Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Jetrea

   0,5 mg/0,2 ml koncentrat till injektionsvätska, lösning
   ocriplasmin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du ges detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Jetrea är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta inan du ges Jetrea
   3. Hur Jetrea ges
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Jetrea ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Jetrea är och vad det används för

   Jetrea innehåller den aktiva substansen ocriplasmin (ocriplasminum).

   Jetrea används för att behandla vuxna patienter som har en sjukdom som heter vitreomakulärt traktionssyndrom (VMT), inklusive när det förekommer i samband med ett litet hål i makulan (gula fläcken, den centrala delen i den ljuskänsliga hinnan längst bak i ögat).

   VMT orsakas av att ett geléliknande material som kallas glaskroppen bak i ögat fastnar vid den gula fläcken. Gula fläcken ger den centrala syn som vi behöver för att kunna utföra vardagliga uppgifter som att köra bil, läsa och känna igen ansikten. VMT kan medföra symtom som förvrängd eller nedsatt syn. Allteftersom sjukdomen fortskrider kan traktionen leda till att ett hål bildas i gula fläcken, som kallas ett makulahål.

   Jetrea fungerar genom att separera glaskroppen från gula fläcken och hjälper till att läka makulahålet, om ett sådant finns, vilket kan minska symtomen som orsakas av VMT.

   2. Vad du behöver veta inan du ges Jetrea

   Du bör inte ges Jetrea

   • om du är allergisk mot ocriplasmin eller någon annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6);

   • om du har (eller misstänker att du kan ha) en infektion i eller runt ögat.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare/oftalmolog innan du ges Jetrea.

   Jetrea ges som en injektion i ögat. Din läkare/oftalmolog kommer att kontrollera ifall du får en infektion eller några komplikationer efter injektionen. Du ska omedelbart kontakta läkare/oftalmolog om du får några av de ögonproblem som beskrivs i avsnitt 4, efter en injektion med Jetrea.

   Du kommer inte att ges Jetrea i båda ögonen på samma gång.

   Du kommer inte att ges Jetrea mer än en gång i samma öga.

   Tala om för din läkare/oftalmolog om du har eller har haft några ögonsjukdomar eller ögonbehandlingar. Din läkare/oftalmolog kommer att avgöra om Jetrea är rätt behandling för dig.

   Barn och ungdomar

   Det finns ingen relevant användning av Jetrea till barn och ungdomar under 18 år. Därför rekommenderas inte användningen av Jetrea i denna patientgrupp.

   Andra läkemedel och Jetrea

   Tala om för din läkare/oftalmolog om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Meddela din läkare/oftalmolog om du nyligen har fått någon injektion med läkemedel i ögat. Denna information kommer att tas i beaktande för att utvärdera om och när Jetrea kan injiceras i samma öga.

   Graviditet och amning

   Det finns ingen erfarenhet av användning av Jetrea hos gravida kvinnor eller vid amning. Jetrea ska inte användas under graviditet eller vid amning om inte din läkare/oftalmolog anser att det är absolut nödvändigt. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare/oftalmolog innan du ges detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Efter behandling med Jetrea kan du ha nedsatt syn under en kort tid. Om detta inträffar ska du inte köra bil eller använda några verktyg eller maskiner tills din syn förbättras.


   3. Hur Jetrea ges

   Jetrea måste ges av en utbildad oftalmolog (ögonspecialist) som har erfarenhet av att ge injektioner i ögat.

   Jetrea ges som en engångsinjektion i det berörda ögat. Den rekommenderade dosen är 0,125 mg.

   Läkaren/oftalmologen kan be dig att använda antibiotika i form av ögondroppar före och efter injektionen för att förebygga eventuell ögoninfektion.

   På dagen för injektionen, kommer läkaren/oftalmologen att använda antimikrobiella ögondroppar och noggrant rengöra ditt öga och ögonlock för att förebygga infektion. Läkaren/oftalmologen kommer också att ge dig lokalbedövning för att förebygga eventuell smärta från injektionen.

   Efter injektionen kommer läkaren/oftalmologen att kontrollera din syn.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare/oftalmolog

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Kontakta omedelbart din läkare/oftalmolog om du utvecklar några av följande symtom efter injektion med Jetrea. Din läkare/oftalmolog kommer att kontrollera dig och vidta korrigerande åtgärder om så behövs.

   • En allvarlig nedsättning av synen har rapporterats hos upp till 1 av 10 patienter en vecka efter behandling med Jetrea. Detta brukar upphöra och försvinner vanligtvis utan behandling.

   • Symtom som ögonsmärta, förvärrad rodnad i ögat, allvarligt suddig eller nedsatt syn, ökad känslighet för ljus eller ökat antal mörka flytande fläckar i synfältet (flugseende) ses dessutom hos upp till 1 av 10 patienter och kan vara tecken på en infektion, blödning, avlossning eller bristning i näthinnan eller förhöjt tryck inne i det behandlade ögat.

   • Symtom som fluktuerande syn, dubbelseende, huvudvärk, gloria runt ljus, illamående och kräkningar har rapporterats hos upp till 1 av 100 patienter och kan vara tecken på att ögonlinsen har förskjutits eller ”vacklar” från dess normala position.

   Tala med din läkare/oftalmolog om du får några av de ytterligare biverkningar som beskrivs nedan:

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 användare av 10):

   • mörka flytande fläckar i synfältet (flugseende)

   • smärta i ögat

   • blödning på ytan av ögat

   • förändrat färgseende

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • försämrad syn som kan vara kraftig

   • synstörningar

   • försämrad syn eller blinda fläckar i synfältet

   • suddig syn

   • blödning inne i ögat

   • blind fläck eller blint område i mitten av synfältet

   • förvrängd syn

   • svullnad av ytan på ögat

   • svullnad av ögonlocket

   • inflammation i ögat

   • blixtar eller ljussken i ögat

   • ögonrodnad

   • irritation av ögonytan

   • torrt öga

   • en känsla av att ha någonting i ögat

   • klåda i ögat

   • obehag i ögat

   • ljuskänslighet

   • ökad tårproduktion

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • kortvarig kraftig synförsämring

   • svårigheter att se bra på natten eller i svag belysning

   • störningar i ögats reaktion på ljus som kan öka din ljuskänslighet (försämrad pupillreflex)

   • dubbelseende

   • ansamling av blod i framdelen av ögat

   • onormal sammandragning av pupillen (den svarta delen mitt i ögat)

   • olika stora pupiller

   • en repa eller avskrapning på hornhinnan (genomskinlig hinna som täcker ögats främre del)

   En del tester och bilder av ögats bakre del (näthinnan) har visats

    vara avvikande efter injektion med Jetrea. Din läkare är medveten om detta och kommer ta hänsyn till det vid undersökningen av ditt öga.

   En del effekter (såsom ljusblixtar, fläckar) kan i vissa fall även uppträda i det öga som inte behandlats.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Jetrea ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Information om förvaring och hur snart Jetrea ska användas när läkemedlet har tinats och spätts ut finns i avsnittet som endast är avsett för hälso- och sjukvårdspersonal.

   Oftalmologen/läkaren eller apotekspersonalen ansvarar för förvaringen av detta läkemedel och för att oanvänd lösning kasseras på rätt sätt.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är ocriplasmin (ocriplasminum). En injektionsflaska med Jetrea innehåller 0,5 mg ocriplasmin i 0,2 ml lösning. Efter utspädning med 0,2 ml natriumkloridlösning (natrii chloridum), innehåller 0,1 ml av den utspädda lösningen 0,125 mg ocriplasmin.

   - Övriga innehållsämnen är mannitol (mannitolum), citronsyra (acidum citricum), natriumhydroxid (natrii hydroxidum) (NaOH) (för justering av pH) och vatten för injektion (aqua ad iniectabile).

   .

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Jetrea är ett koncentrat till injektionsvätska, lösning i en injektionsflaska. Koncentratet är genomskinligt och färglöst. Varje förpackning innehåller en injektionsflaska.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Oxurion NV

   Gaston Geenslaan 1

   B-3001 Leuven

   Belgien

   Tillverkare

   S.A. Alcon-Couvreur N.V.

   Rijksweg 14

   B-2870 Puurs

   Belgien

   Oxurion NV

   Gaston Geenslaan 1

   B-3001 Leuven

   Belgien

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Luxembourg/Luxemburg

   Alcon NV

   + 32 (0)2 754 32 10 (België/Belgique/Belgien)

   Latvija

   Alcon Pharmaceuticals Ltd

   + 371 67 321 121

   Бългapия

   Алкон България ЕООД

   + 359 2 950 15 65

   Lietuva

   Alcon Pharmaceuticals Ltd

   atstovybė

   + 370 5 2 314 756

   Česká republika

   Alcon Pharmaceuticals

   (Czech Republic) s.r.o.

   + 420 225 775 111

   Magyarország

   Alcon Hungária

   Gyógyszerkereskedelmi Kft

   + 36-1-463-9080

   Danmark

   Alcon Nordic A/S

   + 45 3636 4300

   Nederland

   Alcon Nederland BV

   + 31 (0) 183 654321

   Deutschland

   Novartis Pharma GmbH

   + 49 911 273 0

   Norge

   Alcon Nordic A/S

   + 45 3636 4300

   Ελλάδα/Κύπρος

   Άλκον Λαμποράτορις

   Ελλάς ΑΕΒΕ

   + 30 210 68 78 300 (Ελλάδα)

   Österreich

   Alcon Ophthalmika GmbH

   + 43 (0)1 596 69 70

   Eesti

   Alcon Pharmaceuticals Ltd. Eesti filiaal

   + 372 6 313 214

   Polska

   Alcon Polska Sp. z o.o.

   + 48 22 820 3450

   España

   Alcon Cusí, S.A.

   + 34 93 306 42 00

   Portugal

   Alcon Portugal -

   Produtos e Equipamentos

   Oftalmológicos, Lda.

   + 351 214 400 300

   France

   Laboratoires Alcon

   + 33 (0)1 47 10 47 10

   România

   S.C. Alcon Romania S.R.L.

   + 40 21 203 93 24

   Hrvatska

   Alcon Farmaceutika d.o.o.

   + 385 1 4611 988

   Slovenija

   Alcon d.o.o.

   + 386 1 422 5280

   Ireland

   Malta

   United Kingdom

   Alcon Laboratories (UK) Ltd

   + 44 (0) 345 266 9363 (United Kingdom)

   Slovenská republika

   Novartis Slovakia s.r.o. Alcon Division

   + 421 2 5441 0378

   Ísland

   Alcon Nordic A/S

   + 45 3636 4300

   Suomi/Finland

   Alcon Nordic A/S

   + 45 3636 4300

   Italia

   Novartis Farma S.p.A.

   + 39 02 96 54 1

   Sverige

   Alcon Nordic A/S

   + 45 3636 4300


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-09-17


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Jetrea måste tillredas och administreras av en utbildad oftalmolog med erfarenhet av intravitreala injektioner. Diagnosen vitreomakulärt traktionssyndrom (VMT) ska innefatta en fullständig klinisk bild inklusive anamnes, klinisk examination och undersökning med användning av vedertagna diagnostiska verktyg, t.ex. optisk koherenstomografi (OCT).

   Den rekommenderade dosen är 0,125 mg (0,1 ml med utspädd lösning) som administreras genom en intravitreal injicering i det berörda ögat, som en enstaka dos. Varje injektionsflaska ska bara användas en gång och för behandling av ett enda öga. Behandling med Jetrea i det andra ögat samtidigt eller inom 7 dagar efter den första injektionen rekommenderas ej för att kontrollåtgärderna ska kunna monitoreras efter injiceringen inklusive risken för nedsatt syn i det injicerade ögat. Upprepad administrering i samma öga rekommenderas ej.

   Se avsnitt 4.4 av produktresumén för instruktioner om kontroller efter injiceringen.

   Engångsinjektionsflaska endast för intravitreal användning.

   Preoperativa antibiotikadroppar kan administreras om den behandlande

   ögonläkaren anser det lämpligt.

   Den intravitreala injektionen ska utföras under kontrollerade aseptiska förhållanden, vilket innefattar användning av preoperativ handdesinfektion, sterila handskar, en steril duk och ett sterilt spekulum för ögonlock (eller liknande) och tillgänglig steril paracentes (vid behov). Den periokulära huden, ögonlocket och ögonytan ska desinficeras. Lämpligt bedövningsmedel och en topikal mikrobiocid med brett spektrum bör administreras enligt vedertagen medicinsk praxis.

   Injektionsnålen ska föras in 3,5–4,0 mm bakom limbus med riktning mot mitten av glaskroppen. Undvik att rikta nålen mot den horisontella meridianen. Injektionsvolymen på 0,1 ml levereras sedan i mitten på glaskroppen.

   Följ nedanstående instruktioner vid beredning av Jetrea för intravitreal injektion:

   Bruksanvisning

   1. Avlägsna injektionsflaskan från frysen och låt den tina i rumstemperatur (tar cirka 2 minuter).

   2. Ta av den orange flip off förslutningen av polypropylen från injektionsflaskan när den har tinat fullständigt (Bild 1).

   3. Desinficera injektionsflaskans överdel med en spritservett (Bild 2).

   4. Med aseptisk teknik, späd genom att tillföra 0,2 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning (steril, icke buffrad, utan konserveringsmedel) i injektionsflaskan med Jetrea (Bild 3) och snurra försiktigt på injektionsflaskan tills lösningen är blandad (Bild 4). Spädningsmedlet ska dras från en oöppnad förpackning som endast ska användas en gång. Kvarvarande natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning ska kasseras. Den utspädda lösningen ska användas omedelbart eftersom den inte innehåller något konserveringsmedel.

   5. Inspektera injektionsflaskan för att se om det finns några oupplösta partiklar. Endast genomskinlig, färglös vätska utan synliga partiklar ska användas.

   6. Med aseptisk teknik, dra upp all utspädd lösning med en lämplig steril nål (luta lite på injektionsflaskan för att lättare få upp allt innehåll) (Bild 5) och kassera nålen efter att allt innehåll i injektionsflaskan har avlägsnats. Använd inte den här nålen för den intravitreala injektionen.

   7. Ersätt nålen med en lämplig steril nål. Avlägsna försiktigt överskottsvolymen ur sprutan genom att sakta pressa ned kolven så att toppen på kolven är i linje med markeringen för 0,1 ml på sprutan (motsvarande 0,125 mg ocriplasmin) (Bild 6).

   8. Injicera omedelbart 0,1 ml av den utspädda lösningen i mitten av glaskroppen, eftersom den inte innehåller något konserveringsmedel.

   9. Injektionsflaskan och eventuell oanvänd utspädd vätska ska kasseras efter engångsanvändning.

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   Bild 1

   JETREA 0,5 mg/0,2 ml

   koncentrat till injektionsvätska, lösning

   1

   Bild 2

   JETREA 0,5 mg/0,2 ml

   koncentrat till injektionsvätska, lösning

   2

   Bild 3

   JETREA 0,5 mg/0,2 ml

   koncentrat till injektionsvätska, lösning

   0,2 ml 

   natriumklorid

   9 mg/ml injektion

   3

   Bild 4

   JETREA 0,5 mg/0,2 ml

   koncentrat till injektionsvätska, lösning

   4

   Bild 5

   JETREA 0,5 mg/0,2 ml

   koncentrat till injektionsvätska, lösning

   5

   Bild 6

   JETREA 0,5 mg/0,2 ml

   koncentrat till injektionsvätska, lösning

   0,1 ml

   utspädd JETREA

   6

   Information om förvaring

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i djupfryst tillstånd (-20 °C ± 5 °C).

   Efter upptining

   Läkemedlet ska spädas och användas omedelbart. Kemisk och fysikalisk stabilitet för oöppnad produkt i originalkartongen som skyddats mot ljus har emellertid påvisats för upp till 8 timmar vid förvaring under 25 °C. En injektionsflaska får inte frysas in på nytt när den har tinats.

   Efter öppning/spädning

   Ur mikrobiologisk synvinkel måste läkemedlet användas omedelbart efter öppning/spädning.

   Flaskan och eventuell oanvänd utspädd vätska måste kasseras efter engångsanvändning.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  JETREA

  Koncentrat till injektionsvätska, lösning 0,5 mg/0,2 ml 0,2 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 555572
  • Tillverkare: Alcon Nordic A/S

  29.289,65 kr

  Jämförpris: 29.289,65 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?