Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Isoptin

   40, 80 och 120 mg filmdragerade tabletter
   verapamilhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspesonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Isoptin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Isoptin
   3. Hur du använder Isoptin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Isoptin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Isoptin är och vad det används för

   Isoptin sänker blodtrycket genom att vidga vissa blodkärl så att kärlmotståndet minskar. Isoptin ökar även blodflödet i hjärtats kranskärl och motverkar därmed kärlkramp (angina pectoris).Isoptin används vid högt blodtryck och kärlkramp, och som förebyggande behandling efter den akuta fasen av en hjärtinfarkt för att minska risken att en ny hjärtinfarkt uppkommer. Isoptin används även vid oregelbunden hjärtverksamhet.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Isoptin

   Ta inte Isoptin

   • om du är allergisk mot verapamilhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • vid vissa allvarliga hjärtsjukdomar såsom hjärtsvikt eller hjärtblock (störningar i hjärtats retledningssystem).

   • vid akut hjärtinfarkt med samtidig långsam hjärtverksamhet, markant lågt blodtryck eller nedsatt vänsterkammarfunktion.

   • vid förmaksflimmer/fladder med samtidigt WPW-syndrom (oregelbunden hjärtverksamhet).

   • i samband med överdosering av läkemedel innehållande digitalis.

   • om du använder läkemedel innehållande ivabradin (används för behandling av vissa hjärtproblem).

   Isoptin ska inte heller användas som förebyggande behandling efter hjärtinfarkt om du har mycket låg puls, om du samtidigt tar vissa läkemedel mot högt blodtryck (betablockerare) eller om du får verapamil intravenöst.

   Varningar och försiktighet

   De som har följande sjukdomar bör rådgöra med läkare innan behandling med Isoptin påbörjas:

   • lågt blodtryck

   • långsam hjärtfrekvens (puls)

   • förträngning i stora kroppspulsådern

   • rubbningar i saltbalansen (framför allt minskad kaliumhalt i blodet)

   • dålig vänsterkammarfunktion

   • nedsatt leverfunktion

   • nedsatt njurfunktion

   • hjärtblock (störningar i hjärtats retledningssystem)

   • hjärtsvikt

   • neuromuskulära sjukdomar (nervsjukdomar med muskelpåverkan, t.ex. muskelsvaghet).

   Andra läkemedel och Isoptin

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Isoptin ska inte användas tillsammans med läkemedel innehållande ivabradin (används för behandling av vissa hjärtproblem).

   Isoptin kan påverka eller påverkas av behandling med bland annat vissa läkemedel mot:

   • astma (teofyllin)

   • blodproppar (dabigatran – ett läkemedel för att förhindra att blodproppar bildas)

   • cancer (paklitaxel, doxorubicin)

   • epilepsi (fenytoin, fenobarbital, karbamazepin)

   • hjärtsjukdomar (t.ex. beta-receptorblockerande medel, diuretika och digitoxin)

   • höga blodfetter (så kallade statiner t.ex. simvastatin, atorvastatin, lovastatin)

   • infektioner (rifampicin, klaritromycin, erytromycin, telitromycin)

   • magbesvär (cimetidin)

   • manodepressiv sjukdom (litium)

   • oregelbunden hjärtrytm (digoxin, kinidin, flekainid)

   • värk (acetylsalicylsyra)

   • ångest (buspiron)

   • avstötning efter transplantation (ciklosporin, sirolimus, takrolimus)

   • sövning inför operation (inhalationsanestetika, midazolam, neuromuskulära blockerare)

   • gikt (kolkicin, sulfinpyrazin)

   • naturläkemedlet Johannesört.

   • högt blodtryck (prazosin)

   • godartad prostataförstoring (terazosin).

   Det är därför behandlande läkare behöver känna till sådan samtidig medicinering.

   Isoptin med mat, dryck och alkohol

   Grapefruktjuice kan öka effekten av Isoptin. Hos vissa patienter påverkar Isoptin effekten av alkohol.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Risk finns att fostret påverkas.

   Isoptin går över i modersmjölk. Man bör inte amma under behandling med Isoptin.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Hos vissa personer kan förmågan att framföra fordon eller att använda maskiner påverkas vid behandling med Isoptin.


   3. Hur du använder Isoptin

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen ska bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för dig.

   Rekommenderad dos för vuxna är 240-480 mg Isoptin per dag fördelat på 2-4 doseringstillfällen.

   Rekommenderad dos för barn:

   Isoptin: 4-10 mg/kg/dag fördelat på 2-3 doser för spädbarn. För större barn bör en lägre dos, 3-6 mg/kg/dag ges.

   Om du har tagit för stor mängd av Isoptin

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Isoptin

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Isoptin

   Rådfråga alltid läkare innan du slutar ta Isoptin.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta Isoptin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.

   Dessa symtom är tecken på angioödem som är en mycket sällsynt biverkan (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare).

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare) Förstoppning, illamående.Långsam puls. Hjärtsvikt eller försämring av hjärtsvikt, lågt blodtryck. Huvudvärk, yrsel, trötthet. Svullna vrister. Klåda, nässelfeber. Värmekänsla och rodnad i ansiktet.

   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare) Smärta i bröstet, ökad puls. Påverkan på hjärtrytmen, hjärtklappning. Förändring av vissa levervärden. Nedsatt sexuell förmåga. Aptitlöshet. Hudutslag, myrkrypningar eller domningar. Diarré, magsmärtor, muskelkramp, skakningar, förvirring, sömnrubbningar, täta urineringsbehov.

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare) Överkänslighetsreaktioner. Svimningsanfall. Hormonförändringar (förhöjda prolaktinnivåer). Rinnande bröst. Kräkningar. Dimsyn. Tinnitus (öronsusning, öronringning). Kraftiga svettningar.

   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare)

   Svindel. Förstoring av bröstkörtlarna hos män. Svullnader i tandköttet. Blockerad tarmpassage (tarmvred). Ljuskänslighet som ger allergiska reaktioner. Hudrodnad och små blödningar i huden på grund av inflammation i blodkärlen. Hud-och slemhinneförändringar (ibland allvarliga). Muskelsmärta, ledvärk.

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

   Håravfall. Rörelsestörningar som skakningar, ofrivilliga rörelser, muskelstelhet, inre oro och oförmåga att vara stilla (extrapyramidalt syndrom). Allvarliga störningar i hjärtats rytm. Höga halter av kalium i blodet. Njursvikt.

   Endast i sällsynta fall behöver behandlingen avbrytas på grund av biverkningar. Förstoppning förekommer oftast i början av behandlingen och kan motverkas med fiberrik kost eller ett milt laxativ (kontakta din läkare för rådgivning).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Isoptin ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är verapamilhydroklorid 40 mg, 80 mg respektive 120 mg per tablett.

   • Övriga innehållsämnen är kalciumvätefosfatdihydrat, mikrokristallin cellulosa, vattenfri kolloidal kiseldioxid, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, hypromellos, natriumlaurilsulfat, makrogol 6000, talk, färgämnet titandioxid (E 171).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   40 mg vit, kupad Ø 7mm, märkt 40 och med Knolltriangel

   80 mg vit, kupad Ø 9 mm märkt Isoptin 80/Knoll, med skåra

   120 mg vit, kupad Ø 11 mm märkt Isoptin 120/Knoll, med skåra

   Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan bara för att underlätta nedsväljning.

   Tabletter 40 mg: 100 st (blister)

   Tabletter 80 mg: 100 st (blister)

   Tabletter 120 mg: 100 st (blister)

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   BGP Products AB

   Box 23033

   104 35 Stockholm

   Tillverkare: 40 mg, 80 mg och 120 mg:

   AbbVie Deutschland GmbH Co. KG, Ludwigshafen, Tyskland

   40 mg och 80 mg:

   FAMAR A.V.E Anthoussa, Aten, Grekland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-09-13


   Övriga informationskällor

   Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Läkemedelsverkets hemsida, www.lakemedelsverket.se

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Isoptin®

  Filmdragerad tablett 120 mg 100 styck Blister

  • Varunummer: 086843
  • Tillverkare: BGP Products AB

  99,32 kr

  Jämförpris: 0,99 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?