Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   KELA N.V., St. Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten, Belgien

   OMBUD:

   Salfarm Scandinavia AB, Florettgatan 29C, 2. vån, 25467 Helsingborg

   Mail: scan@salfarm.se

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Kelactin vet, 50 mikrogram/ml, oral lösning, hund och katt

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Kabergolin 50 mikrogram – spädes till 1 ml oral lösning

   4. INDIKATION(ER)

   Läkemedlet är avsett för följande användningsområden:

   - Behandling av skendräktighet hos tikar

   - Hämmar utsöndringen av bröstmjölk hos tikar och honkatter

   7. DJURSLAG

   Hund och katt

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Läkemedlet ska ges via munnen, antingen direkt i munnen eller genom att blandas i födan.

   Doseringen är 0,1 ml/kg kroppsvikt dagligen (motsvarande 5 mikrogram/kg kroppsvikt av kabergolin) under 4-6 dagar i följd, beroende på hur allvarligt det kliniska tillståndet är.

   Om symptomen inte försvinner efter en behandlingsomgång, eller om de återkommer när behandlingen avslutats, då kan behandlingen upprepas.

   Skölj och torka sprutan efter varje användning.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   1. Ta bort skyddshöljet från blisterförpackningen som innehåller flaskans adapter, men låt adaptern ligga kvar i förpackningen.

   2. Sätt adaptern på flaskan med hjälp av blisterförpackningen. Tryck därefter ned adaptern tills kanylen tränger igenom gummiproppen och adaptern klickar fast.

   3. Ta bort och kassera blisterförpackningen.

   4. Fäst sprutan vid adaptern genom att trycka fast sprutan ordentligt i flaskans adapter för att undvika läckage av läkemedlet när dosen dras upp från flaskan.

   5. Dra upp läkemedlet från flaskan i sprutan medan du håller flaskan upp och ned.

   6. Vänd flaskan upprätt och dra loss sprutan från adaptern.

   7. Läkemedlet är nu färdigt för att sprutas in i djurets mun.

   Skölj och torka sprutan efter varje användning.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Oöppnad förpackning: förvaras och transporteras kallt (2°C - 8°C).

   Öppnad förpackning: förvaras vid högst 25°C.

   Hållbarhet i öppnad förpackning: 14 dagar.

   Förvaras stående.

   Förvara flaskan i kartongen, ljuskänsligt.

   Får ej frysas.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar för respektive djurslag:

   Ytterligare understödjande behandlingar ska innefatta begränsat intag av vatten och kolhydrater samt mer motion.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Tvätta händerna efter användning. Undvik kontakt med hud och ögon och skölj av eventuella stänk omedelbart. Kvinnor i fertil ålder och ammande kvinnor ska inte hantera läkemedlet eller ska använda engångshandskar vid användning av läkemedlet. Personer som är överkänsliga för kabergolin eller några andra ingredienser i läkemedlet ska undvika kontakt med läkemedlet. Lämna inga fyllda sprutor obevakade i närhet av barn. Vid oavsiktligt intag, i synnerhet av ett barn, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

   Dräktighet och digivning:

   Kabergolin kan framkalla abort i de senare skeden av dräktigheten och ska inte ges till dräktiga djur. Det är viktigt att på ett korrekt sätt avgöra ifall djuret är dräktigt eller skendräktigt. Produkten är avsedd för att hämma utsöndringen av bröstmjölk (upphörande av mjölkproduktion). Hämmande av prolaktinutsöndring med hjälp av kabergolin resulterar i att utsöndringen av bröstmjölk upphör snabbt och att mjölkkörtlarna minskar i storlek. Läkemedlet ska inte användas under digivning om det inte är nödvändigt att hämma djurets bröstmjölksutsöndring.

   Andra läkemedel och Kelactin vet.:

   Eftersom kabergolin hämmar utsöndringen av bröstmjölk genom direkt stimulering av dopaminreceptorer, ska läkemedlet inte ges samtidigt med läkemedel som verkar som dopaminantagonist (såsom fenotiaziner, butyrofenoner, metoklopramid), eftersom dessa kan motverka läkemedlets prolaktinhämmande verkan. Eftersom kabergolin kan orsaka övergående lågt blodtryck, ska läkemedlet inte ges till djur som samtidigt behandlas med blodtryckssänkande läkemedel.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

   Försöksdata antyder att en enstaka överdos med kabergolin kan resultera i en ökad sannolikhet för kräkningar efter behandling, och möjligtvis i en tillfällig blodtryckssänkning efter behandling. Vid behov ska allmänna stödjande åtgärder vidtas för att avlägsna allt läkemedel som inte absorberats och för att bibehålla blodtrycket. Som ett motgift kan parenteraladministrering av en dopaminantagonist såsom metoklopramid övervägas.

   Blandbarhetsproblem:

   Blanda inte med vätska som innehåller vatten (t.ex. mjölk).

   Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga veterinären hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2017-05-16

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar: 7 ml, 15 ml och 24 ml.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Receptbelagt.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Kelactin vet

  Oral lösning 50 mikrogram/ml 7 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 384822
  • Tillverkare: Salfarm Scandinavia AB

  205 kr

  Jämförpris: 29,29 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?