Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ketek

   400 mg filmdragerade tabletter
   Telitromycin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ketek är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Ketek
   3. Hur du tar Ketek
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ketek ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ketek är och vad det används för

   Ketek innehåller den aktiva substansen telitromycin.


   Ketek är ett antibiotikum av makrolidtyp. Antibiotika stoppar tillväxten av bakterier som orsakar infektioner.


   Ketek används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier som läkemedlet har effekt mot.

   • Hos vuxna används Ketek för att behandla halsinfektioner, bihåleinfektioner (bihålorna är hålrum i benet kring näsan) och luftrörsinfektioner hos patienter med kroniska andningssvårigheter samt lunginflammation (pneumoni).

   • Hos ungdomar 12 år och äldre används Ketek för att behandla halsinfektioner.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Ketek

   Ta inte Ketek

   • om du är allergisk mot telitromycin, mot annat makrolidantibiotikum eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Om du är osäker tala med läkare eller apotekspersonal.

   • om du har myasthenia gravis, en sällsynt sjukdom som orsakar muskelsvaghet

   • om du tidigare haft en leversjukdom (hepatit och/eller gulsot) när du tagit Ketek.

   • om du tar andra läkemedel som kan förlänga QT-intervallet i EKG, såsom:

    • terfenadin eller astemizol (allergiska problem)

    • cisaprid (matsmältningsproblem)

    • pimozid (psykiska problem)

    • dronedaron (mot förmaksflimmer)

    • sakvinavir (används vid behandling av HIV)

   • om du tar andra läkemedel som innehåller följande substanser:

    • ergotamin eller dihydroergotamin (tabletter eller inhalator för migrän)

   • om du tar vissa läkemedel, såsom simvastatin, lovastatin eller atorvastatin för att kontrollera kolesterolhalten eller andra fetter i blodet eftersom biverkningar av dessa läkemedel kan öka.

   • om du eller någon i din familj vet om att ni har haft onormala avvikelser vid EKG kallat "långt QT-syndrom".

   • om du har problem med njurarna (gravt nedsatt njurfunktion) och/eller problem med levern (gravt nedsatt leverfunktion), ta inte Ketek om du samtidigt tar andra läkemedel innehållande någon av följande aktiva substanser:

    • ketokonazol eller flukonazol (mot svamp)

    • läkemedel som kallas proteashämmare (används vid behandling av HIV)

    • colchicine (vid gikt)

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Ketek:

   • om du tidigare har haft vissa hjärtproblem såsom hjärtkärlsjukdom, kammararytmier, bradykardi (förändringar i hjärtfrekvens i EKG) eller om du haft onormala blodprover vid ett medicinskt tillstånd såsom låga nivåer av kalium (hypokalemi) eller låga nivåer av magnesium (hypomagnesemi).

   • om du har en leversjukdom.

   • om du upplever svimning (övergående medvetslöshet).


   Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du upplever oregelbundna hjärtslag.

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du upplever synstörningar (dimsyn, svårighet att fokusera, dubbelseende). Dessa synstörningar kan inträffa plötsligt och kvarstå flera timmar. Efter att du tagit din dagliga dos Ketek första eller andra gången kan du uppleva detta inom några timmar. Det kan inträffa igen när du tar nästa dos av Ketek. Dessa effekter försvinner vanligtvis under behandlingen eller efter avslutad behandling med Ketek.


   Om något av detta stämmer in på dig, eller om du inte är säker, tala med din läkare innan du tar Ketek.
   Om du får svår eller långvarig och/eller blodig diarré när du tar eller efter du har tagit Ketek tabletter, rådgör med din läkare omedelbart eftersom det kan bli nödvändigt att avbryta behandlingen. Detta kan vara ett tecken på tjocktarmsinflammation som kan uppträda efter behandling med antibiotika.


   För att minska den eventuella inverkan av synstörningar ta tabletterna före du går och lägger dig (se även avsnitt 3).

   Barn och ungdomar

   Ketek rekommenderas inte till barn och ungdomar under 12 år.


   Se även avsnitten "Ta inte Ketek", "Andra läkemedel och Ketek" samt ”Körförmåga och användning av maskiner”.

   Andra läkemedel och Ketek

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana, eftersom vissa av dem kan påverka eller påverkas av Ketek.


   Följande läkemedel får inte användas samtidigt med Ketek:

   • Läkemedel som används för att kontrollera kolesterolhalten eller andra fetter i blodet så som simvastatin, atorvastatin, eller lovastatin eftersom biverkningarna av dessa läkemedel kan öka.

   • Andra läkemedel som kan förlänga QT-intervallet i EKG, såsom:

    • terfenadin eller astemizol (allergiska problem)

    • cisaprid (matsmältningsproblem)

    • pimozid (psykiska problem)

    • dronedaron (mot förmaksflimmer)

    • sakvinavir (används vid behandling av HIV)

   • Andra läkemedel som innehåller någon av följande aktiva substanser:

    • Ergotamin eller dihydroergotamin (tabletter eller inhalationsläkemedel mot migrän)

   • Om du har problem med njurarna (allvarligt nedsatt njurfunktion) och/eller problem med levern (allvarligt nedsatt hepatisk funktion), andra läkemedel som innehåller något av följande aktiva substanser:

    • Ketokonazol eller flukonazol (läkemedel mot svamp)

    • Ett läkemedel som kallas proteashämmare (används vid behandling av HIV)

    • Colchicine (vid gikt)


   Det är viktigt att tala om för din läkare om du använder:

   • läkemedel som innehåller fenytoin och karbamazepin (vid epilepsi)

   • rifampicin (antibiotika)

   • fenobarbital eller johannesört (naturläkemedel som används för att behandla mild depression)

   • läkemedel såsom takrolimus, ciklosporin och sirolimus (vid organtransplantation)

   • metoprolol (vid hjärtsjukdom)

   • sotalol (vid hjärtrytmrubbningar)

   • ritonavir (mot HIV)

   • läkemedel kända att påverka hur ditt hjärta slår (läkemedel som förlänger QT-intervallet). Dessa inkluderar läkemedel som används vid onormal hjärtrytm (antiarytmika såsom kinidin, amiodaron), mot depression (citalopram, tricykliska antidepressiva), metadon, vissa antipsykotiska medel (fenotiaziner), vissa antibiotika (fluorokinoloner såsom moxifloxacin), vissa medel mot svamp (flukonazol, pentamidin) och vissa virushämmande medel (telaprevir).

   • läkemedel som innehåller digoxin (vid hjärtåkommor) eller dabigatran (för att förhindra blodproppar)

   • colchicine (vid gikt)

   • vissa kalciumkanalblockare (t.ex. verapamil, nifedipin, felodipin) (vid hjärtåkommor)

   Ketek med mat, dryck och alkohol

   Ketek kan tas med eller utan föda.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Använd inte Ketek om du är gravid eftersom säkerheten hos detta läkemedel i samband med graviditet inte är tillräckligt studerad.
   Ta inte Ketek om du ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Begränsa användningen av fordon och andra riskfyllda aktiviteter medan du använder Ketek. Kör inte, använd inte maskiner och delta inte i riskfyllda aktiviteter om du har synproblem, svimmar eller upplever förvirring eller hallucinationer när du använder Ketek.


   Användning av Ketek kan ge biverkningar såsom synrubbningar, förvirring eller hallucinationer vilka kan minska din förmåga att utföra vissa uppgifter. Sällsynta fall av svimning (övergående medvetslöshet), som kan föregås av generell sjukdomskänsla (t ex illamående, obehag från mag-tarmkanalen), har rapporterats. Dessa symptom kan uppträda redan efter den första dosen av Ketek.


   3. Hur du tar Ketek

   Din läkare kommer att tala om för dig hur många tabletter du ska ta av Ketek, när de ska tas och under hur lång tid. Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Den vanligaste behandlingstiden är 5 dagar för halsinfektioner, bihåleinfektioner och akut försämring av kronisk luftrörskatarr (bronkit) och 7-10 dagar för lunginflammation.


   Den rekommenderade doseringen av Ketek för vuxna och barn 12 år och äldre är två tabletter à 400 mg en gång dagligen (800 mg en gång dagligen).


   Om du har problem med njurarna (gravt nedsatt njurfunktion) ska du ta alternerande dagliga doser på 800 mg (två tabletter à 400 mg) och 400 mg (en tablett à 400 mg), med en första dos på 800 mg.


   Svälj tabletterna hela tillsammans med ett glas vatten.


   Det är bäst att ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag. Om möjligt ta tabletterna när du går och lägger dig för att minska den eventuella inverkan av synstörningar och risken för medvetslöshet (svimning).

   Om du har tagit för stor mängd av Ketek

   Om du råkar ta en tablett för mycket är det inte troligt att det händer något. Om du av misstag tar flera tabletter för mycket, kontakta din läkare eller apotekspersonal. Om möjligt, ta med dina tabletter eller förpackningen och visa för läkaren eller apotekspersonalen.

   Om du har glömt att ta Ketek

   Om du glömt att ta en dos, ta den så snart som möjligt. Om det närmar sig tiden för din nästa dos, hoppa över den missade dosen och ta nästa tablett vid vanlig tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Ketek

   Ta hela kuren med tabletterna som din doktor har förskrivit, även om du börjar känna dig bättre innan du tagit alla tabletterna. Om du slutar ta tabletterna för tidigt kan infektionen komma tillbaka eller så kan ditt tillstånd försämras.


   Om du slutar ta tabletterna för tidigt kan du också bidra till uppkomst av resistens mot läkemedlet hos bakterierna.


   Om du upplever att du lider av en biverkan, tala om detta så snabbt som möjligt för din läkare för att få råd innan du tar nästa dos.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. De flesta är lätta och övergående, men mycket sällsynta fall av allvarliga leverbiverkningar och leversvikt, inklusive dödsfall, har rapporterats.


   Om du upplever något av följande, sluta ta Ketek och kontakta din läkare omedelbart:

   • Allergiska reaktioner eller hudreaktioner såsom ansiktssvullnad, allmänna allergiska reaktioner inklusive allergisk chock, eller allvarlig hudsjukdom med röda fläckar och blåsbildning (ingen känd frekvens).

   • Allvarliga, långvariga eller blodiga diarréer med samtidiga buksmärtor eller feber, vilket kan vara tecken på en allvarlig tarminflammation som kan uppträda efter antibiotikabehandling (mycket sällsynt).

   • Tecken och symtom på leversjukdom (hepatit) såsom gulfärgning av hud och ögon, mörkfärgad urin, klåda, nedsatt aptit eller buksmärtor (mindre vanligt).

   • Försämring av myasthenia gravis, en sällsynt sjukdom som orsakar muskelsvaghet (ingen känd frekvens).

   • Oregelbundna hjärtslag


   Ovanstående allvarliga biverkningar kräver brådskande medicinska åtgärder.


   Övriga biverkningar finns uppräknade nedan med en uppskattning av frekvensen som de uppträder för Ketek.


   Mycket vanliga biverkningar (påverkar fler än 1 av 10 användare)

   • diarré, vanligen lindrig och tillfällig.


   Vanliga biverkningar (påverkar upp till 1 av 10 användare)

   • illamående, kräkningar, magsmärtor, flatulens (väderspänningar)

   • yrsel, huvudvärk, smakförändringar

   • vaginal Candida-infektion (svampinfektion i slidan med klåda, brännande känsla och vita flytningar)

   • förhöjda leverenzymer (som påvisas med blodprov).


   Mindre vanliga biverkningar (påverkar upp till 1 av 100 användare) eller sällsynta biverkningar (påverkar upp till 1 av 1000 användare)

   • Förstoppning, aptitförlust (anorexi)

   • inflammation i munnen, svampinfektion i munnen (Candida-infektion)

   • problem med levern (gulsot)

   • hudutslag, nässelutslag (urtikaria), klåda, eksem

   • dåsighet, insomningssvårigheter (insomni), nervositet, svindel

   • myrkrypningar i händer eller fötter (parestesi)

   • synrubbningar (dimsyn, svårighet att fokusera, dubbelseende) (se avsnitt 2)

   • hudrodnad, svimning (övergående medvetslöshet)

   • förändringar i hjärtfrekvensen (så som långsam hjärtverksamhet) eller onormalt EKG

   • lågt blodtryck (hypotension)

   • ökning av vissa vita blodkroppar, påvisas med blodprov (eosinofili).


   Mycket sällsynta biverkningar (påverkar upp till 1 av 10 000 användare)

   • luktförändringar, muskelkramper.


   Ytterligare biverkningar (ingen känd frekvens – kan inte beräknas från tillgängliga data) som kan uppträda hos Ketek är:

   • onormala avvikelser vid EKG kallat "långt QT-syndrom"

   • inflammerad bukspottkörtel (pankreatit).

   • led- och muskelvärk

   • förvirring

   • hallucination (att se eller höra saker som inte är verkliga)

   • smak och luktförlust

   • leversvikt


   Om någon av dessa biverkningar blir besvärande, allvarlig, eller inte avklingar under behandlingstiden, tala med din läkare.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ketek ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är telitromycin. Varje tablett innehåller 400 mg telitromycin.

   • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, povidon K25, kroskarmellosnatrium och magnesiumstearat i tablettkärnan samt talk, makrogol 8000, hypromellos 6 cp, titandioxid E171, gul järnoxid E172 och röd järnoxid E172 i filmdrageringen.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Ketek 400 mg tabletter är ljusorange, avlånga, bikonvexa och filmdragerade samt märkta med ”H3647” på ena sidan och ”400” på den andra.


   Ketek finns i blisterförpackningar. Det finns två tabletter i varje bubbla på kartan. De är tillgängliga i förpackningar om 10, 14, 20 och 100 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännandet för försäljning av Ketek är:
   Aventis Pharma S.A.
   20, Avenue Raymond Aron
   F-92160 ANTONY
   Frankrike


   Tillverkare av Ketek är:

   S.C. Zentiva S.A.
   B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti, cod 032266, Rumänien


   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


   België/Belgique/ Belgien

   Sanofi Belgium

   Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

   Lietuva

   UAB sanofi-aventis Lietuva

   Tel: +370 5 2755224

   България

   sanofi-aventis Bulgaria EOOD

   Тел.: +359 (0)2 970 53 00

   Luxembourg/Luxemburg

   Sanofi Belgium

   Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

   Česká republika

   sanofi-aventis, s.r.o.

   Tel: +420 233 086 111

   Magyarország

   Sanofi-aventis zrt., Magyarország

   Tel.: +36 1 505 0050

   Danmark

   sanofi-aventis Denmark A/S

   Tlf: +45 45 16 70 00

   Malta

   Sanofi Malta Ltd.

   Tel: +356 21493022

   Deutschland

   Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

   Tel: +49 (0)180 2 222010*

   Nederland

   sanofi-aventis Netherlands B.V.

   Tel: +31 (0)182 557 755

   Eesti

   sanofi-aventis Estonia OÜ

   Tel: +372 627 34 88

   Norge

   sanofi-aventis Norge AS

   Tlf: +47 67 10 71 00

   Ελλάδα

   sanofi-aventis AEBE

   Τηλ: +30 210 900 16 00

   Österreich

   sanofi-aventis GmbH

   Tel: +43 1 80 185 – 0

   España

   sanofi-aventis, S.A.

   Tel: +34 93 485 94 00

   Polska

   sanofi-aventis Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 280 00 00

   France

   sanofi-aventis France

   Tél: 0 800 222 555

   Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

   Portugal

   Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda.

   Tel: +351 21 35 89 400

   Hrvatska

   sanofi-aventis Croatia d.o.o.

   Tel: +385 1 600 34 00

   România

   Sanofi Romania SRL

   Tel: +40 (0) 21 317 31 36

   Ireland

   sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

   Tel: +353 (0) 1 403 56 00

   Slovenija

   sanofi-aventis d.o.o.

   Tel: +386 1 560 48 00

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 2 33 100 100

   Italia

   Sanofi S.p.A.

   Tel: +39 800 536389

   Suomi/Finland

   Sanofi Oy

   Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

   Κύπρος

   sanofi-aventis Cyprus Ltd.

   Τηλ: +357 22 871600

   Sverige

   Sanofi AB

   Tel: +46 (0)8 634 50 00

   Latvija

   sanofi-aventis Latvia SIA

   Tel: +371 67 33 24 51

   United Kingdom

   Sanofi

   Tel: 44 (0) 845 372 7101


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-11-20


   ­

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ketek®

  Filmdragerad tablett 400 mg 10 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 004451
  • Tillverkare: Sanofi AB

  262,38 kr

  Jämförspris: 26,24 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?