Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Isopto-Atropin

   0,5 % ögondroppar
   lösning
   atropinsulfat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Isopto-Atropin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Isopto-Atropin
   3. Hur du använder Isopto-Atropin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Isopto-Atropin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Isopto-Atropin är och vad det används för

   Isopto-Atropin är ett smärtstillande och pupillvidgande medel. Det används vid vissa typer av ögoninflammationer och för att förbättra synen i vissa fall.

   Atropinsulfat som finns i Isopto-Atropin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Isopto-Atropin

   Använd inte Isopto-Atropin

   - om du är allergisk mot atropinsulfat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   - om du är allergisk mot en grupp läkemedel som kallas belladonnaalkaloider (atropinsulfat tillhör denna grupp)

   - om du har eller tror att du kan ha trångvinkelglaukom.


   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Isopto-Atropin.   Rådfråga din läkare eftersom användningen av Isopto-Atropin kan orsaka:

   - förhöjt tryck i ögat, särskilt om du har en grund främre ögonkammare eller en trång främre kammarvinkel. Du bör få ditt ögontryck kontrollerat regelbundet och även innan behandlingen inleds.

   - beteendeförändringar, särskilt hos äldre, men reaktioner kan uppkomma i alla åldrar.

   - ljuskänslighet. Skydda ögonen i stark belysning.


   Om du har feber eller vistas i varma klimat, tala med läkare innan du använder Isopto-Atropin.   Barn

   - använd Isopto-Atropin 0,5 % med försiktighet till barn 12 år och yngre eftersom det finns risk för allvarliga biverkningar (se avsnittet ”Eventuella biverkningar”).

   - om Isopto-Atropin 0,5 % ges till barn med Downs syndrom, epilepsi eller hjärnskador. Rådfråga din läkare eftersom allvarliga biverkningar kan uppkomma vid användningen av detta läkemedel. Se även ”Hur du använder Isopto-Atropin”.

   - barn måste hållas under noggrann uppsikt i minst 30 minuter efter det att läkemedlet har getts.

   - om Isopto-Atropin missar ögat ska det tvättas bort omedelbart.

   Andra läkemedel och Isopto-Atropin

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Tala särskilt om för läkaren om du tar:

   - antihistaminer (läkemedel mot allergi)

   - läkemedel mot depression

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Isopto-Atropin ska inte användas under graviditet om inte läkaren anser att det är nödvändigt.


   Isopto-Atropin ska inte användas under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Denna typ av läkemedel kan ge upphov till dåsighet, dimsyn och ljuskänslighet. Om du får något av detta ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Isopto-Atropin innehåller bensalkoniumklorid

   Om du använder kontaktlinser

   Ta ut kontaktlinserna (hårda eller mjuka) innan du använder Isopto-Atropin och vänta minst 15 minuter innan du sätter in linserna igen.

   Isopto-Atropin innehåller ett konserveringsmedel (bensalkoniumklorid) som kan irritera ögonen och som har konstaterats missfärga mjuka kontaktlinser. Undvik kontakt med mjuka kontaktlinser.


   3. Hur du använder Isopto-Atropin

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vuxna, inklusive äldre

   1–2 droppar 1–3 gånger dagligen.


   Äldre

   Använd alltid den lägsta möjliga dosen som behövs för att ge den önskade effekten.


   Barn

   Använd Isopto-Atropin 0,5 % med försiktighet till barn 12 år och yngre eftersom det finns risk för allvarliga biverkningar. Använd alltid den lägsta möjliga dosen som behövs för att ge den önskade effekten.

   Se även avsnitten ”Varningar och försiktighet; Barn”, ”Om du har använt för stor mängd av Isopto-Atropin” och ”Eventuella biverkningar”.


   Använd endast Isopto-Atropin för att droppa i ögat/ögonen.


   Så här använder du Isopto-Atropin på rätt sätt:

   Om säkerhetskragen är lös när locket har avlägsnats ska den tas bort innan produkten används.


   1.pic1


   2.pic2


   3.pic3


   4.pic4


   1. Ta fram flaskan med Isopto-Atropin.

   2. Tvätta händerna och sätt dig framför en spegel.

   3. Vrid av locket på flaskan.

   4. Håll flaskan riktad nedåt mellan tummen och långfingret (bild 1).

   5. Luta huvudet bakåt. Dra ned det undre ögonlocket med ett rent finger, tills det bildas en ”ficka” mellan det undre ögonlocket och ögat. Här ska droppen placeras.

   6. För flaskspetsen nära ögat. Använd en spegel om det underlättar.

   7. Undvik att vidröra ögat eller ögonlocket, omgivande områden eller andra ytor med droppspetsen. Det kan förorena ögondropparna i flaskan.

   8. Kläm inte på flaskan. Den är konstruerad så att ett lätt tryck på bottnen är allt som behövs (bild 2).

   9. Tryck försiktigt på flaskans botten för att frigöra en droppe Isopto-Atropin i taget (bild 3).

   10. När du har använt Isopto-Atropin stänger du ögonlocket och trycker försiktigt med ett finger i ögonvrån vid näsan i 2 minuter (bild 4). Det hjälper till att förhindra att Isopto-Atropin kommer ut i resten av kroppen.

   11. Om du använder Isopto-Atropin i båda ögonen upprepar du steg 5 till och med 10 för ditt andra öga.

   12. Skruva åt flasklocket ordentligt omedelbart efter användning.


   Om en droppe missar ögat så torka bort omedelbart och försök igen.


   Om du använder andra läkemedel i form av ögondroppar eller ögonsalvor ska du vänta minst 5 minuter mellan varje läkemedelsanvändning. Ögonsalvor ska användas sist.


   Om du har använt för stor mängd av Isopto-Atropin

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Om du har använt för stor mängd av Isopto-Atropin sköljer du ut allt med varmt vatten. Droppa inte i fler droppar förrän det är dags för nästa planerade dos.


   Symtom på överdos kan innefatta: rodnad och torr hud (barn kan få utslag), dimsyn, snabb och oregelbunden puls, feber, uppsvälld buk hos spädbarn, kramper, hallucinationer eller förlust av koordination.


   Om du har glömt att använda Isopto-Atropin

   Fortsätt med nästa dos som planerat. Om det nästan är dags för din nästa dos hoppar du dock över den glömda dosen och återgår till ditt vanliga doseringsschema.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


   Om du slutar att använda Isopto-Atropin

   Sluta inte att använda detta läkemedel i förtid, även om dina symtom har försvunnit. Om du slutar att använda detta läkemedel för tidigt kan symtomen komma tillbaka.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Du kan få följande reaktioner i dina ögon:

   Vanliga (uppkommer hos 1 till 10 användare av 100): ljuskänslighet, ögonsmärta och synnedsättning.

   Sällsynta (uppkommer hos 1 till 10 användare av 10 000): trångvinkelglaukom.

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): svullna ögonlock, dimsyn, ökad pupillstorlek (förlängd effekt av läkemedlet), konjunktivit, röda ögon, svullna ögon och rinnande ögon.


   Reaktioner i andra delar av kroppen:

   Vanliga (uppkommer hos 1 till 10 användare av 100): hallucination, förvirring, upprördhet, ökad hjärtfrekvens, förstoppning, rodnad i ansiktet och feber.

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): allergi, förvirring, yrsel, huvudvärk, bristande koordination, osammanhängande tal, rastlöshet, hyperaktivitet, kramper, oförmåga att känna igen andra personer, onormal dåsighet, långsammare hjärtrytm, sänkt blodtryck, utvidgning av blodkärl, andningssvårigheter, tarmblockering, uppsvälld buk, kräkningar, minskad tarmrörlighet, hudinflammation eller rodnad, utslag, svårighet att urinera, minskad sekretion i saliv- och svettkörtlar, farynx, bronker och näsgångar.


   Ytterligare biverkningar hos barn

   För tidigt födda och små barn, unga barn och barn med störningar i centrala nervsystemet (t.ex. epilepsi, hjärnskada, Downs syndrom) löper en ökad risk för toxiska effekter. Detta kan manifesteras som störningar i centrala nervsystemet (likartade med dem som anges ovan, t.ex., osammanhängande tal, rastlöshet, hallucinationer, hyperaktivitet, desorientering), störningar i hjärtat, lungor och mage.

   5. Hur Isopto-Atropin ska förvaras


   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Flaskan kasseras 4 veckor efter öppnandet.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration


   - Den aktiva substansen är atropinsulfat 5 mg.


   - Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid (konserveringsmedel), hypromellos, borsyra, natriumhydroxid och/eller saltsyra för pH-justering och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


   Isopto-Atropin är en färglös lösning som tillhandahålls i en plastflaska à 5 ml (DROPTAINER) av LDPE med ett skruvlock.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   S.A. Alcon-Couvreur N.V.

   Rijksweg 14

   2870 Puurs

   Belgien


   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


   Alcon Nordic A/S

   Edvard Thomsens Vej 14

   2300 Köpenhamn S

   Danmark

   Tel: +45 3636 4300


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-12-17


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Isopto®-Atropin

  Ögondroppar, lösning 0,5 % 5 milliliter Flaska

  • Varunummer: 036178
  • Tillverkare: Alcon Nordic A/S

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?