Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Isopto-Pilokarpin

   2 % och 4 % ögondroppar, lösning
   pilokarpinhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Isopto-Pilokarpin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Isopto-Pilokarpin
   3. Hur du använder Isopto-Pilokarpin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Isopto-Pilokarpin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Isopto-Pilokarpin är och vad det används för


   Isopto-Pilokarpin innehåller den aktiva substansen pilokarpinhydroklorid.


   Isopto-Pilokarpin tillhör en grupp läkemedel som kallas medel vid glaukom och miotika.

   Isopto-Pilokarpin sänker trycket i ögat och drar ihop pupillen vid behandling av glaukom (grön starr).


   Pilokarpinhydroklorid som finns i Isopto-Pilokarpin kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Isopto-Pilokarpin

   Använd inte Isopto-Pilokarpin

   - om du är allergisk mot pilokarpinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   - om du har en inflammation i regnbågshinna eller druvhinna.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Isopto-Pilokarpin.


   Var särskilt försiktig:


   - om du har haft näthinneavlossning

   - om du är ung och närsynt (har myopi)

   - om du har skador på hornhinnan eller andra delar av ögat

   - om du har mörka ögon, då kan du behöva högre koncentrationer av det här läkemedlet eller du kan behöva ta det oftare för att få den nödvändiga effekten. Fråga läkaren om råd, eftersom det kan finnas en risk för överdosering

   - när du kör bil i mörker eller utför riskfyllda uppgifter i dålig belysning, eftersom Isopto-Pilokarpin kan ge upphov till dimsyn och ljuskänslighet.


   Fråga din läkare till råds om du har

   - problem med utflödet av kammarvatten (vätskan inuti ögat)

   - hjärtproblem eller förhöjt eller lågt blodtryck

   - astma

   - oförmåga eller problem med att urinera

   - magsår

   - hypertyreoidism (överfunktion i sköldkörteln)

   - gastrointestinal spasm (kramp i mage eller tarmar)

   - Parkinsons sjukdom

   - nyligen haft en hjärtinfarkt

   på grund av risken för att förvärra dessa tillstånd.

   Barn

   Ge inte detta läkemedel till barn eftersom säkerhet och effekt av Isopto-Pilokarpin hos barn inte har fastställts.

   Andra läkemedel och Isopto-Pilokarpin

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Tala särskilt om för läkaren om du tar:

   - Topikala NSAID-läkemedel (icke-steroidala antiinflammatoriska läkemedel), t.ex. ibuprofen, vilket kan minska effekten av Isopto-Pilokarpin.

   - Betaadrenerga läkemedel, t.ex. atenolol, vilket kan öka risken för hjärtproblem.


   Om du använder andra ögondroppar eller ögonsalvor ska du vänta minst 5 minuter mellan varje läkemedel. Ögonsalvor ska användas sist.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Använd inte Isopto-Pilokarpin under graviditet eller amning, såvida inte läkaren anser att det är nödvändigt.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker


   Isopto-Pilokarpin har en stor påverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Isopto-Pilokarpin kan ge upphov till dimsyn och ljuskänslighet. Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner förrän detta försvunnit.

   Isopto-Pilokarpin innehåller bensalkoniumklorid

   Om du använder kontaktlinser

   Ta ut kontaktlinserna (hårda eller mjuka) innan du använder Isopto-Pilokarpin och vänta minst 15 minuter innan du sätter in linserna igen.


   Isopto-Pilokarpin innehåller ett konserveringsmedel (bensalkoniumklorid) som kan orsaka ögonirritation och missfärgning av mjuka kontaktlinser. Undvik kontakt med mjuka kontaktlinser.


   3. Hur du använder Isopto-Pilokarpin


   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Använd Isopto-Pilokarpin endast för att droppa i dina ögon.


   Rekommenderad dos är


   Vuxna och äldre

   Dosen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt för dig.

   Vanlig dos är 1–2 droppar 1–3 gånger dagligen.


   Använd Isopto-Pilokarpin endast för att droppa i dina ögon.


   Hur du använder Isopto-Pilokarpin på rätt sätt


   Om säkerhetsringen är lös när locket har avlägsnats ska den tas bort innan dropparna används.


   pic1

   1.

   pic2

   2.

   pic3

   3.


   pic4

   4.   1. Ta fram flaskan med Isopto-Pilokarpin.

   2. Tvätta händerna och sätt dig framför en spegel.

   3. Skruva av locket.

   4. Håll flaskan upp och ner mellan tummen och långfingret (bild 1).

   5. Luta huvudet bakåt. Dra ner det nedre ögonlocket med ett rent finger så att det bildas en ”ficka” mellan ögonlocket och ögat. Droppen ska hamna här.

   6. Håll flaskspetsen nära ögat. Använd en spegel om det underlättar.

   7. Vidrör inte ögat eller ögonlocket, omgivande områden eller andra ytor med droppspetsen. Det kan förorena ögondropparna i flaskan.

   8. Kläm inte på flaskan: den är utformad så att det bara behövs ett lätt tryck på botten (bild 2).

   9. Tryck lätt på droppflaskans botten för att droppa en droppe Isopto-Pilokarpin åt gången (bild 3).

   10. När du har använt Isopto-Pilokarpin blundar du och trycker försiktigt med ett finger i ögonvrån i 2 minuter. Det förhindrar att Isopto-Pilokarpin kommer ut i resten av kroppen (bild 4).

   11. Om du använder Isopto-Pilokarpin i båda ögonen upprepar du stegen från 5 till 10 för det andra ögat.

   12. Skruva på locket ordentligt direkt efter användning.


   Om en droppe missar ögat så försök igen.


   Om du använder andra ögondroppar eller ögonsalvor ska du vänta minst 5 minuter mellan varje läkemedel. Ögonsalvor ska användas sist.

   Om du använt för stor mängd av Isopto-Pilokarpin

   Skölj ut allt med ljummet vatten. Tag inga fler droppar förrän det är dags för din nästa ordinarie dos.

   Vid oavsiktlig förtäring, kontakta läkare.


   Symtom på överdos kan innefatta: huvudvärk, salivavsöndring, svettning, svimning, långsam hjärtrytm, sänkt blodtryck, magkramper, kräkningar, astma och diarré.

   I svåra fall kan en överdos behandlas med antikolinergika, t.ex. atropin.


   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Isopto-Pilokarpin

   Om du har glömt att ta en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det nästan är dags för din nästa dos kan du hoppa över den glömda dosen.


   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Isopto-Pilokarpin

   Sluta inte att använda det här läkemedlet i förtid, även om dina symtom har försvunnit. Om du slutar att använda läkemedlet för tidigt kan dina symtom komma tillbaka.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar


   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Följande biverkningar har setts med Isopto-Pilokarpin:


   Mycket vanliga biverkningar (kan uppkomma hos fler än 1 av 10 personer):

   - Effekter i ögonen: dimsyn

   - Allmänna effekter: huvudvärk


   Vanliga biverkningar (kan uppkomma hos upp till 1 av 10 personer):

   - Effekter i ögonen: synnedsättning, nedsatt synskärpa, ögonsmärta, onormal syn, grumlingar i vätskan inne i ögat (prickar och fläckar i synfältet), ögonirritation, rodnad i ögat

   - Allmänna effekter: yrsel, illamående


   Mindre vanliga biverkningar (kan uppkomma hos upp till 1 av 100 personer):

   - Effekter i ögonen: näthinneruptur, blödning inuti ögat, ögonlockssvullnad, minskad pupillstorlek, avlossning av vätskan inuti ögat, bländning, onormal känsla i ögat


   Sällsynta (kan uppkomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

   - Allmänna effekter: allergi (överkänslighet), kolinerga effekter som t.ex. ökat tårflöde och ökad svettning, diarré och illamående.


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   - Effekter i ögonen: förhöjt tryck i ögat och svullnad av hornhinnan

   - Allmänna effekter: kräkningar


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Isopto-Pilokarpin ska förvaras


   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Flaskan kasseras 4 veckor efter öppnandet.


   Används före utgångsdatum som anges på flaskan och ytterkartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är pilokarpinhydroklorid

   - Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid (konserveringsmedel), hypromellos, borsyra, natriumcitrat, natriumhydroxid och/eller saltsyra (för att justera pH) och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Isopto-Pilokarpin är en klar, färglös till ljusgul lösning som tillhandahålls i en plastflaska (DROPTAINER) om 15 ml med ett skruvlock.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   S.A. Alcon-Couvreur N.V.

   Rijksweg 14

   2870 Puurs

   Belgien


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


   Alcon Nordic A/S

   Edvard Thomsens Vej 14

   2300 Köpenhamn S

   Danmark

   Tel: +45 3636 4300


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-08-22


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Isopto®-Pilokarpin

  Ögondroppar, lösning 4 % 15 milliliter Flaska

  • Varunummer: 033241
  • Tillverkare: Alcon Nordic A/S

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?