Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Kentera

   3,9 mg/24 timmar, depotplåster
   Oxybutynin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda Kentera.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. Se avsnitt 4

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Kentera är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Kentera
   3. Hur du använder Kentera
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Kentera ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Kentera är och vad det används för

   Kentera används hos vuxna för att kontrollera symtomen vid trängningsinkontinens och/eller täta urineringar samt vid urinträngningar utan läckage.

   Kentera verkar genom att det låter blåsan utvidga sig så att den rymmer mer urin.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Kentera

   Använd inte Kentera

   • om du är överkänslig (allergisk) mot oxybutynin eller mot något av övriga innehållsämnen i Kentera.

   • om du har ett sällsynt tillstånd som kallas myastenia gravis som gör att musklerna i kroppen blir svaga och lätt blir trötta.

   • om blåsan inte töms fullständigt vid urinering kan användning av oxybutynin förvärra problemet. Diskutera detta problem med din läkare innan du börjar använda Kentera.

   • om du har matsmältningsproblem som beror på ofullständig tömning av magsäcken efter måltider bör du konsultera din läkare innan du använder Kentera.

   • om du, eller någon i din familj, lider av grön starr ska du informera din läkare om detta.

   Varningar och försiktighet

   Om du har något av följande:

   • leverproblem

   • njurproblem

   • svårigheter att urinera

   • tarmblockering

   • blod i avföringen

   • allmän muskelsvaghet

   • smärta vid sväljning.

   Eftersom behandling med oxybutynin kan leda till minskad svettproduktion, finns en ökad risk för feber och värmeslag om du vistas i miljöer med höga temperaturer.

   Barn och ungdomar

   Kentera rekommenderas inte för användning till barn eller ungdomar.

   Andra läkemedel och Kentera


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Om du applicerar Kentera plåster samtidigt som du tar andra läkemedel med liknande biverkningar, såsom muntorrhet, förstoppning och dåsighet, kan dessa biverkningar bli vanligare och allvarligare.

   Oxybutynin kan göra magtarmkanalen långsammare och därigenom påverka absorptionen av andra orala läkemedel, eller så kan användningen av detta läkemedel tillsammans med andra läkemedel öka

   effekten av oxybutynin, i synnerhet:

   • ketokonazol, itrakonazol eller flukonazol (används för behandling av svampinfektioner)

   • erytromycin, ett makrolidantibiotikum (används för behandling av bakterieinfektioner)

   • biperiden, levodopa eller amantadin (används för behandling av Parkinsons sjukdom)

   • antihistaminer (används för behandling av allergier såsom hösnuva)

   • fenotiaziner eller klozapin (används för behandling av mental sjukdom)

   • tricykliska antidepressiva medel (används för behandling av depression)

   • dipyridamol (används för behandling av problem med blodproppar)

   • atropin och andra antikolinergiska läkemedel (används för behandling av magstörningar såsom irritabel tarm).

   Användning av Kentera med mat och dryck:

   Oxybutynin kan ge upphov till dåsighet eller dimsyn. Dåsigheten kan öka vid alkoholkonsumtion.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Rådfråga läkare innan du tar något läkemedel.

   Kentera skall användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.

   Om oxybutin används under amning utsöndras en liten mängd i bröstmjölken. Användning av oxybutynin rekommenderas därför inte under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Eftersom Kentera kan ge dåsighet, somnolens eller dimsyn, bör patienterna rådas att iaktta försiktighet vid bilkörning eller användning av maskiner.


   3. Hur du använder Kentera

   Använd alltid Kentera enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Applicera ett nytt Kentera-plåster två gånger i veckan (var tredje eller var fjärde dag) enligt bruksanvisningen. Byt plåster samma två dagar varje vecka, exempelvis varje söndag och onsdag eller varje måndag och torsdag. På Kentera-förpackningens insida finns en kalender som hjälper dig att komma ihåg ditt doseringsschema. Markera det schema du planerar att följa och kom ihåg att byta plåstret på de två veckodagar som du har markerat i kalendern. Använd endast ett plåster åt gången och låt det sitta tills det är dags att byta till ett nytt plåster.

   Var ska plåstret appliceras?

   Applicera plåstret på ett rent, torrt och hårlöst område på buken, höften eller skinkan. Undvik att fästa plåstret där det riskerar att skavas mot en byxlinning eller liknande. Utsätt inte plåstret för solljus. Placera plåstret så att det skyddas av kläderna. Byt appliceringsställe varje gång du byter plåster. Ett plåster bör inte fästas på samma ställe igen förrän efter minst en vecka.


   Applicering

   Hur ska plåstret appliceras?

   Varje plåster är förpackat i en skyddande påse. Läs all information nedan innan du börjar använda Kentera.

   Applicera Kentera:

   Steg 1: Välj ett hudparti som är:

   • Rengjort, men torrt och svalt (vänta ett par minuter efter ett varmt bad eller en dusch).

   • Fritt från puder, lotion och olja.

   • Fritt från sår, utslag och annan hudirritation.

   Steg 2: Öppna påsen med plåstret.

   • Riv längs pilarna till höger på påsen enligt bilden nedan.

   • Använd inte sax eftersom detta kan skada plåstret i påsen.

   • Dra ut plåstret.

   • Applicera genast på huden. Förvara inte plåstret utanför den förslutna påsen.

   Riv längs pilarna till höger

   Steg 3: Applicera plåstrets ena halva på huden.

   • Böj försiktigt plåstret och avlägsna den ena hälften av skyddsfilmen som täcker plåstrets klibbiga yta.

   • Utan att vidröra den klibbiga ytan trycker du fast plåstret, med den häftande sidan nedåt, på den del av buken, höften eller skinkan som du har valt för plåstret.

   Böj försiktigt plåstret och avlägsna den ena hälften av skyddsfilmen

   Steg 4: Applicera plåstrets andra halva på huden.

   • Böj plåstret bakåt över den andra halvan. Pressa bestämt på skyddsfilmen.

   • Skjut fram skyddsfilmen en liten bit för att lossa kanten.

   • Fatta den lossade kanten i ena hörnet och dra av den andra halvan av skyddsfilmen. Undvik att vidröra plåstrets klibbiga yta.

   • Pressa hela plåstret ordentligt mot huden med fingertopparna. Pressa i minst 10 sekunder mot huden så att plåstret verkligen fäster. Kontrollera att hela plåstret sluter tätt mot huden, även runt kanterna.

   • Kasta skyddsfilmen.

   Pressa hela plåstret ordentligt mot huden

   Bad, dusch, simning och motion:

   Låt plåstret sitta kvar tills det är dags att sätta på ett nytt. Bad, dusch, simning och motion ska inte påverka plåstret så länge du inte gnuggar det när du tvättar dig. Undvik att ta långa, varma bad, eftersom det kan leda till att plåstret lossnar.

   Om plåstret lossnar:

   Om plåstret börjar lossa från huden trycker du försiktigt på det med fingertopparna. Plåstret är utformat för att kunna återappliceras. I sällsynta fall lossnar plåstret helt. Om det gör det försöker du fästa det igen på samma ställe. Om det fäster ordentligt överallt låter du det sitta kvar. Om inte, tar du av det och sätter på ett nytt plåster på ett nytt ställe. Oavsett vilken dag detta inträffar fortsätter du enligt det två gånger i veckan-schema som du har markerat i kalendern på kartongen.

   Om du glömmer att byta plåstret efter 3-4 dagar:

   Så fort du kommer ihåg det avlägsnar du det gamla plåstret och applicerar ett nytt plåster på ett nytt ställe på buken, höften eller skinkan. Oavsett vilken dag detta inträffar fortsätter du enligt det två gånger i veckan-schema som du har markerat i kalendern på kartongen, även om det innebär att du byter det nya plåstret innan det har gått 3-4 dagar.

   Så avlägsnas plåstret

   När du ska byta plåstret, avlägsnar du det gamla plåstret långsamt. Vik ihop det använda plåstret (med den klibbiga sidan inåt) och kasta det utom räckhåll för barn och husdjur. En lätt rodnad kan förekomma på det hudparti där plåstret har suttit. Rodnaden bör försvinna inom ett par timmar efter att plåstret har avlägsnats. Om irritationen kvarstår ska du kontakta din läkare.

   Tvätta försiktigt det hudparti där plåstret har suttit med varmt vatten och mild tvål för att avlägsna rester av häftmassa på huden när du har avlägsnat plåstret. Du kan också använda lite babyolja för att avlägsna häftmassan. Ringar av smutsig häftmassa kanske kräver en våtservett för borttagning av häftmassa som du kan fråga efter på apoteket. Alkohol eller andra starka lösningar kan orsaka hudirritation och bör inte användas.

   Ett använt plåster innehåller fortfarande påtagliga mängder aktiva innehållsämnen. Kvarvarande aktiva innehållsämnen i plåstret kan ge skadliga effekter vid kontakt med vattenmiljö. Efter användning ska plåstret därför vikas ihop med häftmassesidan vänd inåt, så att frisättningsytan inte exponeras, placeras i sin originalpåse och därefter kastas utom räckhåll för barn. Använda eller oanvända plåster ska kasseras i enlighet med lokala bestämmelser eller lämnas in på apoteket. Använda plåster får inte spolas ned i toaletten eller kastas i avloppssystem.

   Om du använt för stor mängd av Kentera

   Patienten ska inte applicera fler än ett plåster åt gången.

   Om du har glömt att använda Kentera

   Applicera ett Kentera-plåster så snart du inser att du saknar plåster eller om du har missat planerad appliceringsdag.

   Om du slutar att använda Kentera

   Din trängningsinkontinens kan återkomma och du kan få tätare urineringar om du beslutar dig för att sluta använda plåstret. Fortsätt att använda Kentera så länge din läkare säger att du ska göra det.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Kentera orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Frekvensen av nedan angivna möjliga biverkningar definieras enligt följande:

   mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare)

   vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 100 användare)

   mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 1 000 användare)

   sällsynta (förekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare)

   mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare)

   ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

   Mycket vanlig biverkning:

   • klåda på appliceringsstället

   Vanliga biverkningar:

   • rodnad eller utslag på appliceringsstället

   • muntorrhet

   • förstoppning

   • diarré

   • magbesvär

   • magsmärta

   • huvudvärk eller sömnighet

   • urinvägsinfektion

   • dimsyn

   • yrsel

   Mindre vanliga biverkningar:

   • infektion i övre luftvägarna eller svampinfektion

   • ångest

   • förvirring

   • nervositet

   • agitation

   • sömnsvårigheter

   • hjärtklappning

   • blodvallningar

   • ryggsmärta

   • urinretention

   • svårigheter att urinera

   • förkylning

   • skador på grund av olyckshändelser

   Sällsynta biverkningar

   • panikreaktion

   • sinnesförvirring

   • hallucinationer

   • desorientering (svårigheter eller oförmåga att lokalisera sig i fråga om tid och rum)

   • nedsatt minnesförmåga

   • minnesförlust

   • onormal trötthet

   • dålig koncentrationsförmåga

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se

   Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   5. Hur Kentera ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på dospåsen och på kartongen.

   Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

   De använda plåstren ska vikas ihop med häftmassesidan vänd inåt, så att frisättningsytan inte exponeras, placeras i sin originaldospåse och därefter kasseras säkert utom räckhåll för barn. Använda eller oanvända plåster ska kasseras i enlighet med lokala bestämmelser eller lämnas in på apoteket.

   Använda plåster får inte spolas ned i toaletten eller kastas i avloppssystem.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är oxybutynin. Varje depotplåster frisätter 3,9 mg oxybutynin per 24 timmar.

   Varje plåster med en yta på 39 cm2 innehåller 36 mg oxybutynin.

   Övriga innehållsämnen är: varje plåster innehåller triacetin och akrylbaserad häftmassa. Den genomskinliga stödfilmen av PET/EVA är belagd med oxybutynin, triacetin och akrylbaserad häftmassa, och täckt med en silikoniserad skyddsfilm av polyester.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Kentera är ett depotplåster och det är förpackat i kartonger innehållande 2, 8 och 24 plåster. Den plåsteryta som skyddas av skyddsfilmen är belagd med de farmaceutiska innehållsämnena.

   Skyddsfilmen ska avlägsnas innan plåstret appliceras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Nicobrand Limited

   189 Castleroe Road

   Coleraine

   Nordirland, BT51 3RP

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   België/Belgique/Belgien

   Vigilex B.V.

   Nederland/Pays-Bas/Neiderlande

   Tel/Tél: +31 (0)10 244 73 99

   България

   Nicobrand Limited

   A Subsidiary of Watson Pharmaceuticals, Inc.

   Великобритания (Обединеното кралство)

   Teл.:+44 (0)28 7086 8733

   Česká republika

   Herbacos Recordati s.r.o. Tel: +420 466 741 915

   Danmark

   Orion Pharma A/S

   Tlf: + 45 49 12 66 00

   Deutschland

   Merckle Recordati GmbH

   Tel: +49 (0) 731 7047 0

   Eesti

   Orion Corporation

   Soome

   Puh/Tel: + 358 10 4261

   Ελλάδα

   Recordati Hellas Pharmaceuticals A.E.

   τηλ.: +30 210-6773822

   España

   RECORDATI ESPAÑA, S.L.

   Tel: + 34 91 6591550

   France

   BOUCHARA RECORDATI Laboratories

   Tél : +33 (0) 1 45 19 10 00

   Ireland

   RECORDATI IRELAND LTD.

   Tel: +44 (0) 845 0942936

   Ísland

   Nicobrand Limited

   A Subsidiary of Watson Pharmaceuticals, Inc.

   Bretland

   Tel: +44 (0)28 7086 8733

   Italia

   RECORDATI Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

   Tel: +39 02 48787.1

   Κύπρος

   Recordati Hellas Pharmaceuticals A.E.

   Ελλάδα

   τηλ.: +30 210-6773822

   Latvija

   Nicobrand Limited

   A Subsidiary of Watson Pharmaceuticals, Inc.

   Lielbritānija

   Tel: +44 (0)28 7086 8733

   Lietuva

   Nicobrand Limited

   A Subsidiary of Watson Pharmaceuticals, Inc.

   Jungtinė Karalystė

   Tel: +44 (0)28 7086 8733

   Luxembourg/Luxemburg

   Vigilex B.V.

   Pays-Bas/ Neiderlande

   Tel/Tél: +31 (0)10 244 73 99

   Magyarország

   Nicobrand Limited

   A Subsidiary of Watson Pharmaceuticals, Inc.

   Nagy-Britannia

   Tel: +44 (0)28 7086 8733

   Malta

   Nicobrand Limited

   A Subsidiary of Watson Pharmaceuticals, Inc.

   Ir-Renju Unit

   Tel: +44 (0)28 7086 8733

   Nederland

   Vigilex B.V.

   Tel/Tél: +31 (0)10 244 73 99

   Norge

   Orion Pharma AS

   Tel: + 47 40 00 42 10

   Österreich

   Merckle Recordati GmbH

   Deutschland

   Tel: +49 (0) 731 7047 0

   Polska

   Nicobrand Limited

   A Subsidiary of Watson Pharmaceuticals, Inc.

   Wielka Brytania

   Tel: +44 (0)28 7086 8733

   Portugal

   JABA RECORDATI S.A.

   Tel : ++351 21 4329 500

   România

   Nicobrand Limited

   A Subsidiary of Watson Pharmaceuticals, Inc.

   Marea Britanie

   Tel: +44 (0)28 7086 8733

   Slovenija

   Nicobrand Limited

   A Subsidiary of Watson Pharmaceuticals, Inc.

   Velika Britanija

   Tel: +44 (0)28 7086 8733

   Slovenská republika

   Herbacos Recordati s.r.o. Česká republika

   Tel: +420 466 741 915

   Suomi/Finland

   Orion Corporation

   Puh/Tel: + 358 10 4261

   Sverige

   Orion Pharma AB

   Tel: + 46 8 623 64 40

   United Kingdom

   Orion Pharma (UK) Lt Tel: +44 (0) 1635 520300d


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-12-21


   Övriga informationskällor

   Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMEAs)hemsida http://www.emea.europa.eu/.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Kentera®

  Depotplåster 3,9 mg/24 timmar 24 styck Påse

  • Varunummer: 019543
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  1.137,52 kr

  Jämförpris: 47,40 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?