Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Isotretinoin 2care4

   10 mg och 20 mg kapslar, mjuka Isotretinoin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR ISOTRETINOIN 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER ISOTRETINOIN 2CARE4
   3. HUR DU ANVÄNDER ISOTRETINOIN 2CARE4
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV ISOTRETINOIN 2CARE4

   Vad innehåller Isotretinoin 2care4 ?

   Innehållsdeklaration


   • Den aktiva substansen är isotretinoin:

   10 mg kapslar, mjuka: En tablett innehåller 10 mg isotretinoin.

   20 mg kapslar, mjuka: En tablett innehåller 20 mg isotretinoin.


   • Övriga innehållsämnen är gult bivax, hydrogenerad sojaolja, delvis hydrogenerad

   sojaolja, raffinerad sojaolja, gelatin, glycerol och färgämnena titandioxid (E 171),

   gul järnoxid (E 172) och röd järnoxid (E 172).


   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark.

   Tillverkare

   Pharmathen International S.A., Rodopi, Grekland

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR ISOTRETINOIN 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   10 mg-kapslarna är ovala, rödorange, mjuka gelatinkapslar (12,3 × 8,1 mm).

   20 mg-kapslarna är ovala, rödorange, mjuka gelatinkapslar (15,1 × 9,8 mm).


   Förpackningsstorlekar: 100 kapslar, mjuka.

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåIsotretinoin 2care4 för?

   Isotretinoin 2care4 innehåller den aktiva substansen isotretinoin. Den är besläktad

   med A-vitamin och tillhör en grupp läkemedel som kallas retinoider. Retinoider används

   vanligtvis för att behandla hudproblem.


   Isotretinoin 2care4 används för behandling av svåra former av akne (till exempel nodulär

   eller konglobat akne eller akne med risk för permanent ärrbildning) som inte har visat

   förbättring efter andra behandlingar mot akne, bland annat behandling med antibiotika

   och lokal behandling.

   2. INNAN DU ANVÄNDER ISOTRETINOIN 2CARE4

   Använd inte Isotretinoin 2care4:

   Isotretinoin ska endast förskrivas av eller under överinseende av en läkare som har

   specialistkunskaper i användning av systemiska retinoider för behandling av svår

   akne och är fullt införstådd med riskerna med isotretinoinbehandling och kraven på

   övervakning.

   Du kan få skriftlig information om användningen av isotretinoin från din läkare. Om du

   inte har fått detta material ska du kontakta din läkare.


   Ta inte Isotretinoin 2care4:

   • Om du är gravid eller ammar.

   • Om du är kvinna i barnafödande ålder, såvida du inte följer försiktighetsåtgärderna i

   avsnittet ”Program för att förhindra graviditet”.

   • Om du är allergisk mot isotretinoin, soja, jordnötter eller något annat innehållsämne i

   detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • Om du har nedsatt leverfunktion.

   • Om du har mycket höga nivåer av blodfetter.

   • Om du har mycket höga nivåer av A-vitamin i kroppen.

   • Om du tar tetracykliner (ett slags antibiotikum).


   Program för att förhindra graviditet

   Isotretinoin ska inte tas av kvinnor i barnafödande ålder, såvida du inte uppfyller

   samtliga nedanstående förutsättningar för att förhindra graviditet.

   vigtik

   Graviditetstest

   Du bör göra medicinskt övervakade graviditetstester under de första tre dagarna i

   menstruationscykeln enligt följande:


   Innan behandlingen påbörjas

   För att utesluta möjligheten av graviditet innan du börjar med preventivmedel ska

   ett medicinskt övervakat graviditetstest först göras och datum och resultat för testet

   registreras. Om du inte har regelbunden menstruation ska tiden för detta graviditetstest

   avgöras av din sexuella aktivitet och bör göras omkring 3 veckor efter det senaste

   oskyddade samlaget.

   Ett medicinskt övervakat graviditetstest ska också utföras under rådgivningen när

   isotretinoin skrivs ut eller högst tre dagar före besöket hos den förskrivande läkaren efter

   att du använt effektivt preventivmedel i minst en månad. Detta test ska säkerställa att

   du inte är gravid när behandlingen med isotretinoin påbörjas.


   Uppföljningsbesök

   Uppföljningsbesök ska ske med 28 dagars mellanrum. Om det behövs ska ett uppföljande

   graviditetstest göras samma dag som förskrivningsbesöket eller högst tre dagar före

   besöket hos förskrivaren.


   Behandlingens slut

   Fem veckor efter att behandlingen upphört ska du genomgå ett slutligt graviditetstest

   för att utesluta graviditet, eftersom det tar omkring en månad innan isotretinoin har

   eliminerats. Detta test kan visa att du inte har blivit gravid under denna tid.


   Förskrivnings- och expedieringsbegränsningar

   Förskrivning av isotretinoin till kvinnor i barnafödande åldrar bör begränsas till 30 dagars

   behandling och fortsatt behandling bör kräva ett nytt recept. Helst ska graviditetstest,

   utskrift av recept och expediering av isotretinoin ske samma dag. Expediering av

   isotretinoin bör ske inom max 7 dagar efter förskrivningen.


   Manliga patienter

   Isotretinoin 2care4 tycks inte skada barn eller fertilitet (förmågan att avla barn) hos

   män som tar detta läkemedel. Det finns därför inga begränsningar för förskrivning av

   läkemedlet till manliga patienter. Du måste dock komma ihåg att inte ge läkemedlet

   till någon annan, i synnerhet inte till kvinnor.


   Ytterligare försiktighetsåtgärder

   Du ska aldrig ge detta läkemedel till någon annan. Lämna tillbaka eventuella överblivna

   kapslar till apoteket när behandlingen är slut.


   Du ska inte lämna blod under behandlingen och en månad efter att isotretinoin

   satts ut på grund av den möjliga risken för fostret hos en gravid kvinna som får en

   blodtransfusion.

   Var särskilt försiktig med Isotretinoin 2care4:

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Isotretinoin 2care4:

   • Om du tidigare har haft mycket höga blodfettnivåer (kolesterol, triglycerider). Tala om

   detta, så tar läkaren några blodprover för att övervaka dessa nivåer före, under och i

   slutet av behandlingen.

   • Om du har förhöjda nivåer av leverenzymer. Läkaren tar några blodprover före och

   regelbundet under behandlingen med Isotretinoin 2care4 för att övervaka dina

   levervärden.

   • Om du lider av diabetes. Du måste vara medveten om att Isotretinoin 2care4 kan höja

   dina blodsockernivåer.

   • Om du är överviktig, lider av någon lipidmetabolismsjukdom eller om du dricker mycket

   alkohol. Dina blodfett- och blodsockervärden kan bli förhöjda och läkaren kan besluta

   att övervaka dina blodvärden oftare än hos patienter som inte har dessa problem.

   • Om du har någon typ av psykiska problem eller om du tror att du har tecken på

   depression när du tar Isotretinoin 2care4. Informera din läkare. Depression, psykotiska

   symtom, oro och i mycket sällsynta fall självmordstankar, självmordsförsök och

   självmord har rapporterats.

   • Om du upplever att huden och/eller läpparna blir torra under behandlingen med

   Isotretinoin 2care4. Använd en fuktgivande hudsalva eller hudkräm och läppbalsam

   under behandlingen.

   • Om du använder krämer och/eller lokala aknebehandlingar som inte har ordinerats

   av din läkare. Undvik att använda dessa behandlingar under din behandling med

   Isotretinoin 2care4.

   • Om du upplever en allergisk reaktion (hudrodnad, klåda) eller en anafylaktisk reaktion.

   Informera din läkare eftersom det kan bli nödvändigt att upphöra med Isotretinoin

   2care4-behandlingen.

   • Om du upplever ihållande huvudvärk, illamående, kräkning och dimsyn. Avbryt

   omedelbart behandlingen och kontakta din läkare.

   • Om du upplever svår blodig diarré. Avbryt omedelbart behandlingen och kontakta din

   läkare.

   • Om du under behandlingen utvecklar torra ögon, hornhinneopacitet, försämrat

   mörkerseende eller hornhinneinflammation. Dessa symtom försvinner vanligtvis när

   behandlingen upphör. Om du upplever något av de nämnda symtomen ska du kontakta

   din läkare så att din syn kan undersökas. Var alltid försiktig när du framför fordon eller

   använder maskiner nattetid eftersom försämrat mörkerseende kan uppträda ganska

   plötsligt. Om du använder kontaktlinser och får torra ögon behöver du kanske använda

   glasögon under behandlingen med Isotretinoin 2care4. Torra ögon kan förhindras om

   du använder en mild ögonsalva eller ögondroppar (tårersättningsmedel).

   • Om du utsätts för solljus. Du kan bli känsligare för solljus under behandlingen med

   Isotretinoin 2care4. Undvik att sola för mycket och sola inte i solarium eller under

   sollampa. Innan du går ut i solen ska du använda en solskyddsprodukt med hög

   skyddsfaktor, minst SPF 15.

   • Om du genomgår kosmetiska behandlingar, till exempel hudslipning eller

   laserbehandlingar (för att ta bort ojämn hud eller ärr) och hårborttagning med

   vax, eftersom behandlingen med Isotretinoin 2care4 kan göra huden ömtåligare.

   Hudslipning och laserbehandlingar bör undvikas under och minst 5–6 månader

   efter behandlingen, medan hårborttagning med vax bör undvikas under och minst

   6 månader efter behandlingen. Om du inte följer dessa anvisningar kan det leda till

   ärrbildning och hudirritation.

   • Om du är mycket fysiskt aktiv, eftersom muskel- och ledsmärta kan förekomma under

   behandlingen med Isotretinoin 2care4, speciellt hos patienter som är mycket fysiskt

   aktiva.

   • Om du är blodgivare. Lämna inte blod under och en månad efter behandlingen med

   Isotretinoin 2care4.

   Intag av Isotretinoin 2care4 med mat och dryck:

   Isotretinoin 2care4 måste tas tillsammans med en måltid.

   Graviditet

   Graviditet och amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


   Graviditet:

   Varning! Ta inte Isotretinoin 2care4 om du är gravid. Isotretinoin 2care4 är mycket

   skadligt för fostret. Kontakta din läkare omedelbart om du blir gravid under

   behandlingen.

   Om du blir gravid trots de beskrivna försiktighetsåtgärderna under behandlingen med

   isotretinoin eller under månaden därefter är risken mycket stor för svåra och allvarliga

   missbildningar hos fostret. Det föreligger också en ökad risk för missfall.

   Amning

   Ta inte Isotretinoin 2care4 om du ammar. Isotretinoin 2care4 går över i bröstmjölk och

   kan skada ditt barn.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   I vissa fall orsakar Isotretinoin 2care4 biverkningar som kan påverka din förmåga

   att framföra fordon och använda maskiner (se även ”Varningar och försiktighet” och

   ”Eventuella biverkningar”).

   Ditt mörkerseende kan försämras under behandling med isotretinoin. Detta kan inträffa

   plötsligt. I sällsynta fall har detta fortsatt efter att behandlingen upphört. Du bör därför

   vara försiktig när du framför fordon eller använder maskiner.

   Det har i mycket sällsynta fall rapporterats dåsighet, yrsel och synstörningar. Om du

   upplever någon av dessa effekter ska du inte framföra fordon, använda maskiner eller

   delta i andra aktiviteter som innebär att dessa symtom kan göra att du själv eller andra

   utsätts för risker.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon

   eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din

   förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/

   eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt.

   Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller

   apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Isotretinoin 2care4:

   Isotretinoin 2care4 innehåller sojaolja

   Isotretinoin 2care4 innehåller sojaolja. Om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte använda detta läkemedel.

   Användning av andra läkemedel:

   Andra läkemedel och Isotretinoin 2care4

   Om olika mediciner används samtidigt kan de påverka varandras effekt. Kontakta din

   läkare om du använder något av följande läkemedel samtidigt som Isotretinoin 2care4,

   eftersom dosen kan behöva ändras:

   – A-vitamintillskott.

   – Tetracykliner (ett slags antibiotikum).

   – Metotrexat (immunsuppressivt medel).

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   3. HUR DU ANVÄNDER ISOTRETINOIN 2CARE4

   Doseringsanvisning

   Rekommenderad dos är:

   Vuxna (även ungdomar och äldre) och barn i åldrarna 12 år och äldre:

   Den vanliga startdosen är 0,5 mg/kg kroppsvikt dagligen.

   För de flesta patienter är underhållsdosen mellan 0,5 och 1,0 mg/kg kroppsvikt dagligen.


   Användning för barn:

   Isotretinoin 2care4 rekommenderas inte till barn under 12 år på grund av otillräckliga

   data avseende effekt och säkerhet.


   Nedsatt njurfunktion:

   Om du har allvarliga njurproblem ska behandlingen starta vid en lägre dos, t.ex. 10 mg

   dagligen. Senare kan dosen ökas upp till 1 mg/kg dagligen eller till den högsta tolererade

   dosen.

   Nedsatt leverfunktion:

   Isotretinoin 2care4 ska inte användas till patienter med nedsatt leverfunktion.


   Behandlingen ska endast ändras eller avslutas i samråd med läkare.

   Administrering

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller

   apotekspersonal om du är osäker.


   Kapslarna ska tas med mycket vatten (1 1/2 dl).

   Kapslarna ska tas tillsammans med måltid en eller två gånger dagligen.

   Svälj kapslarna hela, tugga dem inte och sug inte på dem.


   Din akne kan förvärras under de första veckorna av behandlingen. Det bör bli bättre med

   fortsatt behandling.

   Om du använder mera Isotretinoin 2care4 än du borde:

   Om du har tagit för stor mängd av Isotretinoin 2care4

   Om du har tagit mer Isotretinoin 2care4 än vad som anges i denna information eller mer

   än din läkare har ordinerat ska du kontakta läkare, apotekspersonal eller närmsta sjukhus.

   Isotretinoin är ett A-vitaminderivat (liknar A-vitamin). Symtomen på

   isotretinoinförgiftning liknar därför symtomen på A-vitaminförgiftning.


   Symtom:

   • Huvudvärk.

   • Illamående eller kräkning.

   • Sömnighet och irritabilitet.

   • Klåda.


   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av

   misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning

   av risken samt rådgivning.

   Om du glömt att ta Isotretinoin 2care4:

   Om du har glömt att ta Isotretinoin 2care4

   Om du glömmer en dos ska du ta den så snart som möjligt när du upptäcker det. Om det

   snart är dags för nästa dos ska du emellertid hoppa över den glömda dosen och fortsätta

   som tidigare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   Effekter som kan uppträda när behandling med Isotretinoin 2care4 avslutas:

   Sluta att ta Isotretinoin 2care4 och kontakta läkare omedelbart om du utvecklar utslag

   eller den här typen av hudsymtom.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare

   behöver inte få dem.

   Vissa biverkningar är dosberoende. Biverkningarna minskar i allmänhet när dosen ändras

   eller behandlingen upphör. Vissa biverkningar kan dock fortsätta efter att behandlingen

   upphört.


   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

   • Anemi (blodbrist) och andra förändringar av blodbilden.

   • Inflammation i ögonen (konjunktivit) och ögonlockskanterna (blefarit).

   • Torra och irriterade ögon.

   • Inflammation i huden och läpparna.

   • Torr hud, fjällning, klåda, röda utslag och ömtålig hud med en tendens att spricka.

   • Ryggsmärta samt led- och muskelsmärta.

   • Förändrade blodfettnivåer (triglycerider och HDL (High Density Lipoprotein)).

   • Förhöjd nivå av leverenzymer (transaminaser).


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

   • Ökad nivå av blodplättar.

   • Huvudvärk.

   • Näsblödning och rinnande näsa.

   • Torr näsa.

   • Ökade kolesterol- och blodsockernivåer.

   • Blod och protein i urinen.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare):

   • Allergiska hudreaktioner, anafylaktiska reaktioner och extrem känslighet för olika

   allergiska effekter.

   • Depression, förvärrad befintlig depression, benägenhet för aggressivitet, oro och

   humörförändringar.

   • Håravfall.


   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

   • Infektion i slemhinnorna och huden.

   • Ökad nivå av vita blodkroppar.

   • Svullna lymfkörtlar.

   • Diabetes.

   • Ökad mängd urinsyra i blodet.

   • Självmord, självmordsförsök eller självmordstankar och utveckling av onormalt

   beteende eller psykotiska tillstånd.

   • Högt blodtryck i huvudet, kramper och omtöckning.

   • Försämrat mörkerseende, dimsyn, ljusskygghet och störningar av färgseendet.

   • Ödem i ögat.

   • Överkänslighet mot kontaktlinser.

   • Katarakter (grå starr), hornhinnegrumling och hornhinneinflammation.

   • Nedsatt hörsel.

   • Inflammation i blodkärlen.

   • Krampliknande sammandragningar av lungmuskulaturen.

   • Heshet och torrhet i halsen.

   • Inflammation i tjocktarmen och inflammation i tunntarmens nedre del.

   • Mag-tarmblödning, blodig diarré och inflammatorisk tarmsjukdom.

   • Illamående.

   • Inflammation i bukspottkörteln.

   • Inflammation i levern.

   • Snabb och våldsam utveckling av akne, förvärrad akne, rodnad i ansiktet och

   hudutslag.

   • Hårsjukdomar.

   • Ökad kroppsbehåring hos kvinnor.

   • Nagelförändringar och infektion i vävnaden runt nagelbasen.

   • Känslighet för ljus.

   • Ökad svettning.

   • Blomkålsliknande, godartade tumörer i huden, vanligtvis runt naglarna.

   • Ökad hudpigmentering.

   • Artrit (ledinflammation).

   • Skelettsjukdomar, bland annat försenad tillväxt, exostos och förändrad bentäthet.

   • Förkalkning av ligament och senor och inflammation i senor.

   • Nedbrytning av muskler (rabdomyolys).

   • Inflammation i njurarna.

   • Bildande av röd granulerad vävnad.

   • Sjukdomskänsla.

   • Ökad nivå av kreatininfosfokinas i blodet.


   Ingen känd frekvens:

   • Allvarliga hudutslag (erythema multiforme, Stevens- Johnsons syndrom och toxisk

   epidermal nekrolys), som är potentiellt livshotande och kräver omedelbar läkarvård.

   Dessa uppträder inledningsvis som runda fläckar, ofta med blåsor i mitten, vanligen

   på armarna och händerna eller benen och fötterna. Allvarligare former av utslag

   kan innefatta blåsor på bröstet och ryggen. Ytterligare symtom som ögoninfektion

   (konjunktivit) eller sår i munnen, på halsen eller näsan kan förekomma. Allvarliga

   former av utslag kan utvecklas till utbredd avflagning av huden, vilket kan vara

   livshotande. Sådana allvarliga hudutslag föregås ofta av huvudvärk, feber och värk i

   kroppen (influensaliknande symtom).


   Sluta att ta Isotretinoin 2care4 och kontakta läkare omedelbart om du utvecklar utslag

   eller den här typen av hudsymtom.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta

   gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera

   biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra

   till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se

   5. FÖRVARING AV ISOTRETINOIN 2CARE4

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen/blistret efter Utg.dat.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 30 ºC.


   Lämna tillbaka eventuella överblivna kapslar till apoteket när behandlingen är slut.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2014-09-10

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Isotretinoin 2care4

  Kapsel, mjuk 10 mg 100 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 472492
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  549,39 kr

  Jämförspris: 5,49 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?