Bipacksedel - Isemid

Källa: Fass.se

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

Frankrike

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Ceva Santé Animale

ZI Très le Bois

22600 Loudéac

Frankrike 

Ceva Santé Animale

Boulevard de la Communication,

Zone autoroutière

53950 Louverne

Frankrike

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Isemid 1mg tuggtabletter för hund (2,5 – 11,5 kg), Isemid 2 mg tuggtabletter för hund (> 11,5 - 23 kg), Isemid 4 mg tuggtabletter för hund (> 23 - 60 kg)

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

En tuggtablett innehåller:

Aktiv(a) substans(er):

Isemid 1 mg torasemid 1 mg

Isemid 2 mg torasemid 2 mg

Isemid 4 mg torasemid 4 mg

Tuggtabletterna är bruna, avlånga och kan delas i två lika stora delar.

4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

För behandling av symtom relaterade till hjärtsvikt hos hund, inkluderat lungödem.

5. KONTRAINDIKATIONER

Använd inte vid njursvikt.

Använd inte vid uttorkning, för låg blodvolym eller lågt blodtryck.

Använd inte samtidigt med andra urindrivande medel ur samma läkemedelsgrupp (loopdiuretika).

Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnena.

6. BIVERKNINGAR

Nedsatt njurfunktion, övergående ökning av njurblodparametrar, koncentrering av blodet och förändringar i elektrolytnivåerna (klorid, natrium, kalium, fosfor, magnesium, kalcium) var mycket vanligt förekommande i en klinisk fältstudie.

Följande symtom var mycket vanligt förekommande: tillfälliga symtom från mag-tarmkanalen såsom kräkning och diarré, uttorkning, ökad urinering, ökad törst, urinläckage, aptitlöshet, viktförlust och slöhet.

Andra effekter som stämmer överens med de farmakologiska egenskaperna hos torasemid observerades i pre-kliniska studier på friska hundar vid rekommenderad dos, d v s muntorrhet, reversibel ökning av glukos- och aldosteronkoncentrationen i serum, minskning av urinens specifika vikt (densitet) och ökning av urinens pH.

Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser

inkluderade)

Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

7. DJURSLAG

Hund

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Ges via munnen.

Den rekommenderade startdosen/underhållsdosen är 0,13 till 0,25 mg torasemid per kg kroppsvikt och dag, en gång dagligen.

Vid måttligt till gravt lungödem kan denna dos, om det anses nödvändigt, höjas upp till maximal dos 0,4 mg per kg kroppsvikt och dag, en gång dagligen.

Doser från 0,26 mg/kg och däröver bör endast administreras under maximalt 5 dygn.

Efter denna period bör dosen minskas till underhållsdosen och hunden bör bedömas av en veterinär inom några dagar.

Följande tabell visar dosjusteringsschema inom det rekommenderade dosintervallet från 0,13 till 0,4 mg per kg och dag.

Hundens kroppsvikt

(kg)

Antal och styrka på Isemid tabletter som ska administreras

Start/Underhållsdos

(0,13 till 0,25 mg/kg/dag)

Tillfällig högre dos

(0,26 till 0,40 mg/kg/dag)


1 mg

2,5 till 4

½

1

> 4 till 6

1

1 ½

> 6 till 8

Från 1 till 1 ½

Från 2 till 2 ½

> 8 till 11,5

Från 1 ½ till 2

Från 2½ till 3


2 mg

> 11,5 till 15

Från 1 till 1 ½

2

> 15 till 23

Från 1 ½ till 2

Från 2 ½ till 3


4 mg

> 23 till 30

Från 1 till 1 ½

2

> 30 till 40

Från 1 ½ till 2

Från 2 ½ till 3

> 40 till 60

Från 2 till 2 ½

Från 3 till 4

Dosering ska anpassas för att bibehålla patients välbefinnande med beaktande av njurfunktion och elektrolytstatus. Om långvarig urindrivande behandling med detta läkemedel krävs ska behandlingen fortsätta vid den lägsta effektiva dosen, när tecken på kroniskhjärtsvikt är under kontroll och patienten är stabil.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Tabletten kan ges tillsammans med mat eller direkt i munnen om den inte tas spontant av hunden.

10. KARENSTID(ER)

Ej relevant.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Oanvända tablettdelar ska förvaras i blisterföpackningen och användas vid nästa administreringstillfälle.

Förvara tabletterna utom räckhåll för djur för att undvika oavsiktligt intag.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Särskilda varningar för respektive djurslag:

Den inledande doseringen eller underhållsdoseringen kan tillfälligt ökas när lungödemet blir mer allvarligt, t.ex. når ut till lungblåsorna (alveolerna) (se avsnittet ”Dosering för varje djurslag, administreringsväg och administreringssätt.”)

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

Hos hundar som uppvisar akutlungödem som kräver intensivvård bör användning av injicerbara läkemedel övervägas innan oral behandling med diuretika (urindrivande läkemedel) påbörjas.

Njurfunktion (mätning av urea och kreatinin i blodet, protein:kreatinin kvot i urin (UPC)), vätskebalans och elektrolytnivåer i serum bör kontrolleras före och under behandling med mycket regelbundna intervaller i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning (se avsnitten Kontraindikationer och Biverkningar). Det diuretiska (urinutsöndrande) svaret på torasemid kan öka över tid vid upprepad dosering, särskilt vid doser högre än 0,2 mg per kg och dag, därför bör tätare kontroller övervägas.

Torasemid ska användas med försiktighet vid diabetes mellitus. Kontroll av blodglukosnivån hos djur med diabetes rekommenderas före och under behandling. Korrigering av en redan existerande elektrolytrubbning och/eller rubbad vätskebalans bör göras innan behandling med torasemid sätts in.

Hunden bör ha fri tillgång till friskt vatten eftersom torasemid ger ökad törst.

Vid nedsatt aptit och/eller kräkning och/eller slöhet eller vid dosjustering bör njurfunktion (urea och kreatinin i blodet såväl som protein:kreatinin kvot i urinen (UPC)) kontrolleras.

Effekten av Isemid som förstahandsbehandling har visats i en klinisk fältstudie. Byte från ett annat loopdiuretika till detta läkemedel har inte utvärderats och ett sådant byte bör endast göras i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Säkerhet och effekt av detta läkemedel har inte utvärderats hos hundar som väger mindre än 2,5 kg. Användning till dessa djur bör endast göras i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Tabletterna är smaksatta.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

Detta läkemedel kan ge ökad urinering, törst och/eller störningar i mag/tarmkanalen och/eller lågt blodtryck och/eller uttorkning vid intag. Oanvända tablettdelar ska läggas tillbaka i blisterkartan och sedan i originalkartongen för att förhindra åtkomlighet för barn. Vid oavsiktligt intag, speciellt av barn, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Detta läkemedel kan orsaka överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner) hos personer som är överkänsliga mot torasemid. Personer med känd överkänslighet mot torasemid, mot andra sulfonamider eller något av hjälpämnena ska undvika kontakt med läkemedlet. Om du utvecklar symtom på allergi uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Tvätta händerna efter användning.

Dräktighet och digivning:

Studier på försöksdjur (råtta och kanin) har visat på fosterskadande effekter vid doser som är skadliga för moderdjuret.

Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och digivning hos hund. Användning av läkemedlet rekommenderas därför inte under dräktighet och digivning och inte heller till avelsdjur.

Andra läkemedel och Isemid:

Samtidig administrering av loopdiuretika och NSAID kan resultera i minskad utsöndring av natrium i urinen.

Samtidig användning av NSAID, aminoglykosider eller cefalosporiner kan öka risken för skadliga effekter på njurar och hörselorgan av dessa läkemedel.

Torasemid kan motverka effekten av orala blodsockersänkande läkemedel.

Torasemid kan öka risken för sulfonamidallergi.

Vid samtidig administrering av kortikosteroider kan effekterna av kaliumförlust förstärkas.

Vid samtidig administrering av amfotericin B kan ökad risk för njurskada och ökning av elektrolytrubbning observeras.

Efter samtidig administrering av torasemid och digoxin har inga farmakokinetiska interaktioner (läkemedlens påverkan på varandras effekt) rapporterats, dock kan låga kaliumnivåer förstärka hjärtarrytmier (oregelbundna hjärtslag) som orsakats av digoxin.

Torasemid kan minska utsöndringen av salicylater (salicylsyraläkemedel) via njurarna, vilket leder till ökad risk för biverkningar.

Försiktighet ska iakttas vid administrering av torasemid tillsammans med andra höggradigt plasmaproteinbundna läkemedel. Eftersom proteinbindning underlättar utsöndring av torasemid via njurarna, kan en minskning av bindningen på grund av konkurrens från ett annat läkemedel orsaka minskad urindrivande effekt.

Samtidig administrering av torasemid med andra läkemedel som metaboliseras (bryts ner) via cytokrom P450-familjen 3A4 (t ex enalapril, buprenorfin, doxycyklin, ciklosporin) och 2E1 (isofluran, sevofluran, teofyllin) kan minska deras utsöndring från blodcirkulationen.

Effekten av blodtryckssänkande läkemedel särskilt ACE-hämmare kan förstärkas vid samtidig administrering av torasemid

Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

Efter administrering av 3 till 5 gånger den maximala dosen under 5 på varandra följande dagar följt av

administrering av 3 till 5 gånger den hösta rekommenderade dosen för underhållsbehandling under

177 dagar till friska hundar sågs sjukliga (histopatologiska) förändringar i njurarna (interstitiell inflammation, utvidgning av njurtubuli och subkapsulära cystor) utöver de effekter som observerades efter administrering av rekommenderad dos (se avsnitt Biverkningar). Förändringarna i njurarna kvarstod 28 dagar efter avslutad behandling. Den mikroskopiska bilden av skadorna antyder en pågående reparationsprocess. Dessa skador kan sannolikt anses vara ett resultat av den farmakodynamiska effekten (urinutsöndring) och var inte kopplade till några bevis för glomeruliskleros (kronisk skada på njurens kärlnystan) eller interstitiell fibros (inlagring av bindväv i njurvävnaden).

En övergående dosberoende förändring i binjurarna, som yttrar sig som en lindrig till måttlig reaktiv hypertrofi/hyperplasi (vävnadstillväxt) och som antagligen är kopplad till hög produktion av aldosteron, observerades hos hundar som behandlades med upp till 5 gånger den högsta rekommenderade dosen.

En ökning av albuminkoncentrationen i serum observerades. EKG förändringar (ökning av P-vågen

och/eller QT intervall) utan kliniska symtom observerades hos några djur efter administrering av 5

gånger högsta rekommenderade dos. Samband med förändringar i plasmaelektrolytvärden kan inte

uteslutas.

Efter administrering av 3 till 5 gånger den högsta rekommenderade dosen till friska hundar sågs en

minskning av aptit som ledde till viktförlust i några fall.

Vid överdosering kan symtomatisk behandling ordineras av ansvarig veterinär baserat på de symtom som ses.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Fråga veterinären eller apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Förpackningsstorlekar

Varje blister innehåller 10 tabletter och är förpackat i en pappkartong.

Alla tablettstyrkor är tillgängliga i förpackningsstorlek med 30 eller 90 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Farmakodynamiska egenskaper

Torasemid är ett loopdiuretikum av klassen pyridin-3-sulfonylurea även kallat ”high-ceiling” diuretika. I sin kemiska struktur ligger torasemid mellan loopdiuretika (såsom furosemid) och kloridjonkanal blockerare.

Torasemid verkar huvudsakligen på den tjocka uppåtgående delen av Henles slynga där det påverkar Na+-K+-2Cl bäraren i det luminala membranet (cellmembranet som vetter mot urinsidan) och blockerar aktiv återupptag av natrium- och kloridjoner. Den urindrivande effekten av torasemid står därför bättre i samband med graden av torasemidutsöndring i urinen än med koncentrationen i blod. Eftersom den uppåtgående delen av Henles slynga är ogenomsläpplig för vatten kommer hämningen av natrium- och kloridjon transporten från lumen till det interstitiella utrymmet leda till ökad jonkoncentration i lumen och ett hypertont interstitium i njurens märg. Följaktligen kommer återupptaget av vatten från samlingsrören hämmas och vattenvolymen på den luminala sidan ökar.

Torasemid ger en signifikant, dosberoende ökning av urinflödet och utsöndring av natrium och kalium i urinen. Torasemid har en mer potenturindrivande effekt med längre varaktighet jämfört med furosemid.

Farmakokinetiska egenskaper

Efter en intravenös enkeldos på 0,2 mg torasemid per kg kroppsvikt till hund, var den genomsnittliga totala utsöndringen 22,1 ml per timme och kg, den genomsnittliga distributionsvolymen 166 ml per kg och den genomsnittliga halveringstiden omkring 6 timmar. Efter oraladministrering av 0,2 mg torasemid per kg kroppsvikt, är den absoluta biotillgängligheten omkring 99% baserat på tidsdata från plasmakoncentration och 93% baserat på tidsdata från urinkoncentration.

Intag av föda ökade torasemid AUC0-∞ med 37% och fördröjde Tmax något men den maximala koncentrationen (Cmax) är ungefär lika vid både vid giva på fastande mage och vid giva i samband med intag av föda (2015 µg/l respektive 2221 µg/l). Dessutom är den urindrivande effekten av torasemid ungefär densamma vid giva tillsammans med föda som vid giva på fastande mage. Följaktligen kan läkemedlet administreras antingen med eller utan mat.

Hos hund är plasmaproteinbindningen >98%.

En stor andel av dosen (omkring 60%) utsöndras via urin som oförändrat läkemedel. Andelen torasemid som utsöndras via urinen är ungefär densamma vid giva på fastande mage som vid giva tillsammans med mat (61% respektive 59%).

Två metaboliter (en dealkylerad och en hydroxylerad metabolit) har identifierats i urin. Modersubstansen metaboliseras via levercytokrom P450-familjerna 3A4 och 2E1 samt i lägre grad av 2C9.

Ingen ansamling av torasemid har observerats efter upprepad daglig administrering under 10 dagar, oavsett dosstorlek som administrerats (dosomfång från 0,1 - 0,4 mg per kg) även om en viss högdosproportionalitet kan ses.