Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ismo

   10 mg tabletter
   isosorbidmononitrat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ismo är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Ismo
   3. Hur du tar Ismo
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ismo ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ismo är och vad det används för

   Ismo innehåller isosorbidmononitrat som vidgar blodkärlen och minskar därigenom hjärtats arbete vid kärlkramp i bröstet (angina pectoris).

   Förebyggande behandling vid kärlkramp i bröstet (angina pectoris).


   Isosorbidmononitrat som finns i Ismo kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Ismo

   Ta inte Ismo

   • om du är allergisk mot isosorbidmononitrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),

   • om du har hjärtsäcksinflammation eller

   • om du har stor mängd vätska i hjärtsäcken.

   • samtidigt som sildenafil (Viagra)

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ismo.

   De som har följande sjukdomar bör rådgöra med läkare innan behandling med Ismo påbörjas:

   • annan allvarlig hjärtsjukdom,

   • sjukdom som påverkar hjärnans blodkärl,

   • lågt blodtryck,

   • blodbrist eller

   • nedsatt sköldkörtelfunktion.

   Barn

   Säkerhet och effekt för Ismo hos barn har inte fastställts.

   Andra läkemedel och Ismo

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Ismo ska inte användas samtidigt som sildenafil (Viagra) eller dihydroergotamin (medel vid migrän).

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet

   Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare innan Ismo används under graviditet.


   Amning

   Okänt om Ismo går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ismo kan försämra reaktionsförmågan. Detta bör beaktas när skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning eller användning av maskiner. Detta gäller framförallt vid behandlingens inledande eller när behandlingen ändras och i samband med alkohol.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Ismo innehåller mjölksocker (laktos)

   Ismo innehåller 74 mg mjölksocker (laktos) per tablett.

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du tar Ismo

   Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för Dig.

   För att undvika huvudvärk vid nyinställning kan det vara lämpligt att börja med en lägre dosering, t ex de första två dagarna 1 tablett (10 mg) på morgonen och 1 tablett (10 mg) på eftermiddagen till maten. Tabletterna skall sväljas med vatten.

   Om du har tagit för stor mängd av Ismo

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Ismo

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du har glömt att ta en tablett, ta en samma dag så snart du kommer ihåg det. Fortsätt behandlingen som vanligt nästa morgon.

   Om du slutar att ta Ismo

   Du kan må dåligt om du plötsligt slutar ta Ismo. Tala om för läkaren om du slutar ta detta läkemedel.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Mycket vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 4 användare):

   Huvudvärk är vanligt i början av behandlingen men försvinner vid fortsatt behandling.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • huvudvärk

   • yrsel

   • lågt blodtryck (hypotension)

   • förhöjd puls

   • illamående

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • kräkningar

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • svimning

   • allergiska hudreaktioner


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ismo ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är isosorbidmononitrat 10 mg.

   • Övriga innehållsämnen är vattenfri laktos 74 mg, kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   100 tabletter (vit, rund, märkt ISMO/10)

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av försäljningstillstånd

   Riemser Pharma GmbH

   An der Wiek 7

   DE-17493 Greifswald – Insel Riems

   Tyskland


   Tillverkare

   Kern Pharma S.L.

   Polígono Ind. Colón II

   Venus II

   08228 Terrassa (Barcelona)

   Spanien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-11-09


  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ismo®

  Tablett 10 mg 100 styck Blister

  • Varunummer: 002607
  • Tillverkare: Riemser Pharma GmbH

  130,99 kr

  Jämförspris: 1,31 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?