Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   ISOPTIN RETARD

   120, 180 och 240 mg depottabletter
   verapamilhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad ISOPTIN RETARD är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar ISOPTIN RETARD
   3. Hur du tar ISOPTIN RETARD
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur ISOPTIN RETARD ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad ISOPTIN RETARD är och vad det används för

   Isoptin Retard sänker blodtrycket genom att vidga vissa blodkärl så att kärlmotståndet minskar. Isoptin Retard ökar även blodflödet i hjärtats kranskärl och motverkar därmed kärlkramp (angina pectoris). Isoptin Retard används mot högt blodtryck och kärlkramp.

   2. Vad du behöver veta innan du tar ISOPTIN RETARD

   Ta inte Isoptin Retard

   • om du är allergisk mot verapamilhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • vid vissa allvarliga hjärtsjukdomar såsom hjärtsvikt eller hjärtblock (störningar i hjärtats retledningssystem).

   • vid akut hjärtinfarkt med samtidig långsam hjärtverksamhet, markant lågt blodtryck eller nedsatt vänsterkammarfunktion.

   • vid förmaksflimmer/fladder med samtidigt WPW-syndrom (oregelbunden hjärtverksamhet).

   • i samband med överdosering av läkemedel innehållande digitalis.

   • om du använder läkemedel innehållande ivabradin (används för behandling av vissa hjärtproblem).

   Varningar och försiktighet

   De som har följande sjukdomar bör rådgöra med läkare innan behandling med Isoptin Retard påbörjas:

   • lågt blodtryck

   • långsam hjärtfrekvens (puls)

   • förträngning i stora kroppspulsådern

   • dålig vänsterkammarfunktion

   • nedsatt leverfunktion

   • nedsatt njurfunktion

   • hjärtblock (störningar i hjärtats retledningssystem)

   • hjärtsvikt

   • neuromuskulära sjukdomar (nervsjukdomar med muskelpåverkan, t.ex. muskelsvaghet).

   Andra läkemedel och ISOPTIN RETARD

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Isoptin Retard ska inte användas tillsammans med läkemedel innehållande ivabradin (används för behandling av vissa hjärtproblem).

   Isoptin Retard kan påverka eller påverkas av behandling med bland annat vissa läkemedel mot:

   • astma (teofyllin)

   • blodproppar (dabigatran – ett läkemedel för att förhindra att blodproppar bildas)

   • cancer (paklitaxel, doxorubicin)

   • epilepsi (fenytoin, fenobarbital, karbamazepin)

   • hjärtsjukdomar (t.ex. beta-receptorblockerande medel, diuretika och digitoxin)

   • höga blodfetter (så kallade statiner t.ex. simvastatin, atorvastatin, lovastatin)

   • infektioner (rifampicin, klaritromycin, erytromycin, telitromycin)

   • magbesvär (cimetidin)

   • manodepressiv sjukdom (litium)

   • oregelbunden hjärtrytm (digoxin, kinidin, flekainid)

   • värk (acetylsalicylsyra)

   • ångest (buspiron)

   • avstötning efter transplantation (ciklosporin, sirolimus, takrolimus)

   • sövning inför operation (inhalationsanestetika, midazolam, neuromuskulära blockerare)

   • gikt (kolkicin, sulfinpyrazin)

   • naturläkemedlet Johannesört.

   • högt blodtryck (prazosin)

   • godartad prostataförstoring (terazosin).

   Det är därför behandlande läkare behöver känna till sådan samtidig medicinering.

   ISOPTIN RETARD med mat, dryck och alkohol

   Grapefruktjuice kan öka effekten av Isoptin Retard. Hos vissa patienter påverkar Isoptin Retard effekten av alkohol.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Risk finns att fostret påverkas.

   Isoptin Retard går över i modersmjölk. Man bör inte amma under behandling med Isotpin Retard.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Hos vissa personer kan förmågan att framföra fordon eller att använda maskiner påverkas vid behandling med Isoptin Retard.


   3. Hur du tar ISOPTIN RETARD

   Ta alltid Isoptin Retard enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen ska bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för dig.

   Rekommenderad dos för vuxna är 120-240 mg Isoptin Retard 1-2 gånger per dag.

   Användning för barn och ungdomar

   Det finns inga data om användningen av Isoptin Retard hos barn och ungdomar.

   Om du använt för stor mängd av ISOPTIN RETARD

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda ISOPTIN RETARD

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda ISOPTIN RETARD

   Rådfråga alltid läkare innan du slutar ta Isoptin Retard.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta Isoptin Retard och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.

   Dessa symtom är tecken på angioödem som är en mycket sällsynt biverkan (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare).

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

   Förstoppning, illamående. Långsam puls. Hjärtsvikt eller försämring av hjärtsvikt, lågt blodtryck. Huvudvärk, yrsel, trötthet. Svullna vrister. Klåda, nässelfeber.Värmekänsla och rodnad i ansiktet.

   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

   Smärta i bröstet, ökad puls. Påverkan på hjärtrytmen, hjärtklappning. Förändring av vissa levervärden. Nedsatt sexuell förmåga. Aptitlöshet. Hudutslag, myrkrypningar eller domningar. Diarré, magsmärtor, muskelkramp, skakningar, förvirring, sömnrubbningar, täta urineringsbehov.

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

   Överkänslighetsreaktioner. Svimningsanfall. Hormonförändringar (förhöjda prolaktinnivåer). Rinnande bröst. Kräkningar. Dimsyn.Tinnitus (öronsusning, öronringning). Kraftiga svettningar.

   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

   Svindel. Förstoring av bröstkörtlarna hos män. Svullnader i tandköttet. Blockerad tarmpassage (tarmvred). Ljuskänslighet som ger allergiska reaktioner. Hudrodnad och små blödningar i huden på grund av inflammation i blodkärlen. Hud- och slemhinneförändringar (ibland allvarliga). Muskelsmärta, ledvärk.

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

   Håravfall. Rörelsestörningar som skakningar, ofrivilliga rörelser, muskelstelhet, inre oro och oförmåga att vara stilla (extrapyramidalt syndrom).Allvarliga störningar i hjärtats rytm. Höga halter av kalium i blodet. Njursvikt.

   Endast i sällsynta fall behöver behandlingen avbrytas på grund av biverkningar. Förstoppning förekommer oftast i början av behandlingen och kan motverkas med fiberrik kost eller ett milt laxativ (kontakta din läkare för rådgivning).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur ISOPTIN RETARD ska förvaras

   Depottabletter 120 mg, 180 mg och 240 mg i blister: Förvaras vid högst 25 ºC.

   Depottabletter 180 mg i glasburk: Inga särskilda förvaringsanvisningar

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är verapamilhydroklorid 120 mg, 180 mg respektive 240 mg per depottablett.

   Övriga innehållsämnen är natriumalginat, mikrokristallin cellulosa, povidon, magnesiumstearat, renat vatten, talk, hypromellos, Makrogol 400, Makrogol 6000, montanglykolvax.

   färgämne i:

   Isoptin Retard 120 mg: titandioxid (E171).

   Isoptin Retard 180 mg: titandioxid (E171), järnoxid (E172)

   Isoptin Retard 240 mg: titandioxid (E171), kinolingult (E104), indigokarmin (E132)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Isoptin Retard 120 mg: vit, rund, kupad depottablett. Tabletterna har 10 mm diameter och är märkta KNOLL, 120 SR

   Isoptin Retard 180 mg: rosa, oval depottablett med skåra och märkt KNOLL/SR 180

   Isoptin Retard 240 mg: gulgrön, avlång, kupad depottablett med skåra.

   Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan bara för att underlätta nedsväljning.

   Isoptin Retard 120 mg: 28 st och 98 st (kalenderförpackning)

   Isoptin Retard 180 mg: 28 st och 98 st (kalenderförpackning och glasburk)

   Isoptin Retard 240 mg: 28 st och 98 st (kalenderförpackning)

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   BGP Products AB, Box 23033, 104 35 Stockholm

   Tillverkare:

   AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Ludwigshafen, Tyskland

   eller

   FAMAR A.V.E Anthoussa, Aten, Grekland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-11-22


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Isoptin® Retard

  Depottablett 120 mg 98 styck Kalenderförpackning

  • Varunummer: 559021
  • Tillverkare: BGP Products AB

  168,56 kr

  Jämförpris: 1,72 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?