Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

  • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
    • Källa: Fass.se

      Bipacksedel: Information till användaren

      Kenacort-T

      40 mg/ml injektionsvätska, suspension
      triamcinolonacetonid
      bensylalkohol och natrium

      Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

      • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

      • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

      • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

      • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

      I denna bipacksedel finner du information om:
      1. Vad Kenacort-T är och vad det används för
      2. Vad du behöver veta innan du använder Kenacort-T
      3. Hur du använder Kenacort-T
      4. Eventuella biverkningar
      5. Hur Kenacort-T ska förvaras
      6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

      1. Vad Kenacort-T är och vad det används för

      Kenacort-T innehåller den aktiva substansen triamcinolonacetonid, ett konstgjort binjurebarkhormon (en glukokortikoid), som dämpar immunförsvaret.


      Kenacort-T används vid följande tillstånd för att dämpa immunförsvaret:

      • ledgångsreumatism

      • vissa hudsjukdomar

      • allergisk snuva

      • allergisk astma

      Kenacort-T injiceras i sätesmuskeln (intramuskulärt) eller i en led (intraartikluärt). Effekten av Kenacort-T varar ofta i cirka 2-4 veckor.

      2. Vad du behöver veta innan du använder Kenacort-T

      Använd inte Kenacort-T

      • om du är allergisk mot triamcinolonacetonid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

      • vid vissa infektioner (t ex tuberkulos eller gonorré).

      Varningar och försiktighet

      Tala med läkare innan du använder Kenacort-T:

      • om du lider av benskörhet

      • om du nyligen har gjort en så kallad anastomos (operation med sammankoppling av kärl eller tarm)

      • om du har eller har haft en psykos

      • om du har magsår eller sår i tolvfingertarmen

      • om du har tuberkulos

      • om du har diabetes

      • om du har högt blodtryck

      • om du har hjärtsvikt

      • om du har en infektion

      • om du har för avsikt att vaccinera dig.

      Barn och ungdomar

      Kenacort-T bör ges med försiktighet till växande individer.

      Kenacort-T bör inte ges till barn under 6 år eftersom de kan få kraftiga allergiliknande reaktioner. Detta läkemedel ska inte ges till för tidigt födda barn eller nyfödda.

      Andra läkemedel och Kenacort-T

      Om du ska vaccinera dig bör du berätta att du har fått Kenacort-T eftersom det kan påverka effekten av vaccinationen.


      Kenacort-T kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande verksamma ämnen:

      • rifampicin (antibiotika)

      • fenytoin, fenobarbital och karbamazepin (medel mot bland annat epilepsi).

      Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

      Graviditet, amning och fertilitet

      Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


      Det finns en risk för fosterskadande effekter.

      Körförmåga och användning av maskiner

      Kenacort-T kan ge yrsel, vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


      Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

      Kenacort-T innehåller bensylalkohol och natrium

      Bensylalkohol

      Kenacort-T innehåller bensylalkohol som konserveringsmedel. Bensylalkohol kan orsaka förgiftning eller kraftiga allergiska reaktioner hos spädbarn och barn upp till 3 år.

      Natrium

      Kenacort-T innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".


      3. Hur du använder Kenacort-T

      Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


      Kenacort-T ges av läkare eller sjuksköterska som en injektion antingen i huden eller i en led, beroende på vad du behandlas mot. Dosen bestäms av läkare, som anpassar den individuellt för dig.

      Användning för barn

      Kenacort-T bör inte ges till barn under 6 år eftersom de kan få kraftiga allergiliknande reaktioner. Detta läkemedel ska inte ges till för tidigt födda barn eller nyfödda.

      Om du använt för stor mängd av Kenacort-T

      Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


      Sannolikheten för en akut överdos är låg. Behandling krävs i regel inte.


      Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

      4. Eventuella biverkningar

      Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


      Följande biverkningar kan inträffa vid behandling med Kenacort-T:


      Eventuella allvarliga biverkningar inkluderar allvarliga allergiska reaktioner som kan ge andnöd (anges även i listan nedan).


      Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

      • lokal förtvining av hud och mjukdelar (vid injektion under huden)

      • förtvining av underhud (vid injektion i en led)

      • lokal irritation och smärta (vid injektion i och runt en led).

      Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

      • allergiska reaktioner, ibland allvarliga reaktioner som kan ge andnöd

      • yrsel

      • tillfällig ansiktsrodnad

      Följande biverkningar kan inträffa vid långvarig behandling (upprepade injektioner) med Kenacort-T:

      Vid lokal behandling är det mindre vanligt med biverkningar som påverkar hela kroppen, men de kan uppträda vid långvarig behandling med upprepade injektioner lokalt i hud eller leder.


      Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

      • grön starr

      Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

      • blodpropp

      • högt blodtryck i huvudet

      • högt blodtryck

      • symtom som liknar Cushings syndrom (t ex viktuppgång med fettinlagring, muskelsvaghet, lätt att få blåmärken, finnar, benskörhet, humörpåverkan)

      • sänkt binjurefunktion

      • hög natriumnivå

      • låg kaliumnivå

      • ökat blodsocker

      • vätskeansamling (ödem)

      • vävnadsdöd i benvävnad

      • förtvining av muskler

      • psykiska problem (t ex känslomässiga störningar)

      • grå starr

      • benskörhet

      • muskelsvaghet

      • menstruationsstörningar

      • blödning efter att menstruationen upphört

      • försämrad sårläkning

      • kvävebrist

      Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

      • aktivering av infektion som finns i kroppen sedan tidigare (t ex tuberkulos)

      • sänkt immunförsvar

      • aktivering av vilande diabetes

      Ytterligare biverkningar hos barn

      Vid långvarig behandling (som kan påverkar hela kroppen), kan barnet växa långsammare.


      Rapportering av biverkningar

      Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

      Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

      5. Hur Kenacort-T ska förvaras

      Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


      Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i skydd mot kyla, får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Förvaras i upprätt läge. Omskakas före användning.

      Temperaturer under 12 °C kan ge fällning eller kornig konsistens, och suspensionen ska i sådana fall kasseras.


      Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


      Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

      6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

      Innehållsdeklaration

      • Den aktiva substansen är triamcinolonacetonid.

      • Övriga innehållsämnen är karmellosnatrium, natriumklorid, polysorbat 80, bensylalkohol, vatten för injektionsvätskor.

      Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

      Kenacort-T är en suspension.

      Varje förpackning Kenacort-T innehåller 1 injektionsflaska med 1 ml suspension.

      Innehavare av godkännande för försäljning

      Bristol-Myers Squibb AB

      Box 1172

      171 23 Solna


      Tillverkare

      Bristol-Myers Squibb S.r.l.

      Contrada Fontana del Ceraso

      03012 Anagni Frosinone

      Italien


      Denna bipacksedel ändrades senast

      2015-01-22


    • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

      SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

      FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
      Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

      FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

      Läs mer om att handla på apoteket.se

    Kenacort®-T

    Injektionsvätska, suspension 40 mg/ml 1 milliliter Injektionsflaska

    • Varunummer: 044065
    • Tillverkare: Bristol-Myers Squibb AB

    77,12 kr

    Jämförspris: 77,12 kr / milliliter

    Logga in

    Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

    Bara logga in här!

    Finns varan på ditt apotek?

    %name%

    %address%, %region%

    Hämtar lagerstatus...

    %status%

    Markera ett apotek för att spara sökningen.
    Söker...

    Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?