Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Isoptin

   120 mg & 240 mg Depottabletter
   Verapamilhydroklorid

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Isoptin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Isoptin
   3. Hur du använder Isoptin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Isoptin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Isoptin är och vad det används för

   Isoptin Retard sänker blodtrycket genom att vidga vissa blodkärl så att kärlmotståndet minskar.

   Isoptin Retard ökar även blodflödet i hjärtats kranskärl och motverkar därmed kärlkramp (angina pectoris). Isoptin Retard används mot högt blodtryck och kärlkramp.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Isoptin

   Använd inte Isoptin

   - om du är allergisk (överkänslig) mot verapamilhydroklorid eller mot något av övriga innehållsämnen i Isoptin Retard.

   - vid vissa allvarliga hjärtsjukdomar såsom hjärtsvikt eller hjärtblock (störningar i hjärtats retledningssystem)

   - vid akut hjärtinfarkt med komplikation

   - vid förmaksflimmer/fladder med oregelbunden hjärtverksamhet (WPW).

   - i samband med överdosering av läkemedel innehållande digitalis.

   Varningar och försiktighet

   De som har följande sjukdomar bör rådgöra med läkare innan behandling med Isoptin Retard påbörjas:

   - lågt blodtryck

   - långsam hjärtfrekvens (puls)

   - förträngning i stora kroppspulsådern

   - dålig vänsterkammarfunktion

   - nedsatt leverfunktion

   - nedsatt njurfunktion

   - hjärtblock (störningar i hjärtats retlednings-system)

   - neuromuskulära sjukdomar (nervsjukdomar med muskelpåverkan, t ex muskelsvaghet).


   Sluta att ta Isoptin Retard och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.

   Andra läkemedel och Isoptin

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria. läkemedel, naturläkemedel eller andra naturprodukter.


   Isoptin Retard kan påverka eller påverkas av behandling med bland annat vissa läkemedel mot:

   - astma (teofyllin)

   - cancer (paklitaxel, doxorubicin)

   - epilepsi (fenotyin, fenobarbital, karbamazepin)

   - hjärtsjukdomar (t ex beta-receptorblockerande medel, diuretika och digitoxin,)

   - höga blodfetter (så kallade statiner t ex simvastatin, atorvastatin, lovastatin)

   - infektioner (rifampicin, klaritromycin, erytromycin, telitromycin)

   - magbesvär (cimetidin)

   - manodepressiv sjukdom (litium)

   - oregelbunden hjärtrytm (digoxin, kinidin)

   - värk (acetylsalicylsyra)

   - ångest (buspiron)

   - avstötning efter transplantation (ciklosporin)

   - sövning inför operation (inhalationsanestetika, midazolam, neuromuskulära blockerare)

   - gikt (kolkicin, sulfinpyrazin)

   - naturläkemedlet Johannesört


   Det är därför behandlande läkare behöver känna till sådan samtidig medicinering.

   Isoptin med mat, dryck och alkohol

   Grapefruktjuice kan öka effekten av Isoptin Retard. Hos vissa patienter påverkar Isoptin Retard effekten av alkohol.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Isoptin Retard under graviditet.


   Isoptin Retard går över i modersmjölk. Man bör inte amma under behandling med Isoptin Retard.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Hos vissa personer kan förmågan att framföra fordon eller att använda maskiner påverkas vid behandling med Isoptin Retard.


   3. Hur du använder Isoptin

   Ta alltid Isoptin Retard enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen ska bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för dig.

   Vanlig dos är 120-240 mg Isoptin Retard 1-2 gånger per dag.

   Om du använt för stor mängd av Isoptin

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Isoptin

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Isoptin

   Rådfråga alltid läkare innan du slutar ta Isoptin Retard


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Isoptin Retard orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

   Förstoppning. Långsam puls. Hjärtsvikt eller försämring av hjärtsvikt, lågt blodtryck. Huvudvärk, yrsel, trötthet. Svullna vrister. Klåda, nässelfeber.


   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

   Värmekänsla och rodnad i ansiktet, smärta i bröstet, ökad puls. Påverkan på hjärtrytmen. Förändring av vissa levervärden. Nedsatt sexuell förmåga. Aptitlöshet. Hudutslag, myrkrypningar eller domningar. Illamående, diarré, magsmärtor, muskelkramp, skakningar, förvirring, sömnrubbningar, täta urineringsbehov.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

   Överkänslighetsreaktioner. Allvarliga störningar i hjärtats rytm, hjärtklappning, svimningsanfall. Hormonförändringar (förhöjda prolaktinnivåer). Rinnande bröst. Kräkningar. Dimsyn.


   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

   Svindel. Förstoring av bröstkörtlarna hos män. Svullnader i tandköttet. Blockerad tarmpassage (tarmvred). Ljuskänslighet som ger allergiska reaktioner. Hudrodnad och små blödningar i huden på grund av inflammation i blodkärlen. Hud- och slemhinneförändringar (ibland allvarliga). Svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, ibland med andnöd eller sväljsvårigheter (så kallat angioödem se avsnitt Var särskilt försiktig med Isoptin). Muskelsmärta, ledvärk.


   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

   Tinnitus (öronsusning, öronringning). Håravfall. Rörelsestörningar som skakningar, ofrivilliga rörelser, muskelstelhet, inre oro och oförmåga att vara stilla (extrapyramidalt syndrom). Endast i sällsynta fall behöver behandlingen avbrytas på grund av biverkningar. Förstoppning förekommer oftast i början av behandlingen och kan motverkas med fiberrik kost eller ett milt laxativ (kontakta din läkare för rådgivning).


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. Hur Isoptin ska förvaras

   Depottabletter 120 mg och 240 mg i blister: Förvaras vid högst 25°C


   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Utg. dat.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är verapamilhydroklorid 120 mg respektive 240 mg per depottablett.

   - Övriga innehållsämnen är natriumalginat, mikrokristallin cellulosa, povidon, magnesiumstearat, renat vatten, talk, hypromellos, Makrogol 400, Makrogol 6000, montanglykolvax, färgämne i Isoptin Retard 120 mg: titandioxid (E171). Isoptin Retard 240 mg: titandioxid (E171), kinolingult (E104), indigokarmin (E132)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Isoptin Retard 120 mg: vit, rund, kupad depottablett. Tabletterna har 10 mm diameter och är märkta KNOLL, 120 SR

   Isoptin Retard 240 mg: gulgrön, avlång, kupad depottablett med skåra.


   Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan bara för att underlätta nedsväljning.


   Isoptin Retard 120 mg: 100 st

   Isoptin Retard 240 mg: 30 st och 100 st

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Sverige

   Tel 042-32 66 95


   Ompackare:

   Interport Ltd.

   Brandon House

   Marlowe Way

   Croydon

   CR0 4XS

   England


   Tillverkare:

   Abbott


   Denna bipacksedel ändrades senast

   22 augusti 2013


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Isoptin Retard

  Depottablett 120 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 047327
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?