Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Kinin Recip

   100 mg filmdragerade tabletter, 250 mg filmdragerade tabletter
   kininhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Kinin Recip är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Kinin Recip
   3. Hur du använder Kinin Recip
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Kinin Recip ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Kinin Recip är och vad det används för

   Kinin Recip verkar muskelavslappnande, vilket minskar ofrivilliga muskelryckningar och kramper.

   Kinin Recip används vid muskelsjukdomarna myotonia congenita och myotonia atrophica. Kinin Recip är även ett behandlingsalternativ vid svår akut malaria.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Kinin Recip

   Använd inte Kinin Recip

   • om du är allergisk mot kininhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har svårartad muskelsvaghet (myasthenia gravis).

   • om du har synnervsinflammation.

   • om du äter hjärtmedicin som innehåller kinidin.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Kinin Recip.

   • om du upptäcker små blödningar i hud och slemhinnor. Sluta då omedelbart med medicineringen och kontakta din läkare.

   • eftersom Kinin Recip i sällsynta fall kan påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

   • om är född med eller har något tillstånd som orsakar en onormal hjärtrytm.

   Andra läkemedel och Kinin Recip

   Effekten av Kinin Recip kan påverkas av eller påverka andra läkemedel.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Det är särskilt viktigt att du berättar för din läkare om du använder något av följande läkemedel:

   • ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol (medel mot svampinfektioner).

   • erytromycin, klaritromycin, telitromycin (antibiotika av makrolidtyp).

   • HIV-proteashämmare (medel mot HIV-infektion).

   • rifampicin (medel mot tuberkulos).

   • fenytoin, karbamazepin (medel mot epilepsi).

   • efavirenz, nevirapine (medel mot HIV-infektion).

   • Johannesört (naturläkemedel mot nedstämdhet).

   • digoxin (hjärtläkemedel)

   • doxycyklin, oxitetracyklin, tetracyklin, lymecyklin (antibiotika av tetracyklin-typ).

   • läkemedel som är kända för att orsaka störningar i hjärtrytmen.

   • barbiturater eller karbamazepin (läkemedel för behandling av epilepsi).

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Det finns risk för fosterskadande effekter. Använd därför inte Kinin Recip under graviditet annat än på bestämd ordination från läkare.

   Amning

   Kinin går över i bröstmjölk men påverkan på det ammande barnet är osannolik.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Kinin Recip innehåller sackaros

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Kinin Recip

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av din läkare, som avpassar den individuellt för dig.

   Vanlig dos vid myotoni är mellan 3 och 6 tabletter à 100 mg, eller 2 tabletter à 250 mg, 2-3 gånger dagligen.

   Om du använt för stor mängd av Kinin Recip

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Överkänslighetsreaktioner, så kallad cinkonism, som kan yttra sig som öronsusning, övergående hörselnedsättning, huvudvärk, synrubbningar och illamående. Påverkan på mag-tarmkanalen i form av kräkningar, buksmärtor och diarré kan förekomma. Andningsbesvär. Oro och förvirringstillstånd.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Feber och hudutslag. Blodpåverkan (agranulocytos, se Att tänka på innan och när läkemedlet används). Njurskada. Påverkan på hjärtrytmen.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Kinin Recip ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efterUtg.dat: Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   Burken och locket sorteras som hård plastförpackning. Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är kininhydroklorid 100 mg respektive 250 mg per tablett.

   • Övriga innehållsämnen är potatisstärkelse, titandioxid (färgämne E171), talk, mikrokristallin cellulosa, gelatin, sackaros, hypromellos, magnesiumstearat, propylenglykos, paraffin.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Filmdragerad tablett 100 mg: vit, rund, diameter 8 mm, 100 st i plastburk.

   Filmdragerad tablett 250 mg: vit, rund, diameter 10 mm, 100 st i plastburk.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Recip AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Telefon: 08-630 19 00


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-01-10


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Kinin Recip

  Filmdragerad tablett 100 mg 100 styck Burk

  • Varunummer: 132571
  • Tillverkare: Recip AB

  137,12 kr

  Jämförpris: 1,37 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?