Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Ivomec Comp oralpasta

   Häst

   2. DEKLARATION AV AKTIVT(A) OCH ÖVRIGA INNEHÅLLSÄMNEN

   Ett gram pasta innehåller:

   Aktiva innehållsämnen:

   Ivermektin 15,5 mg

   Prazikvantel 77,5 mg

   Hjälpämnen inkluderar färgämne (para-orange FCF (E110), titanoxid (E171)) och butylhydroxianisol (E320).

   3. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL DEN TILLVERKARE SOM ÄR ANSVARIG FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM DENNA EJ ÄR DENSAMMA

   nnehavare av godkännande för försäljning:

   Merial S.A.S.

   29 avenue Tony Garnier

   69007 Lyon

   Frankrike

   Tillverkare:

   MERIAL S.A.S

   4 Chemin du Calquet

   31057 Toulouse

   Frankrike

   4. DJURSLAG

   Häst

   5. INDIKATION(ER)

   För behandling av blandinfektioner med cestoder och nematoder eller artropoder hos häst.

   Ivomec comp oralpasta har effekt mot följande parasiter hos häst:

   Bandmask (adulta): Anoplocephala perfoliata, Anoplocephala magna.

   Stora strongolyder: Strongylus vulgaris (adulta och arteriella stadier), Strongylusedentatus (adulta och vävnadsstadier), Strongylus equinus (adulta), Triodontophorus spp (adulta), Craterostomum acuticaudatum (adulta)

   Adulta och L4 larver av små strongylider och cyathostomer, inklusive benzimidasolresistenta stammar:

   Coronocyclus spp., Coronocyclus coronatus,Coronocyclus labiatus,Coronocyclus labratus, Cyathostomum spp., Cyathostomum catinatum, Cyathostomum pateratum,Cylicocyclus spp., Cylicocyclus ashworthi, Cylicocyclus elongates, Cylicocyclus insigne, Cylicocyclus leptostomum, Cylicocyclus nassatus, Cylicodontophorus spp., Cylicodontophorus bicornatus, Cylicostephanus spp.,

   Cylicostephanus calicatus, Cylicostephanus goldi, Cylicostephanus longibursatus, Cylicostephanus minutus, Parapoteriostomum spp., Parapoteriostomum mettami, Petrovinema spp., Petrovinema poculatum, Poteriostomum spp.,

   Lilla magmasken (adulta): Trichostrongylus axei

   Springmask (adulta och L4 larver): Oxyuris equi

   Spolmask (adulta, L3 och L4 larver): Parascaris equorum

   Nackbandmask (mikrofilarier): Onchocerca spp

   Fölmask (adulta): Strongyloides westeri

   Magmask (adulta): Habronema muscae

   Styngflugelarver (alla stadier i munhåla och magsäck): Gasterophilus spp

   Lungmask (adulta och inhiberade L4 larver): Dictyocaulus arnfieldi

   6. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG

   Rekommenderad dos är 200 µg ivermektin och 1,0 mg praziquantel per kg kroppsvikt, svarande mot 1,29 g pasta, per 100 kg kroppsvikt. Dosen ges som en engångsdos.Kroppsvikt och dos skall bestämmas innan behandling. En hel doseringsspruta ger tillräcklig mängd för att behandla 600 kg kroppsvikt. Varje delmarkering på doseringssprutan ger tillräckligt med pasta för att behandla en häst på 100 kg. Doseringssprutan ställs in genom att flytta kolvringen till en delmarkering på kolvstången motsvarande beräknad kroppsvikt.

   Program för parasitkontroll:

   Rådfråga veterinär för lämpliga doseringsprogram och djurhantering för att uppnå en lämplig parasitkontroll vad gäller bandmask och rundmask.

   7. ADMINISTRERINGSÄTT OCH ADMINSTRERINGSVÄG

   För oral användning..

   8. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Ställ in uppskattad vikt på sprutans graderade kolvstång genom att först vrida kolvringen ¼ varv åt vänster och sedan skjuta ringen till avsedd viktmarkering. Lås därefter kolvringen genom att vridas ¼ varv åt höger så att pilarna på kolvstången och kolvringen står mot varandra. Se till att hästens mun är fri från foderrester. Tag av plastlocket och stick in sprutan mellan lanerna. Tryck ut pastan så långt bak på tungan som möjligt. Håll upp hästens huvud omedelbart under några sekunder för att förhindra att hästen spottar ut pastan.

   9. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas till ston som producerar mjölk för human konsumtion.

   Ivomec comp oralpasta är framställd för användning endast till häst. Katter och hundar, särskilt collie, old english sheepdog och besläktade raser eller korsningar, samt även vatten- och landsköldpaddor kan få allvarliga biverkningar av den koncentration av ivermektin som finns i detta läkemedel om de får i sig spilld pasta eller har tillgång till använda sprutor.

   10. BIVERKNINGAR

   Hästar som varit svårt infekterade med larver av nackbandmasken (Onchocerca microfilariae) har fått reaktioner som svullnad och klåda efter behandlingen. Dessa reaktioner ansågs vara resultatet av avdödandet av ett stort antal mikrofilarier. Reaktionerna är övergående och försvinner inom ett par dagar, men behandling av symptomen kan övervägas. Vid behandling av kraftiga bandmaskangrepp kan ibland lindrig övergående kolik och lös avföring observeras.

   I sällsynta fall har inflammation i mun, på tunga och läppar observerats efter att Ivomec comp givits, vilket resulterat i olika symtom såsom ödem (svullnad), kraftigt ökad salivering, hudrodnad, tungförändringar och inflammation i munnen. Dessa reaktioner har uppträtt inom en timme, varit övergående och försvunnit inom 24 till 48 timmar. Vid allvarliga orala reaktioner rekommenderas behandling av symtomen.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   11. KARENSTIDER

   Slakt: 30 dagar.

   Skall ej användas till ston som producerar mjölk för human konsumtion.

   12. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i originalförpackningen.

   Sätt tillbaka locket på doseringssprutan efter användning.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

   Hållbarhet i öppnad förpackning: 2 år.

   13. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Försiktighet bör iakttas för att undvika följande rutiner eftersom de ökar risken för resistensutveckling och kan på sikt resultera i ineffektiv behandling:

   - Alltför tät och upprepad användning av anthelmintika från samma klass under en längre tidsperiod.

   - Underdosering, vilket kan bero på underskattning av kroppsvikten, felaktig administrering av produkten eller att doseringshjälpmedlet (om sådant finns) inte kalibrerats.

   Misstänkta kliniska fall av resistens mot anthelmintika bör undersökas ytterligare med hjälp av lämpliga test (t.ex. träckprovsanalys, FECRT). Om testresultat starkt tyder på resistens mot ett visst anthelmintikum bör ett anthelmintikum som tillhör en annan farmakologisk klass och med en annan verkningsmekanism användas.

   Resistens mot makrocykliska laktoner (vilken inkluderar ivermektin) har rapporterats för Parascaris equorum inom EU. Därför bör användning av denna produkt baseras på lokal (regional, gårdens) epidemiologisk information om gastrointestinala nematoders känslighet, samt rekommendationer om hur ytterligare selektion för resistens mot anthelmintika begränsas.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Användning rekommenderas ej inte till föl yngre än 2 månader eller hästar i avelshingstar eftersom säkerhetsstudier för dessa kategorier saknas.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

   Tvätta händerna efter hantering.

   Rök, drick eller ät inte när läkemedlet hanteras.

   Undvik kontakt med hud eller ögon eftersom produkten kan orsaka hud- och ögonirritation. Vid kontakt med ögonen, skölj med riklig mängd vatten. Vid ögonirritation eller oavsiktligt intag, kontakta omedelbart läkare och visa bipacksedeln eller förpackningen.

   Användning under dräktighet och laktation

   Studier på försöksdjur visade inga teratogena eller embryotoxiska effekter av ivermektin eller prazikvantel i terapeutiska doser.

   Kombinationen ivermektin och prazikvantel kan användas från fjärde dräktighetsmånaden och under laktation. Skall endast användas under de tre första dräktighetsmånaderna i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning då säkerhetsstudier för denna period saknas.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift)

   Inga behandlingsrelaterade biverkningar observerades hos 2 månader gamla hästar behandlade med Ivomec Comp oralpasta upp till 3 gånger rekommenderad dos, eller hos vuxna hästar behandlade med 10 gånger rekommenderad dos..

   En övergående minskning i foderkonsumtion, förhöjd kroppstemperatur, salivering och synstörningar observerades hos hästar behandlade två gånger med 10 gånger rekommenderad dos av ivermektin oralpasta eller en gång med 10 gånger rekommenderad dos av Ivomec Comp oralpasta (dvs. 2 mg/kg kroppsvikt). Dessa symptom försvann inom 5 dagar.

   Ingen antidot är identifierad, men symptomatisk behandling vid överdosering kan vara motiverat.

   14. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV OANVÄNT VETERINÄRMEDICINSKT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL

   MYCKET FARLIGT FÖR FISKAR OCH ANDRA VATTENLEVANDE ORGANISMER.

   Förorena inte vattendrag eller diken med Ivomec comp eller använda förpackningar. Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar

   Datum för senaste översyn av bipacksedeln

   2010-11-04

   16. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1 doseringsspruta om 7,74 g oralpasta

   50 doseringssprutor om 7,74 g oralpasta

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ivomec Comp

  Oral pasta 7,74 gram Förfylld spruta

  • Varunummer: 024813
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim Animal Health Nordi

  195 kr

  Jämförpris: 24,38 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?