Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Isosorbidmononitrat Mylan

   10 mg, 20 mg tabletter
   Isosorbid-5-mononitrat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Isosorbidmononitrat Mylan är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Isosorbidmononitrat Mylan
   3. Hur du tar Isosorbidmononitrat Mylan
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Isosorbidmononitrat Mylan ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Isosorbidmononitrat Mylan är och vad det används för

   Isosorbidmononitrat Mylan innehåller isosorbid-5-mononitrat, och tillhör en grupp läkemedel som kallas nitrater. Denna typ av läkemedel verkar genom att vidga blodkärlen och underlättar därigenom hjärtats arbete vid kärlkramp i hjärtat.

   Isosorbidmononitrat Mylan används vid förebyggande behandling av kärlkramp i hjärtat (angina pectoris).

   Isosorbidmononitrat som finns i Isosorbidmononitrat Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion

   2. Vad du behöver veta innan du tar Isosorbidmononitrat Mylan

   Ta inte Isosorbidmononitrat Mylan:

   • om du är allergisk mot isosorbid-5-mononitrat, andra nitrater eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du drabbats av starkt försämrad blodcirkulation eller chock

   • om ditt hjärta har starkt försämrad pumpfunktion (kardiogen chock), så att ditt blodtryck inte blir tillräckligt högt

   • om du har minskad blodvolym (svår hypovolemi)

   • om du har hjärtsäcksinflammation (perikardit)

   • om du har ansamling av vätska i hjärtsäcken runt hjärtat (hjärttamponad)

   • om du samtidigt tar läkemedel av typ fosfodiesteras‑5‑hämmare, t.ex. sildenafil, vardenafil eller taldalfil.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Isosorbidmononitrat Mylan.

   Rådgör med läkare innan behandling med Isosorbidmononitrat Mylan påbörjas om du:

   • har hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (hjärtmuskelsjukdom)

   • har lågt blodtryck

   • har besvär av lågt blodtryck, t.ex. vid uppresning från sittande (ortostatisk cirkulatorisk dysreglering)

   • har sjukdom i blodkärlen i hjärnan (cerebrovaskulär sjukdom)

   • har förträngning av hjärtklaffarna (aortastenos och/eller mitralisstenos)

   • har förhöjt tryck i skallen

   • har blodbrist (anemi)

   • har bristande syresättning av blodet (hypoxemi)

   • har nedsatt sköldkörtelfunktion

   • är undernärd

   • har låg kroppstemperatur (hypotermi)

   • nyligen har haft hjärtinfarkt

   • tar läkemedel för att sänka blodtrycket

   Isosorbidmononitrat Mylan är inte lämpligt för behandling av akut angina attack eller hjärtinfarkt.

   Läkemedel av typ fosfodiesteras-5-hämmare får inte tas samtidigt som Isosorbidmononitrat Mylan. Intag av Isosorbidmononitrat Mylan inom 24 timmar efter intag av fosfodiesteras-5-hämmare ska göras med försiktighet på grund av risken för kraftigt blodtrycksfall.

   Minskad effekt av Isosorbidmononitrat Mylan så kallad toleransutveckling och att den minskade effekten även gäller andra nitrater än isosorbidmononitrat så kallad korstolerans har beskrivits.

   Vid intag av Isosorbidmononitrat Mylan kan en övergående bristande syresättning av blodet (hypoxemi) uppkomma.

   Om du har kranskärlssjukdom kan det leda till syrebrist i hjärtmuskulaturen.

   Barn

   Säkerhet och effekt för Isosorbidmononitrat Mylan hos barn har inte fastställts.

   Andra läkemedel och Isosorbidmononitrat Mylan

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Isosorbidmononitrat Mylan får inte användas samtidigt som läkemedel av typ fosfodiesteras‑5‑hämmare, t.ex. sildenafil, vardenafil och tadalafil eftersom det kan leda till kraftigt blodtrycksfall, försämrad blodförsörjning (ischemi) och störd blodcirkulation med permanenta skador på hjärtat och hjärnan.

   Om du tar följande läkemedel samtidigt med Isosorbidmononitrat Mylan kan den blodtryckssänkande (hypotensiva) effekten av Isosorbidmononitrat Mylan förstärkas:

   • andra vasodilatatorer (blodkärlsvidgande läkemedel)

   • antihypertensiva (läkemedel för att behandla högt blodtryck) t.ex. ACE‑hämmare, betablockerare, kalciumantagonister och vätskedrivande medel (diuretika)

   • neuroleptika (läkemedel mot vissa psykiska sjukdomar)

   • sapropterin (läkemedel som användas för att sänka halten av aminosyran fenylalanin i blodet hos patienter med fenylketonuri)

   • tricykliska antidepressiva (används vid depression)

   Isosorbidmononitrat Mylan med alkohol

   Samtidig behandling med Isosorbidmononitrat Mylanoch intag av alkohol kan förstärka den blodtryckssänkande effekten av Isosorbidmononitrat Mylan.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Isosorbidmononitrat Mylan under graviditet.

   Amning

   Okänt om Isosorbidmononitrat Mylan går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vissa biverkningar (blodtrycksfall och yrsel) kan uppträda som påverkar bilkörning eller användning av maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Isosorbidmononitrat Mylan innehåller laktos

   Isosorbidmononitrat Mylan innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du tar Isosorbidmononitrat Mylan

   Användning för barn och ungdomar

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för Dig.

   Vanlig dos för vuxna är 20 mg morgon och eftermiddag till maten. Vid behov kan dosen ökas till 40 mg 2 gånger dagligen.

   För att undvika huvudvärk är det vanligt att man börjar med 10 mg 2 gånger dagligen de första 2 dagarna av behandlingen.

   Utsättande av behandling med Isosorbidmononitrat Mylan bör ske gradvis för att inte symtomen på kärlkramp ska försämras.

   Tabletterna kan delas och ska sväljas med vätska i samband med måltid. Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan bara för att underlätta nedsväljning.

   Om du har tagit för stor mängd av Isosorbidmononitrat Mylan

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Tecken på överdosering kan vara: blodtrycksfall med störd blodcirkulation (ortostatisk dysreglering), förhöjd puls (reflextakykardi), hjärtklappning (palpitationer), pulserande huvudvärk, oroskänsla (excitation), hudrodnad, kallsvett, svaghet (asteni), yrsel, omtöcknat tillstånd (stupor), svimning, illamående, kräkningar och diarré.

   Om du har glömt att ta Isosorbidmononitrat Mylan

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du har glömt att ta en tablett, ta en samma dag så snart du kommer ihåg det. Fortsätt behandlingen som vanligt nästa morgon.

   Om du slutar att ta Isosorbidmononitrat Mylan

   Du kan må dåligt om du plötsligt slutar ta Isosorbidmononitrat Mylan. Tala om för läkaren om du slutar ta detta läkemedel.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • huvudvärk (så kallad ”nitrathuvudvärk”). Uppträder ofta i början av behandlingen och försvinner vanligen efter någon veckas behandling.

   Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare):

   • Förhöjd puls (takykardi)

   • Lågt blodtryck (hypotension)

   • Illamående

   • Yrsel

   Mindre vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 100 användare):

   • Kräkningar

   • Övergående hudrodnad (erytem)

   Sällsynta (kan förekomma hos färre än 1 av 1000 användare):

   • allergiska hudreaktioner

   • Svimningsanfall

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Isosorbidmononitrat Mylan ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är isosorbid-5-mononitrat 10 mg respektive 20 mg.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 60 mg respektive 120 mg, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, natriumstärkelseglykollat, mikrokristallin cellulosa.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   10 mg tabletter: Vita, runda, diameter 7 mm, med skåra, märkta IM och 10 på den ena sidan och G på den andra.

   20 mg tabletter: Vita, runda, diameter 9 mm, med skåra, märkta IM och 20 på den ena sidan och G på den andra.

   Förpackningsstorlek: 10 mg tabletter: 100 st i plastburk. 20 mg tabletter: 20, 100 och 200 st i plastburk, (100x1) endos.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Mylan AB, Box 23033, 104 35 Stockholm. Tel: 08-555 227 50, Fax: 08-555 227 51,

   E-post: inform@mylan.se


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-03-21


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Isosorbidmononitrat Mylan

  Tablett 20 mg 100 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 164186
  • Tillverkare: Mylan AB

  100,80 kr

  Jämförpris: 1,01 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?