Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning: 

   Ceva Animal Health AB

   Annedalsvägen 9

   227 64 Lund

   Tel: +46 46 12 81 00

   Fax: +46 46 14 65 55

   E-mail: kontakt@ceva.com

   Tillverkare:

   Ceva Sante Animale

   200 Avenue de Mayenne

   Zone Industrielle des Touches

   53000 Laval

   Frankrike

   Ceva Sante Animale

   Boulevard de la Communication

   Zone Autoroutiere

   53950 Louverne

   Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Kesium vet. 200 mg/50 mg tuggtabletter till hund

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En tablett innehåller:

   Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) 200 mg

   Klavulansyra (som kaliumklavulanat) 50 mg

   Tuggtablett. Klöverformad beige tablett med brytskåra. Tabletterna kan delas i fyra delar.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Behandling av följande infektioner orsakade av betalaktamasproducerande bakteriestammar som är känsliga för amoxicillin i kombination med klavulansyra, för vilka klinisk erfarenhet och/eller känslighetstest indikerar känslighet mot det veterinärmedicinska läkemedlet

   • Hudinfektioner (inkluderande ytlig och djup pyodermi) orsakade av Stafylococcus spp.

   • Urinvägsinfektioner orsakade av Stafylococcus spp, Streptococcus spp, Escherichia coli eller Proteus mirabilis.

   • Luftvägsinfektioner orsakade av Stafylococcus spp, Streptococcus spp eller Pasturella spp.

   • Tarminfektioner orsakade av Escherichia coli.

   • Munhåleinfektioner (mukösa membran) orsakade av Pasturella spp, Streptococcus spp eller Escherichia coli.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas vid överkänslighet mot penicillin eller andra substanser i betalaktamgruppen eller något hjälpämne.

   Skall inte användas på djur med kraftigt nedsatt njurfunktion förenad med anuri och oliguri.

   Skall inte användas på ökenråttor, marsvin, hamstrar, kaniner eller chinchillor

   Skall inte ges till hästar eller idisslare.

   Skall inte användas när resistens mot läkemedlet kan förväntas.

   6. BIVERKNINGAR

   Milda gastrointestinala symtom (diarré och kräkning) har rapporterats i väldigt sällsynta fall (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade) efter administrering av produkten.

   Behandlingen kan avbrytas beroende på allvarlighetsgraden av de uppkomna biverkningarna samt efter bedömning av veterinär.

   Allergiska reaktioner (hudreaktioner, anafylaxi) har rapporterats i väldigt sällsynta fall (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade). Om allergiska reaktioner uppträder skall behandlingen avbrytas och symtomatisk behandling ges.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Intag ges via munnen. Doseringen är 10 mg amoxicillin och 2,5 mg klavulansyra per kg kroppsvikt 2 gånger dagligen till hund

   vilket motsvarar:

   1 tablett per 20 kg kroppsvikt var 12:e timme till hund, se nedan stående tabell:

   Kroppsvikt (kg)

   Antal tabletter 2 gånger dagligen

   >2,6 – 5,0

   1/4

   >5,1 – 10

   1/2

   >10,1 – 15

   3/4

   >15,1 – 20

   1

   >20,1 – 25

   1 1/4

   >25,1 – 30

   1 1/2

   >30,1 – 35

   1 3/4

   >35,1 – 40

   2

   I svårbehandlade fall kan efter behandlande veterinärs övervägande, dosen fördubblas till 20 mg amoxicillin och 5 mg klavulansyra per kg kroppsvikt 2 gånger dagligen.

   Behandlingstid:

   De flesta fallsvarar på 5-7 dagars behandling.

   I kroniska fall kan en längre behandlingstid krävas. Beslut om en längre behandlingstid fattas efter övervägande av veterinär och skall vara tillräckligt lång för fullständig läkning av den bakteriella infektionen.

   För att undvika underdosering och fastställa korrekt dosering skall djurets kroppsvikt fastställas så noggrant som möjligt.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Tuggtabletten är smaksatt och accepteras av de flesta hundar. Tuggtabletten kan ges direkt till djuren via munnen eller blandas i en liten mängd foder.

   10. KARENSTID(ER)

   Ej relevant

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 °C

   Förvara delade tabletter i blisterkartan

   Kvarvarande delade tabletter kasseras efter 36 timmar

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på blister och kartongen (EXP) Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Användning av läkemedlet bör baseras på känslighetstest och följa allmänna och lokala riktlinjer för behandling med bredspektrumantibiotika.

   Använd inte det veterinärmedicinska läkemedlet mot bakterier som är känsliga för enbart amoxicillin eller mot penicilliner med smalt spektrum.

   Det rekommenderas att ett känslighetstest utförs innan behandlingen påbörjas. Behandlingen bör endast fortsätta om känslighet påvisas för kombinationen.

   Användning av det veterinärmedicinska läkemedlet på ett sätt som inte överensstämmer med informationen i Produktresumen kan öka förekomsten av bakterier som är resistenta mot kombinationen amoxicillin/klavulansyra samt minska effekten av behandling med betalaktamantibiotika.

   Hos djur med lever- och njurinsufficiens bör doseringen noggrant utvärderas och användningen av det veterinärmedicinska läkemedlet baseras på veterinär risk/nyttabedömning.

   Försiktighet bör iakttas vid användning till små växtätande djur andra än de som anges i ”Kontraindikationer”.

   Risken för allergiska korsreaktioner med andra penicilliner och cefalosporiner bör tas i beaktande.

   Tuggtabletterna är smaksatta. Förvaras utom syn- och räckhåll för djur för att undvika oavsiktligt intag.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

   Penicilliner och cefalosporiner kan orsaka överkänslighet (allergi) efter injektion, inhalation, intag eller hudkontakt. Överkänslighet mot penicilliner kan leda till korsreaktioner med cefalosporiner och vice versa. Allergiska reaktioner mot dessa substanser kan ibland vara allvarliga.

   Undvik kontakt med produkten om ni vet att ni är överkänsliga, eller blivit avrådda från att hantera sådant preparat.

   Produkten skall hanteras med stor försiktighet enligt gällande säkerhetsföreskrifter för att undvika exponering.

   Om symptom såsom hudutslag uppträder skall läkare kontaktas och bipacksedeln framvisas. Svullnader i ansikte, läppar eller ögon eller svårigheter att andas är allvarliga symptom och kräver omedelbar medicinsk behandling.

   Tvätta alltid händerna efter hantering av läkemedlet

   Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning

   Laboratoriestudier på råtta och mus har inte givit belägg för teratogena, fetotoxiska eller modertoxiska effekter.

    Används till dräktiga och lakterande djur först efter risk-/nytta-bedömning av ansvarig veterinär.

   Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

   Kloramfenikol, makrolider, sulfonamider och tetracykliner kan hämma den antibakteriella effekten av penicilliner beroende på en snabbt insättande bakteriostatisk effekt.

   Penicillin kan öka effekten av aminoglykosider.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)

   Vid överdos kan symtom som diarré, allergiska reaktioner, centralnervösa exitationer eller kramper uppkomma. Vid behov ges symtomatisk behandling.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-12-30

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar:

   Kartong innehållande 1 blister med 8 tabletter

   Kartong innehållande 2 blister med 8 tabletter

   Kartong innehållande 4 blister med 8 tabletter

   Kartong innehållande 6 blister med 8 tabletter

   Kartong innehållande 8 blister med 8 tabletter

   Kartong innehållande 10 blister med 8 tabletter

   Kartong innehållande 12 blister med 8 tabletter

   Kartong innehållande 30 blister med 8 tabletter

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Kesium vet

  Tuggtablett 200 mg/50 mg 8 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 062078
  • Tillverkare: CEVA Animal Health AB

  100 kr

  Jämförpris: 12,50 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?