Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Jext

   150 mikrogram & 300 mikrogram injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
   Adrenalin

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Jext är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Jext
   3. Hur du använder Jext
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Jext ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Jext är och vad det används för

   Jext innehåller en steril adrenalinlösning i en autoinjektor för användning i en akutsituation. Den ger en engångsdos adrenalin som injiceras på utsidan av lårmuskeln (intramuskulär injektion).


   Jext används vid akutbehandling av plötsliga livshotande allergiska reaktioner (anafylaktisk chock, anafylaxi) orsakade av insektsstick eller -bett, födoämnen, läkemedel eller fysisk ansträngning.


   Symtom på en anafylaktisk reaktion kan uppkomma inom minuter efter kontakt med allergiframkallande ämne och kan vara: hudklåda, upphöjda utslag (som nässelutslag), rodnad, svullnad av läppar, hals, tunga, händer och fötter, pipande andning, heshet, andningssvårigheter, illamående, kräkningar, magkramper och i vissa fall medvetslöshet.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Jext

   Varningar och försiktighet

   Jext kan alltid användas vid en akut allergisk reaktion. Om du är allergisk (överkänslig) mot natriummetabisulfit eller mot något annat innehållsämne i Jext ska din läkare ha instruerat dig om när Jext ska användas. För ytterligare information om överkänslighet mot sulfit, se avsnitt ”Viktig information om några av innehållsämnena i Jext”.


   Var särskilt försiktig med Jext

   • om du har hjärtsjukdom

   • om du har överaktiv sköldkörtel

   • om du har högt blodtryck

   • om du har diabetes

   • om du har tumör i binjuren (feokromocytom)

   • om du har förhöjt tryck i ögat (glaukom)

   • om du har njur- eller prostatasjukdom

   • om du har lågt kaliumvärde eller högt kalciumvärde i blodet.

   • om du är äldre, gravid eller är ett barn som väger mindre än 15 kg, då risken för biverkningar är större.


   Om du har astma kan du ha ökad risk för en svår allergisk reaktion.


   Alla som drabbas av anafylaktisk reaktion ska kontakta sin läkare för att testa vilka ämnen de kan vara allergiska mot, så att dessa helt kan undvikas i framtiden. Det är viktigt att vara medveten om att allergi mot ett ämne kan leda till allergier mot ett antal besläktade ämnen.


   Om du har födoämnesallergi är det viktigt att kontrollera ingredienserna i allt du äter (inklusive läkemedel), eftersom även små mängder kan orsaka svåra reaktioner.


   Din läkare eller sjuksköterska ska noggrant ha förklarat för dig när och hur du använder Jext på rätt sätt.


   Bruksanvisningen måste följas noga för att undvika oavsiktlig injektion.

   Jext ska endast ges på utsidan av låret (intramuskulärt). Den ska inte ges i skinkan på grund av risken för att av misstag injicera direkt i ett blodkärl.


   Varning

   Oavsiktlig injektion i händer eller fötter kan leda till minskat blodflöde till dessa delar. Uppsök omedelbart sjukvård för behandling om du av misstag råkar injicera i händer eller fötter.

   Andra läkemedel och Jext

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Det är särskilt viktigt om du använder något av följande:

   • Läkemedel mot depression såsom tricykliska antidepressiva eller monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) eftersom adrenalinets effekt kan förstärkas.

   • Läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom såsom katekol-O-metyltransferashämmare (COMT-hämmare), eftersom adrenalinets effekt kan förstärkas.

   • Läkemedel som gör att hjärtat kan börja slå ojämnt (arytmier) såsom digitalis eller kinidin.

   • Alfa- och beta–blockerare som används för att behandla hjärtsjukdomar kan minska effekten av adrenalin.

   • Läkemedel som används för att behandla sjukdomar i nervsystemet kan minska effekten av adrenalin.


   Diabetiker ska noggrant kontrollera sina blodsockervärden efter att ha använt Jext då adrenalin kan höja blodsockret.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Det finns begränsad erfarenhet av användning av adrenalin under graviditet. Om du är gravid ska du ändå inte tveka att använda Jext i en akutsituation eftersom du och ditt barns liv kan vara i fara. Jext förväntas inte ha någon effekt på det ammande barnet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Förmågan att köra eller använda maskiner påverkas inte av en injektion adrenalin, däremot kan den påverkas av en svår anafylaktisk reaktion. Om din körförmåga är påverkad ska du inte köra.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du kan framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka denna förmåga är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns under andra rubriker i bipacksedeln. Läs därför all information i denna bipacksedel. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Jext innehåller hjälpämnen

   Jext innehåller natriummetabisulfit som i sällsynta fall kan ge upphov till svåra allergiska reaktioner (överkänslighet) eller andningssvårigheter (bronkospasm). Din läkare ska instruera dig om när Jext ska användas.


   Jext innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


   3. Hur du använder Jext

   Använd alltid Jext enligt läkarens anvisningar. Försäkra dig om att du förstår när du ska använda Jext. Om du är osäker på hur du ska använda Jext, fråga din läkare eller apotekspersonal.


   Dosering

   Dosen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt för dig.


   Vuxna och barn över 30 kg – vanlig dos vid akuta allergiska reaktioner är 300 mikrogram adrenalin som injiceras på utsidan av låret (intramuskulär användning).


   Barn mellan 15 och 30 kg – vanlig dos vid akuta allergiska reaktioner är 150 mikrogram adrenalin som injiceras på utsidan av låret (intramuskulär användning).

   Observera: rätt dos av Jext beror på kroppsvikt och ska, i samråd med läkare, höjas när ditt barn växer.


   Om du känner av tecken på en akut allergisk reaktion ska du omedelbart använda Jext; genom kläderna om nödvändigt.


   Efter användning finns vätska kvar i autoinjektorn, men den kan inte användas igen.


   Ibland är en engångsdos av adrenalin inte tillräcklig för att helt häva en allergisk reaktion. Därför kan din läkare ha ordinerat mer än en Jext. Injektionen kan

   upprepas efter 5-15 minuter med en ny Jext om symtomen kvarstår och om din läkare sagt till dig att göra så. Du ska därför alltid ha med dig mer än en Jext.


   Administrering

   Jext kan ges genom kläder eller direkt genom huden på utsidan av låret. Jext ska tryckas hårt mot lårets yttersida i den största delen av lårmuskeln. När du trycker Jext stadigt mot låret skjuts en nål ut, som går in i lårmuskeln och ger en dos adrenalin.


   Bruksanvisningen för Jext nedan måste följas noggrant.


   Jext ska endast injiceras på utsidan av låret.

   Injicera aldrig i skinkan.


   Bruksanvisning

   Försäkra dig om att du förstår när och hur Jext ska användas, innan du behöver använda den. Det finns en Jext träningspenna som din läkare kan använda för att säkerställa att du och andra familjemedlemmar eller vårdare vet vad de ska göra vid en akut allergisk reaktion.


   Följ dessa instruktioner endast vid användning.

   - Sätt aldrig tummen, foten eller handen över det svarta nålskyddet eftersom det är här nålen kommer ut.

   - Ta inte bort den gula hatten förrän det är dags att använda Jext.


   För rätt hantering, se bilderna och följ instruktionerna:

   1. Håll Jext med den hand du normalt använder (den hand du skriver med) med tummen närmast den gula hatten.

   2. Ta bort den gula hatten med andra handen.

   3. Sätt den svarta spetsen i en rät vinkel (ca 90 grader) mot lårets utsida.

   4.Tryck den svarta spetsen hårt mot yttersidan av låret tills du hör ett klick. Klicket betyder att injektionen har startat. Fortsätt att hålla spetsen tryckt mot låret. Håll injektionspennan stadigt kvar på plats i 10 sekunder (räkna långsamt till 10). Ta bort Jext. Den svarta spetsen kommer automatiskt att förlängas och gömma nålen.

   5. Massera injektionsstället i ca 10 sekunder. Kontakta genast sjukvården. Ring 112, fråga efter ambulans, uppge anafylaxi.


   På etiketten finns ett visningsfönster där en färgad plaststav blir synlig (vit för Jext 300 mikrogram och blå för Jext 150 mikrogram) när adrenalinet har injicerats.


   Det kan finnas en liten luftbubbla i Jext. Den har ingen inverkan på läkemedlets effekt.


   Även om det mesta av vätskan finns kvar i Jext efter användning, kan den inte återanvändas.


   Jext är avsedd som akutbehandling. Du ska alltid söka medicinsk vård omedelbart efter att ha använt Jext. Ring 112, begär ambulans och uppge ”anafylaxi”, även om symtomen verkar avta. Du kommer att behöva uppsöka sjukhus för observation och ytterligare behandling efter behov. Detta beror på att reaktionen kan inträffa igen ett tag senare.


   I väntan på ambulans ska du ligga ner med fötterna högt. Om detta gör dig andfådd, ska du sitta upp. Be någon att stanna hos dig tills ambulansen kommer, ifall du börjar må sämre igen.

   Medvetslösa patienter ska placeras i stabilt sidoläge.


   Informera sjukvårdspersonalen om att du har fått en intramuskulär injektion adrenalin. Du kan också överlämna din använda Jext för destruktion.

   Om du använt för stor mängd av Jext

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller injicerat adrenalin av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) omedelbart för bedömning av risken samt rådgivning. Uppsök snarast din läkare för att få en ny Jext utskriven.


   Blodtrycket kan stiga kraftigt. Överdosering av adrenalin kan orsaka ett plötsligt förhöjt blodtryck, oregelbundna hjärtslag, onormal njurfunktion, försämrat blodflöde och ansamling av vätska i lungorna.


   Om du har ytterligare frågor om denna produkt, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Följande biverkningar är baserade på erfarenhet vid användning av adrenalin (har rapporterats, förekommer hos okänt antal användare):


   • Hjärtproblem, såsom oregelbunden och snabb hjärtrytm, hjärtklappning, bröstsmärta

   • Högt blodtryck, kärlsammandragning

   • Svettningar

   • Illamående, kräkningar

   • Andningssvårigheter

   • Huvudvärk, yrsel, svimning

   • Kraftlöshet, darrningar

   • Oro, hallucinationer

   • Förändringar i blodet, såsom ökade blodsockernivåer, minskade kaliumnivåer i blodet, skadlig ansamling av syra i kroppen)


   Oavsiktlig injektion av adrenalin i händer eller fötter har rapporterats och kan leda till minskat blodflöde till berörda delar. Uppsök alltid läkare om du råkar injicera av misstag. Jext innehåller natriummetabisulfit, vilket i sällsynta fall kan orsaka svåra överkänslighetsreaktioner inklusive andningssvårigheter.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Jext ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Får ej frysas.


   Var noga med att då och då kontrollera innehållet i Jext genom visningsfönstret på etiketten, för att försäkra dig om att vätskan fortfarande är klar och färglös. Skaffa en ny Jext senast vid utgångsdatum eller tidigare. Använd inte detta läkemedel om du ser att vätskan är missfärgad eller innehåller en fällning (fasta partiklar). För att du ska komma ihåg att skaffa en ny Jext i tid kan det vara bra att notera utgångsdatumet i din kalender eller almanacka.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är adrenalin.

   1 ml lösning innehåller adrenalintartrat motsvarande 1 mg adrenalin .


   Jext 150 mikrogram ger en engångsdos på 150 mikrogram adrenalin i 0,15 ml injektionslösning.

   Jext 300 mikrogram ger en engångsdos på 300 mikrogram adrenalin i 0,3 ml injektionslösning.


   Övriga innehållsämnen är natriumklorid, natriummetabisulfit (E223), saltsyra, vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Jext är en injektionslösning i en förfylld injektionspenna. Den innehåller en klar och färglös lösning i en cylinderampull av glas med latexfria gummitätningar.


   Förpackningsstorlek: 1 förfylld injektionspenna.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Sverige

   Tel 042-32 66 95


   Ompackare:

   Interport Ltd.

   Brandon House

   Marlowe Way

   Croydon

   CR0 4XS

   England


   Tillverkare:

   ALK-Abelló A/S


   Denna bipacksedel ändrades senast

   20 april 2015


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Jext

  Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 300 mikrogram 1 dos(er) Förfylld injektionspenna

  • Varunummer: 145384
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?