Bild på Kalcipos®
 • Kalcium tablett
 • Läkemedel
 • Kalcium är viktigt för benstommens uppbyggnad. Intaget av kalcium spelar en viktig roll vid benskörhet
 • Under uppväxtåren, vid graviditet och amning samt hos äldre är kalciumbehovet ökat
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Kalcipos

   500 mg filmdragerad tablett
   Kalcium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   - Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Kalcipos är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Kalcipos
   3. Hur du använder Kalcipos
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Kalcipos ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Kalcipos är och vad det används för

   Kalcipos är viktigt för benstommens uppbyggnad. Intaget av kalcium spelar en viktig roll vid benskörhet.

   Kalcipos används för att förebygga och behandla osteoporos, vid kalciumbrist samt vid ökat behov av kalcium. Om kosten inte täcker detta behov bör man ha extra tillförsel av kalcium.

   Vid nedsatt njurfunktion som förorsakar förhöjd fosfatkoncentration i blodet (hyperfosfatemi) kan kalcium i höga doser tillföras som fosfatbindare.

   Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Kalcipos

   Använd inte Kalcipos

   - om du är allergisk mot den aktiva substansen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   - om du har ökad mängd kalcium i blodet (hyperkalcemi) eller ökad mängd kalcium i urinen (hyperkalciuri).

   - om du har njursten.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Kalcipos

   - om du har nedsatt njurfunktion.

   - vid högdosbehandling och speciellt vid samtidig behandling med vitamin D då det föreligger risk för ökad mängd kalcium i blodet. Hos dessa patienter bör kalciumhalten i serum och njurfunktionen kontrolleras regelbundet.

   Andra läkemedel och Kalcipos

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Behandlingseffekten av Kalcipos kan påverkas om det tas samtidigt med vissa andra läkemedel mot;

   - högt blodtryck (tiaziddiuretika)

   - oregelbunden hjärtrytm (hjärtglykosider)

   Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.

   Om du samtidigt använder vissa läkemedel mot;

   - infektion (tetracykliner),

   ska du ta dessa minst två timmar före eller fyra till sex timmar efter intaget av Kalcipos.

   Om du samtidigt använder vissa läkemedel mot;

   - benskörhet (bisfosfonater)

   - karies (natriumfluorid)

   ska du ta dessa preparat minst tre timmar före Kalcipos.

   Vid behandling med kortisonpreparat bör du rådgöra med din doktor eftersom dosen av Kalcipos kanske måste höjas.

   Kalcipos med mat och dryck

   Effekten kan även påverkas av livsmedel innehållande oxalsyra (finns t.ex. i spenat och rabarber) och fytinsyra (finns t.ex. i fullkornsflingor). Du bör vänta minst två timmar efter att du ätit mat med högt innehåll av oxalsyra eller fytinsyra innan du tar Kalcipos.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Kalcipos kan tas under graviditet. För gravida kvinnor är ett lämpligt dagligt intag normalt 1000-1300 mg kalcium (via föda och kalciumtillägg). Det dagliga intaget av kalcium bör dock inte överstiga 1500 mg.

   För ammande kvinnor är ett lämpligt dagligt intag normalt 1000-1300 mg kalcium (via föda och kalciumtillägg). Kalcium går över i bröstmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kalcipos har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


   3. Hur du använder Kalcipos

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Tabletterna sväljes hela, delas eller krossas.

   Förebyggande och behandling av kalciumbrist:

   Vuxna: 1 tablett 1-3 gånger dagligen

   Barn: 1 tablett 1-2 gånger dagligen

   Tilläggsbehandling av osteoporos: 1 tablett 1-3 gånger dagligen.

   Vid hyperfosfatemi: Dosen skall bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för patienten. Tabletterna tas i samband med måltid för att binda fosfat i födan.

   Om du har tagit för stor mängd av Kalcipos

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (telefon 112 i Sverige, 09-4711 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Symtom vid för hög dos av Kalcipos är aptitlöshet, törst, ökad urinmängd, illamående, kräkningar och förstoppning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter): ökad mängd kalcium i blodet (hyperkalcemi) och/eller ökad mängd kalcium i urinen (hyperkalciuri).

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): förstoppning, uppkördhet, illamående, buksmärtor, diarré, klåda, utslag och urtikaria (nässelutslag).

   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter): Mjölk-alkalisyndrom (kallas också Burnett´s syndrom och förekommer vanligen endast hos patienter som har intagit stora mängde av kalcium), vars symtom är tätt urineringsbehov, huvudvärk, aptitlöshet, illamående eller kräkningar, ovanlig trötthet eller svaghet samt ökad kalciumhalt i blodet och njursvikt.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Kalcipos ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen. Burk och lock sorteras som hård plastförpackning.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är kalciumkarbonat motsvarande kalcium 500 mg.

   - De övriga innehållsämnena är maltodextrin, kroskarmellosnatrium, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol, paraffin.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Filmdragerad tablett

   Vit, oval, graverad med R103.

   60 och 180 tabletter i plastburk. Förpackningen med tillgänglighetslock (180 tabl) är särskilt anpassad för personer med nedsatt funktion i händerna.

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Recip AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Sverige

   Tel: +46 8 630 1900

   Fax: +46 8 630 1950

   e-mail: info@recip.se

   Tillverkare:

   Recipharm Stockholm AB

   Lagervägen 7

   136 50 Jordbro

   Sverige


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014–12–03


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Kalcipos®

  Filmdragerad tablett 500 mg 180 styck Burk

  • Varunummer: 416891
  • Tillverkare: Recip AB

  199 kr

  Jämförpris: 1,11 kr / styck

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/kalcipos-filmdragerad-tablett-500-mg-180-styck-burk-112548/ 112548 Kalcipos® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/416891s.jpg 199.00 199.00 SEK Kalcipos InStock Kalcium tablett Meny Meny/Kosttillskott & näring Meny/Kosttillskott & näring/Vitaminer & mineraler Vitaminer & mineraler Vitaminer & mineraler/Kalcium Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Filmdragerad tablett 500 mg 180 styck Burk