Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Irinotecan Accord

   20 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
   Irinotekanhydrokloridtrihydrat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Irinotecan Accord är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Irinotecan Accord
   3. Hur du använder Irinotecan Accord
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Irinotecan Accord ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Irinotecan Accord är och vad det används för

   Irinotecan Accord tillhör en grupp läkemedel som kallas för cytostatika (läkemedel mot cancer). Irinotecan Accord används för behandling av avancerad cancer i tjocktarmen och ändtarmen hos vuxna, antingen i kombination med andra läkemedel eller ensamt.

   Läkaren kan använda en kombination av Irinotecan Accord och 5‑fluorouracil/folinsyra och bevacizumab för att behandla cancer i tjocktarmen eller ändtarmen.

   Läkaren kan använda en kombination av Irinotecan Accord och kapecitabin med eller utan bevacizumab för att behandla cancer i tjocktarmen och ändtarmen.

   Läkaren kan använda en kombination av Irinotecan Accord och cetuximab för att behandla en särskild typ av cancer i tjocktarmen (KRAS vildtyp) som uttrycker ett protein som kallas EGFR.

   Irinotekanhydrokloridtrihydrat som finns i Irinotecan Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Irinotecan Accord

   Använd inte Irinotecan Accord

   • är allergisk mot Irinotecan Accord eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • har eller har haft kronisk inflammatorisk tarmsjukdom eller haft stopp i tarmen (tarmobstruktion)

   • ammar

   • har svår leversjukdom

   • har svår benmärgspåverkan

   • har allvarligt nedsatt allmäntillstånd (utvärderat med hjälp av en internationell standard)

   • använder naturläkemedlet johannesört (Hypericum perforatum)

   Varningar och försiktighet

   Särskild försiktighet ska iakttas när detta läkemedel ges till äldre patienter.

   Eftersom Irinotecan Accord är ett läkemedel mot cancer kommer det att ges på en speciell vårdavdelning under översyn av en läkare som är utbildad i användningen av läkemedel mot cancer. Avdelningens personal kommer att förklara vad du behöver tänka på under och efter behandlingen. Denna bipacksedel hjälper dig att komma ihåg detta.

   Innan du får behandling med Irinotecan Accord, tala om för läkaren om något av följande gäller dig:

   • du har leverproblem eller gulsot

   • du har njurproblem

   • du har astma

   • du har någon gång fått strålbehandling

   • du har tidigare upplevt svår diarré eller feber efter behandling med Irinotecan Accord.

   • du har hjärtproblem

   • du röker, har högt blodtryck eller högt kolesterolvärde eftersom det kan öka risken för hjärtproblem under behandling med Irinotecan Accord

   • du har fått eller ska få vaccinationer

   • du tar andra läkemedel; se avsnitt ”Andra läkemedel och Irinotecan Accord” nedan.

   1) De första 24 timmarna efter administrering av Irinotecan Accord

   Under tiden som Irinotecan Accord ges (30‑90 minuter) och kort därefter kan du uppleva några av följande symtom:

   • diarré

   • ökat tårflöde

   • svettningar

   • synrubbning

   • magsmärta

   • ökad mängd saliv i munnen

   Den medicinska termen för dessa symtom är akut kolinergt syndrom, som kan behandlas (med atropin). Om du har något av dessa symtom, kontakta omedelbart läkare för att få nödvändig behandling.

   2) Från dagen efter behandling med Irinotecan Accord fram till nästa behandling

   Under den här perioden kan du uppleva olika typer av symtom, som kan vara allvarliga och kräva omedelbar behandling och noggrann övervakning.

   Diarré

   Om du får diarré efter mer än 24 timmar efter att du fått Irinotecan Accord (”fördröjd diarré”) kan det vara allvarligt. Diarrén uppkommer oftast cirka 5 dagar efter att du fått läkemedlet. Diarrén ska behandlas omedelbart och övervakas noggrant. Gör följande omedelbart efter den första lösa avföringen:

   1. Ta den behandling mot diarré som läkaren har gett dig, exakt enligt läkarens anvisningar. Denna behandling ska inte ändras utan att läkare kontaktas. Rekommenderad behandling mot diarré är loperamid (4 mg som en första dos och därefter 2 mg varannan timme, också under natten). Denna behandling bör fortgå minst 12 timmar efter sista lösa avföringen. Den rekommenderade doseringen av loperamid bör inte tas under längre tid än 48 timmar.

   2. Drick omedelbart stora mängder vatten och vätskeersättningsmedel (t.ex. vatten, sodavatten, kolsyrad dryck, soppa eller vätskeersättning).

   3. Informera omedelbart läkaren som ansvarar för behandlingen om diarrén. Om du inte kan nå läkaren, kontakta den vårdavdelning på sjukhuset där du får behandling med Irinotecan Accord. Det är mycket viktigt att de känner till diarrén.

   Du måste omedelbart informera läkare eller vårdavdelning som behandlar dig om:

   • du är illamående, har kräkningar eller feber och diarré

   • du fortfarande har diarré 48 timmar efter att du började med behandlingen mot diarrén

   Observera! Ta ingen annan behandling mot diarré än den som du har fått av läkaren samt de vätskor som nämns ovan. Följ läkares anvisningar. Behandlingen mot diarré ska inte användas för att förebygga nya diarréanfall även om du har haft fördröjd diarré under tidigare behandlingscykler.

   Feber

   Om kroppstemperaturen ökar över 38 °C kan det vara tecken på infektion, speciellt om du samtidigt har diarré. Kontakta omedelbart läkare eller vårdavdelningen om du har feber (över 38 °C) så att de kan ge dig nödvändig behandling.

   Illamående och kräkningar

   Om du är illamående och/eller har kräkningar, kontakta omedelbart läkare eller vårdavdelningen.

   Neutropeni

   Irinotecan Accord kan orsaka en minskning av antalet av vissa vita blodkroppar, som har en viktig roll för att bekämpa infektioner. Detta kallas neutropeni. Neutropeni förekommer ofta vid behandling med Irinotecan Accord och går tillbaka efter behandlingens slut. Läkare ska ordinera regelbundna blodprover så att antalet vita blodkroppar kan följas upp. Neutropeni är allvarligt och ska behandlas omedelbart och noggrant följas upp.

   Andningssvårigheter

   Om du upplever andningssvårigheter, kontakta omedelbart läkare.

   Nedsatt leverfunktion

   Innan behandling med Irinotecan Accord påbörjas och före varje ny behandlingscykel ska leverfunktionen kontrolleras (genom blodprover).

   Andra läkemedel och Irinotecan Accord

   Tala om för läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta inkluderar naturläkemedel, vitaminer och mineraler.

   Om du får Irinotecan Accord i kombination med kapecitabin, cetuximab eller bevacizumab ska du vara noga med att läsa bipacksedeln för varje läkemedel.

   Vissa läkemedel kan förändra effekten av Irinotecan Accord, t.ex. ketokonazol (för behandling av svampinfektioner), rifampicin (för behandling av tuberkulos), warfarin (ett blodförtunnande läkemedel som används för att förhindra blodproppar), atazanavir (för behandling av hiv), ciklosporin eller takrolimus (används för att dämpa kroppens immunförsvar) och vissa läkemedel som används mot epilepsi (karbamazepin, fenobarbital och fenytoin).

   Naturläkemedlet johannesört (Hypericum perforatum) får inte användas samtidigt med Irinotecan Accord och inte heller mellan behandlingarna, eftersom det kan minska effekten av Irinotecan Accord.

   Om du behöver genomgå en operation, informera läkare eller narkosläkare att du får behandling med irinotekan, eftersom det kan förändra effekten av vissa läkemedel som används under operation.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Irinotecan Accord får inte användas under graviditet. Irinotecan Accord kan orsaka missbildningar.

   Fertila kvinnor ska undvika att bli gravida. Både manliga och kvinnliga patienter ska använda preventivmedel under behandlingen och minst tre månader (för män) respektive en månad (för kvinnor) efter avslutad behandling. Om du ändå blir gravid under den här perioden måste du omedelbart informera läkaren.

   Amning måste avbrytas under den tid behandling med Irinotecan Accord pågår. Rådfråga läkare innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   I vissa fall kan Irinotecan Accord ge biverkningar som påverkar körförmågan och förmågan att använda maskiner.

   Under de första 24 timmarna efter att du fått behandling med Irinotecan Accord kan du känna dig yr eller ha synstörningar. Om detta inträffar, kör inte och använd inte verktyg eller maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare om du är osäker.

   Irinotecan Accord innehåller hjälpämnen

   Irinotecan Accord innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du informera din läkare innan detta läkemedel ges till dig.

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


   3. Hur du använder Irinotecan Accord

   Irinotecan Accord kommer att ges som en infusion (dropp) i en ven under en period av 30 till 90 minuter. Mängden infusion som ges till dig beror på ålder, storlek och ditt medicinska allmäntillstånd. Det beror också på eventuell annan behandling som du kan ha fått för din cancer. Läkaren beräknar din kroppsyta i kvadratmeter (m2).

   • Om du tidigare har behandlats med 5‑fluorouracil kommer du vanligtvis att få behandling med Irinotecan Accord ensamt och börja med en dos på 350 mg/m2 en gång var tredje vecka.

   • Om du inte har fått kemoterapi tidigare får du normalt 180 mg/m2 Irinotecan Accord en gång varannan vecka. Detta kommer sedan följas av folinsyra och 5-fluorouracil.

   • Om du behandlas med irinotekan i kombination med cetuximab får du normalt samma dos irinotekan som gavs i de sista tidigare behandlingscyklerna som innehöll irinotekan. Irinotecan Accord får inte ges tidigare än 1 timme efter det att infusionen med cetuximab har avslutats.

   Doserna kan justeras av läkaren beroende på ditt allmäntillstånd och eventuella biverkningar.

   Om du använt för stor mängd av Irinotecan Accord

   Det är osannolikt att du kommer få för mycket Irinotecan Accord. Skulle detta ändå inträffa kan du få svåra blodsjukdomar och diarré. Maximal understödjande behandling ska sättas in för att förebygga uttorkning på grund av diarré och för att behandla eventuella infektionskomplikationer. Tala med läkaren som ger dig läkemedlet.

   Om du har glömt att använda Irinotecan Accord

   Det är mycket viktigt att du får alla planerade doser. Om du missar en dos, kontakta omedelbart läkare.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Irinotecan Accord orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Läkaren kommer att informera dig om dessa biverkningar och förklara risker och fördelar med behandlingen. En del av dessa biverkningar måste behandlas omedelbart.

   Se även informationen i avsnittet ”Varningar och försiktighet”.

   Om du upplever någon av följande biverkningar efter att du har fått detta läkemedel, kontakta omedelbart läkare. Om du inte är på sjukhus, MÅSTE du omedelbart UPPSÖKA sjukhus.

   • Allergiska reaktioner. Om du har väsande andning, andningssvårigheter, svullnad, utslag eller klåda (speciellt om hela kroppen påverkas), kontakta omedelbart läkare eller sjuksköterska.

   • Svåra allergiska reaktioner (anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner) kan uppstå, oftast minuterna efter injektion av läkemedlet: hudutslag inklusive röd, kliande hud, svullnad av händer, fötter, fotleder, ansikte, läppar, mun eller svalg (som kan leda till sväljningssvårigheter) och det kan kännas som om du ska svimma.

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • blodsjukdom: neutropeni (minskat antal av vissa vita blodkroppar), trombocytopeni (minskat antal blodplättar), anemi (minskning av antalet röda blodkroppar)

   • fördröjd diarré

   • illamående och kräkningar

   • håravfall (håret växer ut igen efter avslutad behandling)

   • övergående förhöjning av leverenzymer eller bilirubin vid kombinationsbehandling.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • akut kolinergt syndrom: huvudsymtomen består av diarré och andra symtom som buksmärta; röda, ömma, kliande eller rinnande ögon (konjunktivit); rinnsnuva (rinit); lågt blodtryck; vidgning av blodkärlen; svettning; frossa; allmän sjukdomskänsla och illamående; yrsel, synstörningar; små pupiller; rinnande ögon och ökad salivutsöndring, som uppstår under eller inom 24 timmar efter infusionen med Irinotecan Accord

   • feber, infektioner (inklusive blodförgiftning)

   • feber som förknippas med en kraftig minskning av vita blodkroppar

   • uttorkning, vanligtvis i samband med diarré och/eller kräkning

   • förstoppning

   • trötthet

   • förhöjda leverenzymnivåer och kreatininnivåer i blodet.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • allergiska reaktioner: om du har väsande andning, andningssvårigheter, svullnad, utslag eller klåda (speciellt om hela kroppen påverkas), kontakta omedelbart läkare eller sjuksköterska

   • lätta hudreaktioner; lätta reaktioner vid infusionsstället

   • andningssvårigheter

   • lungsjukdom (interstitiell lungsjukdom)

   • stopp i tarmen

   • buksmärta och inflammation som leder till diarré (ett tillstånd som kallas pseudomembranös kolit)

   • sällsynta fall av njursvikt, lågt blodtryck och hjärt‑cirkulatorisk svikt har observerats hos patienter som drabbats av uttorkning i samband med diarré och/eller kräkningar eller blodförgiftning.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   • svåra allergiska reaktioner (anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner) kan uppstå, oftast minuterna efter injektion av läkemedlet: hudutslag inklusive röd, kliande hud, svullnad av händer, fötter, fotleder, ansikte, läppar, mun eller svalg (som kan leda till sväljningssvårigheter) och det kan kännas som om du ska svimma. Om detta uppstår, kontakta omedelbart läkare

   • tidiga effekter som muskelsammandragning eller kramp och domning (parestesi)

   • blödning i mag‑tarmkanalen och inflammation i tjocktarmen inklusive blindtarmen

   • tarmperforation (hål i tarmväggen), aptitlöshet, buksmärta, slemhinneinflammaton

   • bukspottkörtelinflammation

   • förhöjt blodtryck under och efter det att läkemedlet ges

   • minskade nivåer av kalium eller natrium i blodet, ofta i samband med diarré och kräkningar.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   • övergående talstörningar

   • förhöjda nivåer av vissa matsmältningsenzymer, som bryter ned socker och fetter.

   Har rapporterats (kan förekomma hos ett okänt antal användare):

   • Inflammation i levern med samtidig fettinlagring i levern.

   Om du får Irinotecan Accord i kombination med cetuximab, kan vissa av de biverkningar du drabbas av också ha samband med den här kombinationen. Sådana biverkningar kan inkludera: akneliknande utslag. Du måste således även läsa bipacksedeln för cetuximab.

   Om du får Irinotecan Accord i kombination med kapecitabin, kan vissa av de biverkningar du drabbas av också ha samband med den här kombinationen. Sådana biverkningar kan inkludera: mycket vanliga: blodproppar, vanliga: allergiska reaktioner, hjärtinfarkt och feber hos patienter med lågt antal vita blodkroppar. Du måste således även läsa bipacksedeln för kapecitabin.

   Om du får Irinotecan Accord i kombination med kapecitabin och bevacizumab, kan vissa av de biverkningar du drabbas av också ha samband med den här kombinationen. Sådana biverkningar kan inkludera: lågt antal vita blodkroppar, blodproppar, högt blodtryck och hjärtinfarkt. Du måste således även läsa bipacksedeln för kapecitabin och bevacizumab

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Irinotecan Accord ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Får ej frysas.

   Endast för engångsbruk.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskan efter Utg.dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är irinotekanhydrokloridtrihydrat.

   • 1 ml koncentrat innehåller 20 mg irinotekanhydrokloridtrihydrat motsvarande 17,33 mg irinotekan.

   • En 2 ml injektionsflaska innehåller 40 mg irinotekanhydrokloridtrihydrat

   • En 5 ml injektionsflaska innehåller 100 mg irinotekanhydrokloridtrihydrat

   • En 15 ml injektionsflaska innehåller 300 mg irinotekanhydrokloridtrihydrat

   • En 25 ml injektionsflaska innehåller 500 mg irinotekanhydrokloridtrihydrat

   • Övriga innehållsämnen är sorbitol (E420), mjölksyra, natriumhydroxid, saltsyra och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Irinotecan Accord 20 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning är en klar, ljusgul lösning.

   Förpackningsstorlekar:

   2 ml

   5 ml

   15 ml

   25 ml

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Accord Healthcare B.V.

   Winthontlaan 200

   3526 KV Utrecht

   Nederländerna

   Tillverkare

   Accord Healthcare Limited

   Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow

   Middlesex HA1 4HF

   Storbritannien

   Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

   ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-06-15


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Irinotecan Accord 20 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal: 

   Bruksanvisning – cytostatikum

   Hantering av Irinotecan Accord

   Liksom för andra cytostatika ska försiktighet iakttas vid hantering av Irinotecan Accord. Spädning ska utföras under sterila förhållanden av utbildad personal på därtill avsedd plats. Försiktighet ska iakttas för att undvika kontakt med hud eller slemhinnor.

   Skyddsinstruktioner för beredning av irinotekanlösning för infusion

   1. Dragskåp ska användas, liksom skyddshandskar och skyddsdräkt. Om det inte finns något dragskåp tillgängligt ska munskydd och skyddsglasögon användas.

   2. Öppnade förpackningar, som injektionsflaskor och infusionsflaskor och använda kanyler, sprutor, katetrar, slangar samt rester av cytostatika ska betraktas som riskavfall och kasseras enligt lokala riktlinjer för hantering av riskavfall.

   3. Följ nedanstående instruktioner vid spill:

    • skyddskläder ska användas

    • krossat glas ska samlas ihop och slängas i en behållare för riskavfall

    • förorenade ytor ska spolas noggrant med rikligt med kallt vatten

    • de avspolade ytorna ska därefter torkas noggrant och materialet som används för avtorkning ska kasseras som riskavfall.

   4. Om Irinotecan Accord har kommit i kontakt med huden ska området sköljas under rikliga mängder rinnande vatten och sedan tvättas med tvål och vatten. Vid kontakt med slemhinnor, skölj kontaktområdet noggrant med vatten. Om du upplever obehag, kontakta läkare.

   5. Om Irinotecan Accord kommer i kontakt med ögonen ska de sköljas noggrant och med rikligt med vatten. Kontakta omedelbart en ögonspecialist.

   Beredning av infusionslösningen

   Irinotecan Accord är avsett för intravenös infusion endast efter spädning i rekommenderade spädningsmedel före användning, antingen 0,9 % natriumkloridlösning för infusion eller 5 % glukoslösning för infusion. Sug under sterila förhållanden upp önskad mängd irinotekan koncentrat för lösning från injektionsflaskan med hjälp av en kalibrerad spruta och injicera i en 250 ml infusionspåse eller en flaska. Infusionen ska blandas noggrant genom manuell rotation.

   Produkten ska spädas och användas omedelbart efter öppnandet.

   Irinotekan lösning är fysikaliskt och kemiskt stabil med infusionslösningar (9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridlösning och 50 mg/ml (5 %) glukoslösning) i upp till 28 dagar vid förvaring i LDPE- och PVC‑behållare vid 5 ºC eller 25 °C och skyddad mot ljus. Vid exponering för ljus har fysikalisk-kemisk stabilitet påvisats i upp till 3 dagar.

   Ur ett mikrobiologiskt perspektiv ska den spädda lösningen användas omedelbart. Om den inte används direkt, är förvaringstider och förvaringsförhållanden före användning användarens ansvar och ska normalt inte överskrida 24 timmar vid 2‑8 ºC, om inte beredning/spädning (osv.) har utförts under kontrollerade och validerade sterila förhållanden.

   Om fällning observeras i injektionsflaskorna eller efter beredning, ska produkten kasseras enligt standardprocedurer för kassering av cytostatika.

   Irinotecan Accord ska inte ges som en intravenös bolusdos eller en intravenös infusion under kortare tid än 30 minuter eller längre tid än 90 minuter.

   Destruktion

   Allt material som använts för beredning, administrering eller annat som inneburit kontakt med Irinotecan Accord ska hanteras enligt lokala riktlinjer för hantering av cytotoxiska läkemedel.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Irinotecan Accord

  Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml 5 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 033119
  • Tillverkare: Accord Healthcare AB

  439,50 kr

  Jämförpris: 87,90 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?