Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Kåvepenin

   granulat till oralsuspension, dospåse 250 mg
   fenoximetylpenicillinkalium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig/ditt barn. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar liknande symtom.

   • Om du/ditt barn får biverkningar, tala med läkare eller apotekpersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Kåvepenin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Kåvepenin
   3. Hur du tar Kåvepenin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Kåvepenin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Kåvepenin är och vad det används för

   Den aktiva substansen i Kåvepenin, fenoximetylpenicillin, är ett penicillin (antibakteriellt läkemedel) som hindrar bakterien från att bygga upp en normal cellvägg. Utan fungerande cellvägg dör bakterien snabbt.

   Kåvepenin används vid halsfluss, tandinfektion, lunginflammation, bihåleinflammation, öroninflammation, bakteriella infektioner i hud och underhud (som inflammation i bindväven, Borreliainfektion).

   2. Vad du behöver veta innan du tar Kåvepenin

   Ta inte Kåvepenin:

   • om du/ditt barn är allergiskt mot penicilliner eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du/ditt barn tar Kåvepenin.

   Om du/ditt barn är överkänsligt mot cefalosporiner (en annan grupp antibakteriella läkemedel) ska du rådgöra med läkare om detta innan Kåvepenin används.

   Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber och/eller ansiktssvullnad bör behandlingen avbrytas och läkare kontaktas.

   Andra läkemedel och Kåvepenin

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du/ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Kåvepenin kan påverka eller påverkas av andra läkemedel:

   • vissa läkemedel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet (metotrexat)

   • läkemedel mot gikt (probenecid).

   Kåvepenin med mat och dryck

   Kåvepenin har bäst effekt om det tas på fastande mage eller minst 1 timme före eller 2 timmar efter måltid.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Det finns inga kända risker vid användning av Kåvepenin under graviditet.

   Fenoximetylpenicillin går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   Kåvepenin innehåller hjälpämnen

   Kåvepenin dosgranulat innehåller aspartam som omvandlas i kroppen till fenylalanin, vilket kan vara skadligt för personer med fenylketonuri (en medfödd ämnesomsättnings-sjukdom).

   Kåvepenin dosgranulat innehåller även fruktos. Om du/ditt barn inte tål vissa sockerarter (fruktos) bör du kontakta läkare innan du tar/ger ditt barn denna medicin.

   Eftersom dosgranulatet innehåller fruktos är det viktigt med noggrann och regelbunden tandborstning/tandskötsel.


   3. Hur du tar Kåvepenin

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt efter infektionstyp, kroppsvikt och ålder.

   Användaranvisning:

   Klipp upp påsen eller riv av på ena sidan,

   Rör ut innehållet med lite vatten (ca 10-20 ml).

   Om du/ditt barn har tagit för stor mängd av Kåvepenin:

   Om du/ditt barn fått i sig för stor mängd läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du glömt ta/glömt att ge ditt barn Kåvepenin

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du/ditt barn slutar att ta Kåvepenin

   Även om man känner sig bättre redan efter några få dagar, är det viktigt att hela Kåvepenin-kuren fullföljs enligt ordination. I annat fall kan några bakterier överleva en tid, växa till och förorsaka att infektionen återkommer.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Magbesvär, främst illamående eller lös avföring, samt hudutslag.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Överkänslighetsreaktion med feber och/eller ledvärk. Nässelutslag, blodbildsförändring (eosinofili).

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Kraftig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion).

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Klåda.

   Vid långvarig eller svår diarré bör du kontakta läkare.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Kåvepenin ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   1 dospåse innehåller:

   Den aktiva substansen är: fenoximetylpenicillinkalium 250 mg.

   Övriga innehållsämnen är: sötningsmedel (fruktos) 3,6 g, sötningsmedel (aspartam), maltol, natriumklorid, färgämne (titandioxid E 171), vattenfri natriumcitrat, natriumcitrat, povidon, smakämne (karamell, citron, apelsin).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   30 st dospåsar i ask.

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Telefon 08-630 19 00


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-08-15


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Kåvepenin®

  Granulat till oral suspension i dospåse 250 mg 30 styck Dospåse

  • Varunummer: 037317
  • Tillverkare: Meda AB

  252 kr

  Jämförpris: 8,40 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?