt blodtryck

   • är en kvinna som kan bli gravid (se avsnittet "Preventivmedel, graviditet och amning" nedan)

   • har haft hjärtproblem eller stroke

   • har lever- eller njurproblem

   • nyligen har genomgått operation eller fått strålbehandling

   • ska opereras. Din läkare kan överväga att göra ett uppehåll med LENVIMA om du ska genomgå ett större kirurgiskt ingrepp, eftersom LENVIMA kan påverka sårläkningen. LENVIMA kan startas igen när såret har läkt tillräcklig mycket.

   • är över 75 år

   • tillhör annan etnisk grupp än vita eller asiater

   • väger mindre än 60 kg

   • tidigare har haft onormala förbindelser (kallas fistlar) mellan olika organ i kroppen eller från ett organ till huden.

   Innan du tar Kisplyx kan det hända att din läkare tar några blodprover, till exempel för att kontrollera ditt blodtryck och din lever-eller njurfunktion och för att se om du har låga nivåer av salt och höga nivåer av sköldkörtelstimulerande hormon i blodet. Din läkare kommer att diskutera dessa provresultat med dig bestämma om du kan få Kisplyx. Du kan behöva få ytterligare behandling med andra läkemedel, ta en lägre dos av Kisplyx eller vara extra försiktig på grund av den ökade risken för biverkningar.


   Tala med läkare innan du tar Kisplyx om du är osäker.

   Barn och ungdomar

   Kisplyx rekommenderas inte till barn och ungdomar. Effekterna av Kisplyx hos personer som är yngre än 18 år är inte kända.

   Andra läkemedel och Kisplyx

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta inkluderar (traditionella) växtbaserade läkemedel, naturläkemedel och receptfria läkemedel.

   Preventivmedel, graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   • Använd ett mycket effektivt preventivmedel under tiden du tar detta läkemedel och i minst en månad efter att du har avslutat behandlingen.

   • Ta inte

   • Tala omedelbart om för din läkare om du blir gravid under tiden du behandlas med

   • Amma inte om du tar Kisplyx, eftersom läkemedlet utsöndras i bröstmjölk och kan skada ditt ammade barn allvarligt.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kisplyx kan orsaka biverkningar som kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Undvik att köra bil eller använda maskiner om du känner dig yr eller trött.


   3. Hur du tar Kisplyx

   Användning för barn och ungdomar

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Hur mycket du ska ta

   • Rekommenderad daglig dos av Kisplyx är 18 mg en gång per dag (en kapsel med 10 mg och två kapslar med 4 mg) i kombination med en tablett med 5 mg everolimus en gång dagligen.

   • Om du har allvarliga lever- eller njurproblem är den rekommenderade dosen Kisplyx 10 mg en gång per dag (1 kapsel med 10 mg) i kombination med en tablett med 5 mg everolimus en gång dagligen.

   • Din läkare kan minska dosen om du får biverkningar.

   Hur du tar detta läkemedel

   • Du kan ta kapslarna med eller utan mat.

   • Svälj kapslarna hela med vatten eller upplösta. För att lösa upp dem häller du en matsked vatten eller äppleljuice i ett litet glas och tillsätter kapslarna i vätskan utan att dela eller krossa dem. Låt stå i minst 10 minuter och rör sedan om i minst 3 minuter för att lösa upp kapselhöljena. Drick blandningen. Häll därefter samma mängd vatten eller äpplejuice i glaset, snurra runt innehållet i glaset och svälj det.

   • Ta kapslarna vid ungefär samma tidpunkt varje dag.

   • Vårdgivare ska inte öppna kapslarna för undvika upprepad exponering för kapselns innehåll.

   Hur länge du ska ta Kisplyx

   Du kommer vanligtvis att fortsätta att ta detta läkemedel så länge du har nytta av det.

   Om du använt för stor mängd av Kisplyx

   Om du har tagit mer Kisplyx än du borde ska du genast tala med läkare eller apotekspersonal. Ta läkemedelsförpackningen med dig.

   Om du har glömt att använda Kisplyx

   Ta inte dubbel dos (två doser på samma gång) för att kompensera för glömd dos.

   Vad du ska göra om du glömmer att ta din dos beror på hur lång tid det är till nästa dos.

   • Om det är 12 timmar eller mer till nästa dos: ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Ta sedan nästa dos vid normal tidpunkt.

   • Om det är mindre än 12 timmar till nästa dos: hoppa över den missade dosen. Ta sedan nästa dos vid normal tidpunkt.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar kan förekomma med detta läkemedel.


   Tala genast om för din läkare om du märker någon av följande biverkningar – du kan behöva få akut medicinsk behandling:

   • känner dig stel eller svag på ena sidan av kroppen, får svår huvudvärk, krampanfall, förvirring, talsvårigheter, synförändringar eller yrsel – detta kan vara tecken på en stroke, blödning i hjärnan eller effekter på hjärnan vid en kraftig blodtryckshöjning.

   • smärta eller tryck i bröstet, smärta i armar, rygg, nacke eller käke, andfåddhet, snabb eller oregelbunden hjärtfrekvens, hosta, blåaktig färg på läppar eller fingrar, känner dig mycket trött – detta kan vara tecken på hjärtproblem eller en blodpropp i lungorna.

   • svår smärta i magen (buken) – detta kan bero på ett hål i tarmväggen eller en fistel (ett hål i tarmen som genom en rörliknande passage står i förbindelse med en annan del av kroppen eller huden).

   • svart, tjärliknande eller blodig avföring eller upphostning av blod – detta kan vara tecken på blödning inuti kroppen.

   • diarré, illamående och kräkningar – detta är mycket vanliga biverkningar som kan bli allvarliga om de gör att du blir uttorkad, vilket kan leda till njursvikt. Din läkare kan ge dig läkemedel för att minska dessa biverkningar.


    Tala omedelbart om för din läkare om du märker någon av ovanstående biverkningar.

   Andra biverkningar är:


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

   • högt eller lågt blodtryck

   • aptitförlust eller viktminskning

   • illamående och kräkningar, förstoppning, diarré, buksmärta, matsmältningsbesvär

   • att känna sig mycket trött eller svag

   • heshet

   • svullna ben

   • utslag

   • torr, öm eller inflammerad mun, konstig smakupplevelse

   • led- eller muskelvärk

   • att känna sig yr

   • håravfall

   • blödning (oftast näsblödningar, men även andra typer av blödningar såsom blod i urinen, blåmärken, blödning från tandköttet eller tarmväggen)

   • sömnsvårigheter

   • höga proteinnivåer i urinen och urinvägsinfektioner (ökad urineringsfrekvens och smärtsam urinering)

   • huvudvärk och ryggvärk

   • rodnad, ömhet och svullnad i huden på händer och fötter (hand- och fotsyndrom)

   • förändringar av blodprovsresultat beträffande kaliumnivåer (låga), kalciumnivåer (låga), kolesterol (högt) och sköldkörtelstimulerande hormon (högt)

   • nedsatt sköldkörtelfunktion (trötthet, viktuppgång, förstoppning, frusenhet, torr hud)

   • låga nivåer av blodplättar i blodet vilket kan leda till blåmärken och svårighet att läka sår.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

   • förlust av kroppsvätska (uttorkning)

   • hjärtklappning

   • torr hud, förtjockning av huden och hudklåda

   • uppblåsthet eller gaser i tarmen

   • hjärtproblem eller blodproppar i lungorna (andningssvårigheter, bröstsmärta) eller andra organ

   • sjukdomskänsla

   • stroke

   • inflammation i gallblåsan

   • analfistel (en liten kanal som bildas mellan ändtarmen och den omgivande huden)

   • förändringar av blodprovsresultat beträffande leverenzymer, antal vita blodkroppar (lågt), nivån av magnesium i blodet (låg)

   • förändrade blodprovsresultat avseende njurfunktion och njursvikt

   • förhöjt lipas och amylas (enzymer som har betydelse för matsmältningen).

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

   • smärtsam infektion eller irritation nära anus

   • ministroke

   • leverskada

   • svår smärta i övre delen av magen (buken) som kan vara förknippad med feber, frossbrytningar, illamående och kräkningar

   • inflammation i bukspottkörteln

   • sårläkningsproblem

   • svår smärta i ryggen, bröstet eller buken i samband med bristningar i väggen i stora kroppspulsådern (aorta) och inre blödningar.

   Ingen känd frekvens (följande biverkningar har rapporterats efter marknadsintroduktionen av lenvatinib men frekvensen för dem är inte känd)

   • andra typer av fistlar (en onormal förbindelse mellan olika organ i kroppen eller från huden till en underliggande struktur såsom hals och luftstrupe).

    Symtomen beror på var fisteln finns. Tala med din läkare om du upplever några nya eller ovanliga symtom såsom hosta när du sväljer.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Kisplyx ska förvaras

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen (blistret). Fuktkänsligt.

   • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är lenvatinib.

    - Kisplyx 4 mg hårda kapslar: Varje hård kapsel innehåller 4 mg lenvatinib (som mesilat).

    - Kisplyx 10 mg hårda kapslar: Varje hård kapsel innehåller 10 mg lenvatinib (som mesilat).

   • Övriga innehållsämnen är kalciumkarbonat, mannitol, mikrokristallin cellulosa, hydroxipropylcellulosa, lågsubstituerad hydroxipropylcellulosa och talk. Kapselhöljet innehåller hypromellos, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172). Tryckfärgen innehåller schellack, svart järnoxid (E172), kaliumhydroxid, propylenglykol.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   • Kisplyx hård kapsel 4 mg: gulröd underdel och ett gulrött lock, ungefär 14,3 mm lång, märkt med ”Є” i svart bläck på locket och ”LENV 4 mg” på underdelen.

   • Kisplyx hård kapsel 10 mg: gul underdel och ett gulrött lock, ungefär 14,3 mm lång, märkt med ”Є” i svart bläck på locket och ”LENV 10 mg” på underdelen.

   • Kapslarna levereras i blister av polyamid/aluminium/PVC förslutna med en tryckfolie av aluminium i kartonger med 30 kapslar.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Eisai Europe Limited, European Knowledge Centre, Mosquito Way, Hatfield, Herts AL10 9SN, Storbritannien

   e-post: EUmedinfo@eisai.net


   Tillverkare:

   Eisai Manufacturing Ltd, Mosquito Way, Hatfield, Herts AL10 9SN, Storbritannien.


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien 

   Eisai SA/NV

   Tél/Tel: + 32 (0)800 158 58

   Lietuva 

   Eisai Ltd.

   Tel: +44 (0)-208 600 1400

   (Jungtinė Karalystė)

   България 

   Eisai Ltd.

   Tel: + 44 (0)20-8 600 1400

   (Обединеното кралство)

   Luxembourg/Luxemburg 

   Eisai SA/NV

   Tél/Tel: + 32 (0)800 158 58

   (Belgique/Belgien)

   Česká republika 

   Eisai GesmbH organizační složka

   Tel: + 420 242 485 839

   Magyarország 

   Eisai Ltd.

   Tel.: + 44 (0)-20-8 600 1400

   (Egyesült Királyság)

   Danmark 

   Eisai AB

   Tlf: +46 (0) 8 501 01 600

   (Sverige)

   Malta 

   Eisai Ltd.

   Tel: + 44 (0)208600 1400

   (Ir-Renju Unit)

   Deutschland 

   Eisai GesmbH

   Tel: + 49 (0) 696 65 85-0

   Nederland 

   Eisai BV.

   Tel: + 31 (0) 900 575 3340

   Eesti 

   Eisai Ltd.

   Tel: + 44 (0)208 600 1400

   (Ühendkuningriik)

   Norge 

   Eisai AB

   Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

   (Sverige)

   Ελλάδα 

   Eisai Ltd.

   Τel: + 44 (0) 208 600 1400

   Österreich 

   Eisai GesmbH

   Tel: + 43 (0) 1 535 1980-0

   España 

   Eisai Farmacéutica, S.A.

   Tel: +(34) 91 455 94 55

   Polska 

   Eisai Ltd.

   Tel.: + 44 (0)208 600 1400

   (Wielka Brytania)

   France 

   Eisai SAS

   Tél: + (33) 1 47 67 00 05

   Portugal 

   Eisai Farmacêutica, Unipessoal Lda

   Tel: + 351 214 875 540

   Hrvatska 

   Eisai Ltd.

   Tel: + 44 (0)-20-8 600 1400

   (Velika Britanija)

   România 

   Eisai Ltd.

   Tel: + 44 (0)208 600 1400

   (Marea Britanie)

   Ireland 

   Eisai Ltd.

   Tel: + 44 (0)208 600 1400

   (United Kingdom)

   Slovenija 

   Eisai Ltd.

   Tel: + 44 (0)208 600 1400

   (Velika Britanija)

   Ísland 

   Eisai AB

   Sími: + 46 (0) 8 501 01 600

   (Svíþjóð)

   Slovenská republika 

   Eisai GesmbH organizační složka

   Tel: + 420 242 485 839

   (Česká republika)

   Italia 

   Eisai S.r.l.

   Tel: + 39 02 5181401

   Suomi/Finland 

   Eisai AB

   Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

   (Ruotsi/Sverige)

   Κύπρος 

   Eisai Ltd.

   Τηλ: +44 (0)208 600 1400

   (Ηνωµένο Βασίλειο)

   Sverige 

   Eisai AB

   Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

   Latvija 

   Eisai Ltd.

   Tel: + 44 (0)208 600 1400

   (Liebritānija)

   United Kingdom 

   Eisai Ltd.

   Tel: + 44 (0)208 600 1400


   Denna bipacksedel ändrades senast

   06/2018


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Kisplyx

  Kapsel, hård 4 mg 30 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 131130
  • Tillverkare: Eisai AB

  16.191,50 kr

  Jämförpris: 539,72 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?