Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

   Orion Corporation

   Orionintie 1

   FI-02200 Espoo

   Finland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   KEFAVET vet. 250 mg, 500 mg Filmdragerade tabletter

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En tablett innehåller: Cefalexinmonohydrat motsvarande 250 mg eller 500 mg vattenfri cefalexin.

   Övrigt: Laktosmonohydrat, sackarinnatrium, titandioxid (E171).

   Beskrivning av tabletterna:

   250 mg: Vit till gulaktig, rund, kupad tablett (diameter ca 10 mm) med brytskåra på ena sidan, “CX” ovanför skåran, “250” under skåran.

   500 mg: Vit till gulaktig, avlång, kupad tablett (storlek ca 7 x 18 mm) med brytskåra på båda sidorna.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   För behandling av urinvägsinfektion och återkommande svåra hudinfektioner hos hund.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Ska inte användas vid överkänslighet mot cefalosporiner eller penicilliner eller mot några hjälpämnen.

   Ska inte användas vid förekomst av resistens mot cefalosporiner eller penicilliner.

   Ska inte ges till kanin, marsvin, hamster eller ökenråtta.

   6. BIVERKNINGAR

   Lindrig diarré och kräkning har observerats, vanligen i början av behandlingsperioden. Vid allvarliga biverkningar från mage eller tarm ska behandlingen avbrytas och veterinär kontaktas.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Doseringen är anpassad efter individuellt djur. Följ veterinärens rekommendationer. Kefavet vet. tabletter ges direkt i djurets mun eller krossas och blandas med fodret.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Inga särskilda anvisningar.

   10. KARENSTID(ER)

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Om det är känt att djuret har nedsatt njurfunktion skall dosen reduceras. Dosen bestäms av veterinären.

   Användning, som avviker från rekommendationerna, kan öka prevalensen av bakterier resistenta mot cefalexin. På grund av dess potential för att utveckla korsresistens kan även effekten vid behandling med andra beta-laktamantibiotika minska.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

   Cefalosporiner och penicilliner kan orsaka överkänslighetsreaktioner (allergi) vid injektion, inhalation, förtäring eller hudkontakt. Överkänslighet mot penicilliner kan leda till korsreaktioner för cefalosporiner och vice versa. Allergiska reaktioner mot dessa substanser kan emellanåt vara allvarliga. Hantera inte detta läkemedlet om du vet att du är överkänslig eller om du avråtts från att komma i kontakt med denna typ av läkemedel.

   Hantera detta läkemedel med stor försiktighet för att undvika exponering. Tvätta händerna efter användning.

   Om du utvecklar symtom efter exponering, såsom hudutslag, ska du uppsöka läkare och visa läkaren denna bipacksedel eller etiketten. Svullnad i ansikte, läppar eller ögon, eller andningssvårigheter, är allvarliga symtom och kräver omedelbar medicinsk behandling.

   Vid oavsiktlig förtäring, gäller särskilt för små barn, sök omedelbart läkarvård och visa bipacksedeln eller etiketten för läkaren.

   Användning under dräktighet eller laktation

   Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet och digivning. Använd bara efter risk/nytta-värdering av ansvarig veterinär.

   Andra läkemedel och Kefavet vet

   Cefalexin ska inte ges samtidigt som bakteriostatiska läkemedel då oönskade farmakodymnamiska interaktioner kan uppstå (läkemedlen kan påverka varandras effekt).

   Vid samtidig använding av första generationens cefalosporiner, t.ex. cefalexin, och aminoglykosider (en annan typ av antibiotika) samt vissa vätskedrivande läkemedel, t.ex. furosemid, kan risken för njurskada öka.

   Överdosering

   Det akuta tecknet på cefalexintoxicitet efter en peroraldos på 500 mg/kg har visats vara kräkning. Salivering och enstaka kräkningar har setts efter perorala doser på 200 och 400 mg/kg cefalexin under 365 dagar.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall bortskaffas enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-02-05

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar:

   Kefavet vet. tabletter 250 mg: 14, 20, 28, 70 och 140 st.

   Kefavet vet. tabletter 500 mg: 14, 28, 30, 70 och 140 st.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Information lämnas av:

   Orion Pharma AB

   Animal Health, Danderyd

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Kefavet® vet.

  Filmdragerad tablett 500 mg 14 styck Blister

  • Varunummer: 009346
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  121 kr

  Jämförpris: 8,64 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?