Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Ivomec pour-on vet. , 5 mg/ml pour-on lösning

   2. DEKLARATION AV AKTIVT(A) OCH ÖVRIGA INNEHÅLLSÄMNEN

   1 ml innehåller:

   Aktivt innehållsämne:

   Ivermektin 5 mg.

   Övriga innehållsämnen:

   Trietanolamin, cetostearyloctanoat-blandning, isopropylalkohol, färgämne.

   3. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL DEN TILLVERKARE SOM ÄR ANSVARIG FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM DENNA EJ ÄR DENSAMMA

   Merial S.A.S.

   29 avenue Tony Garnier

   69007 Lyon

   Frankrike

   Övriga upplysningar

   Med flaskan på 250 ml medföljer en mätkopp på 25 ml

   Med flaskan på 1000 ml medföljer en mätkopp på 60 ml

   4. DJURSLAG

   Nötkreatur.

   5. INDIKATION(ER)

   Mot mag-tarm parasiter (rundmaskar), lungmask, löss, skabbkvalster och nötstyng hos nötkreatur.

   6. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG

   Endast för utvärtes bruk.

   1 ml Ivomec pour-on vet. per 10 kg kroppsvikt (motsvarande 0,5 mg ivermektin per kg kroppsvikt) appliceras i en tunn sträng längs ryggraden från manke till svansrot. (Doseringsanordning som ställs in i 50 kg:s-intervall från 100-250 kg medföljer.)

   Doseringsexempel:

   Kroppsvikt (kg)

   Dosering (ml)

   Antal doser per 250 ml

   förpackning

   Antal doser per 1000 ml förpackning

   100

   10

   25

   100

   150

   15

   16

   66

   200

   20

   12

   50

   250

   25

   10

   40

   Ivomec pour-on vet. i rekommenderad dos förhindrar infektion med Trichostrongylus och Cooperia i upp till 14 dygn, med Ostertagia och Oesophagostumum i upp till 21 dygn, och med Dictyocaulus i upp till 28 dygn efter utförd behandling.

   7. ADMINISTRERINGSÄTT OCH ADMINSTRERINGSVÄG

   Squeeze-Measure-Pour System (flaska med 250 ml och 1000 ml) – mätkopp

   1- Montera:

   - För in slangen i mätkoppen.

   - Skruva fast mätkoppen på flaskan.

   2- Mät upp:

   Ställ in dosen genom att vrida justeringslocket framåt eller bakåt tills dosindikatorn hamnar på rätt kroppsvikt. Om kroppsvikten är mellan två markeringar, välj den högre dosen.

   3- Tryck:

   Håll flaskan upprätt och tryck på den så att vätskan stiger en aning över inställd markering.

   Då trycket på flaskan upphör justeras dosen automatiskt till rätt nivå. Vänd på flaskan för

   att administreradosen.

   8. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Våta eller smutsiga djur eller djur med hudförändringar vid applikationsstället bör ej behandlas p g a risk för reducerad effekt. Likaså kan regn inom 2 timmar efter behandling reducera effekten.

   Ivermektin utsöndras i aktiv form i träcken. När ivermektin kommer i kontakt med jorden så binds det snabbt och hårt till jordpartiklar och blir därigenom inaktivt. Om behandlade djur släpper träcken direkt i mindre vattendrag finns en viss risk att ivermektinkoncentrationen i vattnet når en nivå som är skadlig för känsliga vattenorganismer.

   Försiktighet bör iakttas för att undvika följande rutiner eftersom de ökar risken för resistensutveckling och kan på sikt resultera i ineffektiv behandling:

   • Alltför tät och upprepad användning av antiparasitära medel från samma klass under en längre tidsperiod.

   • Underdosering, vilket kan bero på underskattning av kroppsvikten, felaktig administrering av produkten eller att doseringshjälpmedlet (om sådant finns) inte kalibrerats.

   Misstänkta kliniska fall av resistens mot antiparasitära medel bör undersökas ytterligare med hjälp av lämpliga test (t.ex. träckprovsanalys, FECRT). Om testresultat starkt tyder på resistens mot ett visst antiparasitärt medel bör ett medel som tillhör en annan farmakologisk klass och med en annan verkningsmekanism användas.

   Resistens mot makrocykliska laktoner (vilken inkluderar ivermektin) har rapporterats för Cooperia oncophora och Ostertagia ostertagi hos nötkreatur inom EU. Därför bör användning av denna produkt baseras på lokal (regional, gårdens) epidemiologisk information om gastrointestinala nematoders känslighet, samt rekommendationer om hur ytterligare selektion för resistens mot antiparasitära medel begränsas.

   9. KONTRAINDIKATIONER

   Lakterande mjölkkor får ej behandlas.

   Preparatet är endast avsett för topikal användning, får ej ges oralt eller parenteralt.

   10. BIVERKNINGAR

   Inga biverkningar har dokumenterats då läkemedlet används på ett föreskrivet sätt.

   11. KARENSTIDER

   Slakt: 15 dygn.

   Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.

   12. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras vid högst 25°C.

   Förvaras i ytterkartongen (ljuskänsligt). Lösningen kan grumlas vid förvaring under ± 0°C, men efter uppvärmning i rumstemperatur återfås normalt utseende, utan att effekten påverkas. Oklar lösning bör ej användas.

   Utgångsdatum finns angivet på förpackningen.

   Förvaras oåtkomligt för barn.

   Brandfarligt.

   13. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Mätkoppen ska inte vara ansluten till flaskan då den inte används. Ta bort koppen efter varje användning och skruva tillbaka flasklocket.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Ivomec pour on vet. skall enbart användas till nötkreatur. Hundar och katter kan få allvarliga biverkningar av den koncentration ivermektin som finns i detta läkemedel om de får i sig spilld lösning.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Använd skyddshandskar.

   Undvik mat och rökning vid hantering av preparatet.

   Tvätta händerna efter användning.

   Vid stänk på huden: Skölj omedelbart med vatten, tvätta därefter med tvål och vatten. Tag genast av nedstänkta kläder och skor och skölj huden under. Kontakta ev. läkare.

   Vid stänk i ögonen: Skölj omedelbart med rikligt med vatten. Tag kontakt med läkare.

   Får endast användas utomhus eller i väl ventilerade lokaler. Brandfarligt.

   Dräktighet och laktation:

   Studier har påvisat att preparatet har en bred säkerhetsmarginal.

   Lakterande mjölkkor får inte behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.

   14. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV OANVÄNT VETERINÄRMEDICINSKT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL

   Fritt ivermektin är toxiskt för fisk och andra vattenlevande organismer. Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall destrueras enligt gällande anvisningar.

   Datum för senaste översyn av bipacksedeln

   2015–05–08
  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ivomec® pour on vet.

  Pour-on, lösning 5 mg/ml 1000 milliliter Flaska

  • Varunummer: 487520
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim Animal Health Nordi

  1.439 kr

  Jämförpris: 1,44 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?