Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Kaletra

   (80 mg + 20 mg)/ml oral lösning
   lopinvir och ritonavir

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig eller ditt barn.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Kaletra är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du eller ditt barn tar Kaletra
   3. Hur du använder Kaletra
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Kaletra ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Kaletra är och vad det används för

   • Din läkare har förskrivit Kaletra för att bidra till att hålla din humana immunbristvirus (HIV) infektion under kontroll. Kaletra gör det genom att bromsa spridningen av infektionen i din kropp.

   • Kaletra används av barn från 2 år och uppåt, ungdomar och vuxna infekterade med HIV, det virus som orsakar AIDS.

   • Kaletra innehåller de aktiva substanserna lopinavir och ritonavir. Kaletra är en antiretroviral medicin. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas proteashämmare.

   • Kaletra ordineras för användning i kombination med andra virushämmande läkemedel. Din läkare kommer att diksutera med dig och bestämma vilka läkemedel som är bäst för dig.

   2. Vad du behöver veta innan du eller ditt barn tar Kaletra

   Ta inte Kaletra om:

   • du är allergisk mot lopinavir, ritonavir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • du har allvarliga leverproblem.


   Ta inte Kaletra tillsammans med något av följande läkemedel:

   • astemizol eller terfenadin (används ofta för att behandla allergiska symtom – denna medicin kan vara receptfri);

   • midazolam som tas via munnen, triazolam (används för att lindra ångest och/eller sömnproblem);

   • pimozid (används för att behandla schizofreni);

   • quetiapin (används för att behandla schizofreni, bipolär sjukdom och egentlig depression);

   • cisaprid (används för att lindra vissa magproblem);

   • ergotamin, dihydroergotamin, ergonovin, metylergonovin (används för att behandla huvudvärk);

   • amiodaron, dronedaron (används för att behandla onormala hjärtslag);

   • lovastatin, simvastatin (används för att sänka kolestrolhalten i blodet);

   • alfuzosin (används hos män för att behandla symtom på prostataförstoring (benign prostatahyperplasi (BPH));

   • fusidinsyra (används för att behandla hudinfektioner orsakade av Staphylococcus-bakterier som impetigo och infekterad dermatit. Fusidinsyra som används för att behandla långvariga infektioner i benvävnad och leder kan tas under övervakning av läkare (se avsnittet Andra läkemedel och Kaletra);

   • kolkicin (används för att behandla gikt) om du har njur- och/eller leverproblem (se avsnittet Andra läkemedel och Kaletra);

   • avanafil och vardenafil (används för att behandla nedsatt förmåga att få erektion);

   • sildenafil används för att behandla pulmonell arteriell hypertoni (högt blodtryck i lungartären). För behandling av nedsatt förmåga att få erektion kan sildenafil tas i samråd med läkare (se avsnitt Varningar och försiktighet);

   • produkter som innehåller johannesört (Hypericum perforatum).


   Läs listan med läkemedel under ‘Andra läkemedel och Kaletra’ för information om andra läkemedel som kräver särskild uppmärksamhet.


   Om du för närvarande tar någon av dessa läkemedel, fråga din läkare om att göra nödvändiga förändringar antingen i behandlingen för dina andra besvär eller din antiretrovirala behandling.

   Varningar och försiktighet


   Tala med läkare innan du tar Kaletra.

   Viktig information

   • Kaletra botar inte en HIV-infektion eller AIDS.

   • Personer som tar Kaletra kan fortfarande utveckla infektioner eller andra sjukdomar som har ett samband med HIV-sjukdom eller AIDS. Det är därför viktigt att du fortsätter att stå under din läkares överinseende medan du tar Kaletra.

   • Du kan fortfarande överföra HIV-smitta då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiviral behandling. Diskutera med din läkare nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra.


   Berätta för din läkare ifall du har/har haft:

   • Hemofili typ A eller B eftersom Kaletra kan öka risken för blödning.

   • Diabetes eftersom förhöjt blodsocker har rapporterats hos patienter som får Kaletra.

   • Tidigare leverproblem då patienter med tidigare leversjukdomar, inklusive kronisk hepatit B eller C har en ökad risk för svåra och potentiellt livshotande leverbiverkningar.


   Berätta för din läkare om du upplever:

   • Illamående, kräkning, buksmärta, andningsproblem och uttalad svaghet i musklerna i ben och armar då dessa symtom kan tyda på förhöjda mjölksyrenivåer.

   • Törst, täta urinträngningar, suddig syn eller viktminskning då detta kan indikera förhöjt blodsockervärde.

   • Illamående, kräkning, buksmärta eftersom kraftig ökning av triglycerider (fetter i blodet) har bedömts vara en riskfaktor för pankreatit (inflammation av bukspottkörteln) och dessa symtom kan tyda på detta tillstånd.

   • Hos vissa patienter med utvecklad HIV-infektion och en bakgrund av opportunistiska infektioner, kan tecken och symtom från tidigare infektioner uppstå snart efter en behandling mot HIV är påbörjad. Det antas att dessa symtom beror på en förbättring i kroppens immunsvar, som gör att kropen kan bekäma infektioner som kan ha funnits utan märkbara symtom. Förutom de opportunistiska infektionerna, så kan även autoimmuna sjukdomar (ett tillstånd som inträffar när immunsystemet attackerar frisk kroppsvävnad) inträffa efter att du har börjat ta läkemedel för att behandla din HIV-infektion. Autoimmuna sjukdomar kan inträffa flera månader efter att behandling har påbörjats. Om du märker några symtom på infektion eller andra symtom såsom muskelsvaghet, svaghet som börjar i händer och fötter och går uppåt i kroppen, hjärtklappning, skakningar eller hyperaktivitet, informera din läkare omedelbart för att få nödvändig behandling.

   • Stelhet i lederna, värk och smärta (speciellt höft, knä och skuldra) och svårighet att röra sig då vissa av de patienter som tar dessa läkemedel kan utveckla en bensjukdom som heter osteonekros (benvävnad dör beroende på förlorad blodtillförsel till benet). Den antiretrovirala kombinationsbehandlingens längd, användning av kortikosteroider, alkoholkonsumtion, svår nedsättning av immunförsvaret (minskning av immunsystemets aktivitet), högre kroppsmasseindex, bland andra, kan vara några av många riskfaktorer för att utveckla denna sjukdom.

   • Muskelsmärta, ömhet eller svaghet, speciellt i kombination med dessa läkemedel. Vid sällsynta tillfällen har dessa muskelproblem varit allvarliga

   • symtom på yrsel, svimning eller känsla av onormala hjärtslag. Kaletra kan orsaka förändringar i din hjärtrytm och den elektriska aktiviteten i ditt hjärta. Dessa förändringar kan ses på EKG (elektrokardiogram).

   Andra läkemedel och Kaletra

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   • antibiotika (t ex rifabutin, rifampicin, klaritromycin);

   • cancerläkemedel (t ex afatinib, ceritinib, de flesta tyrosinkinashämmare såsom dasatinib och nilotinib, även vinkristin och vinblastin);

   • antikoagulatia (t ex warfarin, rivaroxaban, vorapaxar);

   • antidepressiva (t ex trazodon, bupropion);

   • epilepsiläkemedel (t ex karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, lamotrigin och valproat);

   • svampläkemedel (t ex ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol);

   • läkemedel mot gikt (t ex kolkicin). Du får inte ta Kaletra tillsammans med kolkicin om du har njur- och/eller leverproblem (se även Ta inte Kaletra ovan);

   • läkemedel mot tuberkulos (bedakilin, delamanid);

   • antivirala läkemedel som används för att behandla kronisk hepatit C virus (HCV)-infektion hos vuxna (t ex boceprevir, simeprevir och telaprevir);

   • läkemedel mot nedsatt förmåga att få erektion (t ex sildenafil och tadalafil);

   • fusidinsyra som används för behandling av långvariga infektioner i benvävnad och leder (t ex osteomyelit);

   • hjärtmediciner inklusive:

    • digoxin;

    • kalciumkanalantagonister (t ex felodipin, nifedipin, nikardipin);

    • läkemedel som används för att korrigera hjärtrytmen (t ex bepridil, systemisk lidokain, kinidin);

   • HIV CCR5-antagonister (t ex maravirok);

   • HIV-1 integrashämmare (t ex raltegravir);.

   • läkemedel som används för att sänka blodkolesterolet (t ex atorvastatin, lovastatin, rosuvastatin eller simvastatin);

   • läkemedel som används för behandling av astma och andra lungbesvär som kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) (t ex salmeterol);

   • läkemedel som används för behandling av högt blodtryck i lungartären (pulmonell arteriell hypertoni) (t ex bosentan, riociguat, sildenafil, tadalafil);

   • läkemedel som påverkar immunsystemet (t ex cyklosporin, sirolimus (rapamycin), takrolimus);


   • läkemedel för rökavvänjning (t ex bupropion);

   • smärtstillande läkemedel (t ex fentanyl);

   • morfinliknande läkemedel (t ex metadon);

   • orala preventivmedel eller användandet av preventivmedelsplåster för att förebygga graviditet (se avsnitt nedan benämnt Preventivmedel);

   • proteashämmare (t ex fosamprenavir, indinavir, ritonavir, saquinavir, tipranavir);

   • lugnande medel (t ex midazolam som ges via injektion);

   • steroidpreparat (t ex budesonid, dexametason, flutikason propionat, etinylöstradiol);

   • läkemedel som orsakar en reaktion med alkohol (t ex disulfiram).


   Läs listan av läkemedel under ‘Ta inte Kaletra med något av följande läkemedel’ för information om läkemedel som du inte får ta tillsammans med Kaletra.


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Läkemedel mot nedsatt förmåga att få erektion (avanafil, vardenafil, sildenafil, tadalafil)

   • Ta inte Kaletra om du tar avanafil eller vardenafil.

   • Du får inte använda Kaletra tillsammans med sildenafil för behandling av pulmonell arteriell hypertoni (högt blodtryck i lungartären) (se också avsnitt Ta inte Kaletra).

   • Om du tar sildenafil eller tadalafil tillsammans med Kaletra, kan du riskera biverkningar såsom lågt blodtryck, svimning, synförändringar och peniserektion som varar längre än 4 timmar. Om en erektion varar längre än 4 timmar, bör du omedelbart söka medicinsk hjälp för att undvika en bestående skada på din penis. Din läkare kan förklara de här symtomen för dig.


   Preventivmedel

   • Om du för närvarande använder p-piller eller ett preventivmedelsplåster för att förhindra att du blir gravid, bör du använda ytterligare ett preventivmedel eller en annan typ av preventivmedel (t ex kondom) eftersom Kaletra kan minska effekten av p-piller och preventivmedelsplåster.

   • Kaletra minskar inte risken för att överföra HIV till andra. Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder (t ex genom att använda kondom) för att förebygga så att inte sjukdomen överförs genom sexuell kontakt.


   Kaletra med mat, dryck och alkohol

   Det är viktigt att Kaletra tas med mat.

   Graviditet och amning

   • Berätta genast för din läkare om du planerar att skaffa barn, du är eller tror att du är gravid eller om du ammar.

   • Gravida eller ammande mödrar ska inte ta Kaletra oral lösning utan särskild ordination av läkare.

   • Det rekommenderas att kvinnor med HIV-infektion inte ammar sina barn för det finns en risk att barnet kan infekteras av HIV via din bröstmjölk.


   Körförmåga och användning av maskiner

   Kaletra har inte undersökts speciellt i avseende på dess eventuella effekt på förmågan att köra bil eller sköta maskiner. Kör inte bil och använd inte maskiner om du upplever några biverkningar (t ex illamående) som påverkar din förmåga att att göra detta säkert. Kontakta istället din läkare.


   Kaletra innehåller 42% v/v alkohol.

   Viktig information om några utav innehållsämnena i Kaletra

   Kaletra innehåller 42 % volym/volym alkohol och 15% propylenglykol vikt/volym. 1 ml innehåller 356,3 mg alkohol och 152,7 mg propylenglykol. Alkohol och propylenglykol kan vara skadligt för de som lider av leversjukdom, alkoholism, epilepsi, hjärnskada eller sjukdom liksom för gravida kvinnor och barn. De kan ändra eller öka effekten av andra läkemedel.


   Detta läkemedel innehåller upp till 0,8 g fruktsocker per dos, när det tas enligt doseringsrekommendationen. Olämpligt vid ärftlig fruktosintolerans. På grund av möjligheten av en oupptäckt fruktosintolerans, bör detta läkemedel endast ges till barn efter att läkare konsulterats.


   Kaletra innehåller glycerol som är skadligt i stora doser. Kan orsaka huvudvärk och orolig mage samt diarré.


   Kaletra innehåller makrogolglycerolhydroxistearat. Detta kan orsaka illamående, kräkningar, kolik och allvarlig laxering vid höga doser. Det bör inte ges vid närvaro av tarmobstruktion.


   Kaletra innehåller kalium som acesulfamekalium, som kan vara skadligt för personer som måste hålla diet med lågt kaliuminnehåll. Höga kaliumnivåer i blodet kan förorsaka magbesvär och diarré.


   Kaletra innehåller natrium som sackarinnatrium, natriumklorid och natriumcitrat, som kan vara skadligt för personer som måste äta en diet med lågt natriuminnehåll.


   3. Hur du använder Kaletra

   Kaletra rekommenderas för användning hos vuxna och barn från 2 års ålder och som har HIV. Var försiktig vid barndosering. Dosen ska vara mindre än 5 ml två gånger dagligen för barn som väger mindre än 40 kg.

   • Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar.

   • Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Hur mycket Kaletra skall tas och när?

   Användning för vuxna

   • Den vanliga dosen för vuxna är 5 ml av den orala lösningen två gånger dagligen, det vill säga var 12:e timme i kombination med andra läkemedel mot HIV. Din läkare bestämmer vilken dos du ska ta.

   • Det är viktigt att alla doser av Kaletra oral lösning tas med mat.


   Användning för barn 2 år och äldre

   • Din läkare bestämmer rätt dos baserad på barnets längd och vikt.

   • Det är viktigt att alla doser av Kaletra oral lösning tas med mat.


   Om du kan svälja tabletter. Kaletra finns även som filmdragerade tabletter innehållande 200 mg lopinavir och 50 mg ritonavir och filmdragerade tabletter som innehåller 100 mg lopinavir och 25 mg ritonavir.


   Hur mäter jag upp rätt dos av lösningen?

   Öppna det barnsäkra locket genom att trycka ned det med handflatan samt vrida det motsols eller i pilens riktning. Tala med apotekspersonalen om du har problem med att öppna flaskan.

   Öppna flaskan

   Det finns 5 doseringssprutor i varje förpackning med Kaletra oral lösning. Be apotekspersonalen visa dig hur du använder sprutan på rätt sätt.


   Tag isär kolven och sprutan efter varje dos Kaletra. Tvätta kolven och sprutan med diskmedel och varmt vatten så snart du kan. Du kan blötlägga båda i tvålvatten i upp till 15 minuter. Skölj sprutan och kolven i rent vatten. Sätt ihop sprutan igen och dra upp och spruta ut kranvatten några gånger för att skölja den. Låt sprutan torka helt innan du använder den igen för dosering.

   Om du använt för stor mängd av Kaletra

   • Om du upptäcker att du har tagit mer Kaletra än du borde, kontakta genast din läkare.

   • Om du inte kan kontakta din läkare, åk till sjukhuset.


   Om du har glömt att använda Kaletra

   Om du märker att du har glömt en dos, inom 6 timmar efter din normala doseringstid, ta din glömda dos så fort som möjligt och fortsätt sedan med din normala dos enligt läkares ordination.


   Om du märker att du har glömt en dos, mer än 6 timmar efter din normala doseringstid, ta inte den glömda dosen. Ta din nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Kaletra

   • Sluta inte eller ändra inte den dagliga Kaletradosen utan att först rådfråga din läkare.

   • Kaletra skall alltid tas två gånger varje dag för att bidra till att kontrollera din HIV, oavsett hur mycket bättre du mår.

   • Genom att använda Kaletra som ordinerat ska detta ge dig den bästa möjligheten att försena utvecklingen av resistens mot produkten.

   • Om en biverkan hindrar dig från att ta Kaletra som föreskrivet, skall du genast tala om det för din läkare.

   • Ha alltid tillräckligt med Kaletra till hands så att det inte tar slut. Om du reser eller behöver läggas in på sjukhus, ska du se till att du har tillräckligt med Kaletra så att det räcker tills du kan få mer.

   • Fortsätt ta det här läkemedlet tills din läkare säger något annat.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Det kan vara svårt att skilja på de biverkningar som orsakas av Kaletra och de som kan bero på andra läkemedel som du tar samtidigt eller på grund av komplikationer av HIV-infektionen.


   Under HIV‑behandling kan viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet förekomma. Detta hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodlipider kan det ibland finnas ett samband med HIV‑läkemedlen. Läkaren kommer att göra tester för att hitta sådana förändringar.


   Följande biverkningar har rapporterats av patienter som tagit detta läkemedel. Du skall omgående berätta för din läkare om dessa eller andra symtom. Om tillståndet kvarstår eller förvärras, uppsök läkarvård.


   Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

   • diarré;

   • illamående;

   • övre luftvägsinfektion.


   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   • inflammation i bukspottkörteln;

   • kräkningar, förstorad buk, smärta i nedre och övre magområdet, gaser, matsmältningsproblem, minskad aptit, uppstötningar från mage till matstrupe som kan orsaka smärta;

   • svullnad eller inflammation av mage, tunntarm och tjocktarm;

   • förhöjt kolesterol i blodet, förhöjda triglycerider (en sorts fett) i blodet, högt blodtryck;

   • minskad förmåga för kroppen att hantera socker inklusive diabetes mellitus och viktnedgång;

   • lågt antal röda blodkroppar, lågt antal vita blodkroppar som vanligtvis behövs för att bekämpa infektion;

   • utslag, eksem, ansamling av avflagnad fet hud;

   • yrsel, oro, sömnproblem;

   • trötthet, brist på kraft och energi, huvudvärk inklusive migrän;

   • hemorrojder;

   • inflammation i levern inklusive förhöjda leverenzymer;

   • allergiska reaktioner inklusive nässelfeber och inflammation i munnen;

   • nedre luftvägsinfektion (infektion i luftrörsförgreningar och lungvävnad);

   • förstorade lymfkörtlar;

   • impotens, onormalt kraftig eller förlängd mensblödning eller avsaknad av menstruation;

   • muskelstörningar såsom svaghet och kramper, smärta i leder, muskler och rygg;

   • skador på de perifera nerverna (nervtrådar utanför hjärna och ryggmärg);

   • nattliga svettningar, klåda, utslag inklusive förhöjda knölar på huden, infektion i huden, inflammation i huden eller hårporerna, vätskeansamling i celler eller vävnad.


   Ytterligare information om illamående, kräkning och buksmärta

   Berätta för din läkare om du upplever illamående, kräkning eller buksmärta då detta kan tyda på pankreatit (inflammation i bukspottkörteln).


   Mindre vanliga: kan förekomma hos upp 1 av 100 användare

   • onormala drömmar;

   • förlust av eller förändrad smakkänsla;

   • håravfall;

   • förändringar i ditt elektrokardiogram (EKG) kallat atrioventrikulärt block (AV-block);

   • bildande av plack i dina artärer vilket kan leda till hjärtattack och stroke;

   • inflammation i blodkärl och kapillär;

   • inflammation i gallgångarna;

   • ofrivilliga kroppsrörelser;

   • förstoppning;

   • djup veninflammation till följd av en blodpropp;

   • torr mun;

   • oförmåga att kontollera din tarmfunktion;

   • inflammation i den första delen av tunntarmen direkt efter magen, skada eller sår i matsmältningskanalen, blödning från tarmkanalen eller ändtarmen;

   • röda blodkroppar i urinen;

   • fettinlagringar i levern, förstorad lever;

   • funktionsstörning av testiklarna;

   • uppblossande symtom relaterade till en inaktiv infektion i din kropp (immunrekonstitution);

   • ökad aptit;

   • onormalt höga nivåer av bilirubin (ett pigment som produceras vid nedbrytning av röda blodkroppar) i blodet;

   • minskad sexlust;

   • inflammation i njuren;

   • benvävnadsdöd orsakad av dålig blodtillförsel till området;

   • munsår eller ulceration (sår), inflammation av mage och tarmar;

   • njursvikt;

   • nedbrytning av muskelfibrer som leder till frisättning av muskelfiberinnehåll (myoglobin) i blodet;

   • ett ljud i ena eller båda öronen, såsom susning, ringande eller tjutande;

   • tremor (skakningar);

   • onormal stängning av en av klaffarna (trikuspidalklaffen i ditt hjärta);

   • vertigo (svindelkänsla);

   • synstörningar, ögonproblem;

   • viktuppgång.

   Andra biverkningar som har rapporterats med Kaletra: gul hud eller ögonvitor (gulsot), allvarliga eller livshotande hudutslag och blåsor (Stevens-Johnsons syndrom och erythema multiforme). Det är inte känt hur ofta dessa biverkningar kan förekomma.


   Om några biverkningar blir värre, eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Kaletra ska förvaras

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Hur ska jag förvara Kaletra och hur länge kan det förvaras?

   • Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).

   • Förvaring vid användning: Om förvarad utanför kylskåp, förvaras vid högst 25°C. Ej använt innehåll kasseras efter 42 dagar (6 veckor). Det rekommenderas att det datum då den togs ut ur kylskåp anges på förpackningen.

   • Undvik exponering för stark värme.

   • Det är viktigt att förvara Kaletra i originalflaskan. Häll inte över i någon annan behållare.


   Hur ska jag kassera oanvänd Kaletra?

   • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   • Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används.


   Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Det aktiva innehållsämnet är lopinavir och ritonavir.

   Varje ml av Kaletra oral lösning innehåller 80 mg lopinavir och 20 mg ritonavir.


   Övriga innehållsämnen är:

   Alkohol, isoglukos, propylenglykol, renat vatten, glycerol, povidon, Magnasweet-110 smakämne (blandning av monoammonium glycyrrhizinat och glycerol), vaniljsmak (innehållande p-hydroxybenzoesyra, p-hydroxybenzaldehyd, vanillinsyra, vanillin, heliotrop, etylvanillin), makrogolglycerolhydroxistearat, sockervaddsarom (innehållande etylmaltol, etylvanillin, acetoin, dihydrocoumarin, propylenglykol), acesulfame-K, sackarinnatrium, natriumklorid, pepparmintolja, natriumcitrat, citronsyra, mentol.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Kaletra oral lösning levereras i en bärnstensfärgad flerdosflaska som innehåller 60 ml.

   Varje ml Kaletra innehåller 80 mg lopinavir och 20 mg ritonavir.

   I en förpackning innehåller 5 flaskor à 60 ml oral lösning (300 ml).

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   AbbVie Ltd, Maidenhead, SL6 4UB Storbritannien


   Tillverkare:

   Aesica Queenborough Ltd

   Queenborough

   Kent ME11 5EL

   Storbritannien

   Övriga upplysningar lämnas av:

   AbbVie AB

   Box 1523

   171 29 Solna

   Tel: 08 684 44 600

   Övriga upplysningar lämnas av:

   AbbVie AB

   Box 1523

   171 29 Solna

   Tel: 08 684 44 600


   Denna bipacksedel ändrades senast

   15 september 2016


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Kaletra

  Oral lösning (80 mg + 20 mg) /ml 5 x 60 milliliter Flaska

  • Varunummer: 003974
  • Tillverkare: AbbVie AB

  4.106,13 kr

  Jämförspris: 13,69 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?