Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   KELA N.V., St. Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten, Belgien

   OMBUD:

   Salfarm Scandinavia AB, Florettgatan 29C, 2. vån, 25467 Helsingborg

   Mail: scan@salfarm.se

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Kelactin vet, 50 mikrogram/ml, oral lösning, hund och katt

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Kabergolin 50 mikrogram – spädes till 1 ml lösning

   4. INDIKATION(ER)

   Läkemedlet är avsett för följande användningsområden:

   - Behandling av skendräktighet hos tikar

   - Hämmar utsöndringen av bröstmjölk hos tikar och honkatter

   5. KONTRAINDIKATIONER

   - Ska inte ges till dräktiga djur eftersom produkten kan orsaka abort.

   - Ska inte användas tillsammans med dopaminantagonist.

   6. BIVERKNINGAR

   Kabergolin kan orsaka övergående lågt blodtryck hos behandlade djur och framförallt för djur som samtidigt behandlas med läkemedel mot högt blodtryck eller som är påverkade av bedövningsmedel direkt efter operation. Läkemedlet ska inte ges till djur som behandlas med läkemedel mot högt blodtryck.

   Möjliga biverkningar:

   - sömnighet

   - anorexi

   - kräkningar

   Dessa biverkningar är i regel av lindrig och övergående karaktär.

   Kräkningar inträffar i regel endast efter första gången som läkemedlet ges. Om så sker ska behandlingen inte avbrytas eftersom kräkningarna inte kommer att inträffa efter efterföljande intag av läkemedlet.

   I mycket sällsynta fall har allergiska reaktioner inträffat, såsom vätskeansamlingar, nässelfeber, hudinflammation och klåda.

   I mycket sällsynta fall kan övergående lågt blodtryck uppträda.

   I mycket sällsynta fall har neurologiska symptom uppträtt, som sömnighet, skakningar, oförmåga att samordna muskelrörelser, hyperaktivitet och krampanfall.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund och katt

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Läkemedlet ska ges via munnen, antingen direkt i munnen eller genom att blandas i födan.

   Doseringen är 0,1 ml/kg kroppsvikt dagligen (motsvarande 5 mikrogram/kg kroppsvikt av kabergolin) under 4-6 dagar i följd, beroende på hur allvarligt det kliniska tillståndet är.

   Om symptomen inte försvinner efter en behandlingsomgång, eller om de återkommer när behandlingen avslutats, då kan behandlingen upprepas.

   Skölj och torka sprutan efter varje användning.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   1. Ta bort skyddshöljet från blisterförpackningen som innehåller flaskans adapter, men låt adaptern ligga kvar i förpackningen.

   2. Sätt adaptern på flaskan med hjälp av blisterförpackningen. Tryck därefter ned adaptern tills kanylen tränger igenom gummiproppen och adaptern klickar fast.

   3. Ta bort och kassera blisterförpackningen.

   4. Fäst sprutan vid adaptern genom att trycka fast sprutan ordentligt i flaskans adapter för att undvika läckage av läkemedlet när dosen dras upp från flaskan.

   5. Dra upp läkemedlet från flaskan i sprutan medan du håller flaskan upp och ned.

   6. Vänd flaskan upprätt och dra loss sprutan från adaptern.

   7. Läkemedlet är nu färdigt för att sprutas in i djurets mun.


   Skölj och torka sprutan efter varje användning.

   10. KARENSTIDER

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Oöppnad förpackning: förvaras i kylskåp (2-8°C).

   Öppnad förpackning: förvaras vid högst 25°C.

   Hållbarhet i öppnad förpackning: 14 dagar.

   Förvaras stående.

   Förvara flaskan i kartongen, ljuskänsligt.

   Får ej frysas.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Ytterligare understödjande behandlingar ska innefatta begränsat intag av vatten och kolhydrater samt mer motion.

   Kabergolin kan framkalla abort i de senare skeden av dräktigheten och ska inte ges till dräktiga djur. Det är viktigt att på ett korrekt sätt avgöra ifall djuret är dräktigt eller skendräktigt.

   Produkten är avsedd för att hämma utsöndringen av bröstmjölk. Hämmande av prolaktinutsöndring med hjälp av kabergolin resulterar i att utsöndringen av bröstmjölk upphör snabbt och att mjölkkörtlarna minskar i storlek. Läkemedlet ska inte användas under digivning om det inte är nödvändigt att hämma djurets bröstmjölksutsöndring .

   Eftersom kabergolin hämmar utsöndringen av bröstmjölk genom direkt stimulering av dopaminreceptorer, ska läkemedlet inte ges samtidigt med läkemedel som verkar som dopaminantagonist (såsom fenotiaziner, butyrofenoner, metoklopramid), eftersom dessa kan motverka läkemedlets prolaktinhämmande verkan.

   Särskilda försiktighetsåtgärder och varningar för personen som ger läkemedlet

   Tvätta händerna efter användning. Undvik kontakt med hud och ögon och skölj av eventuella stänk omedelbart.

   Se till att kvinnor i fertil ålder inte kommer i kontakt med lösningen. Kvinnor i fertil ålder och ammande kvinnor ska inte hantera läkemedlet eller ska använda engångshandskar vid användning av läkemedlet.

   Personer som är överkänsliga för kabergolin eller några andra ingredienser i läkemedlet ska undvika kontakt med läkemedlet.

   Lämna inga fyllda sprutor obevakade i närhet av barn. Vid oavsiktligt intag, i synnerhet av ett barn, uppsök genast läkare.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2015-06-24

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar: 7 ml, 15 ml och 24 ml. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Receptbelagt.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Kelactin vet

  Oral lösning 50 mikrogram/ml 7 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 384822
  • Tillverkare: Salfarm Scandinavia AB

  197,50 kr

  Jämförpris: 28,21 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?