Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   IZBA

   30 mikrogram/ml ögondroppar, lösning
   travoprost

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad IZBA är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder IZBA
   3.  Hur du använder IZBA
   4. Eventuella biverkningar
   5.  Hur IZBA ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad IZBA är och vad det används för

   IZBA innehåller travoprost, som ingår i en grupp av läkemedel som kallas för prostaglandinanaloger.

   IZBA används för att sänka högt tryck i ögat hos vuxna, ungdomar och barn från 3 års ålder. Detta tryck kan leda till en sjukdom som kallas glaukom.

   2. Vad du behöver veta innan du använder IZBA

   Använd inte IZBA

   • om du är allergisk mot travoprost eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Fråga din läkare om råd om detta gäller dig.

   Varningar och försiktighet

   • IZBA kan öka längden, tjockleken, färgen och/eller antalet på dina ögonfransar. Dessutom har förändringar i ögonlocken, inklusive ovanlig hårväxt, eller i vävnaderna runt ögat observerats.

   • IZBA kan gradvis ändra färgen på iris (den färgade delen av ditt öga). Denna förändring kan vara bestående.

   • Om du har opererats för grå starr ska du tala med din läkare innan du använder IZBA. IZBA kan öka risken för inflammation i bakre delen av ögat.

   • Om du har eller har haft en ögoninflammation (irit och uveit) ska du tala med din läkare innan du använder IZBA. Ögoninflammation är en möjlig biverkan som kan vara förknippad med användning av prostaglandinanaloger, såsom Izba.

   • Travoprost kan tas upp genom huden. Om något av läkemedlet kommer i kontakt med huden bör denna tvättas av så snart som möjligt. Detta är särskilt viktigt för kvinnor som är gravida eller försöker bli gravida.

   • Om du använder mjuka kontaktlinser ska du inte använda dropparna med kontaktlinserna kvar i ögonen. Vänta i 15 minuter när du har droppat i ögondropparna, innan du sätter tillbaka linserna i ögonen.

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder IZBA.

   Barn och ungdomar

   Användning av IZBA rekommenderas inte till barn under 3 år. Säkerhet och effekt av travoprost har inte fastställts i denna åldersgrupp.

   Andra läkemedel och IZBA

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Använd inte IZBA om du är gravid. Effekten av detta läkemedel hos gravida kvinnor är inte känd. Om du tror att du kan vara gravid måste du genast tala med din läkare. Om du kan tänkas bli gravid, så måste du använda säkra preventivmedel medan du använder IZBA.

   Använd inte IZBA om du ammar. IZBA kan överföras till bröstmjölken.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du kan uppleva att din syn blir dimmig direkt efter du använt IZBA. Kör inte bil och använd inte maskiner förrän detta försvunnit.

   IZBA innehåller makrogolglycerolhydroxistearat (hydrerad ricinolja) och propylenglykol, vilka kan orsaka hudreaktioner och hudirritation.


   3.  Hur du använder IZBA

   Använd alltid detta läkemedel enligt din eller ditt barns läkares  anvisningar. Rådfråga din eller ditt barns läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är

   en droppe i det påverkade ögat eller ögonen, en gång dagligen, på kvällen.

   Använd bara IZBA i båda ögonen om din läkare har sagt att du ska göra det. Ta dropparna så länge som din eller ditt barns läkare ordinerat det.

   IZBA kan användas hos barn från 3 år till 18 år med samma dosering som för vuxna.

   IZBA ska endast användas som ögondroppar.

   Admninistrering

   • Direkt innan du använder en flaska för första gången ska du riva upp skyddspåsen, ta ut flaskan (bild 1) och skriva upp datumet då du öppnade flaskan i det tomma utrymmet på kartongen.

   • Tvätta dina händer.

   • Skruva av locket.

   • Håll flaskan pekande nedåt mellan tummen och fingrarna.

   • Luta ditt eller ditt barns huvud bakåt. Dra ner det undre ögonlocket med ett rent finger tills det bildas en ”ficka” mellan ögonlocket och ögat. Droppen ska hamna här (bild 2).

   • För flaskans droppspets mot ögat. Använd en spegel om det underlättar.

   • Rör inte ögat eller ögonlocket, omgivande områden eller andra ytor med droppspetsen. Det kan förorena dropparna.

   • Tryck försiktigt på flaskan för att frigöra en droppe IZBA i taget (bild 3).

   • Efter att du använt IZBA ska du blunda och trycka lätt med ett finger i ögonvrån vid näsan (bild 4) i minst en minut. Det förhindrar att IZBA kommer ut i resten av kroppen.

   • Upprepa stegen för det andra ögat om du använder droppar i båda ögonen.

   • Skruva på locket ordentligt direkt efter användning.

   • Använd endast en flaska i taget. Öppna inte skyddspåsen förrän du behöver använda flaskan.

   Om en droppe missar ögat gör du ett nytt försök.

   Om du eller ditt barn använder andra ögonpreparat, t.ex. ögondroppar eller ögonsalvor, ska du vänta minst 5 minuter mellan det att du tar IZBA och de andra ögonpreparaten.

   Om du eller ditt barn har använt för stor mängd av IZBA

   Skölj ut allt läkemedel med ljummet vatten. Tag inga fler droppar förrän det är tid för din nästa ordinarie dos. Om IZBA sväljs, kontakta omedelbart din läkare eller apotekspersonal.

   Om du har glömt att använda IZBA

   Fortsätt med nästa dos som planerat. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Använd aldrig mer än en droppe per dag i det/de påverkade ögat/ögonen.

   Om du slutar att använda IZBA 

   Om du slutar att använda IZBA utan att ha talat med din eller ditt barns läkare så kontrolleras inte trycket i ditt eller ditt barns öga, vilket kan leda till synförlust.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta din läkare, läkaren som behandlar ditt barn eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Följande biverkningar har observerats med IZBA

   Mycket vanliga biverkningar: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

   Effekter i ögat: ögonrodnad.

   Vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   Effekter i ögat: obehag i ögat, klåda i ögat och ögontorrhet.

   Mindre vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

   Effekter i ögat: inflammation inuti ögat, inflammation på ögats yta med/utan ytskador, inflammation i ögonlocken, inflammation i bindhinnan, ögonsmärta, ljuskänslighet, dimmig eller onormal syn, svullnad, skorpbildning på ögonlocken, rinnande ögon, mörkare hud runt ögat/ögonen, ögonfransarna växer och blir tjockare.

   Allmänna biverkningar: utslag eller klåda i huden.

   Dessutom har följande biverkningar observerats med ett annat läkemedel som innehåller en högre styrka av travoprost (40 mikrogram/ml):

   Mycket vanliga biverkningar: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

   Effekter i ögat: ögonrodnad.

   Vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   Effekter i ögat: förändrad irisfärg (den färgade delen av ögat), ögonirritation,

   ögonsmärta, obehag i ögat, ögontorrhet, klåda i ögat.

   Mindre vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

   Effekter i ögat: störningar i hornhinnan, ögoninflammation, irisinflammation, inflammation inne i ögat, inflammation på ögats yta med/utan ytskador, ljuskänslighet, rinnande öga, ögonlocksinflammation. rodnad i ögonlocket, svullnad runt ögat, klåda påögonlocken, dimsyn, ökad tårproduktion, inflammation eller infektion i bindhinnan (konjunktivit), nedre ögonlocket vänds utåt på ett onormalt sätt, grumling av ögat, skorpbildning på ögonlocken, tillväxt av ögonfransarna.

   Allmänna biverkningar: ökade allergiska symtom, huvudvärk, oregelbundna hjärtslag, hosta, nästäppa, svalgirritation, mörkare hud runt ögat (ögonen), mörkare hud, onormal hårkvalitet, kraftig hårtillväxt.

   Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare

   Effekter i ögat: upplevelse av ljusblixtar, eksem på ögonlocken, felriktade ögonfransar som växer bakåt mot ögat, svullna ögon, nedsatt syn, halo-fenomen, nedsatt känsel i ögat, inflammation i körtlarna i ögonlocken, pigmentering inne i ögat, ökad pupillstorlek, tjockare ögonfransar, färgförändrade ögonfransar, trötta ögon.

   Allmänna biverkningar: virusinfektion i ögat, yrsel, dålig smak i munnen, oregelbunden eller långsammare puls, höjt eller sänkt blodtryck, andnöd, astma, allergi eller inflammation i näsan, torrhet i näsan, förändringar av rösten, obehag eller sår i magtarmkanalen, förstoppning, muntorrhet, rodnad eller klåda i huden, utslag, förändrad hårfärg, förlust av ögonfransar, ledsmärta, smärta i muskler och skelett, allmän svaghet.

   Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data

   Effekter i ögat: inflammation i ögats bakre delar, ögonen ser mer insjunkna ut.

   Allmänna biverkningar: depression, oro, sömnlöshet, känsla av falsk rörelse, ringningar i öronen, bröstsmärta, onormal hjärtrytm, snabbare hjärtslag, förvärrad astma, diarré, näsblod, buksmärta, illamående, kräkningar, klåda, onormal hårväxt, smärtsam eller ofrivillig urinering, förhöjt prostataspecifikt antigen.

   Hos barn och ungdomar är de vanligaste biverkningarna vid användande av läkemedel med den högre styrkan av travoprost (40 mikrogram/ml) rodnad i ögat och tillväxt av ögonfransarna. Förekomsten för dessa båda biverkningar var högre hos barn och ungdomar än hos vuxna.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5.  Hur IZBA ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på flaskan och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Du måste kassera flaskan 4 veckor efter du först öppnat den för att förhindra infektioner. Ta sedan en ny flaska. Skriv ner datum för när du öppnade den i utrymmet på respektive kartong.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är travoprost. Varje ml lösning innehåller 30 mikrogram travoprost.

   • Övriga innehållsämnen är polyquaternium-1, makrogolglycerolhydroxistearat, propylenglykol (se slutet av avsnitt 2), natriumklorid, borsyra, mannitol och renat vatten. Små mängder saltsyra eller natriumhydroxid har tillsatts för att hålla surhetsgraden (pH-nivån) normal.

    (Polyquaternium-1, ricini oleum hydrogenatum (HCO-40), acidum boricum, mannitolum, natrii chloridum, propylenglycolum, natrii hydroxidum et/aut acidum hydrochloridum (const. pH), aqua purificata)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   IZBA ögondroppar är en vätska (klar och färglös lösning) som tillhandahålls i en 4 ml plastflaska med skruvkork. Varje flaska innehåller 2,5 ml travoprost och är förpackad i en skyddspåse. Förpackningsstorlekar: 1 eller 3 flaskor.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Novartis Europharm Limited

   Vista Building

   Elm Park, Merrion Road

   Dublin 4

   Irland

   Tillverkare

   S.A. Alcon Couvreur N.V.

   Rijksweg 14

   B-2870 Puurs

   Belgien

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Lietuva

   SIA “Novartis Baltics” Lietuvos filialas 

   Tel: +370 5 269 16 50

   България

   Novartis Bulgaria EOOD

   Тел.: +359 2 489 98 28

   Luxembourg/Luxemburg

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Česká republika

   Novartis s.r.o.

   Tel: +420 225 775 111

   Magyarország

   Novartis Hungária Kft.

   Tel.: +36 1 457 65 00

   Danmark

   Novartis Healthcare A/S

   Tlf: +45 39 16 84 00

   Malta

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +356 2122 2872

   Deutschland

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +49 911 273 0

   Nederland

   Novartis Pharma B.V.

   Tel: +31 26 37 82 111

   Eesti

   SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

   Tel: +372 66 30 810

   Norge

   Novartis Norge AS

   Tlf: +47 23 05 20 00

   Ελλάδα

   Novartis (Hellas) A.E.B.E.

   Τηλ: +30 210 281 17 12

   Österreich

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +43 1 86 6570

   España

   Novartis Farmacéutica, S.A.

   Tel: +34 93 306 42 00

   Polska

   Novartis Poland Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 375 4888

   France

   Novartis Pharma S.A.S.

   Tél: +33 1 55 47 66 00

   Portugal

   Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

   Tel: +351 21 000 8600

   Hrvatska

   Novartis Hrvatska d.o.o.

   Tel. +385 1 6274 220

   România

   Novartis Pharma Services Romania SRL

   Tel: +40 21 31299 01

   Ireland

   Novartis Ireland Limited

   Tel: +353 1 260 12 55

   Slovenija

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +386 1 300 75 50

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Novartis Slovakia s.r.o.

   Tel: + 421 2 5542 5439

   Italia

   Novartis Farma S.p.A.

   Tel: +39 02 96 54 1

   Suomi/Finland

   Novartis Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

   Κύπρος

   Novartis Pharma Services Inc.

   Τηλ: +357 22 690 690

   Sverige

   Novartis Sverige AB

   Tel: +46 8 732 32 00

   Latvija

   SIA “Novartis Baltics”

   Tel: +371 67 887 070

   United Kingdom

   Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

   Tel: +44 1276 698370


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-11-14


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: http://www.ema.europa.eu.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  IZBA

  Ögondroppar, lösning 30 mikrogram/ml 2,5 milliliter Droppbehållare

  • Varunummer: 439719
  • Tillverkare: Novartis Sverige AB

  171,12 kr

  Jämförpris: 85,56 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?