Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   KEYTRUDA

   50 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
   pembrolizumab

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Det är viktigt att du bär med dig patientkortet under behandlingen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad KEYTRUDA är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du får KEYTRUDA
   3. Hur du får KEYTRUDA
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur KEYTRUDA ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad KEYTRUDA är och vad det används för

   KEYTRUDA innehåller den aktiva substansen pembrolizumab, som är en monoklonal antikropp. KEYTRUDA verkar genom att hjälpa ditt immunförsvar bekämpa din cancer.

   KEYTRUDA används till vuxna för att behandla:

   • en viss typ av hudcancer som kallas malignt melanom

   • en typ av lungcancer som kallas icke-småcellig luncancer

   • en typ av cancer som kallas klassiskt Hodgkins lymfom

   • en typ av cancer som kallas urinblåsecancer (urotelial cancer)

   • en typ av cancer som kallas skivepitelcancer i huvud och hals.

   KEYTRUDA ges till personer vars cancer har spridit sig eller inte kan opereras bort.

   KEYTRUDA ges till personer efter att deras melanom avlägsnats med hjälp av kirurgi för att förhindra att cancern kommer tillbaka (tilläggsbehandling, så kallad adjuvant behandling).

   KEYTRUDA kan ges i kombination med pemetrexed samt antingen karboplatin eller cisplatin (kemoterapi) vid icke–småcellig lungcancer som tidigare inte behandlats. Det är viktigt att du också läser bipackssedlarna för dessa läkemedel. Fråga din läkare om du har några frågor gällande pemetrexed, karboplatin eller cisplatin.

   2. Vad du behöver veta innan du får KEYTRUDA

   Du ska inte få KEYTRUDA:

   • om du är allergisk mot pembrolizumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6 ” Förpackningens innehåll och övriga upplysningar”). Tala med din läkare om du är osäker.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du får KEYTRUDA.

   Innan du får KEYTRUDA ska du tala om för läkaren om du:

   • har en autoimmun sjukdom (ett tillstånd där kroppen angriper sina egna celler)

   • har lunginflammation (pneumoni eller pneumonit)

   • tidigare har behandlats med ipilimumab, ett annat läkemedel för behandling av malignt melanom, och upplevt allvarliga biverkningar på grund av detta läkemedel

   • haft en allergisk reaktion mot andra monoklonala antikroppsbehandlingar

   • har eller har haft en kronisk virusinfektion i levern, inklusive hepatit B (HBV) eller hepatit C (HCV)

   • har humant immunbristvirus (hiv)-infektion eller förvärvat immunbristsyndrom (AIDS)

   • har leverskada

   • har njurskada

   • har genomgått en organtransplantation eller en benmärgstransplantation (stamcellstransplantation) där donerade (allogena) stamceller använts.

   När du får KEYTRUDA, kan du få vissa allvarliga biverkningar. Dessa biverkningar kan ibland vara livshotande och kan leda till död. Dessa biverkningar kan förekomma när som helst under behandlingen och till och med efter att behandlingen har avslutats. Du kan få mer än en biverkning på samma gång.

   Om du får något av följande tillstånd ska du omedelbart kontakta eller uppsöka läkare. Din läkare kan ge dig andra läkemedel för att förhindra allvarliga komplikationer och minska symtomen. Din läkare kan senarelägga nästa dos av KEYTRUDA eller avbryta behandlingen med KEYTRUDA.

   • inflammation i lungorna som kan innefatta andnöd, smärta i bröstet eller hosta

   • inflammation i tarmarna som kan innefatta diarré eller tätare tarmtömningar än normalt, svart, tjärliknande, klibbig avföring eller avföring med blod eller slem, kraftig magsmärta eller ömmande mage, illamående, kräkning.

   • inflammation i levern som kan innefatta illamående eller kräkning, minskad aptit, smärta på höger sida av magen, gulfärgad hud eller gula ögonvitor, mörk urin eller en större benägenhet att få blödningar eller blåmärken än normalt.

   • inflammation i njurarna; som kan innefatta förändringar i mängden eller färgen på din urin.

   • inflammation i hormonkörtlar (särskilt sköldkörteln, hypofysen och binjurarna) som kan innefatta hjärtklappning, viktminskning, ökad svettning, viktökning, håravfall, köldkänsla, förstoppning, djupare röst, muskelvärk, yrsel eller svimning, huvudvärk som inte försvinner eller ovanlig huvudvärk.

   • typ 1‑diabetes som kan innefatta ökad aptit eller större törst än vanligt, behov av att kissa oftare eller viktminskning.

   • ögoninflammation som kan innefatta synförändringar.

   • muskelinflammation som kan innefatta muskelsmärta eller svaghet.

   • inflammation i hjärtmuskeln som kan innefatta andfåddhet, oregelbundna hjärtslag, känsla av trötthet eller smärta i bröstet.

   • inflammation i bukspottkörteln; som kan innefatta buksmärta, illamående och kräkning.

   • inflammation i huden som kan innefatta hudutslag, klåda, hudblåsor, fjällande hud eller sår och/eller sår i munnen eller på insidan av näsan, halsen eller kring könsorganen

   • en rubbning i immunförsvaret som kan påverka lungorna, huden, ögonen och/eller lymfkörtlarna (sarkoidos)

   • hjärninflammation som kan innefatta förvirring, feber, problem med minnet eller krampanfall (encefalit)

   • infusionsreaktioner som kan innefatta andnöd, klåda eller utslag, yrsel eller feber.

   Komplikationer, inklusive graft-versus-host-disease (GVHD), hos personer med transplanterad benmärg (stamceller) där donerade (allogena)stamceller används. Dessa komplikationer kan vara svåra och leda till döden. De kan uppstå om du tidigare genomgått denna typ av transplantation eller om du genomgår en i framtiden. Din läkare kommer att övervaka dig för tecken och symtom som kan innefatta hudutslag, inflammation i levern, buksmärta eller diarré.

   Barn och ungdomar

   KEYTRUDA ska inte ges till barn och ungdomar under 18 års ålder.

   Andra läkemedel och KEYTRUDA

   Tala om för läkaren

   • om du tar andra läkemedel som kan försvaga immunsystemet. Exempel på sådana är kortikosteroider, såsom prednison. Dessa läkemedel kan påverka effekten av KEYTRUDA. Dock kan din läkare, efter att du behandlats med KEYTRUDA, ge dig kortikosteroider för att minska de biverkningar som du kan få med KEYTRUDA.

   • om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet

   • Du får inte använda KEYTRUDA om du är gravid om din läkare inte uttryckligen rekommenderar det.

   • Tala om för läkaren om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn.

   • KEYTRUDA kan orsaka fosterskada eller fosterdöd.

   • Om du är kvinna och i fertil ålder, måste du använda en effektiv preventivmetod under behandling med KEYTRUDA och i minst 4 månader efter din sista dos.

   Amning

   • Tala om för läkaren om du ammar.

   • Amma inte under behandlingen med KEYTRUDA.

   • Det är inte känt om KEYTRUDA passerar över i bröstmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kör inte bil eller använd maskiner efter att du har fått KEYTRUDA om du inte är säker på att du mår bra. Trötthet och kraftlöshet är mycket vanliga biverkningar av KEYTRUDA. Detta kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


   3. Hur du får KEYTRUDA

   Du kommer att få KEYTRUDA på sjukhuset eller öppenvårdsmottagningen under överinseende av en läkare med erfarenhet av att behandla cancer.

   • Den rekommenderade dosen av KEYTRUDA är 200 mg.

   • Läkaren kommer att ge dig KEYTRUDA som en infusion i en ven (intravenös) under cirka 30 minuter, var 3:e vecka.

   • Läkaren beslutar hur många behandlingar du behöver.

   Om du missar ett besök då du skulle ha fått KEYTRUDA

   • Kontakta läkaren omedelbart för att få en ny besökstid.

   • Det är mycket viktigt att du inte missar en dos av det här läkemedlet.

   Om du slutar att få KEYTRUDA

   Behandlingsstopp kan innebära att läkemedlets verkan upphör. Sluta inte behandlingen med KEYTRUDA om du inte har diskuterat det med din läkare.

   Om du har ytterligare frågor om din behandling, kontakta läkare.

   Du hittar också denna information i det patientkort som du fått av din läkare. Det är viktigt att du sparar detta patientkort och visar det för din partner eller vårdgivare.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   När du behandlas med KEYTRUDA kan du få vissa allvarliga biverkningar. Se avsnitt 2.

   Följande biverkningar har rapporterats vid behandling med enbart pembrolizumab:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • minskat antal röda blodkroppar

   • sänkt sköldkörtelaktivitet

   • minskade hungerkänslor

   • huvudvärk

   • andfåddhet, hosta

   • diarré, magsmärta, illamående, kräkningar, förstoppning

   • klåda, hudutslag

   • smärta i muskler och ben, ledvärk

   • trötthetskänsla, onormal trötthet eller svaghet, svullnad, feber

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • infektion i lungan

   • minskat antal blodplättar (större benägenhet att få blåmärken eller blödningar), minskat antal vita blodkroppar (lymfocyter)

   • reaktioner relaterade till infusionen av läkemedlet

   • överaktiv sköldkörtel, värmevallningar

   • sänkta nivåer av natrium, kalium eller kalcium i blodet

   • sömnproblem

   • yrsel, inflammation i nerverna vilket kan orsaka domningar, svaghetskänsla, stickande eller brännande smärta i armar och ben, brist på energi, förändrat smaksinne

   • torra ögon

   • högt blodtryck

   • lunginflammation

   • inflammation i tarmarna, muntorrhet

   • röda upphöjda hudutslag, ibland med blåsor, fläckvis förlust av hudpigment, torr kliande hud håravfall, akneliknande hudproblem

   • muskelsmärta, -värk eller -ömhet, smärta i armar eller ben, ledvärk med svullnad

   • frossa, influensaliknande sjukdom

   • ökade halter av leverenzymer i blodet, ökat nivå kalcium i blodet, onormalt svar på njurfunktionsprov


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • minskat antal vita blodkroppar (neutrofiler, leukocyter och eosinofiler)

   • en rubbning i immunförsvaret som kan påverka lungorna, huden, ögonen och/eller lymfkörtlarna (sarkoidos)

   • inflammation i hypofysen belägen vid basen av hjärnan, minskad sekretion av hormoner som produceras av binjurarna, inflammation i sköldkörteln

   • typ 1-diabetes

   • kramp

   • ögoninflammation, smärta-, irritation-, klåda- eller rodnad i ögonen, obehaglig ljuskänslighet, fläckar i synfältet

   • inflammation i hjärtsäcken och ansamling av vätska runt hjärtat

   • inflammation i bukspottkörteln

   • inflammation i levern

   • förtjockad, ibland fjällande hudtillväxt, inflammation i huden, förändrad hårfärg, små hudknölar, bulor eller sår

   • inflammation i senskidan (den hinna som omger senor)

   • inflammation i njurarna

   • ökad nivå av amylas (ett enzym som bryter ner stärkelse)

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   • inflammationssvar mot blodplättar eller röda blodkroppar, svaghetskänsla, svimningskänsla, andnöd eller om din hud ser blek ut (tecken på låg nivå av röda blodkroppar, möjligen på grund av en typ av anemi som kallas erytroblastopeni)

   • tillfällig inflammation i nerver som orsakar smärta, svaghet och förlamning i armar och ben, ett tillstånd där musklerna blir svaga och lätt blir trötta

   • hjärnhinneinflammation, vilket kan ge symtom som nackstelhet, huvudvärk, feber, ljuskänsliga ögon, illamående eller kräkningar (meningit); hjärninflammation som kan orsaka förvirring, feber, problem med minnet eller krampanfall (encefalit)

   • inflammation i hjärtmuskeln som kan ge uttryck i form av andfåddhet, oregelbundna hjärtslag, känsla av trötthet eller smärta i bröstet

   • hål i tunntarmen

   • ömmande röda knölar under huden

   • klåda, hudblåsor, fjällande hud eller sår och/eller sår i munnen eller på insidan av näsan, halsen eller kring könsorganen (toxisk epidermal nekrolys eller Stevens-Johnsons syndrom)


   Följande biverkningar har rapporterats i kliniska studier med pembrolizumab i kombination med kemoterapi:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • minskat antal röda blodkroppar

   • minskat antal vita blodkroppar, minskat antal blodplättar (större benägenhet att få blåmärken eller blödningar)

   • minskad aptit

   • förändrat smaksinne

   • diarré, illamående, kräkningar, förstoppning

   • hudutslag, klåda

   • onormal trötthet eller svaghet, svullnad

   • ökade halter av leverenzymer i blodet

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • infektion i lungan

   • minskat antal vita blodkroppar (neutrofiler) tillsammans med feber

   • reaktioner relaterade till infusionen av läkemedlet

   • sköldkörtelproblem

   • sänkta nivåer av kalium, natrium eller kalcium i blodet

   • yrsel, huvudvärk, inflammation i nerverna som orsakar domningar, svaghet, stickande eller brännande smärta i armar och ben

   • torra ögon

   • inflammation i lungorna som kan innefatta andnöd, hosta

   • inflammation i tarmarna, magont, muntorrhet

   • inflammation i levern

   • röda upphöjda hudutslag, ibland med blåsor, håravfall, akneliknande hudproblem

   • muskelsmärta, -värk eller –ömhet, smärta i muskler och ben, ledvärk med svullnad, smärta i armar eller ben

   • inflammation i njurarna, akut njurskada

   • feber

   • onormalt svar på njurfunktionsprov

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • inflammation i hypofysen (körtel) som finns i hjärnbasen, inflammation i sköldkörteln, minskad utsöndring av hormoner som produceras av binjurarna

   • typ 1‑diabetes

   • sömnproblem

   • ansamling av vätska runt hjärtat

   • högt blodtryck

   • inflammation i bukspottskörteln

   • inflammation i huden, förändrad hårfärg, torr kliande hud, fläckar av hud som förlorat färg

   • frossa, influensaliknande sjukdom

   • ökad nivå av amylas (ett enzym som bryter ner stärkelse), ökad mängd kalcium i blodet

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur KEYTRUDA ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskan efter Utg.dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i kylskåp (2°C‑8°C).

   Ur en mikrobiologisk synvinkel bör den färdigberedda eller utspädda lösningen användas omedelbart. Den beredda eller utspädda lösningen får ej frysas. Om lösningen inte används omedelbart, har kemisk och fysikalisk stabilitet för KEYTRUDA visats under 24 timmar vid 2°C–8°C. Den totala 24 timmarsförvaringen från beredning kan omfatta upp till 6 timmar i rumstemperatur (vid högst 25°C). Kylförvarade injektionsflaskor och/eller infusionspåsar måste anta rumstemperatur innan användning.

   Spara inte någon överbliven infusionsvätska för återanvändning. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är pembrolizumab. En injektionsflaska med pulver innehåller 50 mg pembrolizumab.

   Efter beredning innehåller 1 ml koncentrat 25 mg pembrolizumab.

   Övriga innehållsämnen är L-histidin, L-histidin-hydrokloridmonohydrat, sackaros och polysorbat 80.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   KEYTRUDA är ett vitt till benvitt, frystorkat pulver.

   Tillhandahålls i kartonger innehållande en injektionsflaska av glas.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Merck Sharp & Dohme B.V.
   Waarderweg 39
   2031 BN Haarlem
   Nederländerna

   Tillverkare

   Schering-Plough Labo NV

   Industriepark 30

   B-2220 Heist-op-den-Berg

   Belgien

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   MSD Belgium BVBA/SPRL

   Tél/Tel: +32(0)27766211

   dpoc_belux@merck.com

   Lietuva

   UAB Merck Sharp & Dohme 

   Tel. + 370 5 278 02 47

   msd_lietuva@merck.com

   България

   Мерк Шарп и Доум България ЕООД

   Тел.: +359 2 819 3737

   info-msdbg@merck.com

   Luxembourg/Luxemburg

   MSD Belgium BVBA/SPRL

   Tél/Tel: +32(0)27766211

   dpoc_belux@merck.com

   Česká republika

   Merck Sharp & Dohme s.r.o.

   Tel: +420 233 010 111

   dpoc_czechslovak@merck.com

   Magyarország

   MSD Pharma Hungary Kft.

   Tel.: +36 1 888 5300

   hungary_msd@merck.com

   Danmark

   MSD Danmark ApS

   Tlf: + 45 4482 4000

   dkmail@merck.com

   Malta

   Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

   Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

   malta_info@merck.com

   Deutschland

   MSD SHARP & DOHME GMBH

   Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

   e-mail@msd.de

   Nederland

   Merck Sharp & Dohme B.V.

   Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153) medicalinfo.nl@merck.com

   Eesti

   Merck Sharp & Dohme OÜ

   Tel.: +372 6144 200

   msdeesti@merck.com

   Norge

   MSD (Norge) AS

   Tlf: +47 32 20 73 00

   msdnorge@msd.no

   Ελλάδα

   MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

   Τηλ: +30 210 98 97 300

   dpoc_greece@merck.com

   Österreich

   Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H

   Tel: +43 (0) 1 26 044

   msd-medizin@merck.com

   España

   Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

   Tel: +34 91 321 06 00

   msd_info@merck.com

   Polska

   MSD Polska Sp. z o.o.

   Tel: +48 22 549 51 00

   msdpolska@merck.com

   Frankrike

   MSD France

   Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

   Portugal

   Merck Sharp & Dohme, Lda

   Tel: +351 21 4465700

   clic@merck.com

   Hrvatska

   Merck Sharp & Dohme d.o.o.

   Tel: + 385 1 6611 333

   croatia_info@merck.com

   România

   Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

   Tel: +40 21 529 29 00

   msdromania@merck.com

   Irland

   Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

   Tel: +353 (0)1 2998700 medinfo_ireland@merck.com

   Slovenija

   Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. Tel: +386 1 5204 201

   msd.slovenia@merck.com

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: + 354 535 7000

   Slovenská republika

   Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

   Tel: +421 2 58282010 dpoc_czechslovak@merck.com

   Italia

   MSD Italia S.r.l.

   Tel: +39 06 361911 medicalinformation.it@merck.com

   Suomi/Finland

   MSD Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

   info@msd.fi

   Κύπρος

   Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

   Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700)

   cyprus_info@merck.com

   Sverige

   Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

   Tel: +46 (0)77 570 04 88

   medicinskinfo@merck.com

   Latvija

   SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

   Tel: + 371 67364224

   msd_lv@merck.com

   Storbritannien

   Merck Sharp & Dohme Limited

   Tel: +44 (0) 1992 467272

   medicalinformationuk@merck.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   januari 2019


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Förberedelse och administrering

   • Före beredning kan injektionsflaskan med frystorkat pulver tas ut ur kylskåpet och förvaras i rumstemperatur (vid högst 25°C) i upp till 24 timmar.

   • Tillsätt aseptiskt 2,3 ml sterilt vatten för injektionsvätskor för att få en 25 mg/ml (pH 5,2‑5,8) lösning av KEYTRUDA. Varje injektionsflaska innehåller ett överskott av 10 mg (0,4 ml) för att säkerställa att 50 mg av KEYTRUDA per injektionsflaska erhålls. Efter beredning innehåller 1 ml koncentrat 25 mg pembrolizumab.

   • Undvik skumbildning genom att rikta vattenstrålen mot injektionsflaskans vägg och inte direkt mot det frystorkade pulvret.

   • Rotera injektionsflaskan långsamt så att det frystorkade pulvret löses upp. Låt stå i upp till 5 minuter så att bubblorna försvinner. Skaka inte injektionsflaskan.

   • Parenterala läkemedel ska kontrolleras noga med avseende på partiklar och missfärgning före administrering. Färdigberedd KEYTRUDA är en klar till svagt pärlemorskimrande, färglös till svagt gul lösning. Kasta injektionsflaskan om synliga partiklar observeras.

   • Dra upp erforderlig volym upp till 2 ml (50 mg) KEYTRUDA och överför till en infusionspåse innehållande natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) eller glukos 50 mg/ml (5 %) för att bereda en utspädd lösning med en slutlig koncentration mellan 1 och 10 mg/ml. Blanda den utspädda lösningen genom att varsamt vända påsen.

   • Ur mikrobiologisk synvinkel bör den färdigberedda eller utspädda lösningen användas omedelbart. Den beredda eller utspädda lösningen får ej frysas. Om lösningen inte används omedelbart, har kemisk och fysikalisk stabilitet för KEYTRUDA visats under 24 timmar vid 2°C–8°C. Den totala 24 timmarsförvaringen från beredning kan omfatta upp till 6 timmar i rumstemperatur (vid högst 25°C). Kylförvarade injektionsflaskor och/eller infusionspåsar måste anta rumstemperatur innan användning. Administrera infusionslösningen intravenöst under 30 minuter med användning av ett sterilt, icke-pyrogent, lågproteinbindande 0,2 till 5 μm inbyggt eller monterat filter.

   • Administrera inte andra läkemedel samtidigt via samma infusionsaggregat.

   • KEYTRUDA är endast för engångsbruk. Kasta allt oanvänt läkemedel som eventuellt blivit kvar i injektionsflaskan.

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  KEYTRUDA

  Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 50 mg 1 styck Injektionsflaska

  • Varunummer: 529787
  • Tillverkare: Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

  16.580 kr

  Jämförpris: 16.580 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?