Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   IZBA 30 mikrogram/ml

   30 mikrogram/ml ögondroppar, lösning
   travoprost
   polyquaternium-1, makrogolglycerolhydroxistearat, propylenglykol (se slutet av avsnitt 2), natriumklorid, borsyra, mannitol och renat vatten. Små mängder saltsyra eller natriumhydroxid har tillsatts för att hålla surhetsgraden (pH-nivån) normal.

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad IZBA 30 mikrogram/ml är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder IZBA 30 mikrogram/ml
   3. Hur du använder IZBA 30 mikrogram/ml
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur IZBA 30 mikrogram/ml ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad IZBA 30 mikrogram/ml är och vad det används för

   IZBA innehåller travoprost, som ingår i en grupp av läkemedel som kallas för prostaglandinanaloger.

   IZBA används för att sänka högt tryck i ögat hos vuxna. Detta tryck kan leda till en sjukdom som kallas glaukom.

   2. Vad du behöver veta innan du använder IZBA 30 mikrogram/ml

   Använd inte IZBA 30 mikrogram/ml

   om du är allergisk mot travoprost eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


   Fråga din läkare om råd om detta gäller dig.

   Varningar och försiktighet

   • IZBA kan öka längden, tjockleken, färgen och/eller antalet på dina ögonfransar. Dessutom har förändringar i ögonlocken, inklusive ovanlig hårväxt, eller i vävnaderna runt ögat observerats.

   • IZBA kan gradvis ändra färgen på iris (den färgade delen av ditt öga). Denna förändring kan vara bestående.

   • Om du har opererats för grå starr ska du tala med din läkare innan du använder IZBA.

   • Om du har eller har haft en ögoninflammation (irit och uveit) ska du tala med din läkare innan du använder IZBA.

   Travoprost kan tas upp genom huden. Om något av läkemedlet kommer i kontakt med huden bör denna tvättas av så snart som möjligt. Detta är särskilt viktigt för kvinnor som är gravida eller försöker bli gravida.

   • Om du använder mjuka kontaktlinser ska du inte använda dropparna med kontaktlinserna kvar i ögonen. Vänta i 15 minuter när du har droppat i ögondropparna, innan du sätter tillbaka linserna i ögonen.


   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder IZBA.


   Barn och ungdomar

   IZBA rekommenderas inte för användning av personer under 18 års ålder. Fråga din läkare om råd om detta gäller dig.

   Andra läkemedel och IZBA 30 mikrogram/ml

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Använd inte IZBA om du är gravid. Om du tror att du kan vara gravid måste du genast tala med din läkare. Om du kan tänkas bli gravid, så måste du använda säkra preventivmedel medan du använder IZBA. Använd inte IZBA om du ammar. IZBA kan överföras till bröstmjölken.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du kan uppleva att din syn blir dimmig direkt efter du använt IZBA. Kör inte bil och använd inte maskiner förrän detta försvunnit.


   IZBA 30 mikrogram/ml innehåller polyquaternium-1, makrogolglycerolhydroxistearat, propylenglykol (se slutet av avsnitt 2), natriumklorid, borsyra, mannitol och renat vatten. Små mängder saltsyra eller natriumhydroxid har tillsatts för att hålla surhetsgraden (pH-nivån) normal.

   IZBA innehåller makrogolglycerolhydroxistearat (hydrerad ricinolja) och propylenglykol, vilka kan orsaka hudreaktioner och hudirritation.


   3. Hur du använder IZBA 30 mikrogram/ml

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Rekommenderad dos är

   en droppe i det påverkade ögat eller ögonen, en gång dagligen, på kvällen.

   Använd bara IZBA i båda ögonen om din läkare har sagt att du ska göra det. Ta dropparna så länge som din läkare ordinerat det.


   IZBA ska endast användas som ögondroppar.


   bild 1Bild 1


   bild 2Bild 2


   bild 3Bild 3


   bild 4Bild 4   • Direkt innan du använder en flaska för första gången ska du riva upp skyddspåsen, ta ut flaskan (bild 1) och skriva upp datumet då du öppnade flaskan i det tomma utrymmet på kartongen.

   • Tvätta dina händer.

   • Skruva av locket.

   • Om säkerhetsförseglingskragen är lös när locket har avlägsnats, ska den tas bort innan produkten används.

   • Håll flaskan pekande nedåt mellan tummen och fingrarna.

   • Luta huvudet bakåt. Dra ner det undre ögonlocket med ett rent finger tills det bildas en ”ficka” mellan ögonlocket och ögat. Droppen ska hamna här (bild 2).

   • För flaskans droppspets mot ögat. Använd en spegel om det underlättar.

   Rör inte ögat eller ögonlocket, omgivande områden eller andra ytor med droppspetsen. Det kan förorena dropparna.

   • Tryck försiktigt på flaskan för att frigöra en droppe IZBA i taget (bild 3).

   • Efter att du använt IZBA ska du blunda och trycka lätt med ett finger i ögonvrån vid näsan (bild 4) i minst en minut. Det förhindrar att IZBA kommer ut i resten av kroppen.

   • Upprepa stegen för ditt andra öga om du använder droppar i båda ögonen.

   • Skruva på locket ordentligt direkt efter användning.

   • Använd endast en flaska i taget.Öppna inte skyddspåsen förrän du behöver använda flaskan.


   Om en droppe missar ögat gör du ett nytt försök.


   Om du använder andra ögonpreparat, t.ex. ögondroppar eller ögonsalvor, ska du vänta minst 5 minuter mellan det att du tar IZBA och de andra ögonpreparaten.


   Om du använt för stor mängd av IZBA 30 mikrogram/ml

   Skölj ut allt läkemedel med ljummet vatten. Tag inga fler droppar förrän det är tid för din nästa ordinarie dos.

   Om du har glömt att använda IZBA 30 mikrogram/ml

   Fortsätt med nästa dos som planerat. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Använd aldrig mer än en droppe per dag i det/de påverkade ögat/ögonen.

   Om du slutar att använda IZBA 30 mikrogram/ml

   Om du slutar att använda IZBA utan att ha talat med din läkare så kontrolleras inte trycket i ditt öga, vilket kan leda till synförlust.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar


   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Följande biverkningar har observerats med IZBA


   Mycket vanliga biverkningar: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer


   Effekter i ögat: ögonrodnad


   Vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer


   Effekter i ögat: obehag i ögat, klåda i ögat och ögontorrhet


   Mindre vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer


   Effekter i ögat: inflammation inuti ögat, inflammation på ögats yta med/utan ytskador, inflammation i ögonlocken, inflammation i bindhinnan, ögonsmärta, ljuskänslighet, dimmig eller onormal syn, svullnad, skorpbildning på ögonlocken, rinnande ögon, mörkare hud runt ögat/ögonen, ögonfransarna växer och får en förändrad textur


   Allmänna biverkningar: utslag eller klåda i huden


   Dessutom har följande biverkningar observerats med ett annat läkemedel som innehåller en högre styrka av travoprost (40 mikrogram/ml):


   Mycket vanliga biverkningar: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer


   Effekter i ögat: rött öga, förändrad irisfärg (den färgade delen av ögat)

   Vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

   Effekter i ögat: inflammation inne i ögat, ögonsmärta, inflammation på ögats yta med/utan ytskador, obehag i ögat, rinnande öga, ljuskänslighet, dimsyn eller onormal syn, ögontorrhet, klåda i ögat, ökad tårproduktion, rodnad i ögonlocket, svullnad i ögonlocket, missfärgning av ögonfransarna, tillväxt av ögonfransarna, huden mörknar eller missfärgas runt ögat (ögonen)


   Allmänna biverkningar: huvudvärk


   Mindre vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer


   Effekter i ögat: störningar i hornhinnan, ögoninflammation, man ser ljusblixtar, inflammation på ögats yta med/utan ytskador, ögonlocksinflammation. ögonsvullnad, inflammation eller infektion i bindhinnan, halo-effekt (ljusgloria), nedsatt känsel i ögat, pigmentering inne i ögat, katarakt, skorpbildning på ögonlocken, trötta ögon, ökad pupillstorlek, nedre ögonlocket vänds utåt på ett onormalt sätt, förlust av ögonfransar, virusinfektion i ögat


   Allmänna biverkningar: astma, andnöd, höjt eller sänkt blodtryck, oregelbunden, ökad eller sänkt puls, yrsel, hosta, allmän kroppslig svaghet, ökade allergiska symtom, svalgirritation, nästäppa, magbesvär eller magsår, muntorrhet, förstoppning, rodnad eller klåda i huden, utslag, kraftig tillväxt av ögonfransarna eller förändringar av ögonfransarnas färg och textur, muskelsmärta, dålig smak i munnen


   Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data

   Effekter i ögat: inflammation i ögats bakre delar, ögonen ser mer insjunkna ut


   Allmänna biverkningar: förvärrad astma, onormal hårväxt, ringningar i öronen, ökat prostataantigen


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur IZBA 30 mikrogram/ml ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på flaskan och kartongen efter ”utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Det här läkemedel kräver inga särskilda förvaringsbetingelser.


   Du måste kassera flaskan 4 veckor efter du först öppnat den för att förhindra infektioner. Ta sedan en ny flaska. Skriv ner datum för när du öppnade den i utrymmet på respektive kartong.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är travoprost. Varje ml lösning innehåller 30 mikrogram travoprost.


   Övriga innehållsämnen är polyqaternium-1, makrogolglycerolhydroxisterat, propylenglykol (se slutet av avsnitt 2), natriumklorid, borsyra, mannitol och renat vatten. Små mängder saltsyra eller natriumhydroxid har tillsatts för att hålla surhetsgraden (pH-nivån) normal.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   IZBA ögondroppar är en vätska (klar och färglös lösning) som tillhandahålls i en 4 ml plastflaska med skruvkork. Varje flaska innehåller 2,5 ml travoprost och är förpackad i en skyddspåse. Förpackningsstorlekar: 1 eller 3 flaskor.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare an godkännande för försäljning

   Novartis Europharm Limited

   Frimley Business Park

   Camberley GU16 7SR

   Storbritannien


   Tillverkare

   S.A. Alcon Couvreur N.V.

   Rijksweg 14

   B-2870 Puurs

   Belgien


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


   België/Belgique/Belgien

   Luxembourg/Luxemburg

   Alcon NV

   + 32 (0)2 754 32 10 (België/Belgique/Belgien)

   Lietuva

   Alcon Pharmaceuticals Ltd. atstovybė

   + 370 5 2 314 756

   България

   Алкон България ЕООД

   + 359 2 950 15 65

   Magyarorszag

   Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft.

   + 36-1-463-9080

   Česká republika

   Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.

   + 420 225 775 111

   Nederland

   Alcon Nederland BV

   + 31 (0) 183 654321

   Danmark

   Alcon Nordic A/S

   + 45 3636 4300

   Norge

   Alcon Nordic AS

   + 45 3636 4300

   Deutschland

   Alcon Pharma GmbH

   + 49 (0)761 1304-0

   Österreich

   Alcon Ophthalmika GmbH

   + 43 (0)1 596 69 70

   Ελλάδα

   Κύπρος

   Άλκον Λαμποράτορις Ελλάς ΑΕΒΕ

   + 30 210 68 78 300 (Ελλάδα)

   Polska

   Alcon Polska Sp. z o.o.

   + 48 22 820 3450

   Eesti

   Alcon Pharmaceuticals Ltd.

   Eesti filiaal

   + 372 6 313 214

   Portugal

   Alcon Portugal – Produtos e Equipamentos Oftalmológicos, Lda.

   + 351 214 400 300

   España

   Alcon Cusí, S.A.

   + 34 93 497 7000

   România

   S.C. Alcon Romania S.R.L.

   + 40 21 203 93 24

   France

   Laboratoires Alcon

   + 33 (0)1 47 10 47 10

   Slovenija

   Alcon d.o.o.

   + 386 1 422 5280

   Hrvatska

   Alcon Farmaceutika d.o.o.

   + 385 1 4611 988

   Slovenská republika

   Novartis Slovakia s.r.o.

   Alcon Division

   + 421 2 5441 0378

   Ireland

   Malta

   United Kingdom

   Alcon Laboratories (UK) Ltd.

   + 44 (0) 871 376 1402 (United Kingdom)

   Suomi/Finland

   Alcon Nordic A/S

   + 45 3636 4300

   Ísland

   Alcon Nordic A/S

   + 45 3636 4300

   Sverige

   Novartis Sverige AB

   + 46 8 732 32 00

   Italia

   Alcon Italia S.p.A.

   + 39 02 81803.1

   Latvija

   Alcon Pharmaceuticals Ltd

   + 371 67 321 121


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-04-20


   Övriga informationskällor


   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: http://www.ema.europa.eu.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  IZBA

  Ögondroppar, lösning 30 mikrogram/ml 2,5 milliliter Droppbehållare

  • Varunummer: 439719
  • Tillverkare: Novartis Sverige AB

  171,12 kr

  Jämförspris: 85,56 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?