Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Irbesartan Teva

   150 mg filmdragerade tabletter
   irbesartan

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Irbesartan Teva är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Irbesartan Teva
   3. Hur du tar Irbesartan Teva
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Irbesartan Teva ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Irbesartan Teva är och vad det används för

   Irbesartan Teva tillhör en grupp läkemedel som kallas angiotensin-II-receptorantagonister. Angiotensin-II är ett ämne som produceras i kroppen, och som binds till vissa strukturer (receptorer) i blodkärlen och får dem att dra ihop sig. Detta leder till ett ökat blodtryck. Irbesartan Teva förhindrar bindningen av angiotensin-II till dessa receptorer, vilket får blodkärlen att slappna av och blodtrycket att sjunka. Irbesartan Teva fördröjer försämring av njurfunktionen hos patienter med högt blodtryck och typ 2 diabetes.


   Irbesartan Teva används hos vuxna patienter

   • vid behandling av högt blodtryck (essentiellhypertoni)

   • för att skydda njurarna hos patienter med högt blodtryck, typ 2 diabetes och nedsatt njurfunktion, påvisad i laboratorieprov.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Irbesartan Teva

   Ta inte Irbesartan Teva

   • om du är allergisk mot irbesartan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • Gravida kvinnor ska inte använda Irbesartan Teva under de 6 sista månaderna av graviditeten.

    (Även tidigare under graviditeten är det bra att undvika Irbesartan Teva, se Graviditet och

    amning).

   • om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren.

   Varningar och försiktighet

   Tala med din läkare innan du tar Irbesartan Teva om något av följande gäller dig:

   • om du får kraftig kräkning eller diarré

   • om du lider av njurproblem

   • om du lider av hjärtproblem

   • om du får Irbesartan Teva för diabetesrelaterad njursjukdom. Då kan din läkare komma att ta regelbundna blodprov, särskilt för att vid dålig njurfunktion mäta kaliumnivån i blodet.

   • om du skall opereras eller få narkos

   • om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

    • en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

    • aliskiren


   Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.


   Se även informationen under rubriken ”Ta inte Irbesartan Teva”.


   Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Irbesartan Teva rekommenderas inte under graviditet och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador, se Graviditet och amning.

   Barn och ungdomar

   Denna produkt bör inte ges till barn under 18 år eftersom läkemedlets säkerhet och effekt inte har utvärderats fullständigt. Om ett barn sväljer några tabletter, kontakta omedelbart läkare.

   Andra läkemedel och Irbesartan Teva

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:


   Om du tar en ACE-hämmare eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Irbesartan Teva” och ”Varningar och försiktighet”).


   Du kan komma att behöva ta blodprov om du använder:

   • kaliumtillägg

   • kaliumhaltiga saltersättningsmedel

   • kaliumsparande mediciner (t ex vissa urindrivande medel)

   • mediciner som innehåller litium.


   Om du använder vissa smärtstillande läkemedel, så kallade icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, kan effekten av irbesartan minska.

   Graviditet och amning

   Graviditet

   Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta Irbesartan Teva före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. Irbesartan Teva bör inte användas i början av graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten, eftersom det då kan orsaka fosterskador.


   Amning

   Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Irbesartan Teva rekommenderas inte vid amning och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Irbesartan Teva har sannolikt ingen inverkan på din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Tillfälligtvis kan dock yrsel eller trötthet uppstå under behandling av högt blodtryck. Om du drabbas av detta bör du tala med din läkare innan du kör bil eller använder maskiner.


   3. Hur du tar Irbesartan Teva

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Administreringssätt

   Irbesartan Teva tas via munnen. Svälj tabletterna med tillräcklig mängd dryck (t ex ett glas vatten).

   Du kan ta Irbesartan Teva med eller utan föda. Försök att ta din dagliga dos vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Det är viktigt att du fortsätter att ta Irbesartan Teva tills din läkare ger dig andra instruktioner.


   • Patienter med högt blodtryck

    Vanlig dos är 150 mg en gång dagligen. Dosen kan sedan ökas till 300 mg en gång dagligen beroende på effekten på blodtrycket.

   • Patienter med högt blodtryck och typ 2 diabetes med njursjukdom

    Hos patienter med högt blodtryck och typ 2 diabetes är 300 mg en gång dagligen att föredra som underhållsdos.


   Läkaren kan, särskilt när behandlingen påbörjas, ordinera en lägre dos till vissa patienter t.ex. de som behandlas med hemodialys, eller de som är äldre än 75 år.


   Maximal blodtryckssänkning erhålls 4-6 veckor efter det att behandlingen påbörjats.

   Om du har tagit för stor mängd av Irbesartan Teva

   Om du av misstag tagit för många tabletter, kontakta omedelbart läkare.

   Om du har glömt att ta Irbesartan Teva

   Om du av misstag hoppat över en daglig dos, ta då bara nästa dos på normalt sätt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Vissa biverkningar kan vara allvarliga och kan kräva läkarvård.


   Som med liknande mediciner, har sällsynta fall av allergiska hudreaktioner (hudutslag, nässelutslag), så väl som lokal svullnad av ansikte, läppar och/eller tunga rapporterats hos patienter som tagit irbesartan. Om du får något av dessa symtom eller om du får svårt att andas ska du sluta att ta Irbesartan Teva och omedelbart kontakta läkare.


   Lista med biverkningar:


   • Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer): om du har högt blodtryck och typ 2 diabetes med njursjukdom kan blodprov visa en ökad nivå av kalium.


   • Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer): yrsel, illamående/kräkningar, trötthet och blodprov kan visa ökade nivåer av ett enzym som mäter muskel- och hjärtfunktion (kreatinkinas). Hos patienter med högt blodtryck och typ 2 diabetes med njursjukdom rapporterades även yrsel när de reste sig upp från liggande eller sittande ställning, lågt blodtryck när de reste sig upp från liggande eller sittande ställning samt led- eller muskelsmärtor och sänkta nivåer av ett protein i de röda blodkropparna (hemoglobin).


   • Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer): hjärtklappning, rodnad, hosta, diarré, matsmältningsbesvär/halsbränna, försämrad sexuell förmåga och bröstsmärtor.


   Ej känd (frekvens kan ej beräknas från tillgängliga data): yrsel, huvudvärk, smakförändringar, ringningar i öronen, muskelkramper, led- och muskelsmärtor, leverpåverkan, ökad kaliumnivå i blodet, nedsatt njurfunktion samt inflammation i fina blodkärl framförallt i huden (ett tillstånd som kallas leukocytoklastisk vaskulit). Gulsot (gulfärgning av huden och/eller av ögonvitorna) har, som mindre vanlig biverkning, också rapporterats.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Irbesartan Teva ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen och blisterkartan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är irbesartan.

    • Varje Irbesartan Teva 150 mg filmdragerad tablett innehåller 150 mg irbesartan.

   • Övriga innehållsämnen är:

    • Tablettkärna: povidon, pregelatiniserad majsstärkelse, poloxamer 188, mikrokristallin cellulosa, krosskaramellnatrium, kolloidalt hydratiserad kiseldioxid, och magnesiumstearat.

    • Filmdragering: polydextros, titandioxid (E171), hypromellos och makrogol 4000.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Irbesartan Teva 150 mg filmdragerade tabletter är vita till benvita kapselformade filmdragerade tabletter. Präglade med “93” på ena sidan och “7465” på den andra.


   Irbesartan Teva finns i förpackningsstorlekar om 7, 14, 28, 30, 56, 60, 80, 84, 90, 98 och 100 filmdragerade tabletter i icke-perforerade blister; förpackningsstorlekar om 50x1 och 56x1 filmdragerad tablett i endosblister och förpackningsstorlekar om 28 filmdragerade tabletter i icke-perforerade kalenderblister.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande

   Teva B.V.

   Swensweg 5

   2031GA Haarlem

   Nederländerna


   Tillverkare:

   Teva Operations Poland Sp.z.o.o

   ul. Mogilska 80

   31-546 Kraków

   Polen


   Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

   Pallagi út 13

   Debrecen H-4042

   Ungern


   TEVA UK Ltd

   Brampton Road

   Hampden Park

   Eastbourne, East Sussex

   BN22 9AG, Storbritannien


   Pharmachemie B.V.

   Swensweg 5

   2031 GA Haarlem

   Nederländerna


   TEVA Santé SA

   Rue Bellocier

   89107 Sens

   Frankrike


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


   België/Belgique/Belgien

   Teva Pharma Belgium N.V./S.A/A.G.

   Tel/Tél: +32 3 820 73 73

   Luxembourg/Luxemburg

   Teva Pharma Belgium S.A/A.G.

   Tél/Tel: +32 3 820 73 73

   България

   Тева Фармасютикълс България ЕООД

   Teл: +359 2 489 95 82

   Magyarország

   Teva Gyógyszergyár Zrt.

   Tel.: +36 1 288 64 00

   Česká republika

   Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

   Tel: +420 251 007 111

   Malta

   Teva Pharmaceuticals Ireland

   Τel: +35351321740

   Danmark

   Teva Denmark A/S

   Tlf: +45 44 98 55 11

   Nederland

   Teva Nederland B.V.

   Tel: +31 (0) 800 0228400

   Deutschland

   Teva GmbH

   Tel: +49 731 402 08

   Norge

   Teva Norway AS

   Tlf: +46 66 77 55 90

   Eesti

   Teva Eesti esindus

   UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

   Tel: +372 6610801

   Österreich

   ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

   Tel: +43/1/97007-0

   Ελλάδα

   Teva Ελλάς Α.Ε.

   Τηλ: +30 210 72 79 099

   Polska

   Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

   Tel.: +(48) 22 345 93 00

   España

   Teva Pharma, S.L.U

   Tél: +(34) 91 387 32 80

   Portugal

   Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

   Tel: (351) 214 235 910

   France

   Teva Santé

   Tél: +(33) 1 55 91 7800

   România

   Teva Pharmaceuticals S.R.L

   Tel: +4021 230 65 24

   Hrvatska

   Pliva Hrvatska d.o.o

   Tel: +385 1 37 20 000

   Slovenija

   Pliva Ljubljana d.o.o.

   Tel: +386 1 58 90 390

   Ireland

   Teva Pharmaceuticals Ireland

   Tel: +353 (0)51 321 740

   Slovenská republika

   Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

   Tel: +(421) 2 5726 7911

   Ísland

   ratiopharm Oy

   Puh/Tel: +358 20 180 5900

   Suomi/Finland

   ratiopharm Oy

   Puh/Tel: + 358 20 180 5900

   Italia

   Teva Italia S.r.l.

   Tel: +(39) 028917981

   Sverige

   Teva Sweden AB

   Tel: +(46) 42 12 11 00

   Κύπρος

   Teva Ελλάς Α.Ε.

   Τηλ: +30 210 72 79 099

   United Kingdom

   Teva UK Limited

   Tel: +44 1977628500

   Latvija

   UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

   Tel: +371 67 323 666

   Lietuva

   UAB “Sicor Biotech”

   Tel: +370 5 266 02 03


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015/01


    

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Irbesartan Teva

  Filmdragerad tablett 150 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 060871
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  46,40 kr

  Jämförspris: 0,46 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?