Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Kestine®

   10 mg filmdragerad tablett Kestine® 20 mg filmdragerad tablett

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR KESTINE® OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER KESTINE®
   3. HUR DU ANVÄNDER KESTINE®
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV KESTINE®

   Vad innehåller Kestine® ?

   Innehållsdeklaration

   – Den aktiva substans är ebastin. 1 tablett innehåller

   10 mg respektive 20 mg ebastin.

   – Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är

   mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat,

   pregelatiniserad majsstärkelse, kroskaramellosnatrium,

   magnesiumstearat, hydroxipropylmetylcellulosa,

   polyetylenglykol 6000 och titandioxid (färgämne

   E171).

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark

   Tillverkare

   Industrias Farmacéuticas Almirall, S.A., Barcelona, Spanien

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR KESTINE® OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   10 mg tabletten är rund, vit med brytskåra och märkt

   med ”E10”.

   20 mg tabletten är rund, vit och märkt med ”E20”.

   Kestine 10 mg finns i en förpackningsstorlek med

   100 tabletter.

   Kestine 20 mg finns i förpackningsstorlekarna 30 och

   100 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att

   marknadsföras.

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåKestine® för?

   Kestine tillhör läkemedelsgruppen antihistaminer och

   motverkar effekten av histamin. Histamin är ett ämne

   i kroppens vävnader som utlöses när man utsätts för

   allergiframkallande ämnen och som bland annat utlöser

   rinnsnuva, nästäppa, nysningar, nässelutslag samt

   ögonbesvär såsom röda, rinnande och kliande ögon.

   Effekten kommer inom 1 timme och varar i 24 timmar

   efter intagen dos.


   Hos känsliga personer kan histamin även orsaka

   besvärande klåda och hudutslag efter myggbett. Störst

   effekt får personer som är extra känsliga för myggbett.

   Effekten på klåda varar mindre än 2 timmar, och påverkar

   därför inte den senare fasen av klåda efter myggbett.


   Kestine används för att behandla allergiska besvär som

   hösnuva, ögoninflammation, klåda (t. ex. efter myggbett)

   och nässelutslag.


   Ebastin som finns i Kestine kan också vara godkänd för

   att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna

   bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan

   hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor

   och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER KESTINE®

   Använd inte Kestine®:

   Använd inte Kestine:

   – Om du är allergisk mot ebastin eller något annat

   innehållsämne i detta läkemedel.

   Var särskilt försiktig med Kestine®:

   Varningar och försiktighet

   Kestine kan förorsaka muntorrhet. Vid långtidsbehandling

   är det därför viktigt med god munhygien (tänderna bör

   rengöras med fluortandkräm två gånger dagligen) för att

   förebygga risken för karies.


   Berätta för din läkare om du har kraftigt nedsatt

   leverfunktion.

   Graviditet

   Graviditet

   Det finns begränsad erfarenhet av användning av Kestine

   under graviditet. Rådgör därför med läkare innan du tar

   något läkemedel under graviditet.


   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid

   eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller

   apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Amning

   Amning

   Det är okänt om Kestine går över i modersmjölk. Rådgör

   därför med läkare innan du tar något läkemedel under

   amning.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vissa personer kan reagera med dåsighet och yrsel på

   denna typ av läkemedel.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition

   att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver

   skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din

   förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på

   grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning

   av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt.

   Läs därför all information i denna bipacksedel för

   vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal

   om du är osäker.

   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Kestine®:

   Kestine innehåller laktos.

   Om du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare

   innan du tar denna medicin.

   Användning av andra läkemedel:

   Andra läkemedel och Kestine

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar,

   nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Kestine kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel

   som innehåller något av följande verksamma ämnen:

   – ketokonazol, itrakonazol (läkemedel mot svamp),

   – erytromycin (antibiotika)

   – rifampicin (läkemedel mot tuberkulos)

   3. HUR DU ANVÄNDER KESTINE®

   Doseringsanvisning

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller

   apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

   apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos för vuxna och barn över 12 år är

   1 tablett á 10 mg en gång om dagen på morgonen i

   samband med frukost.

   Vid svårare allergiska symtom kan dosen ökas till 2

   tabletter á 10 mg dagligen eller 1 tablett á 20 mg

   dagligen.

   Patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion bör inte ta

   mer än 1 tablett á 10 mg per dag.

   Om du använder mera Kestine® än du borde:

   Om du använt för stor mängd av Kestine

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t. ex

   ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare,

   sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för

   bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du glömt att ta Kestine®:

   Om du har glömt att använda Kestine

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka

   biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Sluta att ta Kestine och sök omedelbart akut läkarvård

   om du får symtom såsom:

   klåda, kliande utslag, svårigheter att svälja, andnöd, lågt

   blodtryck och svullnad av ansikte, tunga och svalg. Detta

   kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion, som

   rapporterats i sällsynta fall.


   Även följande biverkningar har rapporterats:


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10

   användare):

   • huvudvärk.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10

   användare):

   • dåsighet,

   • muntorrhet.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000

   användare):

   • nervositet,

   • sömnlöshet,

   • yrsel,

   • nedsatt känsel,

   • smakförändringar,

   • hjärtklappning,

   • onormal hjärtrytm,

   • buksmärtor,

   • kräkningar,

   • illamående,

   • matsmältningsproblem,

   • leverpåverkan,

   • onormala leverfunktionstester,

   • nässelutslag,

   • hudutslag,

   • hudinflammation,

   • menstruationsrubbningar,

   • vätskeansamling (ödem),

   • trötthet.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller

   apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som

   inte nämns i denna information. Du kan också rapportera

   biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att

   rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

   informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se

   5. FÖRVARING AV KESTINE®

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras vid högst 30 °C i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som

   anges på förpackningen.


   Tomma läkemedelsförpackningar källsorteras enligt lokala

   bestämmelser.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland

   hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med

   mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till

   för att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-12-14

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Kestine

  Filmdragerad tablett 10 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 037311
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  347,27 kr

  Jämförspris: 3,47 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?